Förordning om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation

Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver att 20 § förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation ska ha följande lydelse.

20 § I ärenden enligt 3 kap. 8 och 22 §§ lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation ska bestämmelserna i 25 § förvaltningslagen (2017:900) om kommunikation inte tillämpas på uppgifter som rör endast någon annan sökande.

Uppgifter som en sökande har lämnat i ett sådant ärende får läggas till grund för Post- och telestyrelsens beslut endast om uppgifterna har lämnats

1. före ansökningstidens utgång, eller

2. efter ansökningstidens utgång på uppmaning av Post- och telestyrelsen.

Post- och telestyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om förfarandet i sådana ärenden.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar PETER ERIKSSON

Magnus Corell

(Näringsdepartementet)

SFS 2018:1001

Publicerad den 15 juni 2018

Figure

Updating...

References

Related subjects :