• No results found

Lag om upphävande av lagen (1987:147) om regionplanering för kommunerna i Stockholms län

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Lag om upphävande av lagen (1987:147) om regionplanering för kommunerna i Stockholms län"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

Svensk författningssamling

Lag

om upphävande av lagen (1987:147) om regionplanering för kommunerna i Stockholms län

Utfärdad den 15 november 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att lagen (1987:147) om regionplanering för kommunerna i Stockholms län ska upphöra att gälla vid utgången av 2018.

En regionplan som har antagits enligt den upphävda lagen ska enligt punkten 3 i övergångsbestämmelserna till lagen (2018:1732) om ändring i plan- och bygglagen (2010:900) gälla som regionplan enligt 7 kap. plan- och bygglagen.

På regeringens vägnar PETER ERIKSSON

Magnus Corell

(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2017/18:266, bet. 2018/19:CU2, rskr. 2018/19:31.

SFS 2018:1733

Publicerad

den 23 november 2018

References

Related documents

2 Region Stockholm och samtliga kommuner inom Stockholms län har därför beslutat att avsätta 6,4 miljoner kronor av länsgemensamma statliga stimulansmedlen inom överenskommelsen

 Sollentuna kommun antar Överenskommelse mellan kommunerna i Stockholms län om ärendeansvar för hemlösa enligt bilaga 1 till kommunledningskontorets tjänsteutlåtande

I denna överenskommelse regleras hur kommunerna i länet ska avgöra vilken kommun som är ansvarig för att ge stöd, när personen saknar ett stadigvarande boende eller har ett

I sin rapport från 2004 har Boverket granskat dels hur de regionala utvecklingspro- grammen förhåller sig till den fysiska samhällsplaneringen, och dels hur ett 40-tal

Den avtagande prognosen beror p˚a att det till trenden anpassades en andragradsekvation och n¨ar prognosen sedan ber¨aknas enligt ekva- tion 10 s˚a ¨ar det (pred.trend) som

Based on a case study of a “Climate Council School Project” (WWF, 2017) on which secondary school students, teachers, and members of the local government met, worked and

Syftet med studien var att undersöka om det finns faktorer som påverkar valet av imple- mentering av komponentavskrivning. De slutsatser vi kan dra är att faktorerna som påver-

ekonomiska kapital kan hindra eller möjliggöra anpassningsbarhet. 2) rörlighet handlar inte bara om människors rörlighet till arbete, för många småföretagare särskilt kvinnor

Lotta Hardvik Cederstierna (Finansdepartementet). 1

Om ett bankaktiebolag eller en medlemsbank har inrättat en region- styrelse eller motsvarande organ i en region, har de anställda inom regionen rätt att bestämma att

10–14 §§ lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar är moderföretag och dotterföretag i förhållande till varandra, eller företag som enligt 13–16 §§. lagen (2011:427) om

5 § lagen (2019:234) om makars och sambors förmögen- hetsförhållanden i internationella situationer ska giftermålsbalkens bestäm- melser om rättegången i boskillnadsmål

Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att lagen (1990:1364) om ändring av plan- och bostadsverkets namn ska upphöra att gälla vid utgången av 2018. På regeringens vägnar

lagen (2011:427) om europeiska företagsråd utövar ett bestämmande infly- tande över ett annat företag och de företag över vilka detta inflytande utövas. På regeringens vägnar

9 § 2 Föreningen är personuppgiftsansvarig för den behandling av person- uppgifter som förandet av medlemsförteckningen innebär.. På regeringens vägnar

Förvaltningen ställer sig positiv till förslaget till överenskommelse mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län om utveckling av samverkan vid utskrivning från sluten

Södertälje kommun tillstyrker förslaget, men anser att det är för snävt avgränsat och att aktiviteterna måste utökas till att även inkludera insatser som främjar

BUS-överenskommelse, överenskommelse om samverkan kring barn i behov av särskilt stöd mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län... KSL I

[r]

När det gäller en person i hemlöshet, som inte är stadigvarande bosatt någonstans, kan det ibland uppstå svårigheter kring var personen ska söka stöd. I Stockholms län finns

Socialnämnden tillstyrker rekommendationen om överenskommelse mellan kommunerna i Stockholms län om ärendeansvar för hemlösa utan ytterligare

Målgruppen för överenskommelsen är enligt SoL och LSS samt dagverksamhet enligt SoL och daglig verksamhet enligt LSS där kommunen som sjukvårdshuvudman är ansvarig för

Samtliga kommuner  75,7  75,7  76,1  76,2  +0,5  Stockholms län  74,9  74,4  75,3  76,8  +1,9  M med och styr  77,2  77,5  79,4  81,0  +3,8  S med och styr