• No results found

Pressinformation från Nordic Nutrition Council

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Pressinformation från Nordic Nutrition Council"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Pressinformation från Nordic Nutrition Council

1 Forskningen visar att:

D3-vitamin och zink minskar COVID-19 med 90 %

Tillräckliga nivåer av näringsämnena D3-vitamin och zink minskar risken att insjukna i COVID-19 med mer än 90 procent. Detta fastställs i en analys av tidigare genomförda internationella studier. En tillräckligt hög nivå av näringsämnena D3-vitamin och zink ger även ett mycket gott skydd mot svårare symtom för de som faktiskt insjuknar i COVID-19.

Risken för svårare komplikationer med sjukhusvård liksom risken för att avlida vid insjuknande i COVID minskar avsevärt vid god näringsstatus. Individer med tillräckligt hög nivå av mineralet zink visade 91 % mindre risk att alls insjukna i COVID-19. Av de som tagit tillskott av D3-vitamin och ändå blivit sjuka visade 97 % lägre risk för symtom som kräver intensivvård.

Metaanalys sammanställer tidigare forskning

I analysen, som genomförts vid Singapores universitet, gjordes en systematisk jämförelse av tidigare forskningsstudier vilka sammanlagt omfattade ca 360 000 personer i ålder från 32 till 88 år i 16 länder, däribland Storbritannien, Kina, USA och Österrike. Drygt hälften av studierna analyserade sambandet mellan D3-vitamin och COVID-19 och huruvida brist eller tillräckliga nivåer av D3-vitamin påverkade såväl insjuknande som svårighetsgraden av symtom som uppstod vid faktiskt insjuknande.

Näringsämnen fungerar både för att förebygga och behandla

Forskarna kom fram till att ett intag av vissa vitaminer och mineraler kan vara ett kostnadseffektivt sätt att förebygga insjuknande i COVID-19. De konstaterar att dessa ämnen även skulle kunna användas som goda komplement till övrig behandling vid COVID-19.

Genomgången visade att halterna av näringsämnen i cellerna har en kraftig inverkan på om en smittad person insjuknar eller ej i COVID-19 och även för hur allvarliga symtom som uppstår. Att ha god balans av både D3-vitamin och mineralet zink utmärkte sig särskilt.

Näringsbrist ökar risken för insjuknande mycket kraftigt

D-vitamin: Analysen visar tydligt att brist på D3-vitamin och kalcium kraftigt ökade risken för så grava symtom att intensivvård krävts. Brist på D3-vitamin gav en höjd faktor om 1,96 till 5,12 gånger för livshotande symtom och dödlig utgång. De som tagit tillskott av D-vitamin i form av vitamin D3 (kalcifediol) visade en markant minskad risk för att behöva intensivvård med hela 97 procent.

Zink: För personer med tillräckliga nivåer av zink i cellerna visade analysen att risken för att insjukna i COVID-19 minskade med 91 procent. Brist på zink innebar istället att sjukhusvistelsen förlängdes med ungefär 2,2 dagar. En längre sjukhusvistelse än sex dagar var också troligare för patienter med zinkbrist.

(2)

Pressinformation från Nordic Nutrition Council

2 C-vitamin: I de studier som analyserades var det endast en som undersökt frågan om tillskott av C- vitamin och zink. Denna visade dock att patienter med konstaterat insjuknande i COVID-19 och som fått, eller fick, en kombination av C-vitamin och zink mer sällan hade livshotande symtom. Enligt forskarna behövs fler studier för att bedöma effekten av enbart C-vitamin.

Järn/ferritin: När det gällde järn/ferritin var bilden inte lika klar på grund av att olika mätsätt (biomarkörer) använts i studierna.

Nordic Nutrition Council Ideell förening

Källor:

Micronutrients Deficiency, Supplementation and Novel Coronavirus Infections - A Systematic Review and Meta-Analysis by Min Xian Wang, Sylvia Xiao Wei Gwee och Junxiong Pang These authors contributed equally to this work.

Academic Editors: Carlo Agostoni and Gregorio Paolo Milani

Nutrients 2021, 13(5), 1589; https://doi.org/10.3390/nu13051589

Received: 31 March 2021 / Revised: 5 May 2021 / Accepted: 6 May 2021 / Published: 10 May 2021

Saw Swee Hock School of Public Health, National University of Singapore and National University Health System, Singapore 117549, Singapore

Centre for Infectious Disease Epidemiology and Research, National University of Singapore, Singapore 117549, Singapore

--- För ytterligare information om näringsämnen och dessas nytta för hälsan se:

www.nordicnutritioncouncil.com E-post: info@nordicnutritioncouncil.com

References

Related documents

Vid en jämförelse av resultaten från ovanstående studier med mätresultaten från parkeringen utanför Ica Maxi Högskolan där medelvärdet var 0,256 mg Zn/L står det klart att det

i två olika odlingssystem; (i) rödklöver i renbestånd (ii) rödklöver samodlad med timotej. a) Tillförsel av mangan och/eller zink (var för sig eller i kombination) minskar

Om supplementering med zink kan hjälpa gravida kvinnor med insulinresistens att förbättra insulinkänsligheten, skulle det vara ett enkelt hjälpmedel för att förebygga

Ett zink-träd växer fram från katoden på några minuter.. Material: Elektrolyt:0,5-1M ZnSO 4 , elektroder två putsade Zn-bleck, kristallisationsskål, elkub med sladdar

För aska 2012 gav prov 1 med bara 60ml survatten bäst resultat med ett pH-värde på 3,67, medan för aska 2015 blev resultatet bäst med prov 7 när 40 ml vatten tillsattes

Serumproverna analyserades för S-Zink i klinisk kemiska laboratoriet Jönköping med instrumentet Thermo Konelab Prime 30i och sedan med Beckman Coulter AU680 instrument 1 i

Tidigare har man trott att 90 procent av vårt D-vitamin kommer från produktionen i huden när den utsätts för solljus och att resten tas upp ur maten vi äter.. Men enligt ny

Eftersom att prov från provpunkt 1 räckte endast till extern analys, och provtagning i provpunkter 2 och 5 krävde omgörning, kunde endast prov från provpunkter 3 och 4 användas