• No results found

Pressinformation från Nordic Nutrition Council

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Pressinformation från Nordic Nutrition Council"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

Pressinformation från Nordic Nutrition Council

1

Fakta om D-vitamin från Nordic Nutrition Council

D-vitamin är en grupp fettlösliga prohormoner som hjälper kroppen att ta upp och använda kalcium och fosfor.

De reglerar kalkbalansen och är nödvändiga för ett starkt skelett och friska tänder. D-vitamin är också viktigt för immunförsvaret och musklernas tillväxt, utveckling och funktion, inklusive hjärtmuskeln.

De två huvudsakliga formerna av D-vitamin är D2 (ergokalciferol) och D3 (kolekalciferol). D3 tillverkas med hjälp av solen och är vår viktigaste källa till D-vitamin.

Omsättning

Vi får D-vitamin ur kosten och från solljus när vår hud utsätts för solens UVB-strålar (ultraviolett strålning inom våglängdsområde B). D-vitaminet som bildas i huden är inte biologiskt aktivt, utan måste först omvandlas i levern genom en oxidationsprocess som kallas hydroxylering. Först omvandlas det i levern till kalcidiol (även kallat kalcifediol eller 25-OH-D), och sedan genom ännu en hydroxylering i njurarna. Slutprodukten är det aktiva hormonet kalcitriol (1,25-OH-2D). En förutsättning för att skapa D3 via huden är tillräckligt höga nivåer av kolesterol i blodet eftersom kolesterol är grund för den biokemiska processen som alstrar D3 via solljus.

Upptaget av D-vitamin förbättras om det finns galla och fett i tarmkanalen. Med stigande ålder försämras dock ökningen av 25(OH)D i blodet när man tar D-vitamintillskott, men kan också återspegla nedsatt 25-

hydroxylering i levern. D-vitamin utsöndras huvudsakligen i gallan, medan vissa D-vitaminmetaboliter utsöndras i urinen.

Kalcidiol/kalcifediol = 25-OH-D (25-hydroxivitamin-D): ”förrådsformen” i kroppen.

Kalcitriol = 1,25-OH-2D (1,25-dihydroxivitamin-D): den mest aktiva formen i kroppen.

Det är viktigt att ta vitamin K2 tillsammans med D-vitamin för att stimulera hormoner att föra in kalcium i benvävnad. Mineralet magnesium bidrar också till den processen.

Analyser och mätmetoder

D-vitaminstatus bestäms via kalcidiolhalten (25-OH-D) i blodet och mäts i ng/ml eller nmol/l (1 ng/ml= 2,5 nmol/l).

Värdet varierar beroende på årstid/solexponering samt kostintag. Konsensus saknas kring optimal D- vitaminstatus. Institute of Medicine i USA anser att den tillräckliga nivån är > 50 nmol/l (20 ng/ml), medan American Endocrine Society rekommenderar ett gränsvärde på 75 nmol/l (30 ng/ml). Nivån som uppmäts i blod/serum beror också på vilken laboratoriemetod som används.

< 25 nmol/l D-vitaminbrist > 50 nmol/l Tillräcklig halt 75 nmol/l Optimal halt

(2)

Pressinformation från Nordic Nutrition Council

2

Bästa källorna till D-vitamin

Fiskleverolja är den bästa källan, men eftersom den också innehåller höga nivåer A-vitamin ska man hålla koll på hur mycket man får i sig. Övriga källor i kosten som innehåller gott om D-vitamin är fet fisk som lax, makrill, tonfisk, sardiner och sill samt feta mejeriprodukter och ägg. Animaliska livsmedel är mycket viktiga för både intag och omsättning av D-vitamin. D-vitamin bildas också genom inverkan av solljus på huden (från omkring juni till augusti i Sverige).

Tidigare har man trott att 90 procent av vårt D-vitamin kommer från produktionen i huden när den utsätts för solljus och att resten tas upp ur maten vi äter. Men enligt ny forskning spelar solen inte så stor roll för vår D- vitaminstatus, åtminstone inte i de länder som ligger långt från ekvatorn. Den visar att solexponeringen i västerländska industriländer bara bidrar till maximalt 25 procent av upptaget.

Enligt beräkningar är den genomsnittliga totalmängden absorberat D-vitamin från mat och solljus på omkring 2 200 IE per dag. Men den genomsnittliga mängden D-vitamin som vi får från solljus är bara cirka 320–480 IE/dag, alltså mycket lägre än vad man tidigare trott, och kosten bidrar med ännu mindre, omkring 120–160 IE/dag. Med andra ord har vi ett sammanlagt D-vitaminintag från mat och solljus på cirka 400–600 lE/dag. Det innebär att vi har ett oförklarat intag på runt 1 600 IE/dag (2 200 minus 600 IE).

En hypotes som framfördes av forskaren Robert Heaney och kollegor 2013 är att animaliska livsmedel även innehåller kalcidiol (25-OH-D) och att den källan inte har redovisats tidigare, eftersom standardmätningarna av D3-vitamin i livsmedel inte räknat in matens innehåll av kalcidiol. Hypotesen har stöd i en analys från 2014.

Hälsopåstående som godkänts av EFSA (EU-nivå) om D-vitamin i livsmedel

Vitamin D bidrar till:

- normalt upptag/utnyttjande av kalcium och fosfor - normala kalciumnivåer i blodet

- att bibehålla normal benstomme - att bibehålla normal muskelfunktion - att bibehålla normala tänder - immunsystemets normala funktion Vitamin D har en roll i celldelningsprocessen.

Vitamin D bidrar till att minska risken för att ramla, vilket är kopplat till balansförlust och muskelsvaghet. Att ramla är en riskfaktor för frakturer hos män och kvinnor som är 60 år eller äldre.

(Enl. EU:s förordning LexUriServ. 432/2012)

References

Related documents

Frågeställningarna denna studie har utgått från är, vilka faktorer kan ge en positiv och/eller negativ upplevelse av rekryteringsprocesser enligt jobbsökande och jämföra vad

Informanterna poängterade hur de får vara med och påverka arbetet, att de tillsammans på det sociala företaget kommer fram till gemensamma beslut samt att arbetskollegorna hjälper

Anledningen till detta tror de beror på att kvinnor oftast är hemma under en längre tid när de fått barn vilket gör att de får ett avbrott i karriären under den tid som de är

För att uppmärksam små och tidiga tecken på ohälsa hos mammor i riskzonen för postpartum depression krävs ett vårdande förhållningssätt som karaktäriseras

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle

De ska klara sig själva och texten uppmanar att inte vara beroende av någon man men samtidigt beskrivs också hur kvinnan är den som gör allt för sin man och även ge upp

Resultatet bygger på sex RCT-studier vilka pekar mot att det finns måttlig evidens(+++) till att vitamin D-supplementering inte har någon gynnsam effekt på totalkolesterol,

Bild 7: Jag har även i det andra temat för analysen valt att undersöka samma kvinna från de olika tidningarnas perspektiv. I det här fallet, nämligen Annika Falkengren, chef på

Anmälan till rekreationsresa till Kanarieöarna Avresedatum: 22 november 1975 kl 18.00 från Arlanda För att anmälan skall betraktas som definitiv insändes samtidigt anmälnings-

Figur 8 visade att utsläppen av koldioxid har från sektorerna bo- städer och service tillsammans minskat med ca 20 % under åren 1995 till 2000 utan hänsyn tagen till inverkan av

Zink: För personer med tillräckliga nivåer av zink i cellerna visade analysen att risken för att insjukna i COVID-19 minskade med 91 procent.. Brist på zink innebar istället

According to Butte and King (67), “The energy requirement of a pregnant woman is the level of energy intake from food that will balance her energy expenditure when the woman has

När den brittiske skådespelaren Laurence Olivier beskriver sitt arbetssätt, ursäktar han sig när han häv- dar att han själv arbetar från det yttre till det inre, och han säger

För att få en kartläggning av nuläget för fjärrkyla i Sverige har Devcco och Energiföretagen kommit fram till att det finns behov av en helhetsbild avseende basinformation

Även om jag i denna uppsats koncentrerat mig på specifikt hur personer med dyslexi hanterar skriftlig information i vardagslivet så kan så klart även ”normalläsare” ha erfarenhet

I resultatet framgår att lärarna har en gemensam syn på individanpassad undervisning, att undervisningen ska anpassas efter den enskilda elevens behov samt att arbetsmetod och

Män som arbetar i kvinnodominerade yrken ska inte bara göra samma uppgifter som sina kvinnliga kollegor, utan förväntas även göra sådant som kvinnor normalt

• Låga D-vitamin nivåer är associerat med många sjukdomar.. söndag 16

Hon menar att det är viktigt att undersöka anledningarna till detta, men anser det inte vara en uppgift för KAST då de personer som söker sig dit faktiskt upplever sig ha ett

Under 30 % av dygnets timmar sover Micke och lika lång tid tillbringar han på Granbergsskolan.. Hur stor del av dygnet sysslar han med alla

All of the synthesized RE i-MAX phases were found to crystallize in a structure of orthorhombic (Cmcm) symmetry, however presence of monoclinic (C2/c) phase was also found in the

For this design task, the choice of number of modes for each application and the size of the hydraulic variator are the global design parameters, whereas the design of each

Since the moderating effect of country- specific social connectedness on the relation between financial literacy and stock market participation is the main