• No results found

Säsongsinfluensavaccination och enstaka hembesök inom kommunal hälso- och sjukvård

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Säsongsinfluensavaccination och enstaka hembesök inom kommunal hälso- och sjukvård"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Säsongsinfluensavaccination och enstaka hembesök inom kommunal hälso- och sjukvård

2020-10-21 - Denna information är framtagen gemensamt av medicinskt ansvariga sjuksköterskor i Hallands kommuner och chefläkare Närsjukvården.

I samband med säsongsinfluensavaccination vaccinerar den kommunala hälso- och sjukvården personer i riskgrupper inom särskilt boende och personer inskrivna i hemsjukvården (ordinärt boende). Inom gruppen

hemsjukvårdspatienter finns det en grupp som av olika skäl har vänt sig till vårdcentralen för vaccination.

Influensavaccinationen av de prioriterade grupperna ska i första hand ske under november månad men kan i andra hand planeras in vid lämplig tidpunkt under tiden fram till årsskiftet. Vaccinationskampanjen fortsätter även därefter men värdet för patienten av vaccinationen får under de följande månaderna allt mindre betydelse i takt med att förväntad smittspridning av influensa tar fart.

Ordination och administrering

Ordination av influensavaccin är grunden i hälso- och sjukvårdsinsatsen

”influensavaccination” och ser ut på två olika sätt:

1. Läkare ordinerar vaccin.

2. Sjuksköterska, med specialistutbildning till distriktssköterska eller inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar samt sjuksköterska med likvärdig utbildning godkänd av verksamhetschefen, ordinerar vaccin.

Ansvarig sjuksköterska vaccinerar på särskilda boendet och i hemmet hos de som är inskrivna i hemsjukvården.

Vaccination – enstaka hembesök

Vid inplanerat enstaka hembesök - till personer med tillfälligt behov av hälso- och sjukvårdsinsatser och som inte ta sig till vårdcentralen (tröskelprincipen) – kan samtidig vaccination utföras. Ordinarie kriterier för bedömning om

patienten har behov av hemsjukvård eller kan ta sig till vårdcentralen (tröskelprincipen) gäller.

Minimering av risk för smittspridning avseende covid-19 är i sig inte anledning till att genomföra vaccination som enstaka hembesök.

För att kunna genomföra vaccination måste uppgifter finnas tillgängliga för att besvara frågorna i hälsodeklarationen, som är underlag för ordinationen. För att få fram dessa uppgifter behöver ofta vårdcentralen och

hemsjukvårdssjuksköterskan samarbeta.

(2)

I de fall sjuksköterskan inte har egen ordinationsrätt behöver också ordination dokumenteras och förmedlas från läkare (eller sjuksköterska med

ordinationsrätt) på vårdcentralen på ett säkert sätt.

Normalt hämtas vaccin på den vårdcentral där patienten är listad. I brådskande fall kan enstaka doser hämtas från det mindre lager som finns tillgängligt i de kommunala akutläkemedelsförråden.

References

Related documents

Utföraren ansvarar för hälso- och sjukvårdsinsatser som måste ske under vistelsen till personer med beslut om dagverksamhet enligt SoL eller daglig verksamhet enligt LSS

 följa den lagstiftning som är tillämplig för verksamheten och verkställa de beslut som fattats enligt Socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service till vissa

Alla vårdtagare inom SÄBO ska erbjudas riskbedömning av trycksår, fall och undernäring inom ramen för Senior alert vid inflyttning och två gånger per år.. Målsättningen är

Vårdgivaren ansvarar för att händelser som lett till eller hade kunnat leda till allvarlig vårdskada, anmäls till IVO enligt lex Maria 2. Efter analys och risk- bedömning avgör

vårdgivarens rutiner. För att underlätta granskningar och redovisningar ska vårdgivaren ange vilken riktlinje, respektive vilken bilaga som vårdgivarens rutin avser.

Då berörd befattningsinnehavare bedömt att samtalet inte gäller vård och behandling inom det kommunala hälso - och sjukvårdsansvaret skall detta antecknas på papper och sparas i

 Genomgång av gällande lagstiftning för delegering samt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:37) om ordination och hantering av läkemedel i hälso-

Regionen och kommunen ska också samverka så att en enskild som kommunen har hälso- och sjukvårdsansvar för också får övrig vård och behandling, hjälpmedel samt