• No results found

On predictive factors of treatment response in head and neck squamous cell carcinoma

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "On predictive factors of treatment response in head and neck squamous cell carcinoma"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Department of Clinical and Experimental Medicine

Linköping Studies in Health Sciences. Thesis. No. 90

On predictive factors of treatment response in

head and neck squamous cell carcinoma

Fredrik Jerhammar

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-17781

Cancer i huvud och halsregionen drabbar ungefär 500 000 personer i världen årligen. Femårsöverlevnaden för dessa patienter är fortfarande cirka 50 % och har inte förbättrats nämnvärt de senaste årtiondena. Strålning och cellgifter används i stor utsträckning som behandling mot dessa tumörer, men vilka faktorer som påverkar effekten av behandling är inte klarlagt. Att kunna fastställa sådana faktorer skulle vara av stor nytta för möjligheten att skräddarsy en individanpassad effektivare behandling i framtiden.

Syftet med denna avhandling, som består av tre delarbeten, var att identifiera markörer som påverkar svaret på strålningsbehandling och cisplatin. Cisplatin är ett cellgift som används i stor utsträckning vid behandling av huvud- och halscancer, och ofta i samband med strålning. I den första studien undersökte vi mängden av 14 proteiner som tidigare visats vara involverade i cancercellers strålningssvar. Detta gjordes i 9 olika cellinjer, som är celler som härstammar från tumörer. I dessa cellinjer undersökte vi också förekomsten av mutationer i p53, en gen som ofta är förändrad i cancerceller. Genom att införa ett poängsystem där olika mängd protein samt förekomst av mutationer ger så kallade negativa poäng kan vi avgöra vilken kombination av faktorer som korrelerar till minskad strålningskänslighet. Vi fastställde att kombinationen av höga mängder av proteinerna EGFR och survivin tillsammans med mutationer i p53 hade störst inverkan på minskad strålningskänslighet hos dessa cellinjer.

Med Microarray-tekniken är det möjligt att se hur aktiva alla cellens gener är genom att man kan avläsa hur mycket generna skrivs av, dess genuttryck. Vi har använt oss av microarrayteknik i det andra och det tredje delarbetet i denna avhandling. I den andra studien använde vi oss av fem cellinjer med olika strålningskänslighet. De två som var medelkänsliga och de två som var okänsliga mot strålning jämfördes mot den femte cellinjen som var väldigt känslig. Detta gjordes för att detektera vilka skillnader i genuttryck som fanns mellan den känsliga cellinjen och de övriga. Med hjälp av biologiska databaser som grupperar generna efter deras funktion i cellen kunde vi avgränsa antalet gener till en lista på 28 stycken som verkade ha störst betydelse.

I det tredje delarbetet använde vi oss också av microarray-teknik men nu för att titta på skillnader mellan cellinjer med olika cisplatinkänslighet.. Vi använde oss av tre cellinjer, en känslig och två okänsliga. Med samma typ av databaser som i arbete två kunde vi avgränsa de förändrade generna till 20 stycken. Vi kunde visa att två av dem, MMP-7 och MMP-13, verkar ha stor betydelse för cisplatinresistansen hos dessa cancerceller.

Sammanfattningsvis har denna avhandling påvisat markörer som kan förutsäga cancercellers respons på strålning- eller cisplatinbehandling. Dessa markörer kan, efter verifiering i patientmaterial, leda till en effektivare behandling av huvud- och hals cancer.

References

Related documents

Expression of p63, Cox-2, EGFR, β-catenin, PP2A and p53 isoforms was mapped in tumours and normal tumour adjacent tissue from patients with SCCHN using western blot or

Strong expression of survivin is associated with positive response to radiotherapy and improved overall survival in head and neck squamous cell carcinoma patients Int.. Stina

1584, 2017 Department of Clinical and Experimental Medicine Linköping University. SE-581 83

Keywords: Head and neck cancer, swallowing problems, percutaneous endoscopic gastrostomy, bioelectrical impedance analysis, phase angle, unknown primary, human papillomavirus,

In agreement with previous immunohistochemical studies on SCCHN and oral squamous cell carcinoma (22-24), the present study reported the presence of MUC1 in all SCCOT

HNSCC is a very heterogeneous disease where two patients with similar stage, grade, and anatomical site of the cancer can react very different to the same

Numerous  prognostic  and  predictive  markers  involved  in  apoptosis, 

cervical lymph node metastasis in patients with Head and Neck squamous cell carcinoma.. Author: Alexandra Timmerman Bachelor