• No results found

Remissvar slutbetänkandet Förbättrat skydd för totalförsvaret (SOU 2019:34)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Remissvar slutbetänkandet Förbättrat skydd för totalförsvaret (SOU 2019:34)"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Energigas Sverige Service AB tel +46 8 692 18 40 Org no 556081-9194

Swedish Gas Association info@energigas.se Bankgiro: 631-0239

Box 49134 www.energigas.se

SE-100 29 Stockholm, Sweden Besöksadress: S:t Eriksgatan 44

Dnr: Fö2019/00661/RS Försvarsdepartementet Rättssekretariatet Anna Wallentin Anna.wallentin@energigas.se Fo.remissvar@regeringskansliet.se

Stockholm den 15 oktober 2019

Remissvar slutbetänkandet Förbättrat skydd för totalförsvaret

(SOU 2019:34)

Energigas Sverige, som är branschorganisationen för energigaserna i Sverige, har tagit del av rubricerad promemoria. Vi tackar för möjligheten att bidra med synpunkter och delger härmed vårt yttrande enligt Försvarsdepartementets remiss den 27 juni.

I avsnitt 9.2 Infrastruktur inom samhällsviktiga områden finns ett avsnitt om gas (se sid 133 i SOU 2019:34). Vid en sådan beskrivning av gasnäten i Sverige bör det framgå att mer än 20 procent av gasen på det västsvenska gasnätet består av biogas. Vi föredrar även att inte benämna gasnätet som ”naturgassystemet” eftersom gasnätet distribuerar både biogas och naturgas.

I texten finns även ett syftningsfel. Efter beskrivningen om stadsgasnätet i Solna, Sundbyberg och Stockholm samt fordonsgasnätet i Stockholm står det att det även finns lokala gasnät runt om i landet. Den efterföljande texten om att gasnäten försörjs med biogas och mindre mängder naturgas, gäller det sammanhängande stadsgasnätet samt fordonsgasnätet i Stockholm, inte de övriga lokala gasnäten runt om i landet. Det stämmer heller inte att Stockholm gas är ägare av nätet, det ska vara Gasnätet Stockholm AB. Energigas Sverige förordar därmed att de sista meningarna i texten om gas i avsnitt 9.2 ändras till ”… Det finns även ett sammanhängande stadsgasnät i Solna, Sundbyberg och Stockholm och ett fordonsgasnät i Stockholm. De gasnäten försörjs med biogas samt mindre mängder naturgas (genom förgasning av LNG, flytande

naturgas). Gasnätet Stockholm AB är ägare. Runt om i landet finns också lokala gasnät.”

I en diskussion om ett förbättrat skydd för totalförsvaret är vikten av en högre självförsörjandegrad ett självklart inslag. För oss betyder självförsörjandegrad hur stor del av våra livsnödvändiga förnödenheter som produceras i Sverige och av svenska råvaror. Energigas Sverige vill i det sammanhanget betona att biogas är det bästa alternativet för den som värnar självförsörjningen, vilket är information som helt saknas i betänkandet. Både råvarorna och tekniken för produktion av biogas finns i Sverige. Inget annat bränsle har så hög grad av självförsörjning som biogas och potentialen att öka produktionen är mycket stor, om rätt förutsättningar ges. Dessutom krävs det gödsel för att odla mat effektivt. Denna gödsel – eller dess beståndsdelar –importeras

huvudsakligen idag. Biogasproduktionen ger biogödsel som restprodukt. Med denna värdefulla restprodukt minskar beroendet av importerad gödsel. Biogödsel är också en förutsättning för produktion av ekologisk mat. Sammanfattningsvis anser Energigas Sverige att biogasens möjligheter att bidra till självförsörjningen bör lyftas fram.

(2)

2 (4) En annan infrastruktur som är av väsentligt intresse för totalförsvaret är elnätssystemet. Energigas Sverige noterar att betänkandet helt saknar information om att gasen kan spela stor roll även i det sammanhanget. Gaseldade kraftvärmeverk samt gasturbiner på strategiska platser i

elnätssystemet kan bidra till att avhjälpa både effektbrist i nätet och lokala flaskhalsar i

överföringskapacitet. Gasturbiner är dessutom väl lämpade för användning som störningsreserv eftersom de är snabbstartade och har låga fasta driftskostnader. Gasturbiner kan därmed bidra till en ökad elberedskap.

Med vänliga hälsningar,

Maria Malmkvist Anna Wallentin

Vd Avdelningschef Marknad och

References

Related documents

3 § framgår att med skyddad anläggning som inrättats för behov inom civilt försvar avses en ledningsplats eller annan anläggning som inrättats för befolkningens skydd och

Därför bör i den fortsatta beredningen av lagstiftningsärendet övervägas om det inte finns något sätt att begränsa möjligheterna till kringgående.. Om det trots allt

Länsstyrelsen tillstyrker förslaget att totalförsvarets intressen ska beaktas inför överlå- telse och upplåtelse av utpekad egendom som är av väsentligt intresse

Länsstyrelsen i Dalarnas län anser att Granskningsmyndigheten på grund av landets stora antal kommuner och geografiska avstånd, får bättre effektivitet och funktion

Förslaget i betänkandet innebär att 3 kap 10§ PBL kompletteras med att länsstyrelsen i samrådet angående översiktsplan även ska verka för att totalförsvarets intressen i

anläggningar inom eller invid en hamn eller att för det fall hamnen är allmän hamnförklarad det område som allmän hamnförklarats område alternativt det verksamhetsområde

Länsstyrelsen tillstyrker, efter vissa justeringar och tillägg, förslaget att en särskild lag inrättas i syfte att motverka och ytterst förbjuda överlåtelser och upplåtelser

Det införs också ett krav på att fysiskt skyddande anläggningar som inrättas för behov inom civilt försvar endast får avvecklas, överlåtas eller upplåtas av en kommun eller