• No results found

Yttrande över slutbetänkandet Förbättrat skydd för totalförsvaret (SOU 2019:34)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Yttrande över slutbetänkandet Förbättrat skydd för totalförsvaret (SOU 2019:34)"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

2019-11-06 1 (2)

jonkoping.se | Tfn 036-10 50 00 Postadress 551 89 Jönköping

Försvarsdepartementet

Yttrande över slutbetänkandet Förbättrat skydd för totalförsvaret (SOU 2019:34)

Jönköpings kommun har beretts tillfälle att yttra sig över ovan rubricerat slutbetänkande och lämnar härmed följande synpunkter.

Jönköpings kommun har inget att erinra mot förslagets inriktning om ett stärkt skydd för totalförsvaret men finner att förslagen i vissa delar är generella och att tillämpningsområdet i är otillräckligt definierat. Om totalförsvarets behov alltid ska beaktas av kommunerna är det rimligt att de är så pass tydligt definierade eller beskrivna att de blir möjliga att förhålla sig till i den fysiska planeringen och i beslutsfattandet. Kommunen har ingenting emot att sådana frågor i första hand hanteras genom vägledning, samråd och granskning men det förutsätter en förutsägbarhet och tydlighet om vad som avses med totalförsvarsintressen. Det gäller särskilt om länsstyrelserna ges utökade möjligheter att i efterhand ändra eller upphäva kommunala beslut som rör detaljplaner eller områdesbestämmelser. Ny reglering får inte heller försvåra eller förlänga den kommunala planprocessen. Jönköpings kommun anser för övrigt att man bör överväga att i vart fall till del använda sig av regleringen rörande riksintressen i miljöbalken och plan- och bygglagen för att tillvarata totalförsvarets intressen. Det pågår en översyn av riksintressena och det bör finnas möjlighet att inom ramen för detta identifiera och beskriva civilförsvarets behov och intressen på liknande sätt som gäller för

Försvarsmakten.

Jönköpings kommun ser för närvarande inga större problem att hantera den statliga kontrollfunktion som föreslås i betänkandet för vissa överlåtelser eller upplåtelser. De anläggningar eller funktioner som berörs är relativt avgränsade och berör endast i mindre utsträckning kommunen. Kommunen noterar att kontrollfunktionen även omfattar kommunala bolag, exempelvis kommunens energibolag. Det kan komma att behövas insatser för kompetensutveckling för de medarbetare i kommunen som arbetar med mark- och exploateringsfrågor och med detalj- och översiktsplanering. Kommunen förutsätter att staten bistår med sakkunskap i dessa insatser.

Även om utredningen dragit slutsatsen att finansieringsprincipen inte aktualiseras genom förslagen i betänkandet, anser kommunen att det behövs en mer ingående analys över vilka kostnader de kan komma att medföra för kommuner, landsting och regioner. Jönköpings kommun finner det dessutom viktigt att staten över

(2)

2 (2)

huvud taget på ett rimligt sätt ekonomiskt kompenserar kommunerna för åtagan-den som rör civilförsvaret.

JÖNKÖPINGS KOMMUN

Ann-Marie Nilsson Johan Fritz

Kommunstyrelsens ordförande Stadsdirektör

References

Related documents

Länsstyrelsen i Dalarnas län anser att Granskningsmyndigheten på grund av landets stora antal kommuner och geografiska avstånd, får bättre effektivitet och funktion

Länsstyrelsen önskar därför dels ytterligare vägledning i dessa frågor i en kommande proposition och dels att utredningens förslag till ändringar i PBL kompletteras

Förslaget i betänkandet innebär att 3 kap 10§ PBL kompletteras med att länsstyrelsen i samrådet angående översiktsplan även ska verka för att totalförsvarets intressen i

Vi ställer oss också bakom förslaget att ansvaret för att utreda och besluta om överlåtelser och upplåtelser av utpekad egendom som är av väsentligt intresse för

anläggningar inom eller invid en hamn eller att för det fall hamnen är allmän hamnförklarad det område som allmän hamnförklarats område alternativt det verksamhetsområde

Länsstyrelsen tillstyrker, efter vissa justeringar och tillägg, förslaget att en särskild lag inrättas i syfte att motverka och ytterst förbjuda överlåtelser och upplåtelser

kommittén gör av omfattningen på dessa konsekvenser ger inte möjlighet för läsaren att bilda sig någon uppfattning av vad konsekvensen skulle bli för berörda företag, eller

Det införs också ett krav på att fysiskt skyddande anläggningar som inrättas för behov inom civilt försvar endast får avvecklas, överlåtas eller upplåtas av en kommun eller