• No results found

Föredragande: statsrådet Damberg Ärende: 1 Ansökan från Turkiet om rättslig hjälp i brottmål JuBC2020/00011/BIRS (delvis)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Föredragande: statsrådet Damberg Ärende: 1 Ansökan från Turkiet om rättslig hjälp i brottmål JuBC2020/00011/BIRS (delvis)"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Ärendeförteckning II regeringssammanträde 2020-03-05 Underprotokoll A Nr 10 Justitiedepartementet

Rättschefen Katrin Hollunger Wågnert (ärendena 1-5) Rättschefen Daniel Ström (ärendena 6-9) Internationella chefsförhandlaren Anna-Carin Svensson (ärende 10) 1 (2) Föredragande: statsrådet Damberg Ärende: 1

Ansökan från Turkiet om rättslig hjälp i brottmål JuBC2020/00011/BIRS (delvis)

2

Ansökan om överförande av straffverkställighet till Palestina JuBC2019/01013/BIRS 3 Ansökan om nåd i brottmål JuBC2019/00970/BIRS 4 Ansökan om nåd i brottmål JuBC2020/00090/BIRS 5 Förordningar

a) förordning om ändring i förordningen (2015:743) med instruktion för

Åklagarmyndigheten

b) förordning om ändring i förordningen (2015:744) med instruktion för

Ekobrottsmyndigheten Ju2020/00000/Å

(2)

2 (2)

6

Förordningar

a) förordning om ändring i förordningen (2014:1102) med instruktion för

Polismyndigheten

b) förordning om ändring i förordningen (2014:1103) med instruktion för

Säkerhetspolisen

c) förordning om ändring i förordningen

(2019:84) med instruktion för Kustbevakningen Ju2020/00000/L4

Ju2020/00262/PO (delvis) 7

Lagrådsremiss

Skärpta regler avseende hantering av sprängämnesprekursorer

Ju2019/02641/L4 (delvis) Ju2020/00000/L4 (delvis) 8

Skrivelse till riksdagen

Riksrevisionens rapport om statens arbete för att förhindra och hantera kärntekniska olyckor Ju2020/00000/SSK

Ju2020/03671/SSK 9

Kommittédirektiv

Effektivare polisiära åtgärder i gränsnära områden

Ju2020/00000/L4 10

Bemyndigande till Myndigheten för

samhällsskydd och beredskap att anmäla in resurser till rescEU-transition och rescEU under 2020

References