• No results found

Yttrande angående remiss SOU 2020:27 "Högre växel i minoritetspolitiken" ~

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Yttrande angående remiss SOU 2020:27 "Högre växel i minoritetspolitiken" ~"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

~

SURAHAMMARS

lllll9II

KOMMUN

Yttrande

angående

remiss

SOU

2020:27

"Högre växel i minoritetspolitiken"

Surahammar 2020-09-25

Finsk förvaltnings processledare i Surahammars kommun lämnar här nedan sina synpunkter på remiss

vilket Ordförande i Finsk förvaltning och Kommunstyrelsens ordförande ställer sig bakom.

Synpunkter på remiss

1

Utredningen beskriver väl problematiken idag och i sin helhet ställer sig kommunen bakom remissen.

Gällande delen där det beskrivs att ansvaret för minoritetspolitiken ska omfördelas från nuvarande myndighet till en ny myndighet tror inte Surahammar löser hela problematiken. Oavsett vilken myndighet

som får ansvaret behöver den myndigheten ha bred kompetens att stötta de olika förvaltningsområdena

utefter kommunernas olika behov. Myndigheten behöver även få erforderliga resurser och förutsättningar

att fullgöra de utökade uppdraget. Det innebär bland annat att verksamheterna inom myndigheter behöver ges goda administrativa resurser för att ge rätt stöd till förvaltningskomrnunerna.

Ordförande Finsk förvaltning

Surahammars kommun Box 203 735 23 Surahammar Besöksadress Hjulmakargatan 18 Leif Carlberg

Konmmns tyr els ens ordförande

Växel:

0220-390 00 Fax: 0220-390 03

E-post:

kommunen@surahammar.se Hemsida:

\V\V\v. surahammar.se

Bankgiro: 5337-5853

References

Related documents

Jönköpings kommun har beretts tillfälle att yttra sig över utredningens förslag till hur ansvaret för samordning, utveckling och uppföljning av Sveriges minoritetspolitik ska

Vidare föreslår utredningen att flytta uppföljningsansvaret för finska, meänkieli, romani chib och jiddisch från länsstyrelsen i Stockholm till Institutet för språk- och

8.3 Institutet för språk och folkminnen ska överta länsstyrelsens uppdrag Luleå kommun ställer sig positivt till utredningens förslag att Institutet för språk och

Vi saknar helt förståelse för hur de medlen ska bidra till att utveckla det lokala och regionala arbetet och motsätter oss därför förslaget.. Det rimmar dessutom illa med

I den slutliga handläggningen av ärendet har generaldirektör Malin Ekman Aldén (beslutande), avdelningschef Emelie Lindahl och utredare Frida Lockner

Utredningen har haft i uppdrag att analysera och föreslå hur ansvaret för samordning, utveckling och uppföljning av minoritetspolitiken ska organiseras för att bidra till en

Ärendet har föredragits av

Utredningen föreslår att flytta uppdraget som samordnande och uppföljande myndighet för judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar samt respektive minoritetsspråk till Institutet