• No results found

En uppgift

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "En uppgift"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

UPPSALA UNIVERSITET Ordin¨ara differentialekvationer MATEMATISKA INSTITUTIONEN Civilingenj¨orsprogrammen Pepe Winkler

En uppgift

Ett obduktionsrum h˚alls vid konstant temperatur 5C. En tidig morgon p˚ag˚ar obduktion av ett mordoffer, d˚a en bov bryter sig in, skjuter obducenten och bortf¨or det andra liket.

Klockan 1000 anl¨ander en assistent och uppt¨acker obducentens lik, som d˚a har tempera- turen av 23C. Kl. 1200 har temperaturen g˚att ned till 18.5C. N¨ar blev obducenten skjuten? (Vi antar att han hade normal kroppstemperatur, 37C, d˚a han var i livet.)

Newtons avsvalningslag s¨ager att en kropp med temperaturen T , som placeras i en omgivning som h˚aller temperaturen T0(< T ) , kommer att svalna p˚a s˚a vis att temperaturen minskar med en hastighet som ¨ar proportionell mot temperaturdifferansen T − T0.

L¨osning:

L˚at t vara antalet timmar efter kl. 1000. L˚at T (t) vara obducentens temperatur efter t timmar. Enligt Newtons lag g¨aller att dT

dt = k(T − T0) , d¨ar k ¨ar proportionalitets konstant och T0 = 5C. Differentialekvationen dT

dt = k(T − 5) ¨ar en separabel ekvation.

Vi vill l¨osa ekvationen med begynnelsevillkoren T (0) = 23C och T (2) = 18.5C.

dT

dt = k(T − 5) ⇔

Z dT T − 5 =

Z

k dt ⇔ ln(T − 5) = kt + C ⇔ T − 5 = Aekt ⇔ T (t) = 5 + Aekt, d¨ar k , C och A ¨ar konstanter.

Ur det f¨orsta begynnelsevillkoret f˚ar vi 23 = 5 + Ae0 ⇔ A = 18 . Det andra begynnel- sevillkoret ger 18.5 = 5 + 18e2k ⇔ 13.5 = 18e2k ⇔ 1

2ln13.5

18 = k ⇔ k ≈ −0.144 . Allts˚a T (t) = 5 + 18e−0.144t. Vi s¨oker nu t s˚adant att T (t) = 37 , dvs. 37 = 5 + 18e−0.144t ⇔ t = 1

−0.144ln 32

18 =≈ −4 . Svar:

Obducenten blev skjuten 4 timmar f¨ore kl. 1000, dvs. klockan var 600.

References

Related documents

En stor del av den regionala miljöövervakningen finansieras inte via Naturvårdsverket men för den del som står för miljöövervakning av terrester biologisk mångfald finansieras

Länsstyrelsen Skåne har i frågorna som berör styrning, datavärdskap, forskning samt finansiering av regional miljöövervakning valt att, med vissa tillägg och

miljöövervakning och miljömålsuppföljning ges inte, men detta är något länsstyrelserna och andra myndigheter kan arbeta mer för inom ramen för de uppdrag som finns och

Vidare behöver även tydligt uppdrag ges till de aktörer som ansvarar för den största delen av den statliga övervakningen, Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten

information om tillståndet i miljön inom flera olika områden (t.ex. Både avseende vad som undersöks d.v.s. variabler men också gällande geografisk upplösning. Behovet av nya

Sammantaget innebär avgränsningen att utredningens förslag till framtida miljöövervakning inte fullt ut kan användas för att bedöma om det samlade miljöarbetet

Det finns också data hos verksamhetsutövare som över huvud tagit inte kommer till användning.. Dels beror detta på dåliga insamlingsmöjligheter men ibland också på direkt

Vår tolkning av utredningens förslag är att nuvarande ersättning (2019) för datavärdskapen från avtal med uppdragsgivarna (Havs och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket)