• No results found

Vad du ska kunna efter första veckan

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Vad du ska kunna efter första veckan"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Vad du ska kunna efter första veckan

Energin bevaras ”Första huvudsatsen”

∆𝑈 = 𝑄 + 𝑊 U inre energi

Q värme och W arbete. Endast definierade för processer Ideal gas

𝑃𝑉 = 𝑁𝑘𝑇 eller 𝑃𝑉 = 𝑛𝑅𝑇

Varje partikel har rörelseenergin 𝐸 = !!𝑘𝑇 (masscentrums rörelse) Inre energi 𝑈 =!!𝑁𝑘𝑇

𝑓 = 3 om gasen atomär

𝑓 = 5 om molekylerna består av 2 atomer Värmekapacitet och smältvärme

Om man värmer en kropp så ökar (normalt) temperaturen 𝑄 = 𝑚𝑐!∆𝑇, volymen konstant

𝑄 = 𝑚𝑐!∆𝑇, trycket konstant

För att överföra en kropp från en fas till en annan (konstant temperatur) 𝑄 = 𝑚𝐿

Arbete

𝑊 = − !!!𝑃𝑑𝑉

!

Samband för en ideal gas:

För en isoterm process (∆T=0) gäller 𝑊 = 𝑁𝑘𝑇𝑙𝑛!!!

! = -Q

För en adiabatisk process (inget värmeutbyte dvs Q = 0) gäller 𝑉 ∙ 𝑇!/!= konstant

eller

𝑃 ∙ 𝑉! = konstant, γ = Cp/CV = (f+2)/f.

References

Related documents

forskning om vad Generation Z har för attityder och värderingar i arbetslivet blir det snabbt tydligt att det inte finns en lika omfattande mängd forskning som det gör om

Du ska känna till skillnaderna mellan ryggradslösa och ryggradsdjur Kunna några abiotiska (icke-levande) faktorer som påverkar livet i ett ekosystem.. Kunna namnge några

Då två (lika) system med olika inre energier sätts i kontakt, fås ett mycket skarpt maximum för jämvikt då entropin är maximal, inre energin är samma i systemen och

Den totala entropiändringen under en cykel (eller tidsenhet för kontinuerliga maskiner) är entropiändringen i de båda värmereservoarerna. Du ska kunna redogöra för hur en bensin-

Härledning av uttryck för maximum av dessa

Dessa formler ger en möjlighet att utifrån kvantsystemets egenskaper beräkna makroskopiska storheter, som t ex den inre energin

Till studien valde vi ett kvalitativt tillvägagångssätt och intervjuade lärarna. Vi antog att det skulle bli svårt att hitta lärare med utbildning i sva som tagit emot minst