• No results found

Detaljplan för SVANSJÖ 1:92 M FL.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Detaljplan för SVANSJÖ 1:92 M FL."

Copied!
3
0
0

Full text

(1)

Detaljplan för Svansjö 1:92 m fl.

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Bygg och miljökontoret, Marks kommun

1 (3)

      Diarienummer PBN 2010/0403 214 

Detaljplan för

SVANSJÖ 1:92 M FL.

 

Torestorp, Marks kommun, Västra Götalands Län

 

           

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

 

 

Upprättat datum 2010‐11‐23, reviderad 2011‐01‐24 och 2011‐05‐02  Exploateringsingenjör Denis Nähring och Jan Eurenius 

Kommunledningskontoret, Marks kommun 

(2)

Detaljplan för Svansjö 1:92 m fl.

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Bygg och miljökontoret, Marks kommun

2 (3)

   

Inledning

Syftet med planen är att ge fastighetsägaren till Svansjö 1:92 möjlighet att utöka sin  verksamhet genom att öka tomten söderut och därmed utöka byggrätten för småindustri. 

Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och  fastighetsrättsliga åtgärder som erfordras för ett samordnat och ändamålsenligt  genomförande av detaljplanen. 

Organisatoriska frågor

Tidplan

Planen kommer uppföras med enkelt planförfarande. 

PBN‐ Plan‐ och byggnadsnämnden, KSAU‐ Kommunstyrelsens arbetsutskott 

• Beslut om samråd PBN –         februari 2011 

• Samrådstid –       februari till mars 2011 

• Antagande PBN –       maj 2011 

• Genomförande –      2011  

Genomförandetid

Genomförandetid för planen är tio (10) år från den dag planen vinner laga kraft. 

Under genomförandetiden har fastighetsägaren en ekonomisk garanti att bygga i enlighet  med planen och detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga skäl föreligger. Efter  genomförandetidens utgång fortsätter planen att gälla, men kan då ändras eller upphävas  utan att fastighetsägaren har rätt till ersättning (för exempelvis förlorad byggrätt). 

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap

Planen föranleder att allmän platsmark i området byter användning till kvartersmark. För  kvartersmark ansvarar respektive fastighetsägare.  

Fastighetsrättsliga frågor

Ägoförhållanden

Fastigheterna Svansjö 1:92, Svansjö 1:21 och Svansjö 1:63 är privatägda.  

(3)

Detaljplan för Svansjö 1:92 m fl.

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Bygg och miljökontoret, Marks kommun

3 (3)

Fastighetsbildning

Planen innebär att kvartersmarken för småindustri kommer att utökas och omfatta dels  befintlig allmän platsmark, dels hörnet på bostadsfastigheten Svansjö 1:63 .  

Servitut och ledningsrätt

Planområdet föranleder inte någon ändring eller tillkomst av rättighet. 

Tekniska frågor

Vatten och avlopp

Planområdet ligger inom kommunens verksamhetsområde för vatten‐ och avlopp. 

Den blivande tomten är ansluten till kommunala vatten‐ och avloppsledningar. Några  åtgärder i ledningssystemet bedöms inte vara nödvändiga. 

Parkeringar

Parkering sker på kvartersmark. 

Plank

Bullerplank ska uppföras på kvartersmark och prövas i samband med bygglovsansökan för  den utökade byggrätten. 

Ekonomiska frågor

Ägaren till fastigheten Svansjö 1:92 svarar för genomförandet av planen. Några kostnader för  kommunen på grund av genomförandet av planförslaget uppkommer således inte.  

References

Related documents

Länsstyrelsen anger att det på plankartan ska framgå hur bebyggelse ska utformas för att riktvärdena i bullerförordningen inte ska överskridas.. Länsstyrelsen anser

Detaljplan daterad 61-02-21 berör fastigheten, planen pekar ut fastighet Svansjö 1:92 som område för industriändamål med en byggnadshöjd på högst 4.4 meter.. Den del av

Trafikverket anser att det bör införas reglering för högsta totalhöjd i plankartan för att säkerställa att byggnader och andra föremål inte kommer i konflikt med luftfart

För att minska risken för ljudstörningar till bostäder inom planområdet bör i första hand livemusik och högtalarförstärkt musik i närområdet begränsas avseende ljudnivå och

Stora negativa effekter bedöms uppstå för planförslaget när området övergår till gruv- industrimark och marken på sikt kommer deformeras så att naturmiljöerna inom

Med hänsyn till bedömda värden och effekter bedöms konsekvenserna av ett planförsla- get bli stora negativa på kort och lång sikt då höga kulturvärden har identifierats

I samband med pågående planar- bete för området Finntorp/ Lövåsen i Katrineholms kommun har principer för gestaltning tagits fram.. Gestalt- ningsprinciperna har tagits fram som

Kiruna kommun ställer under perioden 6- 27 mars 2019, ut förslag till detaljplan för del av Tuolluvaara 1:1 m.fl, kulturbebyggelse, bostäder m.m., för granskning.. Det aktuella

Förutom den äldre ladan som finns i anslutning till en nu riven bostad i norra delen, samt en transformatorstation med tillhörande ledningsgata i södra delen, finns ingen

Kommentar: Planområdet är tänkt att ansluta till Höjdstigen inte Kvillvägen. Där Höjdstigen ansluter till Kvillvägen är Kvillvägen i kommunal ägo. Kommunen anser därför

Marks kommun ansvarar för kostnader för eventuell avstyckning eller fastighetsreglering rörande allmän platsmark samt för bildande av ledningsrätt för kommunala

För att kunna genomföra den nya huvudgatan fram till allmänna vägen måste kommunen förvär- va marken för huvudgatan i detaljplanen.. Kommunen har enligt plan- och bygglagen rätt

Ledningar i norra delen av Sjöby 1:9 som är till förmån för Sjöby 1:33 och Sjöby 5:1 kommer att säkerställas genom avtalsservitut mellan kommunen och fastighetsägaren av Sjöby

Entréer till bostadshusen föreslås både från Grovaliden och från den övre gården där gemensam uteplats och miljöhus finns samt parkering vid Tallåsgatan.. Förslag

För kontorsbyggnadens parkeringsbehov arrenderar Fortum mark av Strömstads kommun inom fastigheten Strömstad 5:27.. Parkeringsytan ligger på mark som i gällande plan är utlagd

Eftersom området har en landsbygdskaraktär och främst lär medföra fritidsbebyggelse kommer kommunen inte att vara huvudman för allmän plats inom planområdet.. Detaljplanen

1 Regleras i avtal mellan exploatören och kommunen, se bilaga A 2 Platser för Hotell Laholmens behov arrenderas.. 4 Gemensamhetsanläggning inrättas för hotellet, Tullhuset

Planområdet ligger inom område med särskilda hushållningsbestämmelser enligt Miljöbalken 4 kap 1-3 §§ och ligger även inom område av riksintresse för naturvården enligt 3 kap

Utbyggnaden av det kommunala VA-nätet kommer även att innebära att fastighetsägarna längs med 176:an norr om utfarten från Tjärndalsvägen kan anslutas till kommunalt VA. En

Från liften kan man komma direkt in i området och när man vill ut i skidområdet tar man till vänster kurvan.. Läge för grillplats på

Riksintresse friluftsliv: Planområdet ligger inom utpekat riksintressen för friluftsliv (Branäs).. Intresseaspekter (primära): turåkning, utförsåkning, bär- och svampplockning

De områden som föreslås för exploatering ligger i direkt anslutning till befintlig bebyggelse och saknar speciella attraktioner och naturvärden.. En utbyggnad enligt planen

x Närhet till service ökar möjligheten att klara sig själv vilket är positivt för barns och ungas sociala liv