8 februari 2021 Pressmeddelande Verbum

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

8 februari 2021

Pressmeddelande Verbum

Hur kan vi ge plats åt trosföreställningar som inte är mina egna?

I ett alltmer mångreligiöst samhälle uppstår en mängd frågor i mötet med människor av en annan tro. Den här boken handlar om sådant som skaver i det mötet. Författaren har bland annat studerat lokala interreligiösa råd i Sverige för att söka svar på hur samverkan fungerar och vilka frågor de jobbar med.

Boken Att ge plats för den andre? tar sin utgångspunkt i lokal religionsdialog. Författaren utgår från ett rikt intervjumaterial för att se vad för slags frågor som man ägnar sig åt, vilka glädjeämnen och utmaningar som finns. I detta väcks också teologiska frågor om hur vi ser på varandra.

I boken fördjupas frågan om ersättningsteologi: Föreställningen att den kristna kyrkan har ersatt det judiska folket som Guds folk har haft förödande konsekvenser genom historien. Hur ser det ut idag?

Vilka uttryck för ersättningsteologi finns i Svenska kyrkan – i psalmer och predikningar? Hur kan den motverkas?

Boken utforskar också frågan om profeten Muhammed: Få gestalter är så illa sedda genom den kristna idéhistorien som Muhammed. Också idag tycks kristna ha svårt att tala om honom. Hur kan kristna tänka om profeten Muhammed? Och vittnar Muhammed om den Gud som kristna tror på?

- Boken synliggör frågor som är aktuella i de flesta församlingar. Den berör predikan och psalmsång, praktisk samverkan och kristen undervisning. På så sätt är den relevant för såväl präster, diakoner, pedagoger och musiker. Den är skriven ur ett kristet perspektiv, men rymmer många röster och teologiska bidrag från andra religiösa traditioner. Jag hoppas att den ska upplevas som angelägen för många som har ett intresse för religion och mångkultur, säger författaren Jakob Wirén.

Att ge plats för den andre? är en del i Svenska kyrkans forskningsserie som publicerar kyrko- och samhällsrelevant forskning som har genomgått en peer review process.

Produktinformation

Titel: Att ge plats för den andre? Religionsdialog, ersättningsteologi och Muhammed som profet Författare: Jakob Wirén

Förlag: Verbum AB Omslag: Anna Larsson ISBN: 978-91-526-3855-2 Pris från: 255 kr/st Utgiven

Figure

Updating...

References

Related subjects :