• No results found

Kakelugnar : en studie av Emil Petterssons kakelugnsmatriser

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Kakelugnar : en studie av Emil Petterssons kakelugnsmatriser"

Copied!
50
0
0

Full text

(1)

KAKELUGNAR

EN STUDIE AV EMIL PETTERSSONS

KAKELUGNSMATRISER

Emelie Jansson Kandidatuppsats i kulturvård 15 hp Högskolan på Gotland Vårterminen 2012 Handledare: Maria Brunskog

(2)
(3)
(4)

1

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

FÖRORD OCH TACK

2

1. INLEDNING

3

1.1 Bakgrund

4

1.2 Syfte, mål och förväntat resultat

5

1.3 Frågeställning

5

1.4 Avgränsning

6

1.5 Material och källkritik

7

1.6 Metod

10

1.7 Disposition

13

1.8 Forskningsläge

14

2. KAKELUGNSTILLVERKNING

17

2.1 Rationell tillverkning

17

2.2 Formspråk och dekor

18

3. GOTLÄNDSKA KAKELUGNAR

20

3.1 Historia

20

3.2 Petterssons kakelugnsmakeri

21

4. UNDERSÖKNING AV KAKELUGNSMATRISERNA

24

Kronor

25

Friser

26

Mittelband

26

Fotsims

27

Hörnkakel

28

Pilastrar

29

Hyllor

29

Detaljer och resterande kakelugnsmatriser

30

Sammanfattning av undersökning

30

5. RESULTAT OCH SLUTSATS

32

REFERENSER

BILAGA 1: Släktträd

BILAGA 2: Inventering, fotografier

Omslagsbild: glasering av kakel i Emil Petterssons (t.h. i bild) verkstad. Lingvide 1920-tal. Bild från Erna Backs privata arkiv.

(5)

2

(6)

3

1. INLEDNING

Fotografi 1: Emil Petterssons signatur på matris för hylla. Foto: Emelie Jansson, våren 2012.

(7)

4

1.1 Bakgrund

1 För vidare definition av vad en matris är, se sida 11.

Illustration 1: En kakelugns olika delar. Bild hämtad från Blekingeboken 1997, sida 116.

(8)

5

1.2 Syfte, mål och förväntat resultat

(9)

6

1.4 Avgränsning

2 Med kurant avses i detta sammanhang den typ av samtida produktkataloger med information om olika kakelugnars pris och

form som spreds till bland annat verkstäder och återförsäljare.

(10)

7

(11)
(12)
(13)

10

(14)

11

(15)

12

5 Ibid.

6 Cramér 1991:253

Illustration 2: Bilderna är hämtade ur Uppsala-Ekebys kuranter från 1920-talet. Detaljbilderna på mittelband respektive fotsimser påminner om kakelugnsmatriser från Emil Petterssons samling. Se kapitel 4 om kakelugnsmatriserna.

(16)

13

1.7 Disposition

Fotografi 2: Fris (troligtvis 800 – 123, se bilaga 2), krona och sotlucka på en kakelugn av Emil Pettersson med jugendornamentik. Foto: Emelie Jansson, våren 2012.

(17)

14

(18)
(19)
(20)

17

2. KAKELUGNSTILLVERKNING

2.1 Rationell tillverkning

7 Cramér 1991:71

8 Ljung, Nils, telefonintervju 2012-05-21

9 Jansson 2012:5 ”Kakelugnens olika modestilar”, kurs: Byggnadstradition och bebyggelsehistoria, 2012.

Fotografi 3: Skröjbränt kronkakel (t.v.) och motsvarande matris (t.h.) från samlingen i Eke. Foto: Emelie Jansson, våren 2012.

(21)

18

2.2 Formspråk och dekor

10 Kommentar: Med skröjbränt avses gods som är bränt den första av flera gånger. 11 Linderholm 1996:40-45

12 Cramér, Lundholm 2007:184 13 Söderström 1991:7

14 Jansson 2012:4 ”Kakelugnens olika modestilar”, kurs: Byggnadstradition och bebyggelsehistoria, 2012.

Fotografi 4: Oglaserat friskakel från Emil Petterssons kakelugnsmakeri. Foto: Emelie Jansson, våren 2012.

(22)

19

15 Eeg-Olofsson 1997:124-125 16 Cramér 1991:440-444 17 Ibid: 1991:470-472 18 Ibid. 1991:488-490 19 Cramér 1991:532-534

(23)

20

3. GOTLÄNDSKA KAKELUGNAR

3.1 Historia

20 Mebus 2006:16 Fotografi 5: En stänkmålad Cheminéeugn i Grötlingbo. Notera murstocken till vänster som är dragen till ett maltbränningstråg på loftet. Foto: Göran Ström, våren 2012

(24)

21

3.2. Petterssons kakelugnsmakeri

21 Ibid:116-119 22 Svahnström 1980:105-106, 116 23 Mebus 2006:20, 22

(25)

22

25 Andersson 2005:107

26 Ekvall, Rosalie, personligt möte, Eke Hembygdsförening 2012-05-12, Eke 27 Löwenborg, Gösta, telefonintervju 2012-05-21

(26)

23

Fotografi 6: Kakel före och efter bränning. Kakelugnsmakare Nils Ljung från Visby har här bränt en uppsättning delar med hjälp av Emil Petterssons matriser. Bland annat med fotsimsmatrisen 800 – 158.

Foto: Göran Ström, våren 2011.

29 Dnr: GS09-489, Glasyrkvarn, Eke Hembygdsförening 30 Pettersson, Anders, personligt möte, 2012-05-16, Burgsvik 31 Pettersson, Anders, personligt möte, 2012-05-16, Burgsvik 32 Löwenborg, Gösta, telefonintervju 2012-05-21

(27)

24

4. UNDERSÖKNING AV KAKELUGNSMATRISERNA

33 Följande kapitel innehåller fortlöpande refereringar till matrisernas identifikationsnummer (ex. ”800-76”). Medan vissa av

matriserna presenteras med fotografi och id-nummer i texten, återfinns en fullständig dokumentation med bilder och kommentarer i bilaga 2.

Fotografi 7: Från gips till kakel. En mittelbandsmatris i tre olika faser av kakeltillverkningen. Från vänster till höger: matris, skröjbränt och glaserat kakel. Foto: Emelie Jansson, juni 2012. Tabell 1: Förteckning över antal olika matriser i samlingen. Vidare

(28)

25

Kronor

Fotografi 8: Fyra olika kronmatriser från samlingen. Från v. till h: 800 – 54, 800 – 15, 800 – 113, 800 – 96. Foto: Emelie Jansson, våren 2012.

(29)

26

Friser

Mittelband

Fotografi 9: Tre olika frismatriserna i samlingen. Från v. till h: 800 – 123, 800 – 97, 800 – 119. Foto: Emelie Jansson, våren 2012.

(30)

27

Fotsims

34 Denna del har för övrigt även använts till uppmurning av en kakelugn i Eke hembygdsmuseum och har tidigare i uppsatsen

presenterats som kakel före och efter bränning (fotografi 6).

Fotografi 10: Tre av samlingens mittelbandsmatriser. Från v. till h: 800 – 58, 800 – 39, 800 – 43. Foto: Emelie Jansson, våren 2012.

(31)

28

Hörnkakel

Fotografi 11: Tre fotsimsmatriser i samlingen. Från v. till h: 800 – 140, 800 – 158, 800 – 171. Foto: Emelie Jansson, våren 2012.

Fotografi 12: Två olika matriser för hörnkakel i samlingen. Från v. till h: 800 – 4, 800 – 147. Foto: Emelie Jansson, våren 2012.

(32)

29

Pilastrar

Hyllor

Fotografi 14: En av samlingens två hörnkakelmatriser. – 79. Foto: Emelie Jansson, våren 2012. Fotografi 13: Två olika pilastermatriser i samlingen. 800 – 148, 800 – 150. Foto:

(33)

30

Detaljer och resterande kakelugnsmatriser

Sammanfattning av undersökning

Fotografi 15: De två matriserna för hyllor, Från v. till h: 800 – 175, 800 – 67. Foto: Emelie Jansson, våren 2012. .

(34)

31

35 Pettersson, Anders, personligt möte, 2012-05-16, Burgsvik

(35)

32

T.v. Illustration 3: 1920-talsugn från Uppsala-Ekebys KB, Källa: Affärstryck 1920-70 Böcker & Kataloger, Kapsel ”1945”. T.h. Fotografi 16: Kakelugn i Lingvide, tillverkad av Emil Pettersson. Foto: Emelie Jansson, juni 2012.

(36)
(37)
(38)
(39)

36

REFERENSER

Publicerade källor

Otryckta källor

Tryckta källor

Muntliga källor/personlig korrespondens

(40)

37

(41)

BILAGA 2

Emelie Jansson

INVENTERING, FOTOGRAFIER

Kandidatuppsats i kulturvård 15 hp, Högskolan på Gotland 2012

i

# del årtal sign. motiv stildrag profil kom.

800.15 "krona" 1922 E. P enkelt profilerad nationalromantik fallande

karnis, platt, hålkäl

Del till kronans övre parti, släta och mjuka former

800.54 "krona" 1914 E. P bladornamentik

lönnlöv

jugend hålkäl Kan Emil ha tillverkat detta själv? Grövre formspråk, mer "kantigt" 800.65 "krona" 1906 E. P bladornamentik kronverk klassicistiskt kvartsstav, fas, fallande karnis Spetsigare än övriga kronor

800.76 "krona" 1906 E. P bladornamentik med

snäcka upptill samt bård med hjärtan nertill klassicistisk kvartsstav, stav, fallande karnis Utnött matris, inte lika tydliga detaljer som det är i andra matriser

800.96 "krona" 1917 E. P slät jugend mjukt

rundad med vulst

Likartat formspråk som 800.100

800.100 "krona" 1921 E. P enkelt profilerad jugend stav,

fallande karnis, fas, stigande karnis Likartat formspråk som krona 800.96

800.113 "krona" 1914 E. P bladornamentik rosor jugend mjukt

rundad med fallande karnis Likartat formspråk som fotfris 800.171 800.120 "krona" Inget årtal E. P påminner om akroterion med rundbågefris nedtill klassicistiskt fallande karnis, fas Tydliga detaljer

800.121 "krona" 1917 Kursiv E. P bladornamentik,

större snäckform upptill, med mindre detaljer nertill klassicistisk Fallande karnis, stigande karnis, kvartsstav Ganska tydliga detaljer, lite större till modellen 800.130 "krondetalj" 1915 E. P bladornamentik, fransk lilja

jugend stav, platt, stav

Detalj till krona, ej till enklare modeller

800.110 "fris" 1906 Kursiv E. P bladornamentik

akantusblad jugend platt, fallande karnis Tydligt motiv, borde vara ganska enkelt att göra en avgjutning 800.25 "fris" 1909 Kursiv E.Pettersson upprepade medaljonger svårdefinierat nationalromantik kvartsstav, lätt fallande karnis Skulle kunna vara industriellt tillverkad

800.72 "fris" 1913 Kursiv E. P upprepande bladstav klassicistisk stav, platt,

fallande karnis Större till modellen 800.74 "fris" Inget årtal

E. P bladfris med tandsnitt nedtill klassicistisk fas, stigande karnis, platt, fas, platt Båda kompletterar varandra 800.75

(42)

BILAGA 2

Emelie Jansson

INVENTERING, FOTOGRAFIER

Kandidatuppsats i kulturvård 15 hp, Högskolan på Gotland 2012

ii

800.75 "fris" Inget

årtal

E. P bladfris med tandsnitt nedtill klassicistisk fas, stigande karnis, platt, fallande karnis Båda kompletterar varandra 800.74

800.97 "fris" 1914 E. P bladornamentik med

stor ros jugend kvartsstav, platt, stigande karnis, platt Tydlig jugend

800.119 "fris" 1909 Kursiv E. P ornamentik, liknande

palmettfris

klassicistisk hålkäl Detaljrikt med mjuka enkla former

800.123 "fris" 1914 Kursiv E. P bladornamentik

vinrankor

jugend platt, vulst, platt Finns en kakelugn med detta mönster, tillverkad av Emil i Havdhem 800.173 "fris" 1910 Kursiv E.Pettersson

rundbågar med blad klassicistisk stav, platt, stav

Något mindre till modellen

800.159 "fris" 1917 Kursiv E. P bladornamentik

lönnlöv

jugend vulst, platt, fallande karnis Finns andra matriser i den övriga samlingen som har identiskt formspråk, dock utan signatur eller årtal 800.39 "mittelband" Inget årtal

Kursiv E. P tandsnitt klassicistisk fallande karnis, fas

Finns skrövbränt tegel till denna matris

800.43 "mittelband" 1912 Kursiv E. P bladornamentik, små

liljor klassicistisk stav, fallande karnis Liknade formspråk som Uppsala-Ekeby kurant år 1923, kakelugn 246, samt fotsims 800.140

800.58 "mittelband" 1910 E. P bladornamentik, fyra

större löv

jugend kvartsstav, vulst, fas, platt

Tydlig jugend

800.61 "mittelband" 1913 Kursiv E. P bladornamentik, fem

blommor med blad

jugend stav, vulst, stav, stav

Tydlig jugend

800.92 "mittelband" 1914 Kursiv E. P bladornamentik,

liknande pärlstav klassicistisk stigande karnis, platt, stav, platt Tydliga mönster i matrisen

800.46 "fotsims" 1909 Kursiv Emil

Pettersson

enkelt profilerad klassicistisk fallande karnis, platt Större och egentligen mer svårdefinierad än de övriga fotsimserna 800.140 "fotsims" 1912 E. P bladornamentik, små liljor klassicistisk stav, fallande karnis, stav

Till hörn och har samma formspråk som mittelband 800.43

(43)

BILAGA 2

Emelie Jansson

INVENTERING, FOTOGRAFIER

Kandidatuppsats i kulturvård 15 hp, Högskolan på Gotland 2012

iii

800.158 "fotsims" 1914 Kursiv E. P bladornamentik, två

större lönnlöv, som med bandflätning sitter ihop, (entrelacs)

nationalromantik fallande karnis Finns i flera delar, men då utan signatur från Emil

800.169 "fotsims" 1913,(30) Kursiv E. P bladornamentik,

större grenverk jugend platt, fallande karnis Utnött matris, troligtvis välanvänd och avgjuten många gånger

800.171 "fotsims" 1917 (30) Kursiv E. P bladornamentik, fyra

större rosor

jugend fallande karnis

Påminner om krondel 800.113

800.4 "hörnkakel" 1904 Kursiv E. P slät svårdefinierat platt, fas,

fas, platt

Slätt och enkelt utformat

800.144 "hörnkakel" 7/11-

1921

Kursiv E. P enkelt profilerad svårdefinierat platt, fas, fas, platt

Likartat formspråk som hörnkaklet ovan (800.4)

800.145 "hörnkakel" 1910 Kursiv E. P slät med kannelyr klassicistisk platt, fas,

platt Slät, men med räfflat mönster i mitten 800.147 "hörnkakel" 8/1- 1921

Kursiv E. P slät med konvex detalj

jugend platt, fas platt

Denna är också slät, men med en rundad detalj i mitten

800.148 "pilaster" 1922 E. P enkelt profilerad svårdefinierat,

klassicistisk

fallande karnis, kvartsstav

Släta och raka linjer, med ett likartat formspråk som de pilastrarna ovan

800.150 "pilaster" 1913 Kursiv E. P enkelt profilerad svårdefinierat,

klassicistisk fallande karnis, fas Utgör likadant formspråk som pilaster 800.151 800.151 "pilaster" 8/1- 1921

Kursiv E. P enkelt profilerad svårdefinierat, klassicistisk fallande karnis, fas Utgör likadant formspråk som pilaster 800.150

800.9 "hylla" 1900 E. P slät med klassiska

profiler svårdefinierat, mer klassicerande hålkäl, fallande karnis, platt Större hylla, hör troligtvis ihop med hylla 800.9

800.79 "hylla" 1906 E. P slät med klassiska

profiler svårdefinierat, mer klassicerande fallande karnis, fas Mindre hylla 800.5 "övriga delar" 1914 E. P kakelplatta/bladkakel, slät odekorerad/slät 800.67 "detaljer" Inget årtal

Kursiv E. P snäckskal klassicistisk lätt fallande karnis

Svårdefinierad, men hör nog till taggarna på en krona.

800.175 "detaljer" Inget

årtal

Kursiv E. P slät profilerad jugend Hålkäl, fallande karnis, fas Svårdefinierad, kan vara en förlängning upptill på en krona 800.199 "övriga delar"

1921 Kursiv E. P kökskakel, slätt med liten profil odekorerad/slät Nummer saknas "övriga delar" 1922 E. P handfat odekorerad

(44)

BILAGA 2

Emelie Jansson

INVENTERING, FOTOGRAFIER

Kandidatuppsats i kulturvård 15 hp, Högskolan på Gotland 2012

iv

#

Del

fasad

profil

800.15

krona

800.54

krona

800.65

krona

800.76

krona

800.96

krona

800.100

krona

(45)

BILAGA 2

Emelie Jansson

INVENTERING, FOTOGRAFIER

Kandidatuppsats i kulturvård 15 hp, Högskolan på Gotland 2012

v

800.113

krona

800.120

krona

800.121

krona

800.130

krondetalj

800.110

fris

800.25

fris

(46)

BILAGA 2

Emelie Jansson

INVENTERING, FOTOGRAFIER

Kandidatuppsats i kulturvård 15 hp, Högskolan på Gotland 2012

vi

800.72

fris

800.74

fris

800.75

fris

800.97

fris

800.119

fris

800.123

fris

(47)

BILAGA 2

Emelie Jansson

INVENTERING, FOTOGRAFIER

Kandidatuppsats i kulturvård 15 hp, Högskolan på Gotland 2012

vii

800.173

fris

800.159

fris

800.39

mittelband

800.43

mittelband

800.58

mittelband

800.61

mittelband

(48)

BILAGA 2

Emelie Jansson

INVENTERING, FOTOGRAFIER

Kandidatuppsats i kulturvård 15 hp, Högskolan på Gotland 2012

viii

800.92

mittelband

800.46

fotsims

800.140

fotsims

800.158

fotsims

800.169

fotsims

800.171

fotsims

800.4

hörnkakel

(49)

BILAGA 2

Emelie Jansson

INVENTERING, FOTOGRAFIER

Kandidatuppsats i kulturvård 15 hp, Högskolan på Gotland 2012

ix

800.144

hörnkakel

800.145

hörnkakel

800.147

hörnkakel

800.148

pilaster

800.150

pilaster

800.151

pilaster

800.9

hylla

(50)

BILAGA 2

Emelie Jansson

INVENTERING, FOTOGRAFIER

Kandidatuppsats i kulturvård 15 hp, Högskolan på Gotland 2012

x

800.79

hylla

800.67

detaljer

Figure

Illustration 1: En kakelugns olika delar. Bild hämtad från  Blekingeboken 1997, sida 116
Illustration 2: Bilderna är hämtade ur Uppsala-Ekebys kuranter  från 1920-talet. Detaljbilderna på mittelband respektive  fotsimser påminner om kakelugnsmatriser från Emil  Petterssons samling
Tabell 2: Förteckning över antal olika matriser med respektive stildrag.

References

Related documents

Ty trots vissa möjligheter att välja ämnen i klass 7 och 8 borde alla dock undervisas tillsammans, och den metod, som skulle tillgodose kravet på utbildning

Chickerings resonemang om frihet och ordning för tankarna till kommunitarianernas betonande av sambandet mellan rättigheter och skyldigheter, även om han anser sig kunna integrera

Denna studies syfte är att undersöka hur demonstrationerna som genomfördes av rörelsen Black Lives Matter i Sverige framställs i svensk media och vad denna

Det beslutades att, i enlighet med valberedningens förslag, till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill dess nästa årsstämma hållits genom nyval utse Gunilla Berg och

Optionerna kommer endast att kunna utnyttjas om den verkställande direktören vid tidpunkten för när han eller hon utnyttjar optionerna fortfarande är och kontinuerligt

Att hon är en dotter till Anders de Wall är ett icke styrkt antagande Gift 1775-10-01 i Härnösand, Härnösands domkyrkoförs (Y) (vb) med Erik Normark. Inflyttad 1768 till

[r]

Det beslutades att godkänna ordning för valberedning och styrelseval i enlighet med styrelsens förslag innebärande att bolaget skall ha en valberedning bestående av en representant

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut endast aktier av visst slag, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är aktier av serie A

[r]

a) fullfölja i ne-waza efter fyra valfria kast. b) minst fem sätt att vända uke till ryggläge från försvarsposition på mage eller bänkposition. c) komma in på kontrollgrepp

För addition av matriserna gäller:1. För multiplikation av

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma, där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas, skall ske tidigast sex och senast fyra veckor

– I vissa provinser får flickor inte ens gå i skolan eller till moskén för att be, och där skulle en flicka aldrig få träna boxning, säger Sharifi.. tre gånger i veckan

Den visar att Socialdemokraternas vänster-höger-profil är ganska lik 2014 års, med en skillnad: 2018 är det en mer markant uppgång i predicerad sannolikhet att rösta på

[r]

"big picture" oriented imagination rules symbols and images present and future philosophy & religion. can "get it" (i.e.

bosatt i Motala, mannen folkskole- och ämneslärare bosatt på Terrassgatan 10 i Motala [Ola Lönnqvist] [Ur mapp innehållande från Karin Lilja Lennermark diverse handlingar om Carl

Pain Monitoring Device 200 (PMD-200) är en monitor som via en komplex algoritm beräknar Nociception Level index (NoL-index) som ett mått på nociception och skulle kunna vara ett

Huvudsyftet med vår kunskapsöversikt är att undersöka hur kooperativt lärande definieras samt problematiseras och om metoden påverkar elevernas motivation till att lära sig

Ett historiemedvetande kan säkerligen fördjupas genom att läsa historia på flera olika sätt men jag tror att lokalhistoria är det sätt som är lättast att

Tillhörigheten till gänget är ofta mycket stark och det är inte ovanligt att personer som väljer att lämna kriminella gäng fortsatt lever under hot från det egna gänget

Även om till exempel SO - Direkt försöker problematisera begreppet nationalism och Historia vill lyfta fram olika anledningar till varför folk blev snapphanar, finns det