• No results found

Yttrande över Socialdepartementets promemoria Covid-19-lag

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Yttrande över Socialdepartementets promemoria Covid-19-lag"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Remissyttrande | Sida 1 (1) | 2020-12-14

Box 4057 | 169 04 Solna | Besök Råsundavägen 18 | Organisationsnummer 202100-6073 Telefonväxel 08-120 20 700 | Fax 08-120 20 800 | www.do.se | do@do.se

Diarienummer: LED 2020/512 Handling: 2 Socialdepartementet s.remissvar@regeringskansliet.se

Yttrande över Socialdepartementets promemoria

Covid-19-lag

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över förslagen i ovanstående promemoria. DO har utifrån sitt uppdrag inga synpunkter på förslagen.

Beslut i detta ärende har fattats av Lars Arrhenius efter utredning och förslag från Tarik Qureshi. I den slutliga handläggningen har också chefen för rättsenheten Annelie Sjöberg, chefen för utvecklings- och analysenheten Lovisa Strömberg och chefsjuristen Mattias Falk deltagit.

Lars Arrhenius

Diskrimineringsombudsman

Tarik Qureshi Expert

References

Related documents

Detta är inte en uppgift för folkbiblioteken, men på grund av minskad närvaro av myndigheter och banker på många orter är det vanligt att människor vänder sig till sitt

Den tillfälliga Covid-19 lagen, syftar till att möjliggöra för det allmänna att med stöd i lagen kunna vidta åtgärder för att minska trängsel eller på annat sätt

Överlag anser Svenskt Näringsliv att dessa delar har hanterats i förslaget (bl.a. 7 §), men har dock synpunkter framför allt på frågor som gäller förutsebarhet,

Miljö- och hälsoskyddsnämnden ser positivt på förslaget som tar ett större grepp på smittspridningsproblematiken kopplat till folks sätt att röra sig och uppehålla sig

Beslut i detta ärende har fattats av Lovisa Strömberg efter utredning och förslag från Laine Nöu Englesson. I den slutliga handläggningen har också enhetschefen Annelie

I den slutliga handläggningen har också enhetscheferna Annelie Sjöberg och Martin Mörk, chefsjuristen Mattias Falk och sektionschefen Carolina Stiwenius deltagit..

Alla intervjuade chefer anser att ett öppet klimat och delaktighet är grundläggande faktorer för förtroende men alla tar inte upp hur man gör medarbetarna delaktiga eller hur

För att undersöka frågeställningen om det finns en positiv relation mellan förskollärarnas upplevelse av närmsta chefs fysiska närvaro och deras arbetstillfredsställelse,