• No results found

Begäran om yttrande över SOU 2020:72 Ett producentansvar för textil, M2020/02005. Svar senast 2021-03-17.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Begäran om yttrande över SOU 2020:72 Ett producentansvar för textil, M2020/02005. Svar senast 2021-03-17."

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Remiss 1(1) Datum Ärendebeteckning 2021-02-22 562-10774-2020 Arkivbeteckning 562 Miljödepartementet c/o Regeringskansliet 103 33 Stockholm Länsstyrelsen Västerbotten 901 86 Umeå. Besöksadress: Storgatan 71 B Telefon växel: 010-225 40 00, fax: 010-225 41 10

E-post: vasterbotten@lansstyrelsen.se Webbplats: www.lansstyrelsen.se/vasterbotten

Begäran om yttrande över SOU 2020:72 Ett producentansvar

för textil, M2020/02005. Svar senast 2021-03-17.

Er beteckning: M2020/02005

Bakgrund

Utredningen om producentansvar för textil lämnade i december 2020 över förslaget SOU 2020:72 Ett producentansvar för textil till regeringen. Utredningens uppdrag har varit att föreslå ett producentansvar för textilier, som säkerställer separat insamling av textilier för återanvändning respektive textilavfall för återvinning. Utredningen innebär i korthet att ansvaret för textilavfallet flyttas från kommunerna till producenterna.

SOU 2020:72 har skickats ut på remiss till myndigheter under regeringen

för att samla in synpunkter på betänkandet.

Synpunkter

Länsstyrelsen anser att förslaget är väl genomarbetat och att förslaget kommer att möjliggöra separat insamling av textilier. Länsstyrelsen har inget att erinra mot förslaget.

De som medverkat i beslutet

Beslutet har fattats av enhetschef Magnus Langendoen med miljöhandläggare Mari Boström som föredragande.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter

Information om hur vi hanterar dessa finns på

References

Related documents

De algbeklädda textilierna verkade däremot hämma denna ökning, där resultatet för absorption eller biosorption av koppar för både levande och döda alger

En livscykelanalys av att utvinna olja ur textil jämfört med att återvinna polymeren kemiskt eller mekaniskt ämnat för återvinning av textila fibrer eller platmaterial skulle

Vilka typer av produkter människor brukar köpa i andra hand, egen konstruktion Figur 10: Vilken produktgrupp skulle du köpa om produkterna var tillverkade av skänkta kläder..

Åtgärder som vidtas då mögelangripna varor finns i leveransen ser olika ut på företagen, en vanlig metod är dock att varorna skickas till något slags tvätteri för sanering

”textilier och textilrelaterade fynd”, är de klassade som en mängd olika saker. Inte heller ursprunget går att söka på eftersom, som jag nämnt tidigare, Sápmi har

I denna rapport har olika fibrer jämförts för att kunna komma fram till vilket material samt passform och varukonstruktion som lämpar sig i ett underställ avsett för män vid

När det gäller de två första uppgifterna så har redan i princip alla projekt- gruppens barns förstått hur man skall lösa dem och kan därför inte "bli bättre", det är

De skäl som regeringen nu anför till stöd för att även ringa brott ska vara straffbara är huvudsakligen att alla de små föremål som slängs mer eller mindre innehåller plast