• No results found

M Det civila samhället i Bilwi arbetar för autonomioch utveckling

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "M Det civila samhället i Bilwi arbetar för autonomioch utveckling"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

4

I Bilwi finns en samman- slutning, Coordinadora de la Sociedad Civil, beståen- de av 32 frivilligorganisa- tioner, kommunala ledare, sociala och etniska rörel- ser, dykarnas fackförening och enskilda personer.

Några av organisationer- na är: Karata, Pana Pana, Cedeca, Ipade, kvinnorörel- sen Gaviota, universiteten Bicu och Uraccan och ål- dermansrådet.

M

an började arbeta samordnat 1992, till en början med inrikting på att för- söka finna lösningar på miljöförstör- ingen. Senare inriktade sig samordningen på att komma överens om vilken strategisk och politisk plattform för sociala program som be- hövdes för att bekämpa fattigdomen. Dess- utom arbetade man mycket med aktioner för att garantera regionens autonomi.

Man bildade Kommittén för autonomin, en kommitté som arbetar för att förstärka autono- min, en dröm de flesta atlantkustbor har. Under nödsituationen som uppstod efter orkanen Mitch arbetade man i koordination med de lokala or- ganisationerna, speciellt för att hjälpa befolk- ningen i Waspam. Med åren som gått har sam- manslutningen förstärkts och man har finslipat sina principer och nått fram till bredare målsätt- ningar som direkt är kopplade till regionens egen karaktäristik, det vill säga sina egna kulturella, organisatoriska och politiska traditioner.

Dixi Lee Smith, ordförande för samman- slutningen och vald 2004 för en tvåårsperiod, definierar målen på följande sätt: att öka de

olika lokala gruppernas, ursprungsbefolknin- gens och minoritetsgruppernas kapacitet för att finna gemensamma och genomdiskutera- de lösningar på regionens och byarnas pro- blem, speciellt vad gäller demokrati, jämställd- het, deltagande, solidaritet och transparens i myndigheternas och de deltagande organisa- tionernas administration. Man vill stärka or- ganisationerna så att de deltar i diskussioner- na kring utvecklingplaner, politik, strategier och program, ända från det lokala planet för att på så sätt stärka autonomiprocessen.

Representerar alla sektorer

Dixi Smith berättar att internt debatteras om samordningen verkligen representerar de olika indianbefolkningsgrupperna. Han anser att den gör det, men lägger han till, det finns även andra som representerar dessa grupper, orga- nisationer och till och med politiska partier, som till exemepel Yatama.

– Ett samordningsorgan i RAAN (norra At- lantkusten)kan helt enkelt inte bara represente- ra en sektor, då har den inget värde, hävdar Dixi.

I samordningens medlemsorganisationer finns ledare som kommer från minoritetsgrup- per och fackföreningar, som med andra ord representerar olika sektorer.

Utrymme för påverkansarbete

Sammanslutningen har för närvarande repre- sentation i den kommunala utvecklingskom- missionen med tre personer i dess styrelse. Man är också medlem i den regionala utvecklings- kommittén. Utifrån dessa kanaler försöker samordningen påverka kommunala och re- gionala program, men Dixi hävdar att central- regeringen kommer med sina färdiga pro- grampaket som inte har något att göra med verkligheten i regionen och ofta måste sam- manslutningen inta en mycket militant posi- tion inför dessa förslag. Den roll som organi-

”Det existerar inget som helst stöd till produktionen.” Bilden är från en fiskmarknad.

Det civila samhället i Bilwi arbetar för autonomi och utveckling

De autonoma regionernas historia är starkt förknippad med stormakternas (Spanien, England och USA) intressen och inblandning i området, som både har att göra med de rika naturresur- serna som finns där och det geopoli- tiska och ekonomiska läget.

Ursprungsinvånarna

Det är inte helt klart när grupper bör- jade slå sig ner på Atlantkusten. Man vet dock att dessa var av makro- chibcha. När spanjorerna startade sin

erövring av territoriet, som i dag heter Nicaragua, var den absolut största befolkningsgruppen i östra Nicaragua sumos, eller mayangnas som de själ- va vill kallas. Boplatserna var placera- de längs floderna. Den i dag största etniska gruppen är miskitos som anses ha uppstått genom blandning av in- dianer och svarta slavar.

Brittisk kontroll från Jamaica

De spanska kolonisatörerna lyckades aldrig lägga under sig hela området

som i dag utgörs av de två autonoma regionerna. Den brittiska kronans do- minans i Karibien inleddes under 1600-talet. Från den brittiska överin- tendenten i Jamaica säkrade England sin politiska och ekonomiska makt över den nicaraguanska Atlantkusten, utan att behöva erövra territoriet rent fysiskt.

Under följande tre sekel ändrades gradvis befolkningssammansättning- en och boplatserna. Från och med 1700-talet stärktes miskitoindianernas

Atlantkustens historia

(2)

5 sationerna i RAAN spelar är dubbelt komplex:

hur kombinera en utveckling av regionen sam- tidigt som man försvarar autonomin? Den cen- trala regeringen i Managua lägger fram utveck- lingsplaner som kanske skulle betyda vissa framsteg för regionen på kort sikt, men auto- nomin och miljön blir istället lidande.

I de andra kommunerna i RAAN finns också sammanslutningar av det civila samhället och alla dessa tillsammans bildar en regional sam- manslutning. Denna instans försöker utöva på- verkansarbete av regional karaktär, till exempel problemen med vägarna, skydd av naturresur- serna och miljön. Man är inte medlem i den nationella sammanslutningen, Coordinadora Civil, men har kontakter med denna och sam- verkar i diskussioner kring specifika teman och om lagförslag, exempelvis mot privatisering av vattnet. Man tar dock alltid hänsyn till Atlant- kustens speciella situation och utgångsläge.

Allvarliga markkonflikter

En viktig prioritet för sammanslutningens ar- bete är utmärkningen av kommunalt ägd mark.

Avsaknaden av lagfarter ger upphov till allvar- liga konflikter, ibland med nyinflyttade män- niskor från andra delar av landet och ibland direkt mellan olika grupper av indianbefolk- ningen. Ett exempel berättar Telma, som är miskit och bor i byn Yulutigni, om:

– Vår by har mark, men eftersom gränserna inte är legalt definierade bråkar invånarna från grannbyn Kamla, som inte har så mycket oldings- bar jord, med oss och vill lägga beslag på vår mark.

Under det senaste året uppstod flera gans- ka allvarliga situationer när folk från Stillahavs- sidan tog sig in på kommunalägd mark och ockuperade den. Förra året uppstod en allvar- lig kris i byn Awastigni när personer från ”andra sidan” Nicaragua försökte slå sig ner på mark

som en miskitogrupp ägde. Man tog till och med fram gömda vapen från kriget och flera personer skottskadades.

Elavbrott varje dag

Energiförsörjningen är ett annat allvarligt pro- blem. Företaget som distribuerar el,Puerto Ca- bezas Power, har en föråldrad teknologi vilket leder till ofta förekommande avbrott i eldis- tributionen.

– Bristen på electricitet går stick i stäv mot målet av utveckling, säger Dixi Smith.

På gatorna och i näringslivet klagar alla ständigt över energiproblemet, eftersom man är utan electricitet varje dag, ibland upp till tolv timmar.

För tillfället utformar det regionala rådets tekniker regionens budget, men det vill man ändra på. Det civila samhällets organisationer och medborgarna bör delta i den processen.

– Regionregeringen bestämmer också var någonstans olika projekt ska genomföras, utan att konsultera med invånarna och de lokala organisationerna, berättar Dixi Smith.

De få säckar bönor befolkningen lyckas odla i Waspam köps upp billigt av handlare

från Honduras. Det existerar inget som helst stöd till produktionen, ingen politik eller stra- tegi för en ekonomisk utveckling och tydligen är det inte heller en prioritetet varken för centralregeringen eller regionregeringen.

Slutligen framhäver Dixi Smith att han och övriga ledare i samordningen anser att såväl de offentliga institutionerna som frivilligorgani- sationerna behöver demokratiseras för att re- presentera alla sektorer, rörelser och minori- tetsgrupper. Därför tar man inte ställning par- tipolitiskt. Men naturligtvis har många ledare från organsiationer som ingår i samordningen sina egna politiska preferenser.

– Vi är emot all slags pakter, för de inver- kar negativt på demokratin i de politiska par- tierna, slår Dixi Smith fast.

Ett uttalade som säkerligen får stå för honom personligen. Samordningen har många utma- ningar framför sig och kommer att stöta på hinder på vägen mot att uppnå sina drömmar att en gång göra verklighet av alla sektorers mål och framför allt drömmen som Carlos Mejia Godoy sjunger om att ”jätten som Atlantkus- ten utgör en dag ska vakna upp”.

Text och foto: Erich Chavarría U.

Översättning: Berit Svensson H.

och utveckling

”Jätten som Atlantkusten utgör en dag ska vakna upp.”

dominans över resten av befolknings- grupperna, som en direkt följd av deras starka politiska band och handelsför- bindelser med britterna. Miskitokung- en ägde rätten att ge bort land och 1742 delade han ut de första jordar- na till brittiska immigranter.

Omkring 1830 fick britternas in- tresse för regionerna ett uppsving.

Kungen tilldelade spekulanter i jord och ädelträ enorma markkonsessio- ner. Kungen beslutade även att 88 kvadratkilometer mellan floderna

Escondido och Torswani kollektivt skulle tilldelas kreolerna i Bluefields.

1844 sände den brittiska regeringen en generalkonsul till Bluefields och på- pekade att La Moskitia var deras pro- tektorat. Vid denna tid hade redan Ni- caragua blivit ett självständigt och su- veränt land.

Det nya disktriket

1860 skrev Storbritannien och Nica- ragua under Zeledón-Wykeavtalet i vil- ket man kom överens om att det brit-

tiska protektoratet La Moskitia skulle upphöra. I och med detta erkände brit- terna officiellt Nicaraguas suveränitet över dessa landområden. La Moskitia blev ett distrikt med rätt att ta ut skat- ter samt reglera jordinnehav och ut- nyttjandet av naturresurserna.

Annektering av regionerna

Införlivandet av La Moskitia-reserva- tet under den liberale presidenten José Santos Zelaya 1894 resulterade i en stor invandring av mestiser vilka

Þ

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 2.5 Sweden License. To view a copy of this license,

visit creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/se/ Ur tidskriften Nyheter från Nicaragua nr 1 2006

References

Related documents

Utifrån denna diskussion kommer det på så sätt bli möjligt att utvärdera anledningen till varför de båda sektorernas (den offentliga och det civila samhället) agerade

Vatten tas ur den egna brunnen och liksom många andra alpstugor i Schweiz använder man både ga- sol på flaska och solceller för att driva olika apparater, lampor och utrustning

Flera av informanterna berättar även att de utsatts för bristande kunskap, både av elever och lärare, när de gått i en klass som inte anpassar sig efter personer

Majoriteten av de uppdrag, rapporter och projekt som nämns ovan har redogjort för den forskning som finns internationellt och i Sverige med anknytning till jämställdhet i Sapmi,

Den studie som det här kapitlet baseras på belyser hur några aktörer i Östergötland – som här exemplifierar en regional arena – gått samman för att tillsammans utveckla

Vi kunde dystert konstatera att vissa småprojekt, i stäl- let för att ge ett stöd till organisering för att förändra samhället till förmån för de lägre klas- serna, kom

Efter två års utbildning, som inte bara omfattar hälsovård utan också engelska, kommunikation och administration, återvänder kvinnorna till sina byar där de framför allt arbetar

Som utomstående var det en fröjd att se hur civila samhällets represen- tanter, från alla tänkbara samhällska- tegorier och landsändar, tog plats och bidrog till utvärderingen

• SAKs årsmöte 2003 beslutade att undersöka möjligheterna för studie- resor till Afghanistan för medlemmar engagerade i vårt vänskolearbete?. • I planeringen av 2006 års

Då de studier som gjorts med kokristaller visar positiva resultat gällande ökad upplösningshastighet och löslighet borde det vara en intressant metod i framtida

Traditional routing protocols that send traffic on predetermined paths face difficulties in terms of transmission delays and associated Bit Error Rates (BER) due

At this point it is difficult to distance myself and describe what exactly I have achieved with this work but to see people watching it and reacting to it helps to realize that

• stöd till organisationer och nätverk för att stärka det civila samhällets roll som arena för medborgerligt engagemang och organisering för att främja öppenhet

Summa summarum: utvecklings- och föränd- ringsarbete sker inom ramen för en konservativ struktur och tradition – vilket självfallet även kan ses som en styrka, och något som

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten till ekonomiskt bidrag till civilsamhället och volontärarbete i Riksförbundet

Även om denna studie visar att icke-blandning av serumrören inte leder till stora förändringar av analysresultaten för S-glukos, S-kalium och S-LD är det viktigt att ha en rutin

Statistiken som produceras med hjälp av Organisationers ekonomi är baserad på ett slumpmässigt urval av organisationer. Urvalet är dimensionerat för att ge snäva konfi-

5 § får användas som särskilt stöd för en elev som inte kan delta i den ordinarie undervisningen på grund av en dokumenterad medicinsk, psykisk eller social problematik, om

För att kunna uppnå syftet kommer två frågeställning att besvaras; hur medlemmar och anställda vid Fountain House Stockholm på ser organisationens arbete med psykisk ohälsa

Det är också intressant att medan de inrikes födda kvinnliga läkarna kunde rikta kritik mot organisationer och skapa ett fungerande ”vi”, tenderar läkare som

Heiberg Solem och Kirsti Lie Reikerås (2014, ss.9-10) beskriver att matematik ofta kan sammankopplas med multiplikationstabellen, bråk och procent, uppställningar

Några av respondenterna berättar att det också är viktigt att känna av vid vilka tillfällen och i vilka situationer musik är uppskattat eller inte, att de kan avgöra när musik

Färre studier har intresserat sig för hur ”Skolan mitt i byn” blir del av att definiera vilka samhälleliga utmaningar modellen förstås svara mot (Heers, m.fl. Det