• No results found

Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2017-10-10.pdf Pdf, 278 kB.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2017-10-10.pdf Pdf, 278 kB."

Copied!
18
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutande Ledamöter

Helen Nilsson (S), Ordförande

Tomas Peterson (M), 1:e vice ordförande Ingela Nilsson Nachtweij (C)

Erik Paulsson (C)

Övriga närvarande Axel Stenbeck, kommunsekreterare Carolina Leijonram, kommunchef Miklos Hathazi, samhällsbyggnadschef Andreas Horste, gatuchef

Stefan Larsson, räddningschef

Anna Erlandsson Karlsson, administrativ chef Mirja Holgersson, fritidssamordnare

Bertil Westerlund, utvecklingsstrateg Joakim Svensson, trafikadministratör

Protokolljusterare Erik Paulsson

Justeringens plats och tid Stadshuset, Vimmerby, 2017-10-19 Underskrifter

Sekreterare Paragrafer §§ 238-251

Axel Stenbeck

Ordförande

Helen Nilsson

Protokolljusterare

Erik Paulsson

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Arbetsutskottet

Sammanträdesdatum 2017-10-10

Datum då anslaget sätts upp 2017-10-23 Datum då anslaget tas ned 2017-11-15 Förvaringsplats för protokollet Administrativa avdelningen, Stadshuset

Underskrift

Axel Stenbeck, kommunsekreterare

(2)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 238 Dnr 2017/000004 000 3

Val av protokolljusterare samt tid och plats för justering (2017) ... 3

§ 239 Dnr 2017/000372 006 4

Samhällsbyggnadsavdelningen informerar ... 4

§ 240 Dnr 2017/000049 000 6

Administrativa avdelningen informerar ... 6

§ 241 Dnr 2016/000582 805 7

Handlingsplan ishall samt status idrottsanläggningar ... 7

§ 242 Dnr 2017/000242 009 8

Uppdrag att lägga fram förslag om sänkning av avgiften för prövning

av strandnära byggande ... 8

§ 243 Dnr 2017/000280 310 9

Namngivning av del av enskilda väg Borg - Fjälster ... 9

§ 244 Dnr 2017/000286 210 10

Remiss angående den regionala transportplanen för Kalmar län

2018-2029 ... 10

§ 245 Dnr 2017/000316 109 12

Medborgarförslag om att stänga av Drottninggatan, vid fastigheten

Falken 6, på kvällar och helger för fordonstrafik ... 12

§ 246 Dnr 2017/000302 109 13

Medborgarförslag om störande trafik Drottninggatan... 13

§ 247 Dnr 2017/000450 109 14

Redovisning - Medborgarförslag som ej avgjorts per 2017-10-05 ... 14

§ 248 Dnr 2016/000378 309 15

Fortsatt hantering efter uppdragsredovisning av BUN och

samhällsbyggnad ... 15

§ 249 Dnr 2016/000590 005 16

Framtida organisation för Vimmerby fiber ... 16

§ 250 Dnr 2017/000227 001 17

Vision och Mål Vimmerby kommun ... 17

§ 251 Dnr 2017/000003 000 18

Kommunchefen informerar 2017 ... 18

(3)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 238 Dnr 2017/000004 000

Val av protokolljusterare samt tid och plats för justering (2017)

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet beslutar att utse Erik Paulsson(C) att, tillsammans med ordförande, justera dagens protokoll.

___________________

(4)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 239 Dnr 2017/000372 006

Samhällsbyggnadsavdelningen informerar

Arbetsutskottets beslut

Informationen läggs till handlingarna. Ärendet leder inte till något beslut.

Sammanfattning

Miklos Hathazi, samhällsbyggnadschef, Andreas Horste, gatuchef och Stefan Larsson, räddningschef, informerar om pågående arbete inom

samhällsbyggnadsavdelningen.

Följande ärenden diskuteras.

 Gemensam ledningsbuss för Räddningstjänsten

Stefan Larsson, räddningschef informerar om pågående diskussioner om eventuellt införande en gemensam ledningsbuss för Kalmar län.

Arbetsutskottet anser att införskaffande av gemensam ledningsbuss för Kalmar i län i dagsläget inte är aktuellt.

 Ombyggnadsbehov Räddningstjänsten

Räddningstjänsten är i behov av renovering. Diskussion förs om nybyggnation kontra ombyggnation samt uttryckningstid och heltidsbrandmän.

Arbetsutskottet återkommer med beslut om uppdrag angående översyn av ombyggnadsbehov.

 Framtid Granen

Inväntande av politiskt uppdrag. Behöver diskuteras i partigrupperna.

Arbetsutskottet återkommer med beslut om uppdrag angående framtid för Granen.

 Kvarteret Stören.

(5)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen har tidigare fått information om pågående

diskussioner kring kvarteret Stören. Samtal pågår med parter i positiv riktning.

 Belysning i Storebro - Finansiering

Belysning behöver sättas upp i Storebro. Finansiering saknas i dagsläget.

Arbetsutskottet ber samhällsbyggnadsavdelningen att inför kommunstyrelsen den 31 oktober skriva fram ett beslutsärende.

Finansering sker genom omprioritering i investeringsbudgeten.

 Återremiss medborgarförslag

Vid senaste kommunstyrelsen återremitterades två medborgarförslag.

Arbetsutskottet diskuterar hanteringen av återremisserna.

___________________

(6)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 240 Dnr 2017/000049 000

Administrativa avdelningen informerar

Arbetsutskottets beslut

Informationen läggs till handlingarna. Ärendet leder inte till något beslut.

Sammanfattning

Anna Erlandsson Karlsson, administrativ chef informerar om pågående verksamhet inom administrativa avdelningen.

 Information ges om följande:

 Ny hemsida

 Ombyte telefonisystem

 Tillskapande av kontaktcenter

 Kriskommunikation ___________________

(7)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 241 Dnr 2016/000582 805

Handlingsplan ishall samt status idrottsanläggningar

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet beslutar att ge utvecklingsavdelningen och

samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att beräkna på kostnader för renovering av ishallen utifrån Svenska ishockeyförbundets krav för spel i Hockeyettan.

Sammanfattning

Svenska ishockeyförbundet har beviljat dispens för spel i Hockeyettan säsongen 2017/2018 i Vimmerby ishall, under förutsättning att en handlingsplan för att uppnå arenakravet Publikhall B.

Vid dagens sammanträde diskuteras Ishallen utifrån nuvarande och framtida funktion och behov samt framtagande av handlingsplan.

Arbetsutskottet diskuterar även kring finansiering och uppstart av förstudie om multihall.

Deltar gör Miklos Hathazi, samhällsbyggnadschef, Mirja Holgersson, fritidssamordnare och Bertil Westerlund, utvecklingsstrateg.

Beslutsunderlag

Dispens för spel i ishallen 2017/2018. 2017-09-07, Id 58019 Beslutet skickas till

Utvecklingsavdelningen Samhällsbyggnadsavdelningen

___________________

(8)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 242 Dnr 2017/000242 009

Uppdrag att lägga fram förslag om sänkning av avgiften för prövning av strandnära byggande

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta att inte sänka taxan för strandnära boende då det strider mot likabehandlingsprincipen och är tveksamt ur konkurrenssynpunkt. Det goda syftet i motionen att öka bostadsbyggande i kommunen och särskilt öka bostadsbyggande på

landsbygden uppväger inte heller de nackdelar som en differentierad taxa för prövningen av lov i PBL-ärenden kan innebära vid handläggningen av enskilda ärenden.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 2017-03-27 § 54 att bifalla motionen om sänkt avgift för prövning av strandskyddet. Kommunstyrelsen har fått i uppdrag att lägga fram förslag om sänkning av avgiften för prövning av strandnära byggande från nuvarande 7 088 kr till exempelvis 1 000 kr.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta att inte sänka taxan för strandnära boende då det strider mot likabehandlingsprincipen och är tveksamt ur konkurrenssynpunkt. Det goda syftet i motionen att öka bostadsbyggande i kommunen och särskilt öka bostadsbyggande på

landsbygden uppväger inte heller de nackdelar som en differentierad taxa för prövningen av lov i PBL-ärenden kan innebära vid handläggningen av enskilda ärenden.

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges beslut 2017-03-27, KF § 54

Tjänsteskrivelse, Therese Jigsved, kanslijurist 2017-10-05 Id 58361 Beslutet skickas till

Gudrun Brunegård, Torbjörn Sandberg och Ola Gustafsson Miljö- och byggnadsnämnden

___________________

(9)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 243 Dnr 2017/000280 310

Namngivning av del av enskilda väg Borg - Fjälster

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att den del av enskilda vägen 19537 (Borg – Fjälster ) som är belägen inom detaljplanen för del av Nosshult1:1 samt del av Vimmerby 3:4, (detaljplan 0884-P423) ska ges namnet Grägarpsvägen.

Sammanfattning

Kommunens namngivningsgrupp har från Gatukontoret fått i uppdrag att utarbeta förslag till namn på den del av enskilda vägen 19537 (Borg Fjälster) som är belägen inom detaljplanelagt område. (detaljplan 0884-P423, för del av Nosshult 1:1 samt del av Vimmerby 3:4)

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Joakim Svensson, trafikadministratör, 2017-05-15 Id 56827 Beslutet skickas till

Samhällsbyggnadsavdelningen

___________________

(10)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 244 Dnr 2017/000286 210

Remiss angående den regionala transportplanen för Kalmar län 2018-2029

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet beslutar att anta nedanstående yttrande som sitt eget och översända detta till Regionförbundet i Kalmar län.

Yttrande

Vimmerby kommun har från Regionförbundet i Kalmar län fått förslag till regional transportplan för Kalmar län 2018-2029 för yttrande.

Vimmerby kommun finner de förslag till ekonomisk fördelning som föreslås i remissen rimliga, även om de ekonomiska medel som finns avsatta för Kalmar län inte är tillräckliga för länets behov.

Vimmerby kommun har inget att invända mot den prioriteringsordning som föreslås i kapitel fyra i transportplanen. Kommunen ser positivt på att det avsätts medel till insatser på Stångådalsbanan, även om det skulle vara önskvärt att insatser på banan tidigareläggs

På de vägar utan mittseparering där det i dag råder 90 km/h kan hastigheten komma att sänkas till 80 km/h om inga trafiksäkerhetshöjande åtgärder görs.

Vimmerby kommun skulle därför vilja se en prioritering av utbyggnaden av mittseparering för att på så sätt kunna bibehålla dagens hastighetsgränser på dessa vägar.

I de ställningstaganden som görs i kapitel två i transportplanen finns ej riksväg 23/34 med. Riksväg 23/34 är en viktig länk som binder samman nordvästra delen av länet med såväl Kalmar som Linköpingsregionen.

Riksväg 23/34 saknas även i den beskrivning av Östgötastråket/Stångådals- och Tjustbanan som finns på sidan 41 i förslaget till plan.

I övrigt har Vimmerby kommun inget att erinra mot förslaget till regional transportplan för Kalmar län.

Sammanfattning

Vimmerby kommun har från Regionförbundet i Kalmar län fått förslag till regional transportplan för Kalmar län 2018-2029 för yttrande. Svar ska vara inne senast den 16 oktober 2017.

(11)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Vid dagens arbetsutskott deltar Joakim Svensson, trafikadministratör.

Arbetsutskottet ger medskick angående formulering av yttrandet.

Beslutsunderlag

Samråd regional transportplan Kalmar län.

Tjänsteskrivelse Joakim Svensson, trafikadministratör.

Beslutet skickas till Regionförbundet Kalmar län Samhällsbyggnadsavdelningen

___________________

(12)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 245 Dnr 2017/000316 109

Medborgarförslag om att stänga av Drottninggatan, vid fastigheten Falken 6, på kvällar och helger för

fordonstrafik

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att avslå medborgarförslag om att stänga av Drottninggatan vid fastighet Falken 6, på kvällar och helger för fordonstrafik.

Sammanfattning

Medborgarförslag om att stänga av Drottninggatan för fordonstrafik på kvällar och helger förbi Falken 6. Samhällsbyggnadsavdelningen föreslår kommunstyrelse att avslå medborgarförslaget med motiveringen att det inte är lika mycket folk i omlopp längre.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att avslå medborgarförslag om att stänga av Drottninggatan vid fastighet Falken 6, på kvällar och helger för fordonstrafik.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag inlämnat av , Id 57177 Kommunfullmäktiges beslut 2017-06-19 § 151

Tjänsteskrivelse, Maria Åkerö, trafikingenjör 2017-09-11 Id 58040 Beslutet skickas till

Trafiksäkerhetsrådet

Samhällsbyggnadsavdelningen

___________________

(13)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 246 Dnr 2017/000302 109

Medborgarförslag om störande trafik Drottninggatan

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att avslå medborgarförslag om att stänga av Drottninggatan vid fastighet Falken 6, på kvällar och helger för fordonstrafik.

Sammanfattning

Medborgarförslag om att stänga av Drottninggatan för fordonstrafik på kvällar och helger förbi Falken 6. Samhällsbyggnadsavdelningen föreslår kommunstyrelse att avslå medborgarförslaget med motiveringen att det inte är lika mycket folk i omlopp längre.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att avslå medborgarförslag om att stänga av Drottninggatan vid fastighet Falken 6, på kvällar och helger för fordonstrafik.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag inlämnat av Malin Johansson, Id 56999 Kommunfullmäktiges beslut § 121 2017-05-29

Tjänsteskrivelse, Maria Åkerö, trafikingenjör 2017-09-15 Id 58069 Beslutet skickas till

Malin Johansson Trafiksäkerhetsrådet

Samhällsbyggnadsavdelningen

___________________

(14)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 247 Dnr 2017/000450 109

Redovisning - Medborgarförslag som ej avgjorts per 2017-10-05

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet beslutar att godkänna redovisningen och överlämna denna till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för kännedom.

Sammanfattning

I enlighet med kommunstyrelsen reglemente (KF § 34 2016-02-29) samt delegationsordning för kommunstyrelsen (KS § 110 2017-05-09) ska

arbetsutskottet i april och oktober varje år ta fram en förteckning över vilkas beredning inte slutförts.

Under perioden 2017-03-31 tom 2017-10-05 har tio stycken medborgarförslag besvarats.

Under samma period har fem stycken medborgarförslag lämnats in.

Totalt finns det elva stycken obesvarade medborgarförslag.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet beslutar att godkänna redovisningen och överlämna denna till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för kännedom.

Beslutsunderlag

Redovisning Medborgarförslag som ej avgjorts, 2017-10-05 Id 58367 Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige

___________________

(15)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 248 Dnr 2016/000378 309

Fortsatt hantering efter uppdragsredovisning av BUN och samhällsbyggnad

Arbetsutskottets beslut

Informationen läggs till handlingarna. Ärendet leder inte till något beslut.

Sammanfattning

Vid arbetsutskottet sammanträde den 26 september gavs en redogörelse av de uppdrag som getts till barn- och utbildningsnämnden samt

samhällsbyggnadsavdelningen i juni.

Vid dagens sammanträde diskuterar arbetsutskottet kring vidare hantering.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets protokoll 2017-06-27 § 172

___________________

(16)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 249 Dnr 2016/000590 005

Framtida organisation för Vimmerby fiber

Arbetsutskottets beslut

Informationen läggs till handlingarna. Ärendet leder inte till något beslut.

Sammanfattning

Arbetsutskottet diskuterar kring fortsatt hantering samt framtida organisation och ansvar av Vimmerby fiber.

___________________

(17)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 250 Dnr 2017/000227 001

Vision och Mål Vimmerby kommun

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet beslutar att, inför ett kommande kommunstyrelse, ta fram en uppdragsbeskrivning för kommunstyrelsen kring Vision och mål.

Sammanfattning

Vid dagens sammanträde föreligger diskussion gällande vision och mål för Vimmerby kommun.

Arbetsutskottet diskuterar kring möjligheten att ge ett uppdrag till kommunstyrelsen att arbeta med framtagande av vision genom en arbetsgrupp.

___________________

(18)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 251 Dnr 2017/000003 000

Kommunchefen informerar 2017

Arbetsutskottets beslut

Informationen läggs till handlingarna. Ärendet leder inte till något beslut.

Sammanfattning

Carolina Leijonram, kommunchef, informerar arbetsutskottet om pågående arbete inom kommunstyrelseförvaltningen.

___________________

References

Related documents

Regional transportplan för Kalmar län 2014 – 2025 gå från fem till två arbetsmarknadsregioner genom regionförstoring.. 6.4.3 Strategier enligt 4-stegsprincipen Utöver det som

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att skjuta till 1 200 000 kronor till kontot för skolskjutsar för finansiering av skolskjutsar till

• Sett till hela regionen kan etableringsscenariot för Oskarshamn förväntas ge ett direkt efterfrågetillskott om 15-20 miljarder kronor, vilket motsvarar ungefär 700

• Under januari har förfrågningarna hos ALMI ökat med över 1000 % jämfört med motsvarande tid förra året. 9 Omfattar kustområdena i Norrbottens, Västerbottens

Planen bedöms ge en något positiv påverkan på luftkvaliteten, då förbättringar i kollektivtrafik och gång- och cykelstråk möjliggör för fler personer att avstå

Såsom för egen skuld ingå borgen för Vimmerby kommun Förvaltnings AB:s låneförpliktelser upp till högsta lånebelopp om 30 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader..

Kommunstyrelsen beslutar att överlämna detaljplan för del av Vimmerby 3:3 kv Släggan, Vimmerby kommun, till kommunfullmäktige för

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen med hänvisning till tidigare beslut 2017-06-19 KF § 137 motion om att erbjuda halkskydd till äldre

Sedan 1986 delas också utmärkelsen Årets lokala utvecklingsgrupp ut som tilldelas den lokala grupp som på ett engagerat och framgångsrikt sätt arbetar för att hela bygden ska

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Vimmerby kommun står för kostnaderna för boende och måltider för två politiker från vänorten Joniskis under deras besök i Vimmerby

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Vimmerby kommun ställer sig bakom förslaget till Handlingsprogram för kompetensförsörjning i Kalmar län

Remiss: Förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd om statligt bidrag för kommunala hyresgarantier.

Miklos Hathazi, samhällsbyggnadschef, Anna Erlandsson Karlsson, administrativ chef, Marie Halldén och Carolina Lejonram,.

Såsom för egen skuld ingå borgen för Vimmerby kommun Förvaltnings AB:s låneförpliktelser upp till högsta lånebelopp om 30 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader..

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att anta Policy för inköp av el för Vimmerby kommunkoncern, samt.. att låta Vimmerby Energiförsäljning AB sköta kommunens

Miklos Hathazi, samhällsbyggnadschef Bertil Westerlund, utvecklingsstrateg Anna Olausson, kultur- och fritidschef Mirja Holgersson, fritidssamordnare 56. Uppdrag att lägga

Såsom för egen skuld ingå borgen för Vimmerby Energi och Miljö AB:s låneförpliktelser upp till högsta lånebelopp om 410 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

Förslag till svar på motion om möjlighet till köp av tjänst för samvaro vid partners

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta reviderat förslag till renhållningstaxa för 2016 samt förslag till taxa för verksamhetsavfall till Kejsarkullen

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att medge strandskyddsdispens enligt miljöbalken 7 kap 18 c § 1 för nybyggnad av fritidshus samt tillbyggnad av förråd på fastigheten

Som vi såg i den regionala översikten finns detta till viss del i Kalmar län, men gällande just från och till Högsby ser det mer eller mindre likadant ut: folk flyttar ut och

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen beslutar bifalla förvaltningens förslag till beslut med Bob Wållbergs (NP) tilläggsyrkande.. Kommunstyrelsens beslutar bifalla

Dokumentet sammanfattar också det som varje aktör åtar sig att göra för att vara en del av Krissamverkan Kalmar län, och såsom det beskrivs i ”Övergripande krishanterings-