• No results found

Students with 22-23 points on the exam will be given the right to complete their exam

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Students with 22-23 points on the exam will be given the right to complete their exam"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

Division of Mathematical Statistics

EXAM IN SF1900 PROBABILITY THEORY AND STATISTICS, WEDNESDAY OCTOBER 25, 2017 AT 08.00–13.00.

Examiner: Camilla Land´en, 08 – 790 61 97.

Means of assistance permitted: Numerical tables and compilation of formulae for this course, Mathematics Handbook (Beta) and pocket calculator.

You should define and explain your notation. Your computations and your line of reasoning should be written down so that they are easy to follow. Numerical values should be given with at least two significant digits. The number of exam problems is six. Each problems gives a maximum of ten points. Preliminarly, 24 points will guarantee a passing result. Students with 22-23 points on the exam will be given the right to complete their exam. Time and location for completion will be announced on the course web page. You must find out yourself if you are eligible for completion.

Points from the quiz exam and computer workshop during the first Autumn half semester will be accounted in accordance with the examination rules of the course.

The exam results will be announced at latest three working weeks after the day of the exam and will be retainable at the student affairs office during a period of seven weeks after the exam.

Problem 1

There are three possible types of error that can occur on a certain type of product: A, B and C, respectively. Errors of type A occur independently of errors of types B and C. Moreover, the probabilities that errors A, B and C occur are 0.05, 0.02 and 0.03, respectively. A product that has errors of type B also has errors of type C with probability 0.5. A product is considered to be defect if it has at least one of the error types. What is the probability that a randomly chosen

product is defect? (10 p)

Problem 2

The illumination system in a large reception hall consists of a large number of units that break down independently of each other. The time that elapses from the breakdown of one unit to the breakdown of the next unit is exponentially distributed with expectation 0.5 days.

a) Assume that 6 units have broken down. Determine the probability that it takes more than one day before another unit breaks down, that is until there are 7 broken units in the

illumination system. (2 p)

b) The company that is responsible for the illumination in the reception hall replaces broken units only after 100 units have broken down. Determine the probability that it takes more

than 45 days before broken units are replaced. (8 p)

Please turn over!

(2)

cont. exam in SF1900 2017-10-25 2

Problem 3

The survival function of a random variable X is defined as SX(x) = 1 − P (X ≤ x). Let x1, . . . , xn be a sample of the independent random variables X1, . . . , Xn, all having the survival function SX(x) = 1 − xθ+1, where 0 ≤ x ≤ 1 and θ > −1. Determine the least-square estimate of the

unknown parameter θ. (10 p)

Problem 4

A scientist at an Agricultural school wants to investigate if the content of quercetine, an antioxidant considered to prevent cancer, differs between two kinds of apples. She measures the quercetine content (in mg/100 g) in 8 apples of the first kind (x1, . . . , x8) and in 10 apples of the second kind (y1, . . . , y10) and calculates x = 18P8

i=1xi = 4.4723, P8

i=1(xi− x)2 = 0.1277, y = 101 P10 i=1yi = 4.6266, and P10

i=1(yi − y)2 = 0.1997. The measurements can be considered to be observations of independent random variables X1, . . . , X8 and Y1, . . . , Y10. It is assumed that Xi ∈ N (µ1, σ), i = 1, ..., 8, and Yi ∈ N (µ2, σ), i = 1, ..., 10, where the parameters µ1, µ2 and σ are unknown.

a) Determine a 95% confidence interval for µ1 − µ2 and test on level of significance 5% the hypothesis H0: µ1 = µ2. The conclusion should be clearly stated and motivated. (5 p) b) Now assume, in contrast to in the (a)-part, that it is known from previous studies that σ = 0.16. Determine a 95% confidence interval for µ1 − µ2 and test on level of significance 5% the hypothesis H0: µ1 = µ2. The conclusion should be clearly stated and motivated. (5 p)

Problem 5

Sm˚att & gott is a chocolate sweet consisting of milk chocolate draped with coloured caramel. The company that manifactures the sweets claims that the occurence of the different colours are as in the table below:

Brown Yellow Red Orange Blue Green

30% 20% 20% 10% 10% 10%

A large bag of Sm˚att & gott-sweets was randomly chosen and turned out to contain 58 brown, 45 yellow, 27 red, 14 orange, 12 green and 13 blue sweets. Perform an appropriate test to determine if this result supports the claim of the company. State your hypotheses and motivate your conclusions

carefully. Use significance level 5%. (10 p)

Problem 6

An astronomer in Sweden wants to measure the distance µ to a bright star. She carries out n1 me- asurements, x1, . . . , xn1, considered to be samples of independent random variables X1, . . . , Xn1. A colleague in Chile wants to measure the same distance and conducts n2 measurements, y1, . . . , yn2, considered to be samples of independent random variables Y1, . . . , Yn2. The measurements of the Swedish instrument have standard deviation σ1 and the measurements of the Chilean instrument have standard deviation σ2. None of the instruments are biased. The astronomers want to combine their estimates of the distance, ¯x and ¯y, using the linear combination µobs = c1· ¯x + c2· ¯y, where c1 and c2 are two constants. State the condition on the constants c1 and c2 that makes the estimate µ unbiased. Assume further that n1 = n2 and that σ1 = 2 · σ2. What values of the constants c1 and c2 gives the most efficient estimate µobs = c1· ¯x + c2· ¯y? (10 p)

Good luck!

References

Related documents

Ömsesidiga hjälporganisationer i det svenska civilsamhället står för ett om- fattande socialt stöd samt påverkansarbete till förmån för sina medlemmar.. Som en följd

VBU delar utredarens bedömning att utgångspunkten i socialtjänstens arbete bör vara vilka insatser som erbjuds och vad insatserna ska syfta till, i stället för nuvarande inriktning

För det tredje har det påståtts, att den syftar till att göra kritik till »vetenskap», ett angrepp som förefaller helt motsägas av den fjärde invändningen,

A child will inherit at random an X-chromosome from its mother, and randomly either an X- chromosome or a Y-chromosome from its father. The sex of the child is determined by

However, the board of the furniture company doubts that the claim of the airline regarding its punctuality is correct and asks its employees to register, during the coming month,

Stöden omfattar statliga lån och kreditgarantier; anstånd med skatter och avgifter; tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter under pandemins första fas; ökat statligt ansvar

46 Konkreta exempel skulle kunna vara främjandeinsatser för affärsänglar/affärsängelnätverk, skapa arenor där aktörer från utbuds- och efterfrågesidan kan mötas eller

Exakt hur dessa verksamheter har uppstått studeras inte i detalj, men nyetableringar kan exempelvis vara ett resultat av avknoppningar från större företag inklusive

Generally, a transition from primary raw materials to recycled materials, along with a change to renewable energy, are the most important actions to reduce greenhouse gas emissions

Both Brazil and Sweden have made bilateral cooperation in areas of technology and innovation a top priority. It has been formalized in a series of agreements and made explicit

För att uppskatta den totala effekten av reformerna måste dock hänsyn tas till såväl samt- liga priseffekter som sammansättningseffekter, till följd av ökad försäljningsandel

The increasing availability of data and attention to services has increased the understanding of the contribution of services to innovation and productivity in

Generella styrmedel kan ha varit mindre verksamma än man har trott De generella styrmedlen, till skillnad från de specifika styrmedlen, har kommit att användas i större

Parallellmarknader innebär dock inte en drivkraft för en grön omställning Ökad andel direktförsäljning räddar många lokala producenter och kan tyckas utgöra en drivkraft

Närmare 90 procent av de statliga medlen (intäkter och utgifter) för näringslivets klimatomställning går till generella styrmedel, det vill säga styrmedel som påverkar

På många små orter i gles- och landsbygder, där varken några nya apotek eller försälj- ningsställen för receptfria läkemedel har tillkommit, är nätet av

Det har inte varit möjligt att skapa en tydlig överblick över hur FoI-verksamheten på Energimyndigheten bidrar till målet, det vill säga hur målen påverkar resursprioriteringar

Detta projekt utvecklar policymixen för strategin Smart industri (Näringsdepartementet, 2016a). En av anledningarna till en stark avgränsning är att analysen bygger på djupa

Aaltos universitet för fram att trots att lagändringen löst vissa ägandefrågor och bidragit till att universiteten har fått en struktur på plats som främjar kommersialisering

Regulations and regulatory burden can principally affect the competitive situation in a market in two ways: first, the regulatory burden can entail a fixed start-up cost, which

Vikten av, och kraven på, systematiskt hälsofrämjande arbete inom hälso- och sjukvård speglas tydligt i forskning, litteratur, lagar och riktlinjer. Distriktssköterskan

En del unga vuxna upplevde att de aldrig skulle kunna acceptera sitt hjärtfel, utan det var något de var tvungna att leva med men de hade hellre valt att leva ett liv utan

Resultatet visar att kunskap och tidigare erfarenheter hos omvårdnadspersonalen är förutsättningar för att utföra munvård samtidigt visar även resultatet att omvårdnadspersonalen