• No results found

Riktlinjer: Rätt till plats i förskola & pedagogisk omsorg i Vaxholms stad

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Riktlinjer: Rätt till plats i förskola & pedagogisk omsorg i Vaxholms stad"

Copied!
3
0
0

Full text

(1)

www.vaxholm.se/utbildning-riktlinjer BUN § 31/2020

1 (3) Ersätter BUN § 12/2015 Riktlinjer för kommunala och fristående förskolor och pedagogisk omsorg i Vaxholms stad

Riktlinjer: Rätt till plats i förskola & pedagogisk omsorg i Vaxholms stad

Vaxholms stad ansvarar för att utbildning i förskola kommer till stånd för alla barn i kommunen som ska erbjudas förskola och vars vårdnadshavare önskar det. Vaxholms stad kan erbjuda ett barn motsvarande utbildning i en annan kommun om särskilda skäl finns. Godkända fristående förskolor och pedagogisk omsorg i Vaxholms stad omfattas av Vaxholms stads riktlinjer.

Rätt till förskola

Barn som är bosatta1 i Sverige och som inte har påbörjat någon utbildning för fullgörande av skolplikten ska erbjudas förskola. Barn ska från och med höstterminen det år barnet fyller tre år erbjudas förskola under minst 15 timmar per vecka, om inte annat följer av nedan,

Behovsgrunder Arbete eller studier

Barn ska från och med ett års ålder erbjudas förskola i den omfattningen det behövs med hänsyn till föräldrarnas arbete eller studier2, eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt. Aktuell verksamhet i Vaxholms stad kan begära intyg för att styrka omfattningen av sysselsättning.

Arbetssökande eller föräldraledig

Barn, vars föräldrar är arbetssökande eller föräldralediga ska från och med ett års ålder erbjudas förskola under minst tre timmar per dag eller 15 timmar i veckan.3 Vårdnadshavare som är föräldraledig eller arbetssökande har även rätt att välja 25 timmar4 i veckan exklusive veckolov.5 Särskilt stöd

Barn ska även i andra fall än som avses i ovan nämnda behovsgrunder erbjudas förskola, om de av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin

1 Som bosatt i landet avses även andra barn som inte är folkbokförda här men som omfattas av 29 kap 2 § i skollagen (2010:800).

Bland annat, asylsökande barn, barn som har rätt till utbildning enligt EU-rätten, barn med tidsbegränsat uppehållstillstånd.

2 Studierna ska vara studiemedelsberättigande eller utbildning i svenska för invandrare (SFI). Omsorgstiden ska motsvara vårdnadshavarnas arbetstid/studietid och restid.

3 Vårdnadshavare ska vara föräldraledig enligt föräldraledighetslagen (1995:584).

4 Förändrad omsorgstid för syskon infaller 30 kalenderdagar efter påbörjad föräldraledighet.

5 Veckolov för förskola följer läsårsdata för grundskolan i Vaxholm, såsom jul-, sport-, påsk-, sommar- och höstlov.

utveckling i form av förskola. För särskilt stöd i förskola kontaktas rektor.

Utökad omsorgstid

Ett barn kan beviljas utökad omsorgstid i förskola eller pedagogisk omsorg, om barnet av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling eller har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt. För utökad omsorgstid kontaktas rektor.

Platsgaranti - fyra månader

Plats i förskola erbjuds i första hand till barn som är folkbokförda i Vaxholm. När vårdnadshavare har anmält önskemål om förskola ska plats erbjudas inom fyra månader. Vid möjlighet infrias platsgarantin med kortare varsel.

Platsgaranti innebär erbjudande av plats i någon av Vaxholms stads kommunala förskolor. Vid fall där vårdnadshavare inte kan erbjudas anmält önskemål, erbjuds plats vid en förskola så nära barnets eget hem som möjligt. Vaxholms stad tar skälig hänsyn till vårdnadshavarens önskemål. Om vårdnadshavare tackat nej till en plats som staden erbjuder för att de önskar en specifik förskola kan tiden för platsgaranti om fyra månader inte garanteras.

Pedagogisk omsorg i Vaxholms stad omfattas inte av platsgaranti inom fyra månader då det inte regleras av skollagen.

(2)

Rätt till plats i förskola och pedagogisk omsorg i Vaxholms stad www.vaxholm.se/utbildning-riktlinjer BUN § 31/2020

2 (3)

Ansöka om plats i förskola eller pedagogisk omsorg i Vaxholms stad

Vårdnadshavare kan ansöka om plats så fort barnet fått ett personnummer. Förskolor och pedagogisk omsorg har kontinuerlig intagning under året.

Ansökan görs via Vaxholms stads e-tjänst. Saknas möjlighet att ansöka via e-tjänst kontaktas utbildning@vaxholm.se.

Finns det två vårdnadshavare ska båda samtycka till ansökt plats. Samtycke inhämtas via e-tjänst.

Har vårdnadshavare tackat ja till ett erbjudande om plats avslutas ansökan. Erbjuden plats ska påbörjas inom tre veckor från placeringsdatum, annars förloras platsen.

Fördelning av plats

Plats i förskola eller pedagogisk omsorg erbjuds utifrån barnets plats i kön och önskat placeringsdatum. Köplatsen baseras på ansöknings- datum. När flera barn har samma kötid och önskat placeringsdatum gäller barnets födelsedatum. Det äldre barnet får placering före det yngre barnet. Vidare kan köplatsen påverkas av andra barns behov av förtur. Platser fördelas enligt denna ordning,

1. Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl har behov av särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola.

2. Barn med platsgaranti som riskerar att inte få plats inom garantitiden fyra månader.

3. Barn med syskon, folkbokförda på samma adress, som redan är placerade i verksamheten.

Uppsägning av plats

Vid uppsägning av plats tillämpar Vaxholms stad två månaders uppsägningstid, där uppsägningsmånaden räknas som en månad. Plats i förskola eller pedagogisk omsorg upphör per automatik den 31 juli det år barnet fyller sex år, därefter har barnet rätt till fritidshemsplats.

6 Enligt förordning (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet.

7 Med hushåll avses båda vårdnadshavarna eller ensamstående vårdnadshavare och eventuell make/maka/partner/sambo som är folkbokförd på samma adress. Bruttoinkomst är inkomst innan skatt.

Växelvis boende

Vaxholms stad godkänner inte dubbla placeringar i förskola eller pedagogisk omsorg på grund av växelvis boende vid delad vårdnad.

Öppettider

Ramtiden för förskola och pedagogisk omsorg är 55 timmar per vecka förlagt från måndag till fredag. Det är upp till verksamheten att bestämma hur öppettiderna ser ut inom ramen för 55 timmar per vecka utifrån föräldrars behov vid arbete och studier.

Verksamheterna följer regelbundet upp föräldrars behov av omsorg för barnen.

Vid behov har verksamheter möjlighet att stänga två dagar per termin för studie- eller planeringsdagar samt en dag per månad från kl. 16.00 för arbetsplatsträff.

Sommarperiod

Verksamheter i Vaxholms stad har skyldighet att informera vårdnadshavare om rätten till barnomsorg under längre stängning. Vid stängning ska vårdnadshavarnas behov av barnomsorg tillgodoses.

Tillfällig plats på annan förskola eller pedagogisk omsorg ska vid behov erbjudas.

Rätt till längre ledighet

För att få rätt till längre ledighet, dock maximalt 90 dagar, krävs att barnet varit inskrivet och närvarande under minst 60 dagar. Önskas längre ledighet sägs platsen upp av rektor.

Avgifter i förskola och pedagogisk omsorg

Vaxholms stad tar ut avgift för plats i både kommunal och fristående verksamhet för barn folkbokförda i Vaxholm. Avgift ska betalas varje månad för plats i förskola eller pedagogisk omsorg. Avgiften gäller från placeringsdatum och betalas den sista dagen i varje månad. Avgift ska även betalas när barnet är ledigt, till exempel under sommaren.

Maxtaxa

Vaxholms stad tillämpar maxtaxa.6 Om hushållets7 sammanlagda bruttoinkomst överstiger Skolverkets

(3)

Rätt till plats i förskola och pedagogisk omsorg i Vaxholms stad www.vaxholm.se/utbildning-riktlinjer BUN § 31/2020

3 (3)

beslut för årlig avgiftsnivå om inkomsttak, betalas högsta avgift.

Understiger hushållets sammanlagda bruttoinkomst inkomsttaket har vårdnadshavare rätt till reducerad avgift. Anmälan om inkomstuppgift görs via e-tjänst.

En kontroll kan komma att ske hos arbetsgivare eller Skatteverket.

Förändrad inkomst måste anmälas via e-tjänst. Ny inkomstuppgift gäller från och med nästkommande månad. Har vårdnadshavare betalt för hög avgift kan återbetalning ske högst en månad tillbaka.

Lägre avgift vid flera placeringar

Har vårdnadshavare flera barn i inskrivna i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem gäller rätt till lägre avgift. Barnen ska vara folkbokförda på samma adress med samma fakturamottagare.

Allmän förskola

Barn som är tre till fem år får under skolterminerna gå i förskola eller pedagogisk omsorg avgiftsfritt 15 timmar i veckan. Det gäller från och med augusti det år barnet fyller tre år.

Önskar vårdnadshavare omsorg under veckolov8 debiteras en veckoavgift för varje påbörjad vecka.

Anmälan om omsorg under veckolov görs via e- tjänst. Vid anmält behov av omsorg debiteras ordinarie veckoavgift per vecka oavsett om barnet är närvarande eller ej.

Avgift för barn i behov av särskilt stöd

För barn som av psykiska, fysiska eller andra skäl är i behov av särskilt stöd får avgiften avse bara den del av verksamheten som överstiger 15 timmar i veckan.

Avgift under uppsägning av plats

Avgift ska betalas under två månaders uppsägningstid. Uppsägningsmånaden räknas som en månad. Hel avgift debiteras för påbörjad månad.

Avgift ska betalas även om barnet inte nyttjar platsen under uppsägningstiden.

I det fall en plats återupptas inom 90 dagar från sista debiteringsdag tas avgift ut som om platsen inte varit

8 Med veckolov avses jul-, sport-, påsk-, sommar- och höstlov.

uppsagd. Detta gäller även vid sommaruppehåll mellan förskola och fritidshem i samband med barnets övergång till förskoleklass.

Barn folkbokförda i annan kommun än Vaxholms stad

Vaxholms stad tar emot barn från andra kommuner i mån av plats.

Vid särskilda skäl för mottagande ska yttrande inhämtas från barnets hemkommun. Särskilda skäl kan vara geografisk närhet och/eller att vårdnadshavarna arbetar i kommunen samt barn i behov av särskilt stöd.

Behålla plats vid flytt från Vaxholms stad

Vårdnadshavare som önskar behålla plats i kommunal förskola eller pedagogisk omsorg vid flytt ska meddela utbildningsförvaltningen. För att behålla platsen måste en överenskommelse ske mellan Vaxholms stad och barnets nya hemkommun.

Om ingen överenskommelse kan ske sägs platsen upp inom 1 månad.

Synpunkter eller klagomål

Hänvisas till rektor för aktuell verksamhet. För vidare kontakt eller ärenden kontaktas utbildnings- förvaltningen.

Lagrum

SFS 2010:800. Skollag. Stockholm:

Utbildningsdepartementet.

Barn- och utbildningsnämnden 2019-12-16

References

Related documents

Barn som har plats inom kommunal förskola i TrollhäPans Stad mer än 15 8mmar per vecka på grund av föräldrars arbete eller studier och som börjar förskoleklass i en kommunal skola i

5§ Barn ska från och med ett års ålder erbjudas förskola i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller om barnet har eget behov

• Barn, vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga enligt föräldraledighetslagen för vård av annat barn, ska from ett års ålder erbjudas förskola under minst

Alla barn som är folkbokförda i Haninge kommun erbjuds att delta i förskola eller pedagogisk omsorg under 30 timmar per vecka eller i den omfattning som behövs med hänsyn

Ansökan om godkännande för fristående förskola och fritidshem samt ansökan om rätt till bidrag för fristående pedagogisk omsorg görs skriftligt via blanketter som finns

Kommunen har rätt att ta ut avgift för plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem.. Förändrad inkomst lämnas på webben se www.torsas.se (Utbildning och förskola, ”Hitta

språkutveckling. Om den utbildningsnivå som huvudmannen angivit i sin ansökan om godkännande inte uppnås ska det anmälas till utbildningsförvaltningen. Personalen ska vara anställd

Den som har godkännande och rätt till bidrag för att driva fristående förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg i Lidingö stad kallas i detta dokument för huvudman.. Som

Den som vill bedriva och få rätt till bidrag för enskild förskoleverksamhet (fristående förskola eller enskild pedagogisk omsorg) ska ansöka om detta hos

När barn tas emot i enskild pedagogisk omsorg där deras vårdnadshavare arbetar får kommunen inte lämna bidrag för fler barn till vårdnadshavaren än det antal barn till andra som

Du som vårdnadshavare har rätt enligt skollagens (2010:800) 8 kap 5 § till omsorg i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrars förvärvsarbete, studier eller om barnet

Om ditt barn har plats i Allmän förskola tre timmar per dag och får ett kontinuerligt tillsynsbehov grundat på arbete eller studier måste du omgående anmäla detta och lämna

Barn- och utbildningsförvaltningen har reviderat Riktlinjer för intagning och plats i förskola, annan pedagogisk omsorg och fritidshem i Eskilstuna

Den som vill bedriva och få rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem som inte anordnas vid en skolenhet och pedagogisk omsorg ska ansöka om detta hos barn-

Barn som har plats i förskola utifrån psykiska, fysiska eller andra skäl eller har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt har rätt till vistelsetid utifrån

Pedagogisk omsorg är till för barn i åldern 1 år till vårterminen det år de fyller 13 år vars föräldrar arbetar, studerar eller har ett eget behov på grund av familjens

1 För barn som flyttar till annan kommun och som önskar att behålla sin plats i kommunal förskola måste föräldern skicka in ansökan till stadsdelsnämnden som prövar om

• Att Kommunstyrelsen ger Barn- och förskolenämnden i uppdrag att ta fram en samordnad process när man söker förskoleplats, så att vårdnadshavare får beskeden under samma

På nästa sida får du beskedet a ansökan är mo agen och förvaltningen kommer a behandla denna. När din ansökan är godkänd, kommer du som är ny användare a få hem e brev

Barn som är asylsökande eller barn med tidsbegränsat uppehållstillstånd ska enligt SFS(2002:1118) erbjudas förskola minst 525 timmar om året från höstterminen det år barnet

Om det inte finns några barn i kö som är placeringsbara kan du erbjuda plats till barn från andra kommuner eller ambassadbarn utanför EU/EES.. Dessa finns inte i vår kö men kan

Det finns rutiner för kontroll av tomten eller gården så det inte finns utstickande föremål som. kan

Handhygien Åtgärd Vem ansvarar, senast när Det finns rutiner så att barnen.. tvättar händerna efter blöjbyte,