• No results found

Reviderade regler för förskola och pedagogisk omsorg i Solna stad I

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Reviderade regler för förskola och pedagogisk omsorg i Solna stad I"

Copied!
35
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

SID 1 (1)

Barn- och

utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse 2021-01-07

BFN/2021:2

Reviderade regler för förskola och pedagogisk omsorg i Solna stad

Förslag till beslut

Barn- och förskolenämnden antar reviderade regler för förskola och pedagogisk omsorg i Solna stad

Sammanfattning

Barn- och utbildningsförvaltningen har identifierat behov av att revidera reglerna för förskola och pedagogisk omsorg. Den 30 november 2020 beslutade Kommunfullmäktige om att anta Barn- och förskolenämndens förslag till ändrade regler för taxan i förskola och pedagogisk omsorg.

Beslutet innebär att deltidstaxan slopas och avgiften utgår från maxtaxan där hushållets gemensamma inkomst samt antal barn i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem samt reducerad avgift för allmän förskola från tre års ålder ligger till grund för avgiften. Reglerna för föräldralediga och arbetssökande med rätt till plats max 30 timmar/vecka (15 timmar/vecka under lov) kvarstår.

Barn- och utbildningsförvaltningen strävar efter att alla familjer ska betala rätt avgift och därför införs avgiftskontroll. Avgiftskontroll innebär en drygt två år retroaktiv inkomstjämförelse mellan angiven inkomst och deklarerad inkomst.

Ett tillägg har också gjort till reglerna för när ett barn flyttar från Solna. Barnet får behålla sin placering i förskola förutsatt att nya hemkommunen godkänner och ersätter Solna stad.

I övrigt har förvaltningen sett över strukturen och språket och gjort generella förtydliganden till redan befintliga skrivelser.

Bestämmelser gällande förskolan och pedagogisk omsorg regleras i 8 och 25 kap. skollagen (2010:800).

Alessandra Wallman Gabriella Winther

Förvaltningschef Handläggare

I

SOLNASTAD

(2)

SID 1 (10)

Regler för kommunal och fristående förskola samt pedagogisk omsorg i Solna stad

I

SOLNASTAD

(3)

SOLNA STAD SID 2 (11)

Innehållsförteckning

Definitioner ... 3

Öppettider ... 3

Rätt till förskola och pedagogisk omsorg... 3

Ansökan ... 4

Kö och turordning, erbjudande om plats ... 5

Ansökan om att byta förskola eller pedagogisk omsorg ... 6

Användande av plats ... 7

Närvarotid för förskolebarn med nyfött syskon ... 7

Närvarotid för förskolebarn vars förälder är arbetssökande ... 7

Avgifter ... 7

Ändring av inkomst ... 9

Uppsägning ... 10

Utflyttning från Solna ... 11

Behandling av personuppgifter ... 11

I

(4)

SOLNA STAD SID 3 (11)

Definitioner

Förskolan tar främst emot barn i åldern 1-5 år. Förskolan arbetar utifrån läroplanen för förskolan som omfattar omsorg, fostran och lärande.

Allmän förskola är avgiftsfri och bedrivs för barn mellan 3-5 år som en integrerad del av förskoleverksamheten. Allmän förskola omfattar 525 timmar per år.

Pedagogisk omsorg tar främst emot barn mellan 1-5 år. Det är oftast barnomsorg i hemmiljö där verksamheten bedrivs i mindre grupper. Läroplanen för förskolan är vägledande för verksamheten.

Fristående förskola och pedagogisk omsorg är verksamheter som bedrivs av annan huvudman än kommunen.

Flerfamiljssystem innebär att flera familjer delar på omsorgen för varandras barn.

Den här tillsynsformen kan vara ett alternativ för deltidsarbetande föräldrar för att lösa sin barnomsorg under en begränsad tid.

Öppettider

Förskolorna erbjuder verksamhet vardagar hela året kl. 06.30-18.00. Pedagogisk omsorg erbjuder verksamhet tio timmar/dag och har flextid mellan klockan 6.30 – 8.00. Verksamheten är stängd under röda dagar samt jul-, nyårs- och

midsommarafton.

Vid särskilda och oförutsedda händelser/situationer kan öppettiderna komma att ändras tillfälligt.

Solna stad erbjuder omsorg på obekväm arbetstid till vårdnadshavare som har sin arbetstid förlagd på kvällar, nätter och helger. Ansökan görs via e-tjänst.

Följande tider räknas som obekväm arbetstid:

- Vardagar från klockan 18:00 till 06:30 - Lördagar, söndagar och helgdagar

Rätt till förskola och pedagogisk omsorg

Förskola och pedagogisk omsorg erbjuds barn från ett års ålder vars vårdnadshavare

- arbetar eller studerar

- är föräldralediga för annat barn - är arbetslösa och aktivt arbetssökande - är sjukskrivna eller får sjukersättning

I

(5)

SOLNA STAD SID 4 (11)

Förskola och pedagogisk omsorg erbjuds också

- barn från ett års ålder med eget behov enligt 8 kap. 5 § skollagen - barn i behov av särskilt stöd enligt 8 kap. 7 § skollagen

Barn har rätt till plats i förskola och pedagogisk omsorg om

- de är bosatta i Sverige och är folkbokförda i Solna stad

- de är asylsökande barn och barn med tidsbegränsat uppehållstillstånd som vistas i Solna stad

- barn till vårdnadshavare från EU/EES-länder som inte är folkbokförda i Sverige men bosatta i Solna stad

Solnas kommunala förskolor tar emot barn från andra kommuner i mån av plats eller om det finns särskilda skäl. Detta under förutsättning att hemkommunen och Solna tecknar avtal om ekonomisk ersättning för platsen.

Plats i två kommuner

Barn som har en plats i förskola eller pedagogisk omsorg i en annan kommun erbjuds inte samtidigt en plats i Solna stad. Barn som har en placering i förskola eller pedagogisk omsorg i annan kommun kan inte samtidigt ha en pågående parallell placering i Solna stad.

Allmän förskola

Alla barn i åldern tre till fem år erbjuds kostnadsfri allmän förskola minst tre timmar per dag och max 15 timmar/vecka. Den allmänna förskolan följer skolans läsårstider och pågår inte under höstlov, jullov, sportlov, påsklov och sommarlov skollov. Respektive förskolechef rektor beslutar om vilka tider allmän förskola erbjuds på förskolan.

Platsgaranti

Vårdnadshavare som har anmält behov av förskola ska erbjudas plats i en

kommunal förskola inom fyra kalendermånader från anmälan. Det innebär att om barnet behöver en plats i förskolan i mars, behöver vårdnadshavare ställa barnet i kö senast i november. För att omfattas av den kommunala platsgarantin behöver vårdnadshavare ställa sitt barn i kö till minst en kommunal förskola.

Fristående förskolor och pedagogisk omsorg omfattas inte av kravet på platsgaranti inom fyra månader. Väljer vårdnadshavare att ställa sitt barn i kö endast till

fristående förskolor eller pedagogisk omsorg, kan väntetiden bli längre än fyra månader beroende på när en ledig plats uppstår.

Ansökan

Vårdnadshavare gör ansökan om plats till kommunala och fristående förskolor samt pedagogisk omsorg i Solna stad via e-tjänst eller blankett.

I

- - 1111

(6)

SOLNA STAD SID 5 (11)

Vårdnadshavare har möjlighet att önska upp till fem alternativ. Alternativen kan kombineras, exempelvis kommunal förskola, pedagogisk omsorg och fristående förskola.

Vårdnadshavare kan ändra sin ansökan. Om startdatum och rangordning på befintlig ansökan ändras, behåller barnet sitt ködatum. Lägger vårdnadshavare till en kommunal förskola behåller barnet samma ködatum förutsatt att hen har en kommunal förskola i kön sedan tidigare. Lägger vårdnadshavare till en fristående förskola får den förskolan/pedagogisk omsorg ett nytt ködatum, barnet behåller samma ködatum för de förskolor som önskats tidigare.

För att omfattas av platsgarantin måste vårdnadshavare önska minst ett kommunalt alternativ.

Kö och turordning, erbjudande om plats

Barnet är garanterad en plats i en kommunal förskola inom fyra kalendermånader från när vårdnadshavare anmält behov av förskola.

Fördelningen av platser till förskolan och pedagogisk omsorg inom respektive område sker enligt följande:

1. Barn med särskilda behov av stöd för sin utveckling enligt 8 kap 14 § skollagen.

2. Barn med syskon1 som redan är placerade på den förskolan eller på den pedagogiska omsorgen.

3. Barn med längst kötid som går i en verksamhet i Solna utanför sin stadsdel2, som önskar byta till en förskola eller pedagogisk omsorg i sin stadsdel.

4. Barn med längst kötid som inte har en plats i förskola eller pedagogisk omsorg, och som omfattas av platsgarantin.

5. Barn med längst kötid som inte har en plats i förskola eller pedagogisk omsorg som har tackat nej till garantierbjudande

6. Barn med längst kötid som har en plats i förskola eller pedagogisk omsorg i sin stadsdel som vill byta.

Kötiden räknas från det datum som ansökan inkommit. När flera barn har samma kötid gäller barnets födelsedatum. Det äldre barnet får placering före det yngre barnet.

1 Som syskon räknas helsyskon, halvsyskon samt så kallade bonussyskon, alltså barn som är folkbokförda på samma adress men inte har samma föräldrar.

2 Se bifogad karta för stadsdelsgränserna

I

(7)

SOLNA STAD SID 6 (11)

Om en vårdnadshavare planerar att flytta till Solna och önskar barnomsorgsplats behöver ett hyres- eller köpekontrakt bifogas ansökan. Ködatumet räknas från den dagen komplett ansökan är inkommen. Barnet ska vara folkbokfört i Solna innan barnet kan börja i förskolan i kommunen.

Om plats inte kan erbjudas inom fyra kalendermånader på något av de önskade alternativen blir barnet erbjuden en plats på en annan kommunal förskola i kommunen.

Om vårdnadshavare tackar nej till ett garantierbjudande gäller inte längre

platsgarantin. Vid första kommunala erbjudandet är platsgarantin förbrukad oavsett om vårdnadshavare tackar ja eller nej till erbjudandet. De barn som har platsgaranti erbjuds plats före barn utan platsgaranti.

Förskolor och pedagogisk omsorg har kontinuerlig intagning under året.

Erbjudande om plats

Vårdnadshavare får erbjudande om plats som de tackar ja eller nej till.

Vårdnadshavare måste svara på erbjudandet inom fem vardagar. Väljer vårdnadshavare att inte svara innebär det att man tackat nej till platsen.

Tacka ja till erbjuden plats

Om vårdnadshavare tackar ja till erbjuden plats förlorar barnet sin plats i kön till samtliga alternativ. Om vårdnadshavare vill stå i kö till en annan förskola eller pedagogisk omsorg måste en ny ansökan göras.

Tacka nej till erbjuden garantiplats

Tackar vårdnadshavare nej till erbjudande om en kommunal förskola eller inte besvarar erbjudandetgäller inte längre platsgarantin men barnet har möjlighet att stå kvar i kön.

Efter tre avböjda erbjudanden, till både kommunala förskolor, fristående förskolor och pedagogisk omsorg, förlorar barnet sin plats i kön till samtliga alternativ och en ny ansökan måste göras.

Ansökan om att byta förskola eller pedagogisk omsorg

Om barnet har en plats på en förskola eller pedagogisk omsorg i Solna stad och vårdnadshavare ansöker om att byta till en annan förskola eller pedagogisk omsorg gäller inte platsgarantin på nytt. Sökande får en ny kötid från det datum ansökan inkommit.

Om en vårdnadshavare som åter ställt sig i kö blir erbjuden plats på det högst rangordnade alternativet och tackar nej förlorar barnet sin plats i kön till alla alternativ. Om en vårdnadshavare som åter ställt sig i kö blir erbjuden plats på något av sina lägre rangordnade alternativ och tackar nej, står barnet kvar i kön till

I

(8)

SOLNA STAD SID 7 (11)

alla alternativ. Efter tre avböjda erbjudanden till något av sina önskade alternativ, förlorar barnet sin plats i kön till alla alternativ.

Användande av plats

Erbjuden plats ska påbörjas inom tre veckor från placeringsdatum, annars förloras platsen. Om platsen står outnyttjad mer än två månader i sträck har Solna stad rätt att skriftligen säga upp platsen.

Närvarotid för förskolebarn med nyfött syskon

Förskolebarn vars förälder är föräldraledig har rätt till plats högst 30 timmar per vecka under skolans läsår. Under lovveckor, sommarlov, höstlov, jullov och påsklov har barn med föräldralediga föräldrar rätt till plats högst 15 timmar per vecka. Förändringen träder i kraft en månad efter syskonets födsel.

Närvarotid för förskolebarn vars förälder är arbetssökande

Förskolebarn vars förälder är arbetssökande har rätt till plats högst 30 timmar per vecka under skolans läsår. Under lovveckor, sommarlov, höstlov, jullov och påsklov har barn med arbetssökande föräldrar rätt till plats högst 15 timmar per vecka. Detta kan tillfälligt förändras efter samråd med förskolechef rektor

Avgifter

Avgift betalas 12 månader per år för förskola och pedagogisk omsorg oavsett om platsen nyttjas eller ej vid exempelvis ledigheter. Avgiften betalas från och med det datum för placering som accepteras i e-tjänsten alternativt står på kontraktet.

Avgift grundar sig på:

Den sammanlagda inkomsten i hushållet (där barnet är folkbokfört), oavsett familjerelationer.

Hur många barn i hushållet som har plats i förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem Förskoleklass-årskurs 6 eller fritidsklubb.

Barnets närvarotid.

Reducerad avgift för allmän förskola från tre års ålder (gäller from augusti det året barnet fyller tre år).

Vårdnadshavare behöver uppdatera sin inkomst en gång per år.

Maxtaxa

Solna stad tillämpar maxtaxa för förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem Förskoleklass- årskurs 6 och fritidsklubb. Maxtaxan innebär att avgiften är

inkomstrelaterad med en maximal avgift per barn. Maxtaxan indexeras varje år och beslutas av kommunfullmäktige.

I

-

(9)

SOLNA STAD SID 8 (11)

När vårdnadshavare har två eller flera barn folkbokförda på samma adress i förskola eller på fritidshem får de syskonrabatt. De betalar mest för det yngsta barnet och mindre för de äldre. Har de fyra barn eller fler i förskola eller på fritidshem betalar de endast för tre av barnen.

Barn 1: 3 % av inkomsten Barn 2: 2 % av inkomsten Barn 3: 1 % av inkomsten Barn 4: Ingen avgift.

Det yngsta barnet räknas som barn 1, det näst yngsta som barn 2 o.s.v. Detta gäller både i kommunal och fristående förskoleverksamhet. Avgifterna publiceras på Solna stads hemsida3 och uppdateras kontinuerligt.

Om hushållet inte uppger sin inkomst i betalar de den högsta barnomsorgsavgiften.

Med hushåll avses båda vårdnadshavarna eller ensamstående vårdnadshavare och eventuell make/maka/partner/sambo som är folkbokförd på samma adress.

När vårdnadshavarna inte bor tillsammans och har gemensam vårdnad är båda solidariskt betalningsansvariga för avgiften.

Två nivåer för avgifter

Det finns två nivåer för avgifter, deltid och heltid. Deltid innebär närvaro i

förskolan upp till 30 timmar per vecka. Heltid innebär närvaro över 30 timmar per vecka. När barnet är upp till 30 timmar i veckan i förskolan betalar vårdnadshavare 75% av den avgift som de skulle ha betalat vid heltid.

Ändrade familjeförhållanden

Vid ändrade familjeförhållanden meddelar vårdnadshavare detta och nya inkomstuppgifter till Solna stad.

Vid ändrade avgiftsgrundande uppgifter gäller den nya avgiften från och med månadsskiftet efter ny inkomst eller nya familjeförhållanden.

Reducerad avgift för barn i allmän förskola

Alla barn i åldern tre till fem år erbjuds kostnadsfri allmän förskola minst tre timmar per dag och max 15 timmar/vecka. Allmän förskola bedrivs under skolans läsår, det vill säga inte under skolloven. För de barn som går omfattas av allmän förskola, men har tillsyn fler timmar, görs ett schablonavdrag från den 1 augusti det år barnet fyller tre år. Den beräknade maxtaxan minskas då med 25 %.

3 https://www.solna.se/barn--utbildning/forskolebarn/avgifter-i-forskola-pedagogisk-omsorg-och- fritidshem

I

. - -

(10)

SOLNA STAD SID 9 (11)

Reducerad avgift för barn 1-5 år i behov av särskilt stöd

För de barn som av Solna stad har bedömts vara i behov av särskilt stöd är förskola eller pedagogisk omsorg avgiftsfri 15 timmar/vecka.

Faktura

Vid gemensam vårdnad kan vårdnadshavarna få varsin faktura som baserar sig på respektive hushåll om båda begär detta. Den sammanlagda fakturan ska inte överstiga den övre gränsen för maxtaxan.

Avgift för skriftlig betalningspåminnelse tas ut av staden efter avtal och i enlighet med gällande lagstiftning.

Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta från förfallodagen enligt räntelagen tills full betalning sker.

Utebliven avgift

Den som vid något tillfälle inte kan betala avgiften ska snarast kontakta barn- och utbildningsförvaltningen för att komma överens om nytt betalningstillfälle eller en avbetalningsplan. Efter en obetald faktura sägs barnet upp från sin plats om inte särskilda skäl föreligger enligt skollagen 8 kap. 7 §.

Ny plats erbjuds inte förrän vårdnadshavarna - betalat hela skulden

- upprättat en avbetalningsplan

- ansökt och erhållit ekonomiskt bistånd enligt 6§ SoL.

Syskon som önskar förskoleplacering får inte plats innan ovanstående uppnåtts.

Vid utebliven betalning skickas inkassokrav enligt inkassolagen. Kostnadsersättning enligt gällande lag och förordning debiteras.

Ändring av inkomst och närvarotid

Ändra/uppdatera inkomst

Om hushållets inkomst förändras ska detta meddelas till Solna stad. Förändringen gäller från månaden efter uppgifterna inkommit till Solna stad. Även om hushållets inkomst inte förändras behöver inkomstuppgifterna uppdateras en gång per år. Om ingen uppdatering görs av inkomsten efter uppmaning och påminnelse kommer nästa avgift för förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem förskoleklass- årskurs 6 eller fritidsklubb att debiteras enligt maxtaxan. De personer som är folkbokförda i samma bostad som barnet anmäler sina inkomster, oavsett familjerelationer.

I

(11)

SOLNA STAD SID 10 (11)

Avgiftskontroll

Solna stad strävar efter att alla familjer ska betala rätt avgift för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. Avgiftskontroll innebär att Solna stad jämför angiven inkomst mot deklarerad årsinkomst hos Skatteverket. Den som betalat för mycket får pengar tillbaka och den som betalat för lite får en särskild faktura att betala.

Avgiftskontrollen görs drygt två år retroaktivt.

Ändra närvarotid

Förändringar av närvarotid gör vårdnadshavare endast vid stadigvarande förändringar, exempelvis vid ändrade arbetsförhållanden eller studier. Barnets närvarotid i förskolan påverkar avgiften i förskolan. Stadigvarande förändring ska omfatta minst tre månader.

Ny närvarotid registreras senast två veckor före önskad förändring. Under barnets ledighet vid sommarsemester, julledighet eller annan kortare frånvaro anmäls närvarotider endast direkt till förskolan.

Uppsägning

Uppsägningstiden är en månad oavsett om barnet går i en kommunal eller

fristående verksamhet. Under uppsägningstiden betalar hushållet avgift som vanligt, oavsett om barnet använder platsen eller inte. Uppsägningsdatum räknas från den dag uppsägningen inkommit till barn- och utbildningsförvaltningen.

Om vårdnadshavare säger upp barnets plats, men påbörjar en ny placering inom fyra månader, räknas placeringen som om den har fortgått hela perioden. Avgiften debiteras retroaktivt för de månader som barnet inte använt platsen. Avgiften för den perioden blir densamma som den senast gällande.

Vid byte av förskola inom Solna behöver ingen uppsägning göras. Det gäller oavsett om bytet är från kommunal till fristående verksamhet eller tvärtom.

Uppsägning av barn som ska börja förskoleklass hanteras av barn- och

utbildningsförvaltningen. Platsen sägs upp från och med den 31 juli. Om barnet börjar på fritidshem inom fyra månader betalar vårdnadshavare avgift för hela perioden. Avgiften debiteras retroaktivt för de månader som barnet inte använt platsen. Avgiften för den perioden blir densamma som den senast gällande.

Uppsägning från Solna stad

Om ett barn är borta från förskolan eller pedagogisk omsorg utan att vårdnadshavare anmält frånvaro, får barnet behålla platsen i högst två

månader. Därefter har Solna stad rätt att skriftligen säga upp platsen. Platsen kan också sägas upp om vårdnadshavare har obetalda räkningar, om inte särskilda skäl

I

(12)

SOLNA STAD SID 11 (11)

föreligger enligt skollagen 8 kap. 7 §. Om uppsägning sker från Solna stads sida är uppsägningstiden en månad och ska meddelas skriftligen.

Utflyttning från Solna

Vid utflyttning från Solna får barnet som längst behålla förskoleplatsen en månad, räknat från nytt folkbokföringsdatum. Detta gäller under förutsättning att nya hemkommunen godkänner betalning av platsen.

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som vårdnadshavare anger kommer att användas till nödvändig administration inom barn- och utbildningsförvaltningen. Uppgifterna behandlas i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen (GDPR). Om du vill veta mer om din personuppgiftsbehandling kan du vända dig till barn- och

utbildningsnämnden. Barn- och förskolenämnden.

I

(13)

SOLNA STAD Protokollsutdrag 2021-02-09

SID 1 (2)

Signatur

Barn- och förskolenämnden

§ 4

Reviderade regler för förskola och pedagogisk omsorg i Solna stad (BFN/2021:2)

Beslut

Barn- och förskolenämnden bordlägger ärendet till nästa sammanträde.

Sammanfattning

Barn- och utbildningsförvaltningen har identifierat behov av att revidera reglerna för förskola och pedagogisk omsorg. Den 30 november 2020 beslutade

Kommunfullmäktige om att anta Barn- och förskolenämndens förslag till ändrade regler för taxan i förskola och pedagogisk omsorg.

Beslutet innebär att deltidstaxan slopas och avgiften utgår från maxtaxan där hushållets gemensamma inkomst samt antal barn i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem samt reducerad avgift för allmän förskola från tre års ålder ligger till grund för avgiften.

Reglerna för föräldralediga och arbetssökande med rätt till plats max 30 timmar/vecka (15 timmar/vecka under lov) kvarstår.

Barn- och utbildningsförvaltningen strävar efter att alla familjer ska betala rätt avgift och därför införs avgiftskontroll. Avgiftskontroll innebär en drygt två år retroaktiv inkomstjämförelse mellan angiven inkomst och deklarerad inkomst.

Ett tillägg har också gjort till reglerna för när ett barn flyttar från Solna. Barnet får behålla sin placering i förskola förutsatt att nya hemkommunen godkänner och ersätter Solna stad.

I övrigt har förvaltningen sett över strukturen och språket och gjort generella förtydliganden till redan befintliga skrivelser.

Bestämmelser gällande förskolan och pedagogisk omsorg regleras i 8 och 25 kap.

skollagen (2010:800).

Förvaltningens förslag till beslut

Barn- och förskolenämnden antar reviderade regler för förskola och pedagogisk omsorg i Solna stad

Yrkande

Sukrî Demir (L) föreslår att ärendet bordläggs tills nästa sammanträde.

Beslutsgång

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut:

Förvaltningens förslag Förslag om bordläggning.

I

(14)

SID 2 (2)

Signatur

Ordförande frågar om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde eller om ärendet ska bordläggas och konstaterar att ärendet ska bordläggas till nästa sammanträde.

(15)

SID 1 (1)

Barn- och

utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse 2021-02-25

BFN/2021:123

Flytt av förskolan Solskenet

Förslag till beslut

Barn- och förskolenämnden beslutar om flytt av Solskenets förskola.

Sammanfattning

Solskenets förskola bedriver idag verksamhet i lokaler på Parkvägen 4 i centrala Råsunda i Solna. Förskolans nuvarande lokaler behöver friställas för bedrivande av skolverksamhet inför läsåret 2021/22. Solskenets förskola föreslås därför flytta till den nybyggda förskolan Bellona som är belägen på Vasavägen 4 i Solna. Förskolan Bellonas lokaler kommer dock vara färdigställda för tillträde först under januari 2022.

I avvaktan på att den nybyggda förskolans lokaler blir färdigställda föreslås förskolan Solskenet bedriva sin verksamhet tillfälligt i lokaler på Stråkvägen 7 i Solna. Dessa lokaler har tidigare använts för förskoleverksamhet och kräver inga särskilda anpassningar före inflytt. Solskenets förskola kommer att bedriva sin verksamhet i de tillfälliga lokalerna under drygt ett halvår, från och med uppstart efter sommarlovsperioden sommaren 2021 och fram till att de nybyggda lokalerna är färdigställda under januari 2022.

Solskenets förskola, som idag består av fyra avdelningar, flyttar sin verksamhet med personal och barngrupper i sin helhet, både till de tillfälliga lokalerna och sedan slutligen till de nybyggda lokalerna. Den nybyggda förskolan Bellona kommer när den är färdigställd att bestå av 7 avdelningar där ytan inomhus uppgår till 1 127 kvadratmeter inklusive cateringkök och utomhusgården har en yta som uppgår till cirka 1 200 kvadratmeter. Verksamheten kommer fortsatt att bedrivas i kommunal regi.

Handlingar

Barnkonsekvensanalys Riskbedömning Information MBL § 19 Förhandling MBL § 11 Planritning

Möbelritning

Alessandra Wallman Maria Rönnberg

Förvaltningschef Administrativ chef

(16)

2018-03-21 SID 1 (5)

Barnkonsekvensanalys

Riksdagen har fattat beslut om konventionen om barnens rättigheter och strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige1. Den innebär att vi ska främja och skydda barnets rättigheter. För att göra det ska vi lyfta, se och ta tillvara barns behov och perspektiv vid varje förändring eller beslut i verksamheten. Barn behöver då vara delaktiga i hela processen och få möjlighet att uttrycka sina åsikter och tankar.

Enligt barnkonventionen är varje människa under 18 år ett barn.

Vad är ett beslut?

Ett beslut kan vara många olika saker och kan ske på flera olika nivåer. Det kan handla om:

Nya regler och rutiner (ex. utvisning ur förskoleklass)

Byte av avdelning

Ansökan om särskilt stöd

Starta en ny avdelning, förskola eller skola Barnchecklista

Inför beslut om förändring fyller vi först i en barnchecklista för att se om en barnkonsekvensanalys ska genomföras.

Personuppgifter

Vi skriver inga personuppgifter i barnkonsekvensanalysen som kan knytas till en specifik person.

Undersök vad som är barnets bästa

I en barnkonsekvensanalys är det viktigt att ta reda på och undersöka vad som blir barnets bästa i beslutet. Vi tar särskild hänsyn till artikel 2, 3 6 och 12 i

barnkonventionen (se bild). Vi behöver ta reda på vad de berörda barnen tycker och vill. Olika former för dialog är bra i olika frågor. Det är också viktigt att utgå från aktuell forskning, utvecklingsarbete och andra undersökningar.

I detta material finns förutom punkter med frågestöd också Harts delaktighetsstege samt tips, metoder och referenser som underlättar arbetet med att ta reda på vad som är barnets bästa.

1 http://www.regeringen.se/contentassets/586fa7da22e74ed7a9e8a5bd41d101fe/konventionen- om-barnets-rattigheter---med-strategi-for-att-starka-barnets-rattigheter-i-sverige-s2014.025

SOLNA STAD Kontakt: solna.se/kontaktcenter Organisationsnummer

Barn- och utbildningsförvaltningen Telefon: 08-746 10 00 212000-0183

171 86 Solna Besök. Stadshusgången 2 solna.se

(17)

SOLNA STAD 2018-03-21 SID 2 (5)

Artikel 2 Alla barn är lika

mycket värda.

Ingen får behandlas sämre.

Artikel 3 De som bestämmer ska alltid bry sig om vad som är bäst

för barnet.

Artikel 6 Alla barn har rätt att leva och

utvecklas.

Artikel 12 Vuxna måste lyssna på barns

åsikter.

Fyra huvudprinciperna i barnkonventionen

1. Verksamhet som beslutet gäller

Förskola/Skola

Solskenet Ansvarig ledning, för- och efternamn

Hasija Duric Salom

2. Förslag till beslut om förändring

3. Barn som berörs av förslag till beslut, direkt eller indirekt

4. Artikel 2 – Alla barn ska behandlas lika

5. Artikel 3 – Alla beslut ska utgå från barnets bästa

6. Artikel 6 – Alla barn har rätt att utvecklas

Hur säkerställs barnets rätt till utveckling? Tar beslutet eller förändringen hänsyn till eventuella barns behov av särskilt stöd, skriv i så fall hur.

Oavsett lokaler gäller de läroplaner och styrdokument som annars styr den pedagogiska

verksamheten. Verksamheten kommer även i de temporära lokalerna fokusera på att ge högkvalitativ omsorg och utbildning till barnen. De nya lokalerna förväntas ge bättre möjligheter då de är mer ändamålsenliga. Pedagogerna har identifierat de barn som har behov av särskilt stöd vid denna typer av förändringar och planerar att ge extra stöd i samband med flytt genom kontinuerlig information om planering och genomförande. Pedagogerna kommer vara uppmärksamma på övriga barns stödbehov och möta upp dem.

“Barnets bästa” är en kombination av vad du anser är det berörda barnets behov och vad barnet själv uttryckt eller förmedlat.

Barnen kommer ha ett behov av att få prata och få information om flytten som är på deras nivå utifrån ålder och mognad. Pedagogerna bedömer att barnets bästa är att få besöka de nya lokalerna, både de temporära och de som kommer tas i bruk våren 2022. Pedagogerna planerar promenader - lek och samling vid gården på den nya förskolan. Personal på enheten har tidigare erfarenhet av flytt och kommer dra nytta av dessa erfarenheter vid denna flytt.

Behandlas berörda barn lika? Behövs särbehandling, skriv i så fall vilka skälen är.

Alla barn behandlas lika utifrån sina förutsättningar. Extra hänsyn behöver tas till barn i behov av särskilt stöd. I de fall personalen identifierar barn i behov, är det viktigt att arbeta extra nära barnet och vårdnadshavarna för att säkerställa ett bra förarbete och en god planering. Det kan exempelvis röra sig om barn som har svårt med förändringar. Det behövs då en tydlig planering och tät

kommunikation med vårdnadshavare regelbundet, exempelvis veckovisa uppdateringar. Alla barn behöver få en genomgång med bildstöd för att bättre kunna förstå flytten.

Skriv vilka barn som kan beröras och som beslutet kan ha konsekvenser för samt om det är barn som inte berörs. Tänk på att inte skriva specifika barns namn.

Samtliga barn på enheten, utom de som ska börja i F-klass till hösten 2021 berörs. Nya barn som börjar hösten 2021 berörs endast av flytt från de temporära lokalerna.

Solskenets förskola föreslås flytta till den nybyggda förskolan Bellona som är belägen på Vasavägen 4 i Solna. Temporära lokaler under hösten 2021 på Stråkvägen 7.

(18)

SOLNA STAD 2018-03-21 SID 3 (5)

7. Artikel 12 – Barns delaktighet

8. Tillräckliga resurser

Beslut

1. Beslut fattat utifrån barnkonsekvensanalysen

Utvärdering av beslut

2. Återkoppling

3. Utvärdering

Behöver något annat än barnets bästa prioriteras högst? Beslutet är ändå utifrån barnens rättigheter om du beskriver förväntade negativa konsekvenser och föreslår kompenserande åtgärder.

Alla barn ska förberedas för flytten genom samtal och diskussion och om möjlighet ges hälsa på i de nya lokalerna. Det är viktigt att ha med vårdnadshavare i hela processen och visa via

dokumentation vad enheten gör för att skapa trygghet under flytten. Information kommer regelbundet att gå ut via Infomentor så att alla vårdnadshavare känner sig delaktiga och uppdaterade på de olika stegen i processen.

Hur tog vi hand om barnens intressen? Har vi utgått från barnets bästa? Hur gick det? Vad ska vi tänka på nästa gång?

Hur har barnen fått återkoppling?

Förskolan flyttar först till Stråkvägen 7 för att i januari 2022 flytta till Bellona.

Har berörda barns åsikter inhämtats? Om inte; förklara varför. Vilka åsikter kom fram och hur har de påverkat förslaget? Utgå också från Harts stege som finns bifogat i detta dokument. Stödmaterial finns under rubriken Lästips, material och referenser

De berörda barnen har på grund av sin ålder har inte kunnat rådfrågas. Pedagogerna menar att deras inställning är avgörande för att det ska bli en bra överflytt för barnen. Pedagogerna på förskolan är positiva till beslutet, vilket kommer att påverka barnen i positiv riktning. Barnen ska få vara med och hjälpa till i flytten, genom att vara delaktiga i att välja ut material som ska med samt vara med och utforma lärmiljön etc.

(19)

SOLNA STAD 2018-03-21 SID 4 (5)

Analys av barns delaktighet i beslut

För att skapa en gemensam uppfattning om vad barns delaktighet i beslut innebär kan man utgå från Harts stege. Nedan visas de fem översta stegen som visar på ökad grad av delaktighet. Barn behöver vara med i hela förändringsprocessen för att det ska ses som äkta samarbete. Olika grader av delaktighet är lämpligt beroende på vad beslutet och förändringen handlar om. Se gärna Harts stege på Skolverket. Läs även om modellen Vägar till delaktighet: öppningar, möjligheter och skyldigheter.

6. Besluts- fattande initierat av vuxna, delat av barn

8. Besluts- fattande intitierat av barn, delat med vuxna.

Bild: Hart 1992 i Erikssons och Näsmans översättning 2008

4. Innebär att barnet är informerat om vad saken gäller men inte är aktivt.

Exempel: Kommunen använder några skolklasser för att sprida information om det nya badhuset.

5. Innebär att barnet är informerat om vad saken gäller och får utrymme att yttra sig.

Exempel: Kommunen tar in barns åsikter i arbetet med ett nytt badhus.

6. Innebär att de vuxna har initierat situationen. Barnet deltar i beslutet.

Exempel: Barn tas med i planeringen av en ny skolgård.

7. Innebär att barnet tar initiativ och fattar beslut.

Exempel: Barn producerar sin egen skoltidning eller skolwebbplats.

4. Anvisad men informerad

5. Konsulterad och informerad

7. Initierat och styrt av barn

(20)

SOLNA STAD 2018-03-21 SID 5 (5)

Lästips, material och referenser

När det ska tas beslut om barn

Webbaserat och fysiskt material som är ett stöd när man arbetar med barns delaktighet i beslut och förändringar. Uppsala kommun

Konventionen om barnets rättigheter

Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige. Regeringen Vägar till delaktighet: öppningar, möjligheter och skyldigheter

En modell för att öka barns möjlighet i att fatta beslut i enlighet med artikel 12.1 i FNs konvention om barnets rättigheter. Harry Shier, översättning av projektet Egen växtkraft – Barns och ungdomars delaktighet, självbestämmande och frigörelse.

Göra/pröva - delaktighetsstegen

Diskussionsunderlag utifrån Harts delaktighetsstege. Skolverket Uppnå kvalitet i beslut som rör barn och unga

Faktablad om systematiskt arbetssätt i beslut som rör barn. Barnombudsmannen Barns möjlighet till medverkan i BKA-processen

Masterexamen om barns möjlighet till medverkan exemplifierat genom en skola i Trollhättan. Sveriges lantbruksuniversitet.

BKA - Barnkonsekvensanalys

Bok med tips, forskning och processer. Nätverket Barn och unga i fysisk planering.

(21)

SOLNA STAD

STADSLEDNINGSFÖRVALTNINGEN

Protokoll

Förhandling MBL§11 Flytt av förskolan Solskenet

Datum och tid 2021 02 26

Plats Digitalt via Teams

Parter Solna stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärarförbundet

Lärarnas Riksförbund Kommunal

Akavia, företräds av Lärarnas Riksförbund Vision

Akademikerförbundet SSR

Närvarande Barn-och utbildningsförvaltningen Alessandra Wallman

Lena Lundström Maria Rönnberg Maria Gyllenberg Anneli Hydén

Lärarförbundet Kristina Karhunen Lärarnas Riksförbund

Susanna Sjögren, Zaradacht Yousef Kommunal

Jeanette Hjalmarsson Akavia

Företräds av Susanna Sjögren Vision

Marika Lindhagen

Akademikerförbundet SSR

John Tallvid, Liselotte Zellquist, Oskar Svensson

§1 Arbetsgivaren har kallat till förhandling med anledning av förskolan Solskenets flytt.

Bilagorna delgavs fackliga parter 20210212 och information enligt §19 MBL genomfördes 20210219.

• Förskolan Solskenets lokaler friställs för skolverksamhet.

• Förskolan Solskenet föreslås flytta till den nybyggda förskolan i Bellona med tillträde i januari 2022. I väntan på att den nya förskolan står klar behövs en tillfällig lokal. Stråkets förskola föreslås bli den tillfälliga förskolelokalen.

§2 De fackliga organisationerna har tagit del av den av arbetsgivaren planerade förändringen.

§3 Förhandlingen avslutas per 2021 02 26.

Bilagor

Bilaga 1 Flytt av förskolan Solskenet Bilaga 2 Planritning Bellona

(22)

2 (2)

Bilaga 3 Möbelritning Bellona Bilaga 4 Riskbedömning Bilaga 5 Barnskonsekvensanalys

Vid protokollet Anneli Hydén

För Solna stad

Alessandra Wallman

Lärarnas Riksförbund Lärarförbundet

Susanna Sjögren Kristina Karhunen

Kommunal Vision

Jeanette Hjalmarsson Marika Lindhagen

Akavia

Företräds av Susanna Sjögren

(23)

SOLNA STAD

STADSLEDNINGSFÖRVALTNINGEN

Information MBL§19

Datum och tid 2021 02 19

Plats Digitalt via Teams

Ärende Flytt förskolan Solskenet

Parter Solna stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärarförbundet

Lärarnas Riksförbund Kommunal

Akavia Vision

Akademikerförbundet SSR

Kallade Stadsledningsförvaltningen

Alessandra Wallman Lena Lundström Sofia Nybom Maria Rönnberg Maria Gyllenberg Anneli Hydén

Anja Johansson Engblom

Lärarförbundet Kristina Karhunen Lärarnas Riksförbund Susanna Sjögren Kommunal

Jeanette Hjalmarsson Akavia

Tina Finnäs Vision

Marika Lindhagen

Akademikerförbundet SSR John Tallvid

Informatiom MBL §19

Arbetsgivaren vill informera inför kommande MBL §11 förhandling med anledning av att förskolan Solskenet flytt.

• Solskenets förskolas lokaler friställs för skolverksamhet.

• Solskenets förskola föreslås flytta till den nybyggda förskolan i Bellona med tillträde januari 2022. i väntan på att den nya förskolan står klar behövs en tillfällig lokal. Stråkets förskola föreslås bli den tillfälliga förskolelokalen.

(24)

2 (2)

Bilagor

Bilaga 1: Flytt av förskolan Solskenet Bilaga 2: Planritning Bellona

Bilaga 3: Möbelritning Bellona Bilaga 4: Riskbedömning Bilaga 5: Barnskonsekvensanalys

Vid frågor vänligen återkom till anneli.hyden@solna,se Anneli Hydén, HR strateg tel.072-583 30 39.

I sakfrågor vänd er till respektive ansvarig.

(25)

177.0 m² KAPPRUM

107.5 m² AVDELNING 7

UTRYMMNING

107.0 m² AVDELNING 6 94.0 m²

AVDELNING 5

108.5 m² AVDELNING 2

98.0 m²

AVDELNING 3

80.0 m²

PERSONALUTRYMMEN

21.5 m²

SERVERINGSKÖK 106.5 m²

AVDELNING 1

UTRYMMNING

ENTRÉ +31.50 +31.50 +31.50 +31.50

+31.50 +31.50

26050

50670

13550 1156014500

SKÄRMTAK

SKÄRMTAK SKÄRMTAK SKÄRMTAK

TAVLA FÖR LEK. LIK BURSPRÅK I STORLEK OCH MATERIAL

TRAPPA TILL GÅRD MELLAN PLAN 13 OCH 14

F DM

VATTENUTKASTARE

PWC STÄD 3.0 m²

STÄD FRD 3.5 m²

FWC1 FWC1

SKÖTRUM A 9.0 m² ALLRUM 3/LUGNT RUM 21.5 m²

ALLRUM 1/LEKRUM 51.0 m²

ALLRUM 2/VERSTAD 18.0 m²

ALLRUM 2/VERKSTAD 18.0 m²

ALLRUM 1/LEKRUM 52.0 m²

ALLRUM 3/LUGNT RUM 22.5 m²

FRD 4.0 m²

FWC2 FWC2

FWC2

ALLRUM 3/LUGNT RUM 19.5 m²

FRD 3.0 m²

ALLRUM 1/LEKRUM 44.5 m²

ALLRUM 2/VERKST. 14.5 m²

ALLRUM 2/VERKSTAD 19.5 m²

ALLRUM 1/LEKRUM 50.0 m²

ALLRUM 3/LUGNT RUM 17.0 m²

SKÖTRUM C 12.0 m²

FWC1

FRD 3.5 m²

ALLRUM 3/LUNGTRUM 20.5 m²

ALLRUM 1/LEKRUM 52.5 m²

ALLRUM 2/VERKSTAD 16.0 m²

FWC2

ALLRUM 2/VERKSTAD 16.0 m²

ALLRUM 3/LUGNT RUM 18.0 m²

SKÖTRUM D 10.5 m²

FWC2

ALLRUM 1/LEKRUM 43.5 m²

FWC1

ALLRUM 3/LUGNT RUM 20.5 m²

FWC2 FWC2

ALLRUM 1/LEKRUM 44.5 m²

RWC FÖRSKOLA 4.5 m²

GROVENTRÉ 31.5 m²

STÄDCENTRAL 6.5 m²

KAPPR. PERS. 5.5 m²

TVÄTT 7.5 m²

FRD 6.0 m² HÄNGN. 7

14.0 m² HÄNGN. 5,6

20.0 m² HÄNGN. 3,4

20.0 m² HÄNGN. 2

14.0 m² HÄNGN. 1

13.5 m²

SAMTALSRUM 8.0 m²

VILRUM 9.5 m²

RWC/DUSCH PERSONAL 6.0 m²

PAUSRUM 26.5 m² KONTOR

11.0 m²

ENTRÉ 11.0 m²

KAPPRUM 4.0 m²

FRD 3.0 m²

9.5 m² DISK

97.5 m²

AVDELNING 4

FRD 3.5 m²

ALLRUM 2/VERKSTAD 17.5 m²

FRD 3.0 m²

FWC1

FWC2 SKÖTRUM B

8.0 m² TM

TT

SKÄRMTAK

K/F

TM TT

MICRO X2

KAFFE-

MASKIN DM

HYLLOR

TS

avställning vagnar

med smutsig

disk försp- olning

avställn.

diskkorg

ST

parkering matvagn avd. 1

parkering matvagn avd. 2

parkering matvagn avd. 3

parkering matvagn avd. 4

parkering matvagn avd. 5

parkering matvagn avd. 6

parkering matvagn avd. 7

FWC1

KROKLIST avställn.

diskkorg

avställn.

diskkorg

avställn.

K K

HYLLOR

TS

TS

TS TS

TS

TS DA

rest.spis med ugn

2350 44400 3920

FÖRSKOLA PLAN 2019-12-04

+31.52 +31.52 +31.52 +31.52 +31.52

+31.52 +31.52

+31.52 +31.50

FÖRKLARINGAR

HÄNVISNINGAR

Plushöjder i meter enl. RH 2000 Samtliga mått i millimeter

FÖRESKRIFTER

BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN

UPPDRAG.NR RITAD/KONSTR AV UPPDRAGSLEDARE

DATUM

SKALA NUMMER BET

A3 A1

ANSVARIG

Döbelnsgatan 54 113 52 Stockholm www.sandellsandberg.se

2019-12-04 16:48:48C:\Users\A485446\Documents\BELL Nybyggnad_william.westerlund.rvt

Bellona 5

KV BELLONA 5 +31,42

1:100

A-40.1-131-

BYGGLOVSHANDLING

Kv Bellona B5N

700697 MaBr LoLi

Plan 13, Förskola - skiss

1:200

JeKå

Sandellsandberg A

SD Project K

Nikasp AB V

RSA Ductor AB VS

Elkonstruktioner Väst AB EL

...

08-506 531 00 ...

FÖRSKOLA 2019-12-04

PLAN 13

N

0 5 10m

SKALA 1:100 A1

Solna Stad, Stadshusgången 2 Solna Stad, Stadshusgången 2 Solna Stad, Stadshusgången 2

References

Related documents

• Att Kommunstyrelsen ger Barn- och förskolenämnden i uppdrag att ta fram en samordnad process när man söker förskoleplats, så att vårdnadshavare får beskeden under

När barn tas emot i enskild pedagogisk omsorg där deras vårdnadshavare arbetar får kommunen inte lämna bidrag för fler barn till vårdnadshavaren än det antal barn till andra som

Kommunen har rätt att ta ut avgift för plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem.. Förändrad inkomst och arbetstider ska vid ändring meddelas på

Kommunen har rätt att ta ut avgift för plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem.. Förändrad inkomst lämnas på en speciell blankett se www.torsas.se och arbetstider

Stockholms stad reviderade år 2016 regler för intagning och plats i förskola och pedagogisk omsorg (d-nr 140- 1087/2016), så att barn till föräldralediga gavs rätt

Upplands-Bro kommun placerar kontinuerligt barn som ansöker om plats i kommunal förskola samt fristående förskolor och pedagogisk omsorg som är med i kommunens gemensamma

Om barnet har en plats på en förskola eller pedagogisk omsorg i Solna stad och vårdnadshavare ansöker om att byta till en annan förskola eller pedagogisk omsorg gäller

1 För barn som flyttar till annan kommun och som önskar att behålla sin plats i kommunal förskola måste föräldern skicka in ansökan till stadsdelsnämnden som prövar om