• No results found

Invånarstyrd utveckling av kvalitet och värdeskapande på ett effektivt sätt

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Invånarstyrd utveckling av kvalitet och värdeskapande på ett effektivt sätt"

Copied!
21
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

Invånarstyrd utveckling av kvalitet och värdeskapande

på ett effektivt sätt

MVTe den 24 januari 2018

Rikard Johansson

rikard.johansson@almega.se

(2)

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

Självbestämmande och auktoritet

One Size Doesn’t Fit All

(3)

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

Ref www.sarariggare.se

(4)

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

En fjärdedel, 180 miljarder kronor/år, skulle kunna sparas om vården och

omsorgen digitaliserades

Ref. McKinsey, 2016

(5)

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrundenVad är kvalitet inom äldreomsorgen

och hur mäts det idag?

(6)

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

Varför mäta kvalitet ?

• Samhällsintresse

• resurser till rätt saker

• Självbestämmande

• Underlag till förbättring

• Allmänhetens insyn

• transparens

(7)

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

Allmänheten och media

förväntar sig hög transparens…

* Välfärdsinsyn okt 2016Novusuppdrag

(8)

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

Befintliga kvalitetsdata/

mätningar

• Nationella

brukarundersökningen

• Enhetsundersökningen

• Myndighetundersökningen

• Kommunens Kvalitet i Korthet

• Kvalitetsregister

• Kommuner och utförares egna undersökningar

• IVO, Arbetsmiljöverket – tillsyn/inspektioner

(9)

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

Var finns information om kvalitet inom äldreomsorg?

• Öppna jämförelser

• Äldreguiden

• KOLADA

• Vården i siffror

• Kvalitetsportal

(10)

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

Trots många olika initiativ finns ännu ingen vedertagen lösning för att redovisa kvalitet

2012-2013: Vårdföretagarna och ca 40 medlemsföretag utvecklar modell för kvalitetsredovisning av särskilt boende

och hemtjänst.

2013: Vårdföretagarnas modell provas på utvalda enheter i Täby, Upplands Väsby och Vaxholm.

2013: Vårdföretagarna, ett antal företag och kommuner samt SKL, genomför gemensamt projekt kring kvalitetsmodell

2012-2016: Öppenhet och insyn kring kvalitet, ekonomi och anställningsvillkor.

Av praktiska och politiska orsaker har inte Välfärdsinsyn gått i mål.

2013-2015: NHG utför Östersunds-studien, på uppdrag av Östersunds kommun. Vårdföretagarnas modell används för att mäta kvalitet.

Regeringsutredning Val 2018

?

2014/2015: Vårdföretagarnas överenskommelse om transparens

(11)

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

Avsaknad av vedertagen kvalitetsredovisning av output – leder till att krav ställs på input

Om det hade funnits väl fungerande nationella webbplatser för jämförelse av kvalitet inom vård och omsorg hade många problem varit lösta. Men dessa webbplatser saknas idag. I praktiken ser det ut som att det kommer att ta många år innan detta kan bli verklighet.

Avsaknaden av vedertagen och publik kvalitetsredovisning av output leder till att många aktörer fokuserar på input

Input Output

Politiker

Fack

Standarder Upphandlingar

Riktlinjer saknas för output

Mer information kring output i en del branscher, mindre i andra

Otydlig lagstiftning

Gemensam syn saknas på vilken output som är relevant

Otydlig föreskrift

Media

(12)

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

I väntan på omvärlden har

Vårdföretagarna gått före…

(13)

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

Kvalitetsdeklaration, utspel i

Dagens Samhälle

(14)

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

Vi vill att allmänheten ska kunna se och jämföra kvalitet

Det offentliga klarar inte av att fatta beslut

Idag finns det 290 + 20 olika synsätt på kvalitet

mäta HUR och VAD

mäta?

Mäta

kvalitet Jämföra

kvalitet

Privat vård och

omsorg är bra

(15)

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

Företag har utvecklat egna

(olika) kvalitetsredovisningar

(16)

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

Vårdföretagarnas kvalitets-

deklarationer

Introduktion

(17)

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

Vårdföretagarnas

Kvalitetsdeklarationer

Vård

•Primärvård

Äldreomsorg

•Särskilt boende

Individ

&Familj

•Individ &

familj

Personlig assistans

•Personlig assistans

2017-09-26

(18)

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

1. Självdeklaration

2. Följsamhet till ställda krav

3. Följsamhet till Nationella riktlinjer 4. Upplevd

kvalitet/nationella enkäter

Generella principer för Kvalitetsdeklarationer

Innehåll i Kvalitetsdeklarationerna

Beskrivning hur verksamheten systematiskt säkrar och

utvecklar kvaliteten

Information om hur

verksamheten följer viktiga nationella krav (relaterade till brukare/patienter)

Information om hur verksamheten följer nationella riktlinjer

Resultat från enkäter (upplevd kvalitet)

(19)

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

Benchmark – Kvalitetsdeklaration Särskilt boende äldreomsorg

Eget kvalitetsarbete

•Verksamhetens kvalitetssäkring och ledningssystem för kvalitet

•Verksamhetens arbete med riskanalyser, egenkontroll, hantering av avvikelser,

förbättringsarbete och samverkan

•Verksamhetens arbete med den nationella

värdegrunden och/eller

värdighetsgarantier

•Lex Maria och Lex Sarah (statistik)

Nationella krav

•Delaktighet i framtagandet av genomförandeplan.

(Dokumenterat arbetssätt beskrivs)

•Mat och måltider.

(Dokumenterat arbetssätt beskrivs)

Nationella riktlinjer

•Palliativ vård (Hur de nationella riktlinjerna för palliativ vård följs beskrivs)

•Demens. (Hur de nationella riktlinjerna för palliativ vård följs beskrivs)

Nationella enkäter

•Verksamhetens användande av nationella

brukarundersökningen för att följa upp och utveckla vården och omsorgen

•Presentation av resultaten från nationella

brukarundersökningen

•Verksamhetens använde av egna brukarenkäter för att följa upp och

utveckla vården

•Utfall av egna mätningar

”Så här arbetar vi för att styra och säkra kvalitet”

”Så här uppfyller vi nationella krav”

”Så här följer vi Nationella riktlinjer”

”Så här säger brukarna”

(20)

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

Take-Home-Message

- Värdeskapande för innevånaren - Nationell styrning

- Kvalitet –fokusera mer på outcome - Politiker måste efterfråga kvalitet - Tillgång till data i realtid

- Ha kunskap om dina kvalitetsdata och agera på dessa

(21)

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

rikard.johansson@almega.se

@johanssonrikard

Tack för uppmärksamheten!

References

Related documents

För att du och dina anhöriga ska känna er säkra på att vår äldreomsorg lever upp till en god kvalitet har emmaboda kommun upprättat lokala värdighetsgarantier..

Ansvarig nämnd bör fastställa en övergripande inriktning och policy för verksamhetens kvalitet, samt säkerställa att det i varje verksamhet finns ett

Verksamhetschefen för HSL ska bl a ta fram, fastställa och dokumentera rutiner för hur det systematiska kvalitetsarbetet skall bedrivas, ansvara för att mål formuleras och för

Hon har gjort grafiken till ett flertal appar, illustrationer till bokomslag. Kolla in hennes portfolio

Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden..

Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden?.

Bild 5: Regionernas kostnader för hälso- och sjukvård enligt SKR Bild 6: Andel regionfinansierad privat utförd primärvård och specialistvård.. Bild 7: Regioners köp

Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden REGIONENS MÖJLIGHETER ATT ÖKA VÅRDKAPACITETENa. MED HJÄLP AV