• No results found

Beslut efter uppföljning för fritidshemmet, förskoleklassen, grundskolan samt gymnasieskolan

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Beslut efter uppföljning för fritidshemmet, förskoleklassen, grundskolan samt gymnasieskolan"

Copied!
5
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Skolinspektionen

2018-10-30 Dnr 43-2017:5303, 43-2017:5306, 43-2017:5307

Bollebygds kommun kommunen@bollebygd.se

Beslut efter uppföljning för fritidshemmet, förskoleklassen, grundskolan samt gymnasieskolan

efter tillsyn i Bollebygds kommun

(2)

Beslut

2018-10-30 2 (5) Dnr 43-2017:5303, 43-2017:5306, 43-2017:5307

Uppföljning av tillsyn i Bollebygds kommun

Skolinspektionen genomförde tillsyn av Bollebygds kommun under hösten 2017. Skolinspektionen fattade den 8 januari 2018 beslut efter tillsyn av

huvudmarmens ansvarstagande för förskolan, fritidshemmet, förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning samt särskild utbildning för vuxna. Skolinspektionen har nu gjort en uppföljning av de brister som framkom i detta beslut, vilka avsåg utveckling av utbildningen i fritidshemmet, förskoleklassen, grundskolan och gymnasieskolan. Uppföljningen bygger på en redovisning av vidtagna åtgärder som Bollebygds kommun inkom med den 16 oktober 2018.

Skolinspektionens beslut

Avstående från ingripande

Skolinspektionen har funnit följande brist men avstår med stöd av 26 kap. 12 § skollagen (2010:800) från att ingripa.

Utveckling av utbildningen i fritidshemmet, förskoleklassen, grundskolan och gymnasieskolan

Bedömning av brist

Skolinspektionen konstaterar att Bollebygds kommun inte uppfyller författningskraven avseende att:

• Huvudmannen planerar för genomförandet av utvecklingsåtgärder och genomför dessa. Planeringen och åtgärderna dokumenteras. (4 kap. 3 och 6-7 g skollagen)

Motivering till bedömning av brist Skolinspektionens tidigare beslut

1 tillsynsbeslut fattat den 8 januari 2018 förelade Skolinspektionen Bollebygds kommun att vidta åtgärder för att avhjälpa påtalade brister. Av beslutet framgår att det fanns brister i huvudmannens systematiska kvalitetsarbete inom fritidshem, förskoleklass, grundskola och gymnasieskola. Det saknades en fullständig uppföljning och analys av verksamheternas resultat utifrån nationella mål. Därmed saknades också beslut om utvecklingsåtgärder samt en planering för och genomförande av dessa, som baserades på en analys av resultaten. Huvudmannen förelades att senast den 30 april 2018 vidta åtgärder för att avhjälpa de påtalade bristerna och att senast samma dag inkomma med

(3)

2018-10-30 3(5) Dnr 43-2017:5303, 43-2017:5306, 43-2017:5307

en redovisning av de vidtagna åtgärderna. Därefter beviljade Skolinspektionen huvudmannens begäran om anstånd att inkomma med redovisning senast den 15 oktober 2016. Huvudmannen inkom den 16 oktober 2018 med en

redovisning över de åtgärder som kommunen vidtagit för att avhjälpa bristerna.

Huvudmannens redovisade åtgärder

I redovisningen skriver huvudmannen att Bildnings- och omsorgsnämnden i Bollebygds kommun har utvecklat kvalitetsarbetet på huvudmannanivå.

Huvudmannen redogör bland annat för följande: Huvudmannen följer numera upp resultaten inom utbildningen i fritidshemmet, förskoleklassen,

grundskolan och gymnasieskolan. Uppföljningen dokumenteras i Bildnings- och omsorgsnämndens delårsrapport. I rapporten återfinns också identifierade utvecklingsområden utifrån uppföljningen av utbildningen i fritidshemmet, förskoleklassen, grundskolan och gymnasieskolan. Bildnings- och

omsorgsnämnden i Bollebygds kommun har också beslutat om prioriterade utvecklingsåtgärder och insatser för varje verksamhet. Dock anger

huvudmannen i redovisningen att ingen av de beslutade

utvecklingsåtgärderna/insatserna är genomförda, med anledning av att de beslutades i samband med beslut om nämndens delårsrapport, den 15 oktober 2018, och att man därför inte hunnit genomföra dem. Av de dokument som huvudmannen bifogat (Bildnings- och omsorgsnämndens delårsrapport 2018 samt Bildnings- och omsorgsnämndens planering för genomförandet av beslutade

utvecklingsåtgärder inom utbildningsväsendet) bekräftas det som huvudmannen beskrivit i redovisningen.

Rättslig reglering

Enligt 4 kap. 3,5-7 §§ skollagen ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet ska vara att de mål som finns för utbildningen i skollagen och i andra föreskrifter (nationella mål) uppfylls. Det systematiska kvalitetsarbetet ska dokumenteras.

Om det vid uppföljning, genom klagomål eller på annat sätt kommer fram att det finns brister i verksamheten, ska huvudmannen se till att nödvändiga åtgärder vidtas.

Enligt förarbetena till skollagen har huvudmannen det yttersta ansvaret för genomförandet av utbildningen, vilket ger huvudmannen en central roll när det gäller att bedriva ett kvalitetsarbete som ska garantera kvalitet och likvärdighet (prop. 2009/10:165 sid. 306).

(4)

Beslut 2018-10-30 4(5) Dnr 43-2017:5303, 43-2017:5306, 43-2017:5307

Av Skolverkets allmänna råd om systematiskt kvalitetsarbete för skolväsendet (SKOLFS 2012:98) med kommentarer framgår i kommentarerna (s. 16) att huvudmannens kvalitetsarbete ska bygga på de uppgifter som kommer fram i verksamheternas kvalitetsarbete och på andra uppgifter som är väsentliga för uppföljningen och utvecklingen. Det innebär att huvudmannen behöver klargöra för skolenheterna hur detta arbete ska bedrivas. Till exempel behöver huvudmannen klargöra vilka mål, krav och riktlinjer som ska följas upp och utvärderas samt hur ansvarsfördelningen mellan huvudmannen och enheterna ska se ut när det gäller uppföljningen.

Skolinspektionens bedömning vid uppföljning av tillsynen

Skolinspektionen konstaterar att Bollebygds kommun vid tiden för uppföljning inte fullt ut uppfyller de krav som följer av gällande föreskrifter om

systematiskt kvalitetsarbete eftersom huvudmannen inte gjort någon planering för genomförandet av beslutade utvecklingsåtgärder och inte heller genomfört någon av de beslutade utvecklingsåtgärder i fritidshemmet, förskoleklassen, grundskolan och gymnasieskolan. Bristen kvarstår därför i denna del.

Skolinspektionen bedömer dock att kommunen numera avhjälpt bristerna som avsåg uppföljning av resultat mot nationella mål och, utifrån en analys av dessaresultat, fastställande av utvecklingsåtgärder för fritidshemmet, förskoleklassen, grundskolan och gymnasieskolan.

Motivering till avstående från ingripande

Enligt 26 kap. 12 § skollagen får Skolinspektionen avstå från att ingripa om överträdelsen är ringa, den vars verksamhet granskas vidtar nödvändig rättelse eller det i övrigt med hänsyn till omständigheterna finns särskilda skäl mot ett ingripande.

Skolinspektionen konstaterar att Bollebygds kommun vid tiden för uppföljning inte fullt ut uppfyller de krav som följer av gällande föreskrifter om

systematiskt kvalitetsarbete eftersom huvudmannen inte gjort någon planering för genomförandet av beslutade utvecklingsåtgärder och inte heller genomfört någon av de beslutade utvecklingsåtgärder i fritidshemmet, förskoleklassen, grundskolan och gymnasieskolan. Skälet till att huvudmannen ännu inte planerat för och vidtagit någon av de beslutade utvecklingsåtgärderna är enligt huvudmannen att delårsrapporten, i vilken utvecklingsåtgärderna fastslås, nyligen beslutats. Huvudmannen har kommit till rätta med flera av bristerna i sitt systematiska kvalitetsarbete vilket är en förutsättning för att huvudmannen ska kunna komma till rätta med den brist som kvarstår. Mot denna bakgrund

(5)

Beslut 2018-10-30 5 (5) Dnr 43-2017:5303, 43-2017:5306, 43-2017:5307

bedömer Skolinspektionen att den kvarstående bristen är ringa.

Skolinspektionen avstår därmed från ingripande.

Skolinspektionen förutsätter att huvudmannen vidtar åtgärder för att planera och genomföra de beslutade utvecklingsåtgärderna.

Avhjälpta brister i verksamheten

Utveckling av utbildningen i fritidshemmet, förskoleklassen, grundskolan och gymnasieskolan

Bedömning av brist

Skolinspektionen konstaterade i tidigare beslut att Bollebygds kommun inte uppfyllde författningskraven avseende att:

• Inriktningen för huvudmannens kvalitetsarbete är de nationella mål och krav som anges i styrdokumenten uppfylls. (4 kap. 3 och 5 g skollagen)

• Huvudmannen följer upp resultat inom utbildningen och dokumenterar denna uppföljning. (4 kap. 3 och 5 § skollagen)

• Utifrån en analys av det som framkommer i uppföljningen beslutar huvudmannen om nödvändiga utvecklingsåtgärder, och dokumenterar de beslutade åtgärderna. (4 kap. 3 och 6 g skollagen)

Motivering

Det har vid uppföljningen av tillsynen inte framkommit annat än att Bollebygds kommun avhjälpt dessa brister. Bedömningen görs utifrån kommunens skriftliga redovisning.

Skolinspektionen avslutar härmed tillsynen av Bollebygds kommun.

På Skolinspektionens vägnar

X Claes Börjesson

X

Therese Lumberg

Beslutsfattare Föredragande/utredare

Signerat av Claes Börjesson Signerat av: Theråe Lumberg

References

Related documents

Undervisningen i ämnet moderna språk ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i mål- språket och kunskaper om områden och sammanhang där språket används samt tilltro till sin

 Du beskriver dig själv som en person som mindre sannolikt kommer att kämpa för att nå svåra mål än de flesta andra.. Tänkbara utvecklingsaktiviteter för

Utomhus har vi gjort hela skolgården tillgänglig för alla elever för att på så sätt skapa mer utrymme för varje elev.. Äldre elever engageras som "lekvärdar"

Skolinspektionens enkät ht visar att eleverna i år 9 upplever att de har en god lärandemiljö.De vet vad som krävs, de upplever stimulans, de upplever att lärarna har tillit till

Det innebär att bidra till att bygga ett samhälle för alla som bor och verkar i Trollhättan, där vi förenar ekologisk balans med ekonomisk, teknisk och social

I KKR ligger frågorna som handlar om att vuxna bryr sig om något barn är ledset och om de har kamrater högst på 3,84, att de tycker att det är roligt på förskolan på 3,63 och att

 Eleverna ska utveckla sin förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, utveckla förståelsen för ord och begrepp samt formulera sig

• I fritidshemmet kan eleverna få möjlighet att utveckla en förståelse för vad demokrati är genom att på olika sätt få uttrycka tankar och åsikter och kunna