• No results found

Svar på remiss: Skatt på modet -för att få bort skadliga kemikalier (SOU 2020:20)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Svar på remiss: Skatt på modet -för att få bort skadliga kemikalier (SOU 2020:20)"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1 (2)

Datum Er referens/ diarienummer

2020-09-14 Fi2020/01583/S2

Avsändare Mottagare

Farshad Akhondi, farshad.akhondi@sis.se Finansdepartementet

Svenska institutet för standarder Svenska institutet för standarder är medlem i ISO och CEN Postadress: Box 45443

104 31 Stockholm

Besöksadress: Solnavägen 1E/Torsplan 113 65 Stockholm

Organisationsnr: 802410–0151

Telefon: 08-555 520 00 Telefax: 08-555 520 01 E-post: info@sis.se www.sis.se

U p p d a te ra d 2 0 2 0 -0 6 -0 1

Svar på remiss: Skatt på modet - för att få bort skadliga kemikalier (SOU 2020:20)

Svenska Institutet för standarder, SIS, tackar för möjligheten att lämna synpunkter och önskar lämna ett yttrande.

SIS yttrar sig i frågor som rör standardisering som process samt hänvisning till standarder och tekniska specifikationer som utvecklas nationellt eller i samarbete med CEN och ISO, genom SIS roll som nationellt standardiseringsorgan. I avsnitt 7.11 i utredningen finns beskrivet att det finns standardiserade mätmetoder för att mäta förekomsten av skadliga ämnen, och hänvisning görs till de uppdrag som getts till den europeiska standardiseringsorganisationen CEN att utveckla en metod för detta. SIS vill i detta sammanhang påpeka att SIS är Sveriges representant för CEN, och att det sätt på vilket svenska aktörer kan påverka standarder som tas fram på detta sätt är att delta i SIS tekniska arbete.

I vår bedömning av utredningen har vi ett standardiseringsperspektiv med fokus på metoder för mätning av skadliga kemikalier i kläder och skor.

I förslaget hänvisas till den tyska standarden DIN EN ISO 18 21 9 ( 20 15 09 ) (Bilaga 2, s.422). Vi ser positivt på att utredningen hänvisar till standarden. Vi vill emellertid påpeka att referensen behöver korrigeras enligt följande: SS-EN ISO 18219:2015, Läder - Bestämning av klorerade kolväten i läder - Kromatografisk metod för kortkedjade klorparaffiner (SCCP). Den föreslagna ändringen motsvarar den svenska versionen av standarden. Standardiseringsarbetet på aktuellt område sker via SIS teknisk kommitté SIS/ TK 160 Textil samt SIS/ TK 158 ” Läder och skodon” . Pågående standardisering med direkt koppling till de aktuella frågorna sker på internationell nivå inom CEN Technical Committee CEN/ TC 248/ WG 26 "Textiles -Test methods for analysis of EC restricted substances", samt ISO/ TC 38/ WG 22 "Composition and chemical testing". Sverige är, genom SIS teknisk kommitté (TK) SIS/ TK 160/ AG 6 "Kemi", delaktiga i detta arbete.

SIS noterar att frågan om förekomsten av standardiserade mätmetoder är kontroversiell i

utredningen, då tre av experterna i utredningen vänder mig mot utredningens förslag, bland annat med hänvisning till just avsaknaden av standardiserade mätmetoder. Vi bifogar därför med detta remissvar en rad förslag på standarder inom området testmetoder för analys av kemiska ämnen som är förbjudna inom EU. Dessa standarder är antingen publicerade eller under utveckling, och vi ser positivt till att dessa nämns i förslaget som vägledning för producenter av kläder och skor. SIS vill i detta sammanhang påpeka att standarder är efterfrågestyrda, och skulle

Finansdepartementet i den fortsatta handläggningen av utredningens förslag konstatera att standarder för mätmetoder saknas inom ett visst område, bör man vända sig till SIS för att undersöka möjligheten att påbörja ett sådant standardiseringsarbete.

(2)

2 (2)

SIS vill också i sammanhanget påpeka vikten av att de svenska expertmyndigheter som nämns i utredningen, såsom Kemikalieinspektionen och Naturvårdsverket, ges goda möjligheter att delta i standardisering, i enlighet med vad regeringen utlovat i sin strategi för standardisering1

SIS svarar gärna på frågor om mer information önskas.

Med vänlig hälsning Annika Andreasen, VD

Svenska institutet för standarder

Bilaga: Förslag på standarder inom området testmetoder för analys av kemiska ämnen som är förbjudna inom EU

SIS är en del av ISO och CEN som är ett nätverk av experter som arbetar med att skapa internationella standarder.

Hos SIS kan aktörer ta initiativ och samverka för best practice som främjar Sveriges konkurrenskraft och ger smart och hållbar samhällsutveckling. SIS samverkar med alla delar av det svenska samhället, som till exempel industri, akademi, offentlig sektor och frivilligorganisationer.

SIS projektleder det svenska arbetet med att ta fram standarder. SIS verkar för ökat svenskt inflytande i internationella samarbeten och för att best practice sprids och tillämpas i Sverige.

1https:/ / www.regeringen.se/ 4ada7f/ contentassets/ 6cd7c3221c3448a683ddec2e2b3390e3/ regeringens-strategi-for-standardisering.pdf

References

Related documents

Om en skatt dessutom innebär en allmän kostnadsökning för nyinköp av kläder och skor och leder till en minskad konsumtion av nya varor kan den bidra till en mer hållbar och

En skatt på 40 kronor/kg tas ut för alla kläder och skor, med möjlighet till avdrag på upp till 95 procent för varor som inte innehåller de ämnen som specificeras i lagens

Därför ser vi att den bästa vägen att gå för fortsatt utfasning av skadliga ämnen i kläder och skor är genom EU, där vi blir en större aktör som kan påverka leverantörerna

SSEI anser att det är olyckligt att utredningsdirektivet begränsade utredningen till att lämna ett förslag på utformningen av en skatt, istället för att förutsättningslöst

SKR menar att det är fel styrsignaler att samtliga företag i Sverige som importerar och producerar kläder och skor ska vara med och betala när närmare 85 % av produkterna

Med ovanstående vill vi understryka vikten av att åtgärder leder till det som man vill uppnå dvs att minska förekomsten av skadliga ämnen och att det inte istället får en

Textilimportörerna instämmer och vi tror att det är mycket viktigt att auktoritativ, fullödig information om skatten från den svenska regeringen ges för att importörer och

Tillväxtanalys har med stöd i tidigare forskning konstaterat att ett frivilligt företags- ansvar troligtvis inte är tillräckligt för att förbättra hanteringen av kemikalier