HSV1K, Språkvetarprogrammet, 180 hp

Full text

(1)

HSV1K , Språkvetarprogrammet , 180 hp

HSV1K , Bachelor Programme in Languages , 180 hp

Anmälningskod: P5210 Startermin: H16 Programtakt: 100%

Studieort: Uppsala

Undervisningsform: Normal Studietid: Dagtid

Studienivå (antagning.se): Nybörjarprogram Språk: Svenska

Finansieringsform:

Planeringstal:

Antagningstal: 40

Internationell master: Nej Uppdragsutbildning: Nej Utbytesstudenter: Nej

Ämnesord: Språk, Språkvetenskap Examensord: Kandidatexamen

Fritextord: tvärvetenskaplig franska språk spanska arbetslivsanknytning ryska språkvetenskap italienska lingvistik tyska flexibel serbiska/kroatiska/bosniska fri finska svenska

Intresseområden: Språk - Kommunikation - Media Studieavgiftsklass: Humsam klass 1 (grundnivå) Studieavgift, första betalning: 45000 SEK Studieavgift, totalt: 270000 SEK

HSV1K , Språkvetarprogrammet , 180 hp

HSV1K , Bachelor Programme in Languages , 180 hp

Anmälningskod: P0210 Startermin: V17 Programtakt: 100%

Studieort: Uppsala

Undervisningsform: Normal Studietid: Dagtid

Studienivå (antagning.se): Nybörjarprogram Språk: Svenska

Finansieringsform:

Planeringstal:

Antagningstal: 20

Internationell master: Nej Uppdragsutbildning: Nej Utbytesstudenter: Nej

Ämnesord: Språk, Språkvetenskap Examensord: Kandidatexamen

Fritextord: tvärvetenskaplig franska språk spanska arbetslivsanknytning ryska språkvetenskap italienska lingvistik tyska flexibel serbiska/kroatiska/bosniska fri finska svenska

(2)

Intresseområden: Språk - Kommunikation - Media Studieavgiftsklass: Humsam klass 1 (grundnivå) Studieavgift, första betalning: 45000 SEK Studieavgift, totalt: 270000 SEK

Behörighet

Ett språk 3 (områdesbehörighet A2) alternativt ett språk steg 3, Engelska B (områdesbehörighet 2)

Urval

Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Katalogtext

Välj mellan 40 olika språk och få praktisk tillämpning av dina språkkunskaper! När du läser

Språkvetarprogrammet i Uppsala får du fördjupade kunskaper i ett eller flera språk samt övergripande lingvistiska kunskaper om språk i allmänhet.

Du sätter din egen personliga profil på utbildningen genom valet av språk som du kombinerar med andra ämnen.

Ditt huvudspråk läser du i tre eller fyra terminer. Vad som sedan ingår i utbildningen väljer du utifrån dina intressen eller den yrkesprofil du önskar. Du kan fortsätta att läsa fler språk eller välja kurser från hela universitetets utbud. Utbildningens praktiska inslag får du genom seminarier, studiebesök och praktik och i programgemensamma kurser. En kurs ger dig praktiska färdigheter i olika typer av skriftlig framställning på engelska. I en annan får du övning i muntlig och skriftlig presentationsteknik på svenska. Du får även lära dig professionell korrekturläsning. Användningen av datorer som verktyg, såväl allmänt som för språklig analys, utgör en naturlig del i utbildningen. Programmet är tvärvetenskapligt och knyter i hög grad an till arbetslivet genom seminarierna, studiebesöken och en frivillig praktiktermin.

/Komplettera med lite text om karriärvägar, yrkesanknytning/

Språkvetarprogrammet leder till filosofie kandidatexamen med det valda språkämnet som huvudområde.

Ingress

Språkvetarprogrammet riktar sig till dig som har ett genuint språkintresse. Utbildningen ger dig gedigna kunskaper i ett eller flera språk samt övergripande lingvistiska kunskaper om språk i allmänhet. Vad blir du efter att ha läst Språkvetarprogrammet i Uppsala? Tolk, redaktör, terminolog, lexikograf, språkkonsult, copywriter, litterär agent, översättare, webbredaktör, lingvist eller journalist? Du väljer själv genom att utforma utbildningen efter dina egna intressen.

Om programmet

På Språkvetarprogrammet har du en unik möjlighet att bredda din kompetens genom att välja en egen

kombination av ett huvudområde, det vill säga ämnet för din examen, och ett biområde som ger dig din specifika yrkesprofil. Utbildningen ger dig även behörighet till fortsatta studier på avancerad nivå.

Uppsala universitet har landets bredaste språkutbud. Du kan välja att specialisera dig inom ett av följande språkämnen:

• engelska,

• estniska,

(3)

• finska,

• franska,

• grekiska,

• indologi (hindi, sanskrit och jämförande indoeuropeisk språkforskning),

• italienska,

• kinesiska,

• latin,

• lingvistik,

• iranska språk (kurdiska och persiska),

• ryska,

• semitiska språk (arabiska, assyriologi, arameiska/syriska och hebreiska),

• serbiska/kroatiska/bosniska,

• spanska,

• svenska,

• svenska som andraspråk,

• turkiska,

• tyska.

Väljer du att läsa ytterligare ett språk, då som biområde, blir utbudet ännu större, utöver de ovannämnda språken tillkommer: bulgariska, keltiska språk, polska, samiska, språkteknologi, swahili och ungerska.

Du kan också välja ett biområde utanför de språkvetenskapliga ämnena. Språkvetarprogrammet i Uppsala ger dig även en gedigen bas för utbildningar som är påbyggnadsstudier.

Examen

Programmet leder till filosofie kandidatexamen med det valda huvudspråkämnet som huvudområde.

Om undervisningen

Utbildningen bedrivs på helfart och programmets kurser läses främst vid språkvetenskapliga fakultetens institutioner. Du kan också läsa kurser vid andra fakulteter, till exempel samhällsvetenskap, humaniora eller teologi.

Vissa delmoment kräver obligatorisk närvaro. En del kurser går parallellt, två i taget, medan andra ges koncentrerat.

Undervisningsformerna varierar (föreläsningar, seminarier, laborationer och gruppövningar) men allmänt läggs stor vikt vid förmågan att praktiskt tillämpa de språkvetenskapliga kunskaperna. Därför består undervisning och examination i hög grad av praktiska moment och projektarbeten, i tillägg till mer traditionella föreläsningar och tentamina.

Användningen av datorer ingår som en naturlig del i utbildningen, inte bara som verktyg för ordbehandling, PowerPoint, webbdesignprogram och så vidare, utan även som hjälpmedel för språklig analys.

Som student medverkar du aktivt i programmets och de enskilda kursernas utveckling. Kursinnehållet omprövas kontinuerligt utifrån ämnesområdets utveckling och dina önskemål.

En särskild seminarieserie med inbjudna gäster från olika språkyrken har som syfte att under hela utbildningen hålla samman studentgruppen och ge exempel på en språkvetares breda och skiftande arbetsfält. Dessa seminarier knyter an till arbetslivet och ger tillfällen för personliga kontakter med olika företag.

(4)

Betyg sätts på varje delkurs och en tregradig betygsskala används: väl godkänd, godkänd och underkänd. Om du underkänts på en kurs eller en del av en kurs har du rätt att genomgå förnyad examination för att få godkänt betyg.

Studera utomlands

Under utbildningens senare del finns det möjlighet att vistas utomlands under en termin genom något av universitetets utbyten och att få utlandsstudierna medräknade i din examen.

Upplägg

Programmet omfattar 180 högskolepoäng (hp), (sex terminer) och inleds med gemensamma studier i modern språkvetenskap.

Första terminen ger dig en god orientering i allmän språkvetenskap, kunskaper om språkens uppbyggnad och funktion. Du får även lära dig att hantera moderna datorlingvistiska verktyg för språklig analys. Från och med andra terminen läser du det språk du väljer som ditt huvudområde, det vill säga din specialkompetens.

Längre fram i programmet återfinns två gemensamma kurser, den ena ger dig praktiska färdigheter i olika typer av skriftlig framställning på engelska. Under den andra gemensamma kursen får du övning i muntlig och skriftlig presentationsteknik på svenska. Du får även lära dig professionell korrekturläsning.

Minst en termin under programmets gång är avsedd för biområdet. Du kan också välja att ha praktik inom programmet. Denna ska då ha värde för din studieinriktning och framtida yrkesverksamhet. Kraven på antalet högskolepoäng för kandidatexamen varierar mellan de olika språken, därför kan terminsupplägget se olika ut.

Kurser inom programmet

Termin 1

(Denna termin kan räknas som biområde lingvistik.) Introduktion till modern språkvetenskap, 7,5 hp Språk, datorer, textbehandling, 7,5 hp

Världens språk, 7,5 hp

Språket, individen, samhället, 7,5 hp

Förslag till upplägg för termin 2–6 Huvudområde A, 30 hp

Huvudområde B, 30 hp

Huvudområde C inklusive examensarbete, 30 hp

Biområde/Huvudområde D inklusive examensarbete, 30 hp Professional Writing, 7,5 hp

Presentationsteknik i tal och skrift, 7,5 hp Praktik, 7,5-30 hp

Karriär

Under utbildningens seminarieverksamhet kommer du att träffa företrädare för åtskilliga yrken som har språk i fokus. Som exempel kan nämnas: redaktörer, språkvårdare, skribenter, översättare, tolkar litterära agenter, copywriter med flera.

(5)

Seminarieverksamheten ger en god överblick av olika språkyrken och ger dessutom tillfällen att knyta kontakter med arbetslivet för eventuell praktik. Några exempel på arbetsplatser där programstudenter har erbjudits praktik är ambassader, Norstedts Förlagsgrupp, Språkrådet, SVT och SR samt EFG (European Federation of Geologists) i Bryssel.

Områden inom vilka det kan finnas ett behov av språkvetare är internationella organisationer, statliga myndigheter, statlig och kommunal förvaltning med mera, liksom institutioner och företag som riktar sig till allmänheten och specifika grupper.

Exempel på arbetsplatser där språktjänster efterfrågas är företag inom förlags- och tidningsbranschen, reklam- byråer, näringslivet och turistnäringen.

Programmet ger behörighet till fristående kurser på avancerad nivå inom ingående huvudområde(n), vilka kan leda till magister- eller masterexamen.

Intervju

Namn: Sandra Eriksson Från: Hede, Härjedalen Läser: Språkvetarprogrammet

Hur valde du utbildning?

Jag älskar språk och hade funderat på att studera lingvistik länge. Och sen hittade jag Språkvetarprogrammet på www.uu.se och tyckte att det var perfekt för mig.

Hur är det att studera vid ett universitet?

Det är jätteroligt. Jag trivs oerhört bra.

Vad är det bästa med att plugga vid Uppsala universitet?

Studentlivet. Det finns något för alla.

Hur ser en vanlig dag ut på din utbildning?

Två timmars föreläsning sedan eget studerande.

Vad är typiskt för din utbildning?

Valfrihet. Man får forma sin utbildning väldigt mycket själv.

Hur upplevde du första tentan?

Jag var jättenervös innan. Men när jag väl hade gjort den kändes det ok, och det kändes som att jag varit onödigt nervös.

Vilket är ditt bästa minne hittills från din studietid vid Uppsala universitet?

Humanioragasquen 2013 på ÖG nation. Den var helt underbar!

Vad gör du om 5 år?

Lever livet.

Fem snabba

Bästa stället att hänga på en fredag kväll?

Hemma i Flogsta.

(6)

Var sitter du helst och pluggar?

Matikum, Engelska parken.

Vilket är ditt bästa tips för att fixa kurslitteratur?

Biblioteket!

Favoritcafé i din studentstad?

Café Storken och Ofvandahls.

Bästa studenttraditionen vid Uppsala universitet?

Valborgsfirandet.

Kontakt

Namn: Carin Östman Telefon: 018-471 12 79 E-post: svp@lingfil.uu.se

Namn: Studievägledare Telefon: 018-471 12 76

E-post: studievagledningen@nordiska.uu.se

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :