• No results found

Alla ska ständigt utvecklas

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Alla ska ständigt utvecklas"

Copied!
8
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Vision för Laholm kommuns fritidshem

Alla ska ständigt utvecklas

www.laholm.se Oktober 2018

(2)

Fritidshemmet kompletterar utbildningen i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan och särskilda utbildningsformer som skolplikt kan fullgöras i. Fritidshemmet ska stimulera elevernas

utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och

rekreation. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov. Fritidshemmet ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

”Skollagen (2010:800) 14 kap. 2§”

”Varje elev har rätt att i skolan utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter. Varje elev ska utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och utveckla sin förmåga

” Lgr-11”

Alla ska ständigt utvecklas!

(3)

Visionen ” Alla ska ständigt utvecklas” är en stark viljeriktning och

ledstjärna för att kunna forma och utvecklas Laholms skolor och fritidshem till att bli ännu bättre. Vi fokuserar på rektorns och personalens roll i arbetet för förbättrad kvalitet.

Verksamheten i fritidshemmet ska enligt skollagen komplettera förskoleklassen, skolan och vissa särskilda utbildningsformer.

Fritidshemmet och skolan har en gemensam syn på lärande så att eleverna utvecklas i riktning mot målen i läroplanen. Verksamheten ska bidra till att stimulera elevens utveckling av normer, värden, kunskaper samt

ansvarstagande och inflytande.

Utgångspunkten är att rektorn och personalen på fritidshemmet optimerar lärandet genom sitt sätt att arbeta. Fritidshemmet bidrar till elevernas måluppfyllelse i både fritidshemmet och skolan genom att arbeta med en utforskande, laborativ och praktisk metodik. Alla som arbetar på fritidshemmet har ett ansvar att anamma olika framgångsrika strategier tillsammans med forskning och den kunskap man har om vad som fungerar med aktuell elevgrupp på fritidshemmet.

2

(4)

Förväntningar på personal på fritidshemmet:

Tilltro:

Personalen har en tilltro till elevens förmåga och ställer utifrån detta krav som leder till lärande bortom elevens rådande nivå och kapacitet. Denna tilltro stärks genom att personalen utmanar och stödjer elevens utveckling, lärande och utbildning både på individ- och gruppnivå.

Ökad måluppfyllelse:

Personalen planerar alla aktiviteter, arbetsformer och arbetssätt utifrån angivna mål i skollagen och läroplanen så att de bidrar till att stimulera elevernas utveckling av normer, värden, kunskaper samt ansvarstagande och inflytande.

Personalen utgår från aktuell elevgrupps mognad, behov, intressen och erfarenheter samt är medvetna om att denna information kan ändra sig över tid. Personalen formar aktiviteterna i fritidshemmet så att de utmanar

individen och elevgruppen samt ger dem möjlighet att fördjupa och utvidga sina kunskaper och erfarenheter. Eleverna kan på så sätt få möjlighet att pröva på aktiviteter och använda sig av förmågor som de inte tidigare har erfarenhet av eller känner sig osäkra på. Därigenom får eleverna en

möjlighet att skapa meningsfullhet i nya, eller för dem tidigare ovana, situationer och aktiviteter.

Holistisk syn:

Personalen på fritidshemmet arbetar utifrån helheten, ger eleven överblick och sammanhang. Personalen ser även omvärlden som ett naturligt inslag i lärandet.

(5)

Tydlig ledare:

Personalen på fritidshemmet skapar förutsättningar och pekar tydligt och kontinuerligt ut riktning för lärandet genom struktur och förankring i aktuel- la styrdokument. Personalen hjälper eleverna att fokusera på rätt saker, följer upp aktiviteter, återkopplar samt reflekterar över lärandet tillsammans med eleverna.

Inflytande/Delaktighet:

Personalen ser eleven som medskapare av sitt eget lärande och tar hänsyn till barnets nyfikenhet, erfarenheter, kunskaper, idéer, intressen och förslag.

Samarbete med hem och kollegor:

I samverkan mellan fritidshemmet, förskoleklassen, skolan och hemmet skapar personalen ett helhetsperspektiv på elevens utveckling, lärande och utbildning, där elevens bästa är i fokus för verksamheten.

4

(6)

Uppföljning, utvärdering, analys:

Personalen observerar och kartlägger både på individ- och gruppnivå hur eleverna anammar, provar, testar och utmanas i de aktiviteter som erbjuds på fritidshemmet. De följer upp, utvärderar, analyserar verksamheten

tillsammans i förhållande till de övergripande målen i läroplanens andra del.

Dessa kollegiala samtal om lärandet leder till förändring och förbättring.

(7)

6

Förväntningar på rektor:

Rektor strukturerar arbetet i fritidshemmet så att det pedagogiska uppdraget sätts i fokus och att utveckling av fritidshemmets interna arbete sker.

Rektor pekar ut färdriktningen genom att sätta tydliga mål för fritidshemmet.

Rektor ansvarar för att den övergripande inriktningen för arbetet omsätts i praktisk handling i verksamheten.

Rektor skapar förutsättning för personal i fritidshemmet så att samverkan och samarbete ska kunna ske med skolans personal om synen på lärande och uppföljning av elevernas utveckling och resultat.

Rektor tar ansvar för verksamhetens kvalitet genom att systematiskt besöka och följa upp utvecklingen samt föra kontinuerliga diskussioner med

personalen om lärandet.

Rektor analyserar kompetensutvecklingsbehovet för personal i fritidshemmet samt ansvarar för att de ges möjlighet till

kompetensutbildning. Kompetensutvecklingen utgår från behoven i enskilt fritidshem samt från forskning och beprövad erfarenhet.

Rektorn ansvarar för att fritidshemmets resultat följs upp och utvärderas i förhållande till de nationella målen och kunskapskraven.

Rektor ansvarar för att skapa förutsättningar så att hemmen får del av den utveckling som sker hos varje elev.

(8)

Vägen till högre måluppfyllelse

Vårt mål är att nå mycket goda resultat. Tillsammans kan vi åstadkomma många förbättringar. Visionen styr vilka mål vi arbetar mot.

Vi har valt att fokusera på

• rektors ledarskap

• personalens arbete tillsammans med eleverna

Vi fokuserar på att förbättra kvaliteten i undervisningen och lärandet. Vi har höga förväntningar på att all personal är kompetenta, engagerade och arbetar medvetet för att skapa goda relationer samt har en uppfattning om att alla elever kan lära. Detta förhållningssätt leder till att elevernas självtillit och motivation till lärande förstärks.

References

Related documents

Beslut skall även göras gällande om plockaren skall förflytta sig till materialet för att plocka sina artiklar eller om artiklarna skall hämtas från lagret till någon form av

The second problem is also studied for a constant force F of 1000 [N] but for a varying displacement δ. Initially, the prescribed displace- ment is taken to be 1 and 3

”samarbetsformer utvecklas med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet för att stödja varje elevs mångsidiga utveckling och lärande” samt att ”samverkan kommer till

Det som lärarna och eleverna i undersökningen nämnt vara av betydelse för elevens lärande är att de under det individuella utvecklingssamtalet får insikt i hur eleven förhåller

Genom att lärarna regelbundet byter elever när de bedömer borde enligt Tholin inte bara bedömningen bli mer rättssäker för eleven utan även leda till att lärarna utvecklar

Syftet med det här projektet var att beräkna Sveriges materialanvändning med hjälp av indikatorn Raw Material Consumption (RMC), samt att identifiera styrkor och svagheter hos RMC

Den ska lyfta fram elevens möjligheter till utveckling och vara ett stöd i elevens fortsatta lärande, (Skolverket Allmänna råd 2008).Det är skolans ansvar att eleven utvecklar

Den fenomenologiska filosofin ger kunskap både om vad läraren kan göra för att undervisningen ska kunna utgå mer från eleverna och vad eleverna kan göra för att lära sig