• No results found

Anställningsbevis Arbetstagareuppgifter

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Anställningsbevis Arbetstagareuppgifter"

Copied!
1
2
0

Loading.... (view fulltext now)

Show more ( Page)

Full text

(1)

Anställningsbevis

Arbetstagareuppgifter

Efternamn: Tilltalsnamn:

Bostadsadress: Postnummer: Postadress:

Personnummer: Telefonnummer (även riktnummer): Mobiltelefonnummer:

Arbetsgivareuppgifter

Företag: Organisationsnummer: Telefonnummer:

Adress: Postnummer: Postadress:

Arbetsplatsens adress (om annan än företagets): Postnummer: Postadress:

Anställning

Befattning/anst.nr/avd el dyl: Arbetsuppgifter:

Anställningsform

Tillsvidare från och med

...

/

...

20

...

Vikariat för tiden

...

/

...

20

...

...

/

...

20

...

Provanställning

...

månad/er från och med

...

/

...

20

...

Visstidsanställning för tiden

...

/

...

20

...

...

/

...

20

...

Ovan angiven anställningsform avser Heltid Deltid,

...

timmar per vecka Anställningsvillkor Eventuell tillgodoräknad branschvana:

...

år Lön vid anställningstillfället:

...

kronor per månad vecka timme Övriga anställningsvillkor (till exempel ersättning för övertid och obekväm arbetstid):

... ... ...

Eventuella särskilda villkor (till exempel avdrag för kost och logi):

... ... ...

Kollektivavtal För anställningen gäller i övrigt mellan

...

och

...

gällande kollektivavtal. Underskrifter

...

den

...

/

...

20

... ...

den

...

/

...

20

...

... ...

...

Fackförbund Arbetsgivare eller arbetsgivarorganisation

Du har laglig rätt till semesterersättning.

Den är minst 12 procent av det du tjänat och betalas ut utöver din lön.

Med anställningen följer semesterlön, en ekonomisk förmån som arbetstagare har rätt att erhålla av arbetsgivare under semesterledighet. Enligt semesterlagen (1977:480) ska semesterlön utgöra 12 procent av arbetstagarens lön i anställningen under intjänandeåret. Den som varit sjuk eller haft annan så kallad semester­

lönegrundande frånvaro (för vård av barn, vissa studier med mera) under intjänandeåret får, inom vissa gränser, tillgodoräkna sig semesterlön med samma procenttal också av det belopp som motsvarar normal lön under frånvarotiden. Lagens regler om semesterlön kan ersättas av kollektivavtal på förbundsnivå.

Arbetstagares underskrift Arbetsgivares underskrift

Namnförtydligande

References

Related documents

Berörd personal har adekvat utbildning och kunskap om hälso- främjande omvårdnad Det finns riktlinjer för hur hälsofrämjande omvård- nad ska bedrivas Det finns tillgång till

Svar: Bodens kommun har inget att invända mot utredningens förslag att upphäva automatspelslagen.. Med vänliga hälsningar

Göteborgs Stad avstår från yttra sig då förslagen inte bedöms ha någon större påverkan på kommunens verksamhet. Med vänliga hälsningar Ellinor Malmborg

Lycksele kommun Myndighetsnämnden har inga synpunkter på förslagen eller materialet i promemorian. Lena Sigefelt

Myndigheten vill dock betona att de miljöer i automatspelshallar som ansågs olämpliga för barn och unga när lagen trädde i kraft 1982 möjligen kan ha flyttats till andra områden

Margareta: Istället för att posta det inbundna exemplaret till dig får du här länken till PDF:en på

Norrköpings kommun Sussie Löfgren Malmberg

Orsaken till detta anges vara att den svenska spelregleringen skall vara heltäckande och omfatta allt spel som tillhandahålls på svenskt territorium och på svenska fartyg samt

I handläggningen har ingått Emelie Angberg t.f chef Strategisk analys och utredning samt Martina Olgemar, handläggare och föredragande..

Vid den slutliga handläggningen har också följande deltagit: överdirektören Fredrik Rosengren, rättschefen Gunilla Hedwall, enhetschefen Eva.. Mårtensson och sektionschefen Lena

Generellt produceras spelindustrins produkter och tjänster för en marknad av onlinespelande men också för så kallade LAN, där datoranvändare träffas för att koppla samman

I detta arbete söks svaren på tre frågor om inställningen till sång: När byts sångglädjen hos flickor och pojkar ut till ”jag kan inte sjunga”.. Vad är det som

Finansdepartementet skriver i DS att den risk kopplad till anordnande av auto- matspel som kan tänkas kvarstå, är främst risken för att spelautomaterna används för att

Spelinspektionen föreslår därför att det i spellagen införs en bestämmelse som uttryckligen undantar från lagens tillämpningsområde sådana spel på mekaniska eller

Sveroks föreningar ska vara öppna för alla och alla föreningar ska ha möjlighet att ta emot nya medlemmar. Vi ser också lärande som en viktig del av

Barn Y skrattar till och springer efter barn X som nu gömt sig i kojan så att det inte syns, men som sedan blir hittad (påminner om en tittut lek). Barnen talar sitt modersmål

Med stöd av 1 § förordningen (1979:321) om ändring av vissa underhålls- bidrag föreskriver Försäkringskassan att de underhållsbidrag som avses i lagen (1966:680) om

Försäkringskassan föreskriver med stöd av 1 § förordningen (1979:321) om ändring av vissa underhållsbidrag att de underhållsbidrag som avses i lagen (1966:680) om ändring av

Interpellation av Gunilla Roxby Cromvall (V) om bristande meddelarfrihet i SLL I Dagens Nyheter den 10 september kunde vi ta del av påståenden om att en chef på Bup- kliniken

Den högre volymen som är placerad mot gatan är uppbruten i tre delar som förskjuts i förhållande till varandra för att bryta ner skalan på byggnaden.. Fasader i platsmurat tegel

Sannolikheten för tidiga betalningsproblem minskar när låntagarens ålder ökar.. På samma sätt minskar sannolikheten om låntagarens inkomst är hög eller låntagaren har överskott

Förskolan är formad för att främja barns utveckling, men hur blir det med de barn som inte främjas av verksamhetens organisation? Detta är ett tydligt exempel på ett dilemma som

Bidrag för kost, logi och resor betalar SPSM ut i efterskott till utbildningsanordnaren som sedan ansvarar för att utbetalningen når den studerande. SPSM betalar alltid ut bidrag