• No results found

NTN Mötesprotokoll 2019-06-12

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "NTN Mötesprotokoll 2019-06-12"

Copied!
18
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Plats och tid Turebergsrummet 16:00 - 17:3 0 Närvarande ledamöter Thomas Ardenfors (M), ordförande

Per Altenberg (L) Peter Godlund (MP)

Jacqueline Anagrius Collin (M) Kjell Ericson (L)

Bert Christiansson (KD) Bernt Josephson (C) Roger Sjöberg (S) Magnus Ivarsson (V) Frånvarande ledamöter

Tjänstgörande ersättare Närvarande, ej

tjänstgörande ersättare

Gunnar Örnéus (M) Per Lindgren (L) Börje Duvell (KD) Maj - Britt Lindholm (C) Dira Lindström (V) Reza Etemad (MP)

Övriga Amanda Horwitz, samhällsbyggnadschef

Christina Wiklund, enhetschef gatudrift Henrik Axelsson, enhetschef trafik och natur Petra Lindau, registrator

Filiz Yalci n, registrator

Sophie Hellmin, trafikplanerare

Sofia Johansson, gruppchef kontaktcenter Tom Meurling, tillsynsman , del av § 40 Romina Petersson, trafikhandläggare Jenny Wiik, nämndsekreterare Utsedda att justera Peter Godlund (MP)

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret, plan 11 i Turebergshuset

2019 - 06 - 14 , kl. 11 . 15

Paragrafer § § 40 - 47

...

Sekreterare Jenny Wiik

...

Ordförande Thomas Ardenfors (M)

...

Justerare 1 Peter Godlund (MP)

(2)

Innehållsförteckning

Information § 40

Delegationsbeslut § 41

Riktlinjer för siktskymmande växtlighet i trafikmiljö § 42 Uppdrag; parkeringskritiska områden i Sollentuna § 43 Uppdrag; skapa förutsättningar för en ännu bättre

snöröjning

§ 44

Beslut om förtroendevaldas, m. fl. deltagande i konferenser, kurser, seminarium m.m. 201 9 - 2022

§ 45

Information från samhällsbyggnadsavdelningen § 46

Information från ordföranden § 47

(3)

§ 40/2019 Dnr 2019/0041 NTN - 1 Diariekod: 031

Information

Sammanfattning

Presentation av nya medarbetare

Petra Lindau och Filiz Yalcin, nya registratorer på

samhällsbyggnadsavdelningen presenterar sig och sina nya uppdrag.

Sophie Hellmin, trafikplanerare, presenterar sig och sitt uppdrag.

Policy trädfällning

Tom Meurling, tillsynsman, informerar om den kommande policyn för trädfällning på kommunal mark samt b erättar om den historiska bakgrunden till denna.

Kontoret får i uppdrag att utreda hur man ska hantera olagliga trädfällare.

Kontoret får i uppdrag att återkomma med förslag på hur man kommunicerar kring besiktande av träd.

Kontaktcenters verksamhet

Sofi a Johansson, gruppchef kontaktcenter, informer ar om kontaktcenters organisation, verksamhet , uppdrag , mål och kvalitetsindex samt berättar om de vanligaste frågorna inom natur - och tekniknämndens område.

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Petra Lindau, registrator, informerar om regler och hur handläggningsprocessen kring parkeringstillstånd går till.

Arbetet kring klotter och klotterpolicyn

Enheten för gatudrift informerar om hur kontoret arbetar med klotter och klottersanering samt om kl otterpolicyn.

Natur - och tekniknämndens beslut Informationen läggs till handlingarna.

(4)

§ 41/2019

Delegationsbeslut

Maja Kumlin

Tillstyrks Upplåtelse av mark, Ungdomsfest i samband skolavslutning, vid arena Sateliten den 12 juni 2019, Dnr 2019/0 019 NTN

Tillstyrks Upplåtelse av mark uteservering BR Bistro AB 2019 - 05 - 01 - 2019 - 10 - 01 Dnr 2019/0773 NTN

Tillstyrks Upplåtelse av mark, uteservering Tok Gott AB, Rotsunda torg 7 2019 - 05 - 12 -- 2019 - 09 - 15 Dnr 2019/0784 NTN

Carl Näslund

2019 - 05 - 31 Föreskrifter 2018:147 Hastighetsbegränsning 30 km/h inom Häggvik Dnr 2019/0605 NTN

2019 - 05 - 31 LTF 2018:197 Stopplikt på Hammarbacken inom Häggvik Dnr 2019/0605 NTN

2019 - 05 - 31 LTF 2018:199 Vändplats på Annebergsvägen inom Häggvik Dnr 20 19/0605 NTN

2019 - 05 - 31 LTF 2018:260 Förbud att parkera på Fridshyddevägen inom Häggvik Dnr 2019/0605 NTN

2019 - 05 - 31 LTF 2018:301 Vändplats på Kuskvägen inom Häggvik Dnr 2019/0605 NTN

2019 - 05 - 31 LTF 2018:302 Förbud att parkera på Hagvägen inom Häggvik Dnr 2019/0605 NTN

2019 - 05 - 31 LTF 2018:325 Hastighetsbegränsning 30 km/h på Sollentunavägen inom Häggvik Dnr 2019/0605 NTN 2019 - 05 - 31 LTF 2018:327 Tillåten parkering på Häggviksvägen

inom Häggvik Dnr 2019/0605 NTN

2019 - 05 - 31 LTF 2018:328 Tillåten parkering på Häggviksvägen inom Häggvik Dnr 2019/0605 NTN

2019 - 05 - 31 LTF 2018:329 Tillåten parkering på Djupdalsvägen inom Häggvik Dnr 2019/0605 NTN

2019 - 05 - 31 LTF 2018:330 Tillåten parkering på Hammarbacken inom Häggvik Dnr 201 9/0605 NTN

(5)

2019 - 05 - 31 LTF 2018:331 Tillåten parkering på Hammarbacken inom Häggvik Dnr 2019/0605 NTN

2019 - 05 - 31 LTF 2018:332 Tillåten parkering på Hammarbacken inom Häggvik Dnr 2019/0605 NTN

2019 - 05 - 31 LTF 2018:333 Tillåten parkering på Åkeribacken inom Häggvik Dnr 2019/0605 NTN

2019 - 05 - 31 LTF 2018:335 Tillåten parkering på Kuskvägen inom Häggvik Dnr 2019/0605 NTN

2019 - 05 - 31 LTF 2018:337 Förbud att parkera på Sandvägen och Höglundavägen inom Häggvik Dnr 2019/0605 NTN 2019 - 0 5 - 31 LTF 2018:338 Förbud att parkera på Knista gårds väg

inom Häggvik Dnr 2019/0605 NTN

2019 - 05 - 31 LTF 2018:340 Förbud att stanna eller parkera på Folkungavägen inom Häggvik Dnr 2019/0605 NTN 2019 - 05 - 31 LTF 2018:341 Förbud att stanna eller parkera på

Kuskvägen inom Häggvik Dnr 2019/0605 NTN 2019 - 05 - 31 LTF 2018:343 Förbud att parkera på Kuskvägen inom

Häggvik Dnr 2019/0605 NTN

2019 - 05 - 31 LTF 2018:347 Tillåten parkering på Folkungavägen inom Häggvik Dnr 2019/0605 NTN

2019 - 05 - 31 LTF 2018:353 Vändplats på Lagmansvägen inom Häggvik Dnr 2019/0605 NTN

2019 - 05 - 31 LTF 2018:355 Tillåten parkering på Minervavägen inom Häggvik Dnr 2019/0605 NTN

2019 - 05 - 31 LTF 2018:359 Ändamålsplats (lastplats) på

Minervavägen inom Häggvik Dnr 201 9/0605 NTN 2019 - 05 - 31 LTF 2018:449 Förbud att parkera på Ugglevägen inom

Häggvik Dnr 2019/0605 NTN

2019 - 05 - 31 LTF 2018:455 Förbud att parkera på Kämpevägen inom Häggvik Dnr 2019/0605 NTN

2019 - 05 - 31 Föreskrifter 2018:478 Hastighetsbegränsning 30 km/h inom Häggvik och Tureberg Dnr 2019/0605 NTN 2019 - 05 - 31 LTF 2018:524 Tillåten parkering på Sollentunavägen

inom Häggvik Dnr 2019/0605 NTN

2019 - 05 - 31 LTF 2018:530 Ändamålsplats (lastplats) på

Sollentunavägen inom Häggvik Dnr 2019/0605 NTN

(6)

2019 - 05 - 31 LTF 2018:531 Ändamålsplats (lastplats) på

Sollentunavägen inom Häggvik Dnr 2019/0605 NTN 2019 - 05 - 31 LTF 2018:532 Ändamålsplats (lastplats) på

Sollentunavägen inom Häggvik Dnr 2019/0605 NTN 2019 - 05 - 31 LTF 2018:533 Ändamålsplats (lastplats) på

Sollentunavägen inom Häggvik Dnr 2019/0605 NTN 2019 - 05 - 31 LTF 2018:534 Ändamålsplats (lastplats) på

Sollentunavägen inom Häggvik Dnr 2019/0605 NTN

Sara Patz

2019 - 05 - 24 Parkeringstillstånd avslag passagerare Dnr 2019/0618 NTN

2019 - 05 - 24 Parkeringstillstånd beviljas passagerare Dnr 2019/0776 NTN

2019 - 05 - 28 Parkeringstillstånd beviljas passagerare Dnr 2019/0725 NTN

2019 - 05 - 28 Parkeringstillstånd beviljas förare Dnr 2019/0787 NTN 2019 - 05 - 28 Parkeringstillstånd beviljas förare Dnr 2019/0792 NTN 2019 - 05 - 31 Parkeringstillstånd avslag förare Dnr 2019/0529 NTN 2 019 - 05 - 31 Parkeringstillstånd avslag passagerare

Dnr 2019/0609 NTN

2019 - 05 - 31 Parkeringstillstånd avslag passagerare Dnr 2019/0641 NTN

2019 - 05 - 31 Parkeringstillstånd beviljas förare Dnr 2019/0794 NTN 2019 - 06 - 04 Parkeringstillstånd beviljas förare Dnr 2019/0690 NTN 2019 - 06 - 04 Parkeringstillstånd beviljas förare Dnr 2019/0733 NTN

Linda Åkerblom

2019 - 05 - 24 Parkeringstillstånd beviljas passagerare Dnr 2019/0651 NTN

2019 - 05 - 24 Parkeringstillstånd beviljas passagerare Dnr 2019/0737 NTN

(7)

Natur - och tekniknämnden s beslut

Delegationsbesluten läggs till handlingarna .

Beslutsexpediering:

Akt

(8)

§ 42/2019 Dnr 2019/0795 NTN - 1 Diariekod: 302

Riktlinjer för siktskymmande växtlighet i trafikmiljö

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2019 - 05 - 27 från

kommunledningskontoret. Ärendet föredras muntligt på sammanträdet av Romina Petersson, trafikhandläggare.

Sammanfattning

Enheten för gatudrift arbetar med att inventera siktskymmande växtlighet i trafikmiljö där behov av åtgärd bedöms i form av ett platsbesök. Vid fall där växtlighet behöver åtgärdas informeras fastighetsägaren med ett

informationsbrev och en folder med kommunens riktlinjer för siktskymmande växtlighet.

Foldern med riktlinjer för hur växtligheten ska se ut antogs av trafik - och fastighetsnämnden 2015. Informationen i foldern saknar driftperspektivet, större fokus på trafiksäkerhet och framkomli ghet men även råd och tips kring häckklippning samt trädgårdsavfall. Därför har enheten för gatudrift tillsammans med kommunikationsenheten tagit fram en ny folder där detta implementeras.

Arbetsutskottets förslag

Arbetsut skottet före slår natur - och tekn iknämnden besluta följande:

Natur - och tekniknämnden antar riktlinjer för siktskymmande växtligheten i trafikmiljö enligt bilaga 1 till tjänsteutlåtande 2019 - 05 - 27.

Överläggning i natur - och tekniknämnden

Under överläggningen yttrar sig Kjell Ericson (L), Bert Christiansson (KD), Peter Godlund (MP) och Dira Lindström (V).

Per Altenberg (L) yrkar bifall till förslaget.

Proposition

Ordförande Thomas Ardenfors (M) frågar om natur - och tekniknämnden bifaller arbetsutskottets förslag och finner att så är faller .

Natur - och tekniknämndens beslut

Natur - och tekniknämnden antar riktlinjer för siktskymmande växtligheten i trafikmiljö enligt bilaga 1 till tjänsteutlåtande 2019 - 05 - 27.

(9)

Beslutsexpediering Akt

(10)

§ 43/2019 Dnr 2019/0767 NTN - 4 Diariekod: 325

Uppdrag; parkeringskritiska områden i Sollentuna

Sammanfattning

Sollentuna växer och denna tillväxt av både invånare och företag välkomnas av den politiska majoriteten i natur - och tekniknämnden. Vi ser det som mycket glädjande att kommunens föreningsliv b åde är livskraftigt och varierande. Att den som lever, bor och arbetar i Sollentuna också får möjlighet till en aktiv fritid inom kommunens gränser, är inte sällan avgörande för en positiv livsmiljö. Sollentuna ska vara Sveriges mest attraktiva kommun, vil ket ställer stora krav på ett samhälle som fungerar.

Under många år har Sollentuna strävat efter att skapa de viktiga

förutsättningarna för en god livsmiljö. Vi inom den politiska majoriteten ser det som naturligt att denna utveckling fortsätter.

På sam ma sätt som vi arbetat metodiskt för att ännu fler ska kunna använda kollektivtrafiken samt våra gång - och cykelvägar, är bilen för många av kommunens invånare helt avgörande för att få det berömda livspusslet att fungera. Inte minst för dem som behöver de n för att ta sig till och från fritidsanläggningar av olika slag. Både för att nyttja dessa för egen del och för att skjutsa barn eller andra närstående till olika aktiviteter. Den som behöver bilen i Sollentuna, ska också kunna använda bilen i Sollentuna.

Utredningsuppdraget gäller:

1. Parkeringsmöjligheterna på Brunkebergsåsen (vid kanot - och skridskoklubben samt fotbollshallen). Här ser vi behovet av att både skapa fler permanenta parkeringsplatser, men också säkerställa att vi varje år, med kort varsel, kan skapa tillfälliga parkeringsplatser under perioden 1 december till 31 mars. Vi ser även behovet av att Brunkebergsåsen som väg säkras mot de översvämningar som under flera år drabbat dem som passerar.

2. Parkeringsmöjligheterna vid Stubbhagsvägen (vid Rackethallen, Sim - och sporthallen samt Rudbeckskolan). Här ser vi behovet av att dels förenkla parkering för kortare besök till nämnda anläggningar, men även att skapa fler parkeringsplatser på nya ytor i direkt

anslutning till nämnda byggnader. Til l detta vill vi även se över möjligheterna för särskilda parkeringar för mopeder och mopedbilar.

(11)

I arbetet bör vi även utreda möjligheten att flytta

återvinningsanläggningen till angränsande mark till den parkering som idag används för ändamålet, men utan för nämnda parkering.

3. Parkeringsmöjligheterna vid Edsvik konst & kultur

Här ser vi behovet av att få fram ytterligare parkeringsplatser givet de många som redan idag besöker anläggningen, men också

förbereda för att ännu fler verksamheter ska kunna etable ra sig i linje med den utredning som presenterats för kommunstyrelsen. Till detta vill vi också säkerställa att det inte sker parkering i terräng på det som i nuläget är parkmark, gräsytor och liknande

4. Parkeringsmöjligheterna vid friidrottshallen och hock eyhallen (mot Strandvägen).

Här ser vi behovet av att skapa ytterligare parkeringsplatser både vid friidrottshallen och vid hockeyhallen. Det upplevs idag som mycket svårt att parkera inom området, både för dem som ska nyttja hallarna under flera timmar oc h för dem som ska lämna eller hämta besökare.

Samtliga fyra områden anser vi vara av mycket central betydelse för stora delar av Sollentunas föreningsliv, men även för de många tillfälliga

besökare som kommer till kommunen.

I uppdraget vill vi även se över möjligheten att utöka antalet

cykelparkeringar inom nämnda områden. Vi ser det även som viktigt att ytterligare förbättra informationsinsatserna om möjligheten att ta sig till nämnda områden med kollektivtrafik, cykel eller till fots.

Inom ramen för uppdraget vill vi utreda/inventera behovet av att kunna utöka parkeringsytor inom nämnda områden och i direkt anslutning till befintliga parkeringsplatser för respektive område. Vi ser det som särskilt viktigt att nya eller omgjorda parkeringsytor utformas för att samtidigt underlätta för lokalt omhändertagande av dagvatten.

Vi ser det som rimligt att under mandatperioden utvidga detta uppdrag till att även gälla andra identifierade parkeringskritiska områden samt kommunens pendeltågsparkeringar och även p å detta vis medverka till viktig kunskapsinhämtning i arbetet med kommunens parkeringsplan.

Arbetsutskottets förslag

Arbetsutskottet föreslår att natur - och tekniknämnden beslutar följande:

1. Natur - och tekniknämnden ger kommunledningskontoret i uppdrag att genomföra utredningsuppdraget i enlighet med ovan beskriven

(12)

inriktning. Dessa områden ser vi som särskilt parkeringskritiska, men med potential att erbjuda bättre förutsättningar.

2. Uppdraget ska delredovisas under hösten 2019.

Överläggning i natur - och tekn iknämnden

Peter Godlund (MP), Roger Sjöberg (S) och Magnus Ivarsson (V) yrkar avslag på förslaget.

Per Altenberg (L) yrkar bifall till förslaget.

Proposition

Ordförande Thomas Ardenfors (M) stäl ler de båda förslagen mot varandra och finner att natur - oc h tekniknämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag .

Natur - och tekniknämndens beslut

1. Natur - och tekniknämnden ger kommunledningskontoret i uppdrag att genomföra utredningsuppdraget i enlighet med ovan beskriven inriktning. Dessa områden ser vi som s ärskilt parkeringskritiska, men med potential att erbjuda bättre förutsättningar.

2. Uppdraget ska delredovisas under hösten 2019.

Reservation

Peter Godlund (MP), Roger Sjöberg (S), Magnus Ivarsson (V) reserverar sig mot beslutet och lämnar följande skriftlig a reservation:

”Majoritetspartierna i nämnden ger uppdraget att skapa bättre parkeringsförutsättningar för bilar kring fyra utpekade områden i

kommunen. De varslar även för att tilläggsuppdrag kommer läggas under mandatperioden där ytterligare områden kan tillkomma.

Detta uppdrag förvånar då det helt strider mot den av kommunfullmäktige antagna trafikpolicyn som vill prioritera gångtrafikanter, därefter cyklister, kollektivtrafik, nyttotrafik och sedan biltrafik.

Med detta uppdrag visar majoritetspartierna att de vänder på prioritetsordningen då de vill lösa problemen genom att skapa fler bilparkeringsplatser på parkmark och gräsytor. Detta som första åtgärd istället för att först göra en seriös utredning som helt förutsättningslöst ser möjligheten att hitta de bästa lösningarna för respektive specifikt område, i enlighet med kommunens styrdokument.

Vid Rackethallen saknas idag helt cykelparkering. Det är bra om det

(13)

intentioner. Istället behöver vi först veta vilka som idag nyttjar de parkeringsplatser som redan finns.

Vid den nybyggda friidrottshallen har kommunen medv etet prioriterat andra färdsätt än bil. Det leder till minskad trafik i direkt anslutning till

friidrottshall och hockeyhall, vilket ökar tryggheten för barn och ungdomar som går dit eller cyklar dit. För de som måste åka bil till området finns parkeringsp lats med anslutning från Sollentunavägen. Det ger ett något längre avstånd mellan bilparkering och målpunkt, men leder till en

sammantaget bättre lösning som är helt i linje med trafikpolicyn. Dessutom är det frågan om nämnden kan besluta om marknyttjande då

komm unstyrelsen har rådigheten över fastighetsmark.

190408 gav kommunstyrelsen kommunledningskontoret i uppdrag att genomföra en förstudie rörande parkeringsfrågan runt Sjösportcenter Norrviken, det vill säga för det område (Brunkebergsåsen, vid kanot - och skridskoklubben samt fotbollshallen) majoritetspartierna nu går ut och säger att lösningen ska vara fler parkeringsplatser. Det majoritetspartierna nu gör är alltså att föregripa den utredning kommunstyrelsen fattat beslut om. Det är en utredning med uppdrag att komma fram till en bredare lösning, som är mer överensstämmande med kommunfullmäktiges antagna trafikpolicy.

För att anpassa Sollentuna till den utveckling där kommunen växer och blir tätare håller förnärvarande kommunen på att se över parke ringsplanen, där en reviderad version förväntas komma upp till beslut i höst.

181213 lämnade trafik - och fastighetsnämnden en hemställan till kommunstyrelsen att påbörja införandet av parkeringsreglering på kommunal fastighetsmark. Bakom den hemställan f inns en

parkeringsutredning gjord av Trivector. I den föreslås bland annat

Sollentuna Kommunfastigheter AB få uppdrag att förvalta parkeringsplatser vid kommunens fastigheter.

Med detta förslag står det klart att majoritetspartierna börjar i fel ände, och negligerar viktiga tidigare fattade beslut. Mot det reserverar vi oss.”

Beslutsexpediering Akt

(14)

§ 44/2019 Dnr 2019/0807 NTN - 1 Diariekod: 323

Uppdrag; skapa förutsättningar för en ännu bättre snöröjning

Sammanfattning

Under flera år har Sollentuna kommun arbetat metodiskt med att utveckla snöröjningen i kommunen. Upphandlingar har slipats och allt högre krav har ställts på det eller de företag som vinner upphandlingen för snöröjning i kommunen, något vi har all anledning att vara tillfred s med men också måna om att förbättra. Det är viktigt att vi säkerställer framkomligheten för

kollektivtrafik, bilar, gående och cyklister även under vintermånaderna och vill därför fortsätta utveckla kvaliteten på snöröjningen för dem som lever, bor och v erkar i Sollentuna.

Arbetsutskottets förslag

Arbetsutskottet föreslår att natur - och tekniknämnden beslutar följande:

1. Natur - och tekniknämnden ger kommunledningskontoret i uppdrag att utreda möjligheterna att i upphandlingsunderlaget pröva att utöver plo gning av gator även säkerställa att vi tillgängliggör vissa funktionshinderkritiska områden. Exempelvis kan de snövallar som är konsekvensen av plogning, skapa barriärer inte minst vid våra övergångsställen och busshållplatser. Dessa barriärer skapar en sä mre tillgänglighet för exempelvis människor med

funktionsnedsättningar samt barnvagnar o. dyl. Med detta menar vi stråk till exempelvis vårdinrättningar samt viktig kommersiell service, såsom livsmedelsbutiker.

2. Natur - och tekniknämnden ger kommunledningsko ntoret i uppdrag att utreda möjligheterna att snöröjningen av gångvägar blir ännu mer effektiv, på samma sätt som våra cykelvägar. Den sopsaltning som sker av våra cykelbanor är mycket uppskattad, samtidigt som framkomligheten på gångbanor ibland kan upple vas som svår, inte minst vid återfrysning.

3. Uppdraget ska redovisas till nämnden senast i november 2019.

Proposition

Ordförande Thomas Ardenfors (M) frågar om natur - och tekniknämnden bifaller arbetsutskottets förslag och finner att så är fallet.

(15)

Natur - o ch tekniknämndens beslut

1. Natur - och tekniknämnden ger kommunledningskontoret i uppdrag att utreda möjligheterna att i upphandlingsunderlaget pröva att utöver plogning av gator även säkerställa att vi tillgängliggör vissa funktionshinderkritiska områden. Ex empelvis kan de snövallar som är konsekvensen av plogning, skapa barriärer inte minst vid våra övergångsställen och busshållplatser. Dessa barriärer skapar en sämre tillgänglighet för exempelvis människor med

funktionsnedsättningar samt barnvagnar o. dyl. Med detta menar vi stråk till exempelvis vårdinrättningar samt viktig kommersiell service, såsom livsmedelsbutiker.

2. Natur - och tekniknämnden ger kommunledningskontoret i uppdrag att utreda möjligheterna att snöröjningen av gångvägar blir ännu mer effektiv, på samma sätt som våra cykelvägar. Den sopsaltning som sker av våra cykelbanor är mycket uppskattad, samtidigt som framkomligheten på gångbanor ibland kan upplevas som svår, inte minst vid återfrysning.

3. Uppdraget ska redovisas till nämnden senast i novemb er 2019.

Beslutsexpediering Akt

(16)

§ 45/2019 Dnr 2019/0660 NTN - 1 Diariekod: 145

Beslut om förtroendevaldas, m. fl. deltagande i konferenser, kurser, seminarium m.m. 2019 - 2022

Ärendet utgår.

(17)

§ 46/2019 Dnr 2019/0041 NTN - 5 Diariekod: 031

Information från samhällsbyggnadsavdelningen

Sammanfattning

Amanda Horwitz, samhällsb yggnadschef , informerar om att

sam hällsbyggnadsavdelningen kommer att ha en ny org anisation från och med 12 augusti 2019. Mer information ges på nämndsammanträdet i august i.

Henrik Axelsson, enhets chef trafik och natur, informerar om att upphandlingen för brorenovering överprövats . Kommunen fick rätt i L änsrätten . Om inte detta beslut överklagas hos Kammarrätten kan brorenoveringarna påbörjas.

(18)

§ 47/2019 Dnr 2019/0041 NTN - 6 Diariekod: 031

Information från ordföranden

Sammanfattning

Thomas Ardenfors (M) tackar nämndens alla ledamöter, ersättare och ansvariga tjänstemän för det fina samarbetet och för det viktiga arbetet alla bidragit med samt hälsar alla en glad sommar.

Peter Godlund (MP) tackar å oppositionens vägnar nämndens ordförande.

References

Related documents