Nästa generations ramavtal för Programvaror och tjänster (molntjänster och konsulttjänster)

Full text

(1)

Sid 1

Nästa generations ramavtal för Programvaror och tjänster

(molntjänster och konsulttjänster)

Mikael Larsson

(2)

Agenda

• Kort om befintliga ramavtal och förstudien.

• Nya ramavtalen programvaror och tjänster 2014.

• Juridik.

• Stöd till avropare.

• Vad bör tänkas på inför och vid avrop från nya ramavtalen.

• Frågestund och summering.

(Y)

(3)

Nuvarande ramavtal inom området

• Öppna programvaror 2010 löper ut 2015-03-31.

• Licensförsörjning 2010 löper ut 2015-07-31.

• E-förvaltningsstödjande tjänster 2010 löper ut 2015-11-09.

• Kontorsstöd som molntjänst löper ut 2015-07-31 (ev. förlängning till 2017-02-28).

• IT-driftstjänster Hosting 2010 löpte ut 2013-05-13.

• Uppdragskonsulttjänster 2009 löpte ut 2014-08-31.

• Omsätter totalt ca 2 miljarder kr per år ( 2013).

• Tydlig uppdelning mellan produkter och tjänster i ramavtalen.

(4)

Förstudie Programvaror & tjänster 2013

• Mest omfattande förstudien på IT-upphandlingen någonsin.

Publicerades i februari 2014.

• Tre av de befintliga ramavtalen på området, Licensförsörjning 2010, Öppna Programvaror 2010 och E-förvaltningsstödjande tjänster 2010 har använts i stor utsträckning. Kontorsstöd som molntjänst och IT- driftstjänster Hosting 2010 i liten omfattning.

• Behov av nya och fler leveransformer i samma ramavtal.

• Nya upphandlingar innebär ny indelning och innehåll.

• Avgränsning mot ramavtalen för IT-drifttjänster, resurskonsulttjänster och IT-utbildning + ESV:s EA&PA – avtal.

(D)

(5)

Nya upphandlingar inom

Programvaror och tjänster 2014

Publicerat Avtal från

• Kontorsstöd 11/9 1 apr - 15

• Grundläggande it 11/9 1 apr - 15

• Informationsförsörjning arbete påbörjat nov-15

• Systemutveckling arbete påbörjat Q2 -15

(Y)

(6)

Användningsområden i Kontorsstöd

Ordbehandling, kalkylark, register, presentationsverktyg, e-post, grupp-programvara, intranät, desktop publishing, CRM,

webbredigering, ritningsverktyg, kartverktyg, GIS, bildbehandling, lärplattform, datawarehouse, datamining, datavisualisering,

rapportgenerator, beslutsstöd, webbstatistik, enkätverktyg,

analysverktyg, statistikverktyg, projektverktyg samt planeringsverktyg.

(Y)

(7)

Användningsområden i Grundläggande IT

Systemövervakning, loggning, installationsverktyg, batch-hantering, helpdesk- system, metakatalog, resurshantering, energimätning, antivirus, anti-spam, webbfiltrering, intrångsdetektion, säkerhetskopiering, brandvägg, kryptering, VPN, behörighet och åtkomst, terminalemulator, terminalserver, fjärråtkomst, installationsverktyg, distributionsverktyg, kataloglösning, utdelning och

åtkomststyrning av filkataloger och skrivare, licenshantering (Software Asset Management), inventariesystem, databaser samt operativsystem.

(Y)

(8)

Användningsområden i Informationsförsörjning

Stöd i kundernas e-förvaltningsarbete som:

Ärendehantering, dokumenthantering, arkiv, webbaserade e-tjänster, workflow, publicering, spridning- och hämtningssystem (SHS) samt programvara för utdata.

Obs! Förslag enligt förstudie.

(Y)

(9)

Användningsområden i Systemutveckling

IDE (Integrated Development Environment), källkodsredigering, avlusare, kompilator, testprogramvara, versionshantering,

Configuration Management, modelleringsverktyg, utvecklingsramverk, databaser, PaaS (Platform as a Service), objekt-relationell mappning, mellanprogramvara, programvara för meddelandeköer,

applikationsserver, webbserver, SOA (Service Oriented Architecture),

Obs! Förslag enligt förstudie.

(Y)

(10)

Programvaror och tjänster i varje ramavtal

• Proprietära programvaror för installation i egen miljö.

• Öppna programvaror för installation i egen miljö.

• Appliance (hårdvaru) för installation i egen miljö.

• Appar.

• Publika molntjänster.

• Kundunik tjänsteleverans.

• Konsulttjänster (resurs- eller uppdragstjänst) – kopplade till programvaran eller molntjänsten.

• Kombinationer av dessa.

• Webbshop.

(D)

(11)

Vad som inte ingår i Kontorsstöd eller Grundläggande it

• EA- och PA-system i traditionell mening (ESV för staten).

• Infrastruktur som Molntjänst (IaaS).

• Applikationsdrift hos kund.

• Applikationsdrift där kund äger programvaran.

Applikationstjänster där kund äger applikationen och tillhörande licenser och behöver en driftleverantör (ramavtal för IT-

driftstjänster).

• Generella utbildningar som ingår i ramavtal för IT-utbildning.

• Verksamhetsspecifika system.

• Upphandlingsverktyg.

(D)

(12)

Juridik- avtalsdokument

• Huvuddokument SIC - Ramavtalsleverantör

• Allmänna villkor Kund – Ramavtalsleverantör Bilagor:

• Avropsregler

• Särskilda villkor Proprietära programvaror.

• Särskilda villkor Öppen källkod.

• Särskilda villkor Molntjänst.

• Särskilda villkor Kundunik tjänsteleverans.

• Särskilda villkor Konsulttjänst.

• Utkast till Personuppgiftsbiträdeavtal.

• Utkast till Säkerhetsskyddsavtal (SUA).

(Y)

(13)

Mer om allmänna villkor

• Allmänna villkor (AV) gäller för samtliga avrop och är alltid en bilaga till kontraktet.

• Bilaga Särskilda villkor ”x” kompletterar AV och utgör en bilaga till kontraktet.

• Reglerar hur och om parterna kan komma överens om andra villkor än dem som finns i AV.

• Definitioner av begrepp.

• Prioritetsordning för kontraktshandlingar.

• Reglerar hur leverantörens standardvillkor gäller i förhållande till AV.

• Hur personuppgifter ska behandlas.

• Kund har rätt till revision av ramavtalsleverantör (+ UL).

• Avropsregler reglerar hur avrop ska genomföras och vad som kan kravställas.

(Y)

(14)

Att tänka på vid avrop framöver

• Fler möjligheter i ramavtalet- ger fler frågeställningar och mer komplexa avrop.

• Förstudier, planering och långsiktighet (strategier) blir ännu viktigare än idag.

• Läs bilaga avropsregler och vägledningen innan avrop!

• Öppen programvara – produktnamn får anges.

• Produktnamn får anges vid kompletteringsköp.

• Support och underhållstjänster – produktnamn får anges.

• Uppgraderingar – produktnamn kan få anges.

• Byte av leveransform är inte samma upphandlingsobjekt –

Programvara till molntjänst är inte en uppgradering. Kan innebära nytt kontrakt (avrop).

(D)

(15)

Att tänka på vid avrop framöver (2)

• Programvaror och tjänster som finns i andra avtalsområden inom P&T 2014 i ett och samma avrop? Väsentliga syftet med avropet styr valet av ramavtalsområde. Det går ej att kravställa på dessa programvaror eller tjänster.

• Licenspartner - begreppet försvinner, Successiva leveranser under en längre tid 0K, men högre krav på transparens.

• Kontraktstid 4 år – eller längre! Kund bedömer behovet.

• Webbshop för engångs- och mindre värda avrop. Max 600 tkr under kontraktperioden max 2 år.

• Programvara inom Informationsförsörjning avtalslöst 1 augusti t.o.m.

9 november 2015. Avropa behovet i tid från Licensförsörjning 2010 (t. o.m. 31/7-2015)!

(D)

(16)

Stöd för avrop

• Avropa.se.

• Vägledning för avrop.

• Mallar för avropsförfrågan och kontrakt.

• Avropsexempel.

• Avropsblankett (Excel) för Webbshop.

• Informationsseminarier via webb – videomöten.

• Ramavtalssansvariga via e-post, telefon och videomöten.

• Ramavtalsservice ramavtalsservice@kammarkollegiet.se

(Y)

(17)

Frågor?

(18)

Tack för idag!

Mikael Larsson, ramavtalsansvarig för programvaror mikael.larsson@kammarkollegiet.se

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :