SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Barn-, kultur- och utbildningsnämnden Blad 1 (24)

Full text

(1)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden

2010-10-21 Blad 1 (24)

Plats och tid Scandic Östersund City, Östersund, kl 9.30 – 15.00

Beslutande Lars-Eric Bergman (m) ordförande Lena Johansson (s)

Torsten Eriksson (s) Mats Almer (rd) Elmer Andersson (s) Ragnar Lif (c) Leif Johansson (v) Tuula Slottsborg (c) Ingrid Nilsson (s) Åse Ehnberg (fp) Maritha Mähler (s)

Leena Eriksson (rd) tjg ers Monica Dahlen (s), tjg ers

Övriga Carina Näsström, sekreterare

närvarande Lars Boberg, barn- och utbildningschef, ärendegenomgång och information

Hans-Erik Dahlgren, kultur- och fritidschef, ärendegenomgång och information

Larseric Strömquist, ekonom, ärendegenomgång Sven-Gösta Näslund, musiklärare, information

Utses att justera Lena Johansson

Justeringens Barn- och utbildningsavdelningen, Strömsund 2010-11-01

plats och tid

Underskrifter Sekreterare ... Paragrafer 99-114 Carina Näsström

Ordförande ...

Lars-Eric Bergman

Justerare ...

Lena Johansson

(2)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Barn-, kultur- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum 2010-10-21

Datum då anslag 2010-11-01 Datum anslag 2010-11-23

sätts upp tas ned

Förvaringsplats Barn- och utbildningsavdelningen, Strömsund

för protokollet

Underskrift ...

Carina Näsström

(3)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2010-10-21

Blad nr

Barn-, kultur och utbildnings- nämnden

3

Justering (sign)

§ 99

Information

1. Ärendegenomgång.

2. Sven- Gösta Näslund informerade om projektet – Kultur inom äldre- vården, uppsökande kulturverksamhet med Musikskolan.

3. Torsdag kväll innehöll ett besök på Färgfabriken för att där få infor- mation om föreningars möjlighet att söka pengar ur Arvsfonden. Fre- dagen ägnades åt kultur, och nämnden fick information om Länskul- turens arbete, och ledamöterna besökte Jamtli.

____

(4)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2010-10-21

Blad nr

Barn-, kultur och utbildnings- nämnden

4

Justering (sign)

§ 100

Tillägg i föredragningslistan

Föredragningslistan tillförs följande ärenden:

1. Ansökan anpassad studiegång från område Vattudal.

Ärendet behandlas efter punkt 11 i föredragningslistan.

____

(5)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2010-10-21

Blad nr

Barn-, kultur och utbildnings- nämnden

5

Justering (sign)

§ 101

Dnr 2010.93 600

Barn- och utbildningsplan ur ett jämställdhetsintegrerat per- spektiv

Arbetet med att utforma Barn- och utbildningsplanen utifrån ett jämställd- hetsintegrerat perspektiv pågår.

Barn-, kultur- och utbildningsnämndens ledamöter har fått ett förslag till re- viderad plan.

Beredning

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden § 79/2010 Arbetsutskottet § 30/2010

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden § 85/2010 Arbetsutskottet § 39/2010

Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut

Upprättat förslag till barn- och utbildningsplan utifrån ett jämställdhetsin- tegrerat perspektiv antas. Bilaga

____

Beslutsexpediering

Barn- och utbildningsförvaltningen Samtliga rektorsområden

(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2010-10-21

Blad nr

Barn-, kultur och utbildnings- nämnden

6

Justering (sign)

§ 102

Dnr 2010.94 600

Kultur- och fritidsplan ur ett jämställdhetsintegrerat per- spektiv

Arbetet med att utforma Kultur- och fritidsplanen utifrån ett jämställdhetsin- tegrerat perspektiv pågår.

Barn-, kultur- och utbildningsnämndens ledamöter har fått ett förslag till re- viderad plan.

Beredning

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden § 80/2010 Arbetsutskottet § 31/2010

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden § 86/2010 Arbetsutskottet § 40/2010

Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut

Upprättat förslag till kultur- och fritidsplan utifrån ett jämställdhetsinteg- rerat perspektiv antas. Bilaga

____

Beslutsexpediering

Kultur- och fritidsavdelningen

(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
(33)
(34)
(35)
(36)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2010-10-21

Blad nr

Barn-, kultur och utbildnings- nämnden

7

Justering (sign)

§ 103

Dnr 2010.88 816

Skrivelse från Samverkansgruppen i Strömsunds tätort

Samverkansgruppen i Strömsunds tätort har under det senaste året sett att behovet av någonstans att vara har ökat bland ungdomar. Gruppen har nu konstaterat att frågan bör lyftas till kommunens politiker.

Barn- kultur och utbildningsnämnden har uppdragit till kultur- och fri- tidschefen att upprätta och redovisa ett förslag, tillsammans med repre- sentanter från kyrkan, samverkansgruppen, föreningsliv, näringsliv, Fol- kets Hus m.fl. vad gäller inrättande av en bemannad ungdomsgård i Strömsunds tätort.

Förslaget ska innehålla följande: Fritidsledare, lokal, verksamhet som fö- reningar, kyrkan, näringsliv, sociala m.fl. kan tänkas bistå med. En eko- nomisk kalkyl vad gäller kostnader för fritidsledare, lokal. Drift, verk- samhetsinnehåll ska medfölja samt vilka positiva effekter det kan få av bättre fritidstillvaro för ungdomarna.

Kultur- och fritidschefen informerar nämnden om tidigare möte med Fol- kets Hus föreningen, SUAB, m.fl.

Beredning

Arbetsutskottet § 33/2010

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden § 88/2010

Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar att kultur- och fritidsche- fen får i uppdrag att till nästa arbetsutskott upprättar en kostnadsanalys samt en skriftlig redovisning i ärendet.

____

Beslutsexpediering Kultur- och fritidschefen

(37)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2010-10-21

Blad nr

Barn-, kultur och utbildnings- nämnden

8

Justering (sign)

§ 104

Dnr 2010.97 606

Dnr 2010.89 606

Provresultat nationella och diagnostiska samt åtgärdspro- gram vt-10

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden har tagit del av provresultat och åtgärdsprogram från våra områden.

Nytt för vårterminen -10 är analys DLS årskurs 2.

DLS är ett instrument för läs- och skrivdiagnostik som ger information om elevens/klassens färdigheter i läsning och skrivning. Samt även in- formation om vilka elever som särskilt bör uppmärksammas och följas i sin läs- och skrivutveckling.

Ledamöterna har även fått en sammanställning av matematikgruppens arbete under läsåret 2009/2010.

En skriftlig sammanställning utifrån provresultat och åtgärdsprogram har delats ut till ledamöterna.

Beredning

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden § 92/2010 Arbetsutskottet § 41/2010

Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden återremitterar ärendet till arbets- utskottets sammanträde den 4 november 2010, då nämnden önskar en re- dovisning i ärendet.

____

Beslutsexpediering

Barn- och utbildningsförvaltningen Kvalitetsutvecklare

(38)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2010-10-21

Blad nr

Barn-, kultur och utbildnings- nämnden

9

Justering (sign)

§ 105

Dnr 2010.120 041

Budgetuppföljning per 31 augusti, barn-, och utbildningsför- valtningen

Larseric Strömquist, barn- och utbildningsförvaltningens ekonom och Lars Boberg, barn- och utbildningschef informerar om barn- och utbild- ningsförvaltningens budgetuppföljning per 31 augusti 2010. Bilaga Prognosen bygger på redovisning till och med 31 augusti 2010 och är en prognos fram till årets slut.

Utfallet tyder på en nettoavvikelse med 9 355 000 kronor.

Beredning

Arbetsutskottet § 43/2010

Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut

- Budgetuppföljning/delårsbokslut per 31 augusti 2010 godkännes, och överlämnas till kommunstyrelsen.

- Barn-, kultur- och utbildningsnämnden uppmanar förvaltningen till återhållsamhet för att få budget i balans.

- Tilläggsanslag begärs hos kommunstyrelsen på 9 366 000 kronor för ofi- nansierad verksamhet.

____

Beslutsexpediering Kommunstyrelsen

Barn- och utbildningschef Ekonom Larseric Strömquist

(39)
(40)
(41)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2010-10-21

Blad nr

Barn-, kultur och utbildnings- nämnden

10

Justering (sign)

§ 106

Dnr 2010.120 041

Budgetuppföljning per den 31 augusti 2010, Kultur- och fri- tidsavdelningen

Larseric Strömquist, barn- och utbildningsförvaltningens ekonom och Hans-Eric Dahlgren, kultur- och fritidschef informerar om kultur- och fri- tidsavdelningens budgetuppföljning per 31 augusti 2010. Bilaga

Prognosen bygger på redovisning till och med 31 augusti 2010 och är en prognos fram till årets slut.

Utfallet tyder på en nettoavvikelse med 1 256 000 kronor.

Beredning

Arbetsutskottet § 44/2010

Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut

- Budgetuppföljning/delårsbokslut per 31 augusti 2010 godkännes, och överlämnas till kommunstyrelsen.

- Barn-, kultur- och utbildningsnämnden uppmanar förvaltningen till återhållsamhet för att få budget i balans.

- Tilläggsanslag begärs hos kommunstyrelsen på 1 256 000 kronor för ofi- nansierad verksamhet.

____

Beslutsexpediering Kommunstyrelsen Kultur- och fritidschef Ekonom Larseric Strömquist

(42)
(43)
(44)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2010-10-21

Blad nr

Barn-, kultur och utbildnings- nämnden

11

Justering (sign)

§ 107

Dnr 2010.112 041

Budget 2011, Barn- och utbildningsförvaltningen.

Barn- och utbildningschefen tillsammans med kultur- och fritidschefen och ekonom Larseric Strömquist redovisade budgetläget inför 2011.

2011 års ram är 184 174 kkr, vilket är en sänkning av budgetramen med 2 380 kkr, jämfört med 2010 års ram.

Prognosen i augusti 2010 visar på ett underskott med ca 9 366 kkr.

Utifrån ovanstående behöver Barn- och utbildningsförvaltningen minska sina kostnader 2011 med ca 11 746 kkr.

Den strategi Barn-, kultur- och utbildningsnämnden antog den 10 juni 2010 (§69) innebär att kommande kostnadssänkningar inte ska innebära en minskning av antalet skolor.

Arbetet med detta budgetförslag har ägt rum i flera steg. Vissa föränd- ringar i skolorganisationen har ägt rum under 2010 i där vi nu har en friskola i Rossön och Gåxsjö förskola stängdes sommaren 2010. Rektors- områdena har uppdaterat personalbudget utifrån de behov de ser inför 2011 samt att budgeten justerats vad gäller löneökningar, lokalkostnader och prisökningar.

Förvaltningens förslag till åtgärder:

 Lokalminskningar för rektorsområdena i Backe, Hoting och Frost- viken. Detta är den del som är kvar att åtgärda från 2010.

Beräknade kostnadsminskningar med dessa åtgärder bedöms till ca 4 650 kkr.

 Genom samordning av rektorsområdena i Backe och Hoting mins- kas 1,0 rektorstjänst och 1,6 lärartjänst och 0,5 tjänst på administra- tivt stöd.

Beräknade kostnadsminskningar med dessa åtgärder bedöms till ca 1 750 kkr.

 Steg ett har varit att anpassa personalbudgeten till de behov för- valtningen har 2011. Här har vi tagit hänsyn till personalföränd- ringar och anpassat till friskoleregi i Rossön samt att förskoleverk- samheten i Gåxsjö flyttats till Hammerdal.

(45)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2010-10-21

Blad nr

Barn-, kultur och utbildnings- nämnden

12

Justering (sign)

§ 107 forts

Steg två har inneburit ytterligare besparingar på områdesnivå för anpassning till minskade ramen. Det handlar om

Personal Lärare, vikarier 626 tkr (1 tj) Förskola 281 tkr (0,7 tj) Elevassistenter 610 tkr (1,65 tj) Övrig personal 1170 tkr (2,5 tj)

Övriga kostnader 2574 tkr

Översyn av alla övriga kostnader som t.ex. skolskjutsar, läromedel, serviceavtal mm

Översyn kontroll avgifter förskolan 100 tkr

Beräknade kostnadsminskningar med dessa åtgärder bedöms till ca 5 350 kkr. Bilaga 1

Yrkanden

 Lars-Eric Bergman (m) med flera yrkar på följande:

För att undvika att steg två enligt barn- och utbildningsförvalt- ningens förslag får de negativa konsekvenser som konsekvensbe- skrivningen beskriver:

De föreslagna åtgärderna kommer att innebära negativa konsekvenser för verksamhetens kvalitet. Bemanningsnivån i framför allt i Hammerdal och i Strömsund är redan i inledningsskedet på en miniminivå. Minskningen av pedagogisk personal och personal som idag finns till hands för elever i behov av stöd begränsar rektors handlingsutrymme.

Därför föreslår vi istället att man ska utöka barngrupperna i för- skolan till 18 inskrivna barn per avdelning. Detta innebär att en avdelning i Strömsund kan stängas – besparing på 1,2 – 1,5 miljo- ner. Samt att F-3 i Jorm flyttas till Frostviksskolan – besparing 800 kkr. Bilaga 2

(46)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2010-10-21

Blad nr

Barn-, kultur och utbildnings- nämnden

13

Justering (sign)

§ 107 forts

 Lena Johansson (s) och Leif Johansson (v) yrkar på att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Proposition

Ordförande ställer proposition på eget yrkande och Lena Johansson och Leif Johanssons yrkande och finner bifall till Lena Johanssons och Leif Jo- hanssons yrkande.

Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag för budget 2011.

Reservation

Lars-Eric Bergman (m), Ragnar Lif (c), Åse Ehnberg (fp) och Tuula Slotts- borg (c)reserverar sig mot beslutet till förmån för Lars-Eric Bergmans för- slag.

____

Beslutsexpediering Kommunstyrelsen

Barn- och utbildningschef Samtliga rektorsområden Ekonomi/Larseric Strömquist

(47)
(48)
(49)
(50)
(51)
(52)
(53)
(54)
(55)
(56)
(57)
(58)
(59)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2010-10-21

Blad nr

Barn-, kultur och utbildnings- nämnden

14

Justering (sign)

§ 108

Dnr 2010.112 041

Budget 2011, Kultur- och fritidsavdelningen

Barn- och utbildningschefen tillsammans med kultur- och fritidschefen och ekonom Larseric Strömquist redovisade budgetläget för kultur- och fritidsavdelningen inför 2011.

Ramsänkning 2010/2011 är - 2 143 000 kronor, till detta tillkommer be- räknade kostnadsökningar på 385 000 kronor för 2011.

Kultur och fritidsavdelningen förslag till åtgärder:

Central adm. -11 000 kronor Korrigering av sociala avgifter

Bibliotek -1 175 000 kronor Musikskola -700 000 kronor Vaktmästare - 239 000 kronor Bidrag föreningar - 690 000 kronor Kostnadssänkning - 2 815 000 kronor

Medräknat höjning avgift musikskola 75 000 kronor och statsbidrag från Statens kulturråd 50 000 kronor så blir den totala nettoförändringen 2011 -2 940 000 kronor. Bilaga 1

(60)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2010-10-21

Blad nr

Barn-, kultur och utbildnings- nämnden

15

Justering (sign)

§ 108 forts

Yrkande

 Lars- Erik Bergman (m) med flera yrkar på följande kostnadssänk- ningar inför 2011:

Central adm. -1 111 000 kronor Vaktmästare -1 139 000 kronor Bidrag föreningar - 690 000

Kostnadssänkning - 2 940 000 kronor

Medräknat statsbidrag från Statens kulturråd 50 000 kronor så blir den totala nettoförändringen 2011 -2 990 000 kronor. Bilaga 2

 Lena Johansson (s) med flera yrkar på följande:

Yrkande återremiss kultur och fritidsavdelningens budget 2011 Bibliotek Filial

Om biblioteksfilialer läggs ner vill vi få förslag/modell på hur bokbilen kan ersätta filialerna på ett sätt som ökar service till sko- lor, förskolor och allmänhet. Kostnad för bil/bilar samt medföljan- de personal om så är fallet. Kostnad för ev utlåningsstäl-

len/återlämningsställen.

Musikskolan

Vid en eventuell indragning av musiklärartjänster på grund av minskat elevantal vill vi få belyst hur många elever samt grupper som är relevant/ tjänst. Uppdelat områdesvis har vi idag musiklä- rare som motsvarar efterfrågan bland våra ungdomar eller behöver vi en förändrad inriktning för att göra musikskolan ännu mer at- traktiv?

(61)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2010-10-21

Blad nr

Barn-, kultur och utbildnings- nämnden

16

Justering (sign)

§ 108 forts

Fritidsverksamhet

Vilka effekter/konsekvenser får det för föreningar inom fritidssek- torn med så stor minskning av bidraget vi vill ha detta specificerat.

Hur har det tidigare sätt ut och vad blir kvar att fördela till före- ningarna????? Bilaga 3

Proposition

Ordförande ställer proposition på eget yrkande och Lena Johanssons yr- kande och finner bifall till Lena Johanssons yrkande.

Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut

Barn- kultur- och utbildningsnämnden återremitterar ärendet till arbets- utskottets sammanträde i november för att få ett förtydligande på följande frågor:

1. Om biblioteksfilialer läggs ner vill vi få förslag/modell på hur bokbilen kan ersätta filialerna på ett sätt som ökar service till skolor, förskolor och allmänhet. Kostnad för bil/bilar samt medföljande personal om så är fal- let. Kostnad för ev. utlåningsställen/återlämningsställen.

2. Vid en eventuell indragning av musiklärartjänster på grund av minskat elevantal vill vi få belyst hur många elever samt grupper som är relevant/

tjänst. Uppdelat områdesvis har vi idag musiklärare som motsvarar efter- frågan bland våra ungdomar eller behöver vi en förändrad inriktning för att göra musikskolan ännu mer attraktiv?

3. Vilka effekter/konsekvenser får det för föreningar inom fritidssektorn med så stor minskning av bidraget vi vill ha detta specificerat. Hur har det tidigare sätt ut och vad blir kvar att fördela till föreningarna?

____

(62)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2010-10-21

Blad nr

Barn-, kultur och utbildnings- nämnden

17

Justering (sign)

§ 108 forts

Beslutsexpediering Kultur- och fritidschef

Ekonomi/Larseric Strömquist

(63)
(64)
(65)
(66)
(67)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2010-10-21

Blad nr

Barn-, kultur och utbildnings- nämnden

18

Justering (sign)

§ 109

Dnr 2010.113 800

Kulturveckan 2010

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden har diskuterade årets kulturvecka som infaller under skolornas höstlov.

Kulturveckan är tänkt som en möjlighet för våra flickor och pojkar att un- der novemberlovet få ta del av, samt möjlighet att utöva olika kulturella aktiviteter.

Kultur- o fritidschefen fick i uppdrag att till arbetsutskottets sammanträ- de den 30 september utforma och redovisa ett förslag på aktiviteter till årets kulturvecka, vilket inkommit. Bilaga

Beredning

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden § 96/2010 Arbetsutskottet § 45/2010

Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden vidhåller uppdraget till kultur- och fritidschefen att se över möjligheterna att i samarbete med studieför- bunden ta fram olika aktiviteter.

Samt önskas en skriftlig redovisning av innehållet i årets kulturvecka.

____

Beslutsexpediering Kultur- och fritidschefen

(68)
(69)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2010-10-21

Blad nr

Barn-, kultur och utbildnings- nämnden

19

Justering (sign)

§ 110

Dnr 2010.119 613

Projekt – Kultur inom äldreomsorgen, uppsökande kultur- verksamhet med Musikskolan

Sven- Gösta Näslund, Strömsunds kommunala musikskola anhåller hos barn-, kultur- och utbildningsnämnden om bidrag till Projekt – Kultur inom äldrevården – uppsökande kulturverksamhet med Musikskolan.

Syftar med projektet är:

Att nå ut till en grupp i samhället som inte kan ta sig till kulturevene- mang. Denna grupp har dessutom arbetat och varit till nytta för kommu- nen. Det skall även vara en kontinuitet i verksamheten, men skall för den skull inte konkurrera med annan kultur som dessa människor skall få.

Det är en verksamhet som går att utveckla i hela kommunen och därmed vara en del i en kulturskolas utbud, efter som alla musiklärarna kan verka inom sina arbetsområden. Man kan dessutom variera sig med att åka och gästspela på andra områden. Bilaga

Sven-Gösta Näslund informerade nämnden om projektet.

Beredning

Arbetsutskottet § 46/2010

(70)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2010-10-21

Blad nr

Barn-, kultur och utbildnings- nämnden

20

Justering (sign)

§ 110 forts

Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut

Barn- Kultur och utbildningsnämnden ställer sig positiv till tanken om musik till äldrevården.

Detta genomförs enligt förslaget under 3 mån höstterminen 2011 i gamla Fjällsjö kommundel.

Därefter utvärderas verksamheten och beslut fattas om en eventuell utök- ning av resten av kommunen.

Förslag om fördelning av kostnaden.

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden tar personalkostnaden Socialnämnden tar kostnaden för resor och traktamenten.

Kommunstyrelsen tar investeringskostnaden.

Eftersom förslaget berör flera än barn-, kultur- och utbildningsnämnden så skickas förslaget vidare till socialnämnd och kommunstyrelse för be- slut.

____

Beslutsexpediering Sven- Gösta Näslund Kultur- och fritidschefen Kommunstyrelsen Socialnämnden

(71)
(72)
(73)
(74)
(75)
(76)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2010-10-21

Blad nr

Barn-, kultur och utbildnings- nämnden

21

Justering (sign)

§ 111

Dnr 2010.64 046

Stiftelsen Hedvig och Eva Schusters

Barn-, kultur- och utbildningsnämnd ansvarar för 1/3 av avkastningen ur Hedvig och Eva Schusters minnesfond.

Sökande skall vara bosatt (kyrkobokförd) i den del av Strömsunds kom- mun som omfattas av gamla Frostvikens socken. Samt att kulturell verk- samhet där den kyrkliga och musikaliska särskilt ska ihågkommas.

För utdelning 2009 skall annonsering ske på hemsidan med uppgift om att ansökan om stipendium skall vara inlämnade senast 30 september 2010.

Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut

Annonsering har skett men inga ansökningar har inkommit varför ingen utdelning ur Hedvig och Eva Schusters minnesfond kommer att ske 2010.

____

(77)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2010-10-21

Blad nr

Barn-, kultur och utbildnings- nämnden

22

Justering (sign)

§ 112

Dnr 2010.128 600

Sammanträdesdagar 2011 för barn-, kultur- och utbildnings- nämnden

Förslag till sammanträdesdagar

Arbetsutskottet Nämnden

Januari 12-13

Februari 10

Mars 31

April 14

Maj 26

Juni 9

Juli

Augusti 11

September 22 1

Oktober 13

November 3

December 8

Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut

Sammanträdesdagar 2011 enligt upprättat förslag ____

Beslutsexpediering Samtliga ledamöter Kansli

(78)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2010-10-21

Blad nr

Barn-, kultur och utbildnings- nämnden

23

Justering (sign)

§ 113

Dnr 2010.123 606

Ansökan om anpassad studiegång för elev vid Vattudalssko- lan i Strömsund

Skrivelse har den 11 oktober 2010 inkommit från rektor vid Vattudalssko- lan i Strömsund med ansökan om anpassad studiegång för en elev i skol- år 9. Eleven och föräldrar är informerade om vad detta innebär och har accepterat att rektor ansöker om anpassad studiegång.

Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut

1 Den anpassade studiegången godkänns, till vårterminens slut 2011, enl.

grundskoleförordningen 5 kap § 10.

2 Rektor skall till barn-, kultur- och utbildningsnämndens sammanträde den 11 februari 2011 lämna en redovisning av ärendet.

____

Beslutsexpediering Rektor område Vattudal

(79)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2010-10-21

Blad nr

Barn-, kultur och utbildnings- nämnden

24

Justering (sign)

§ 114

Delgivningar

Dnr 2010.118.606

1. Barn- och utbildningschefens beslut om lov för en elev i skolår 1 vid Jormskolan i område Frostviken under tiden 30 september 2010 till och med 15 oktober 2010. (12 skoldagar)

2. Anhållan från barn-, kultur- och utbildningsnämnden om tilläggsanslag Kf § 62/2010

3. Inköp av datorer och program. Kf § 63/2010 4. Normer för föreningsbidrag. Kf § 64/2010

Dnr 2010.114 623

5. Barn- och utbildningschefens beslut om lov för elev i skolår 7 vid Frostviksskolan i Gäddede under tiden 11 november 2010 till och med 26 november 2010. (12 skoldagar)

6. Revisionsrapport – Ledarskapet i organisationen.

Barn-, kultur- och utbildningsnämndens beslut Redovisningen av delgivningarna godkänns ____

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :