• No results found

Upphandling avseende Revisorsnämndens prov för revisorsexamen och högre revisorsexamen åren

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Upphandling avseende Revisorsnämndens prov för revisorsexamen och högre revisorsexamen åren"

Copied!
7
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

UPPHANDLING

2004-03-19 Dnr 2004-492

Upphandling avseende Revisorsnämndens prov för revisors- examen och högre revisorsexamen åren 2005 – 2008

Revisorsnämnden (RN) inbjuder Er härmed att lämna anbud på konstruktion och rättning av prov för revisorsexamen och högre revisorsexamen åren 2005 – 2008.

A. UPPDRAGSSPECIFIKATION 1. Bakgrund

Revisorsnämnden skall enligt 2 § förordningen (1995:665) om revisorer anordna prov för revisorsexamen och högre revisorsexamen. Proven anordnas två gånger om året – i maj eller juni samt i november. Vårens prov anordnas dock endast om minst 20 sökande uppfyller fordringarna för att få avlägga provet i fråga (se 14 § Revisorsnämndens föreskrifter RNFS 1996:1).

Antalet tentander har sedan de första proven anordnades 1998 varierat kraftigt, från ett fåtal till drygt 300 per provomgång (hösten 2003). Proven är obligatoriska sedan den 1 januari 2003. Till proven som genomförs våren 2004 har 151 personer anmält sig.

2. Uppdragets mål

Genomförande av prov för revisorsexamen samt högre revisorsexamen vid två tillfällen vardera år under åren 2005 – 2008.

3. Uppdragets omfattning

3.1. Konstruktion årligen av minst ett och högst två prov för revisorsexamen samt minst ett och högst två prov för högre revisorsexamen.

3.2. Testning av prov (provtester).

3.3. Konstruktion av svarsmallar för respektive prov.

3.4. Rättning av provsvar.

3.5. Sammanställning av resultatrapport över avlagda prov.

(2)

4. Leverantörens genomförande av uppdraget

4.1. Utarbetande av provförslag och svarsmallar. (Jfr punkt 5. Provens utformning.) 4.2. Medverkan vid sammanträden med RN:s examensråd för genomgång och eventuella

justeringar av provförslag och svarsmallar.

4.3. Genomförande av provtester. Leverantören testar frågorna på minst två personer per prov. Testtentanderna tillhandahålles av leverantören.

4.4. Framställning i elektronisk form av respektive prov/svarsmall efter examensrådets beslut om slutlig utformning.

4.5. Rättning av provsvar.

4.6. Genomgång av s.k. gränsfall, dvs. provsvar där poängen ligger strax under godkänt resultat.

4.7. Sammanställning av en resultatrapport över respektive prov. Med resultatrapport skall förstås en skriftlig sammanställning över tentanderna med angivande av respektive tentands antal poäng per delsvar och totalt.

4.8. Genomgång av resultatrapporter med examensrådet.

4.9. Förnyad bedömning av resultatet om underkänd tentand så begär samt genomgång av bedömningen med examensrådet.

4.10. Antal sammanträden med examensrådet beräknas uppgå till åtta–tio stycken per år.

Varje sammanträde tar normalt en arbetsdag i anspråk.

5. Provens utformning

Proven skall ha ett för examen relevant innehåll – för riktlinjer se bilaga A ”Information om prov för revisorsexamen och högre revisorsexamen”. Prov och svarsmallar bör utformas på motsvarande sätt som hittills (se www.revisorsnamnden.se, Examination).

6. Plats för uppdragets utförande

Sammanträden med examensrådet äger rum i RN:s lokaler, Karlavägen 104 i Stockholm.

Övrigt arbete utförs hos leverantören.

7. Allmänna bestämmelser för uppdraget samt tidsplan

7.1. Leverantören skall utse och namnge en projektansvarig för uppdragets genomförande med följande kvalifikationer:

7.1.1. Personen skall vara auktoriserad revisor

7.1.2. Personen bör ha erfarenhet av utbildningsverksamhet i ekonomiska/juridiska ämnen.

7.2. Den projektansvarige företräder leverantören vid utförandet av uppdraget och är i detta underställd RN.

7.3. Uppdraget skall genomföras enligt en tidsplan som fastställs av examensrådet.

Följande riktlinjer kan anges:

(3)

7.3.1. Sammanträde med examensrådet för planering och strukturering av prov

första planeringssamman- trädet i augusti/september 2004, därefter normalt i januari och augusti månad varje år

7.3.2. Konstruktionsfas

7.3.3. Presentation av provförslag/svarsmallar (förslaget skall vara examensrådet tillhanda senast 1 vecka före sammanträde)

inom 3 – 5 månader efter planeringssammanträdet enligt punkt 7.3.1.

7.3.4. Bearbetning av provförslag/svarsmallar 7.3.5. Provtest

7.3.6. Sammanträde för fastställande av slutligt prov

cirka 4 veckor innan provets genomförande

7.3.7. RN tillställs slutligt prov i elektronisk form

senast 1 vecka innan provtillfället 7.3.8. Redovisning av rättning och resultatrapport för

examensrådet

inom 10 veckor efter avhållet prov 7.3.9. Förnyade bedömningar

7.3.10. Avrapportering till examensrådet av förnyade bedömningar

inom 4 veckor efter det att fram- ställningarna inkommit till den projektansvarige

7.4. RN ansvarar för provens genomförande. Den projektansvarige skall dock vid respektive provtillfälle vara tillgänglig per telefon för att besvara eventuella uppkommande frågor.

7.5. RN ansvarar för att provsvaren översänds för rättning till den projektansvarige omgående efter genomfört prov. Motsvarande gäller framställningar om förnyad bedömning sedan slutdatum för att göra sådan framställning utgått.

7.6. Den projektansvarige ansvarar för att rättade provsvar/förnyade bedömningar översänds till RN snarast efter det att rättning/bedömning avslutats.

B. KOMMERSIELLA BESTÄMMELSER 8. Upphandlingsform

8.1. Denna upphandling genomförs som förenklad upphandling enligt lagen (1992:1528) om offentlig upphandling. Det bör observeras att upphandlingsformen ”Förenklad upphandling” inte innebär utfästelse om att RN:s beslut om leverantör kommer att föregås av förhandling. Möjligheterna att komplettera ingivet anbud i efterhand är också begränsade. Det är därför viktigt att anbudet innehåller samtliga begärda uppgifter (se nedan punkt 16. Krav på leverantören).

8.2. RN har rätt att utesluta anbudsgivare från deltagande som är:

y i konkurs eller likvidation

y föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation etc.

(4)

y dömd för brott avseende yrkesutövning

y i skuld för socialförsäkringsavgifter, andra avgifter eller skatter

y belastad med allvarliga fel i yrkesutövningen.

8.3. Lämnade anbud skall vara bindande t.o.m. den 31 augusti 2004.

9. Priskonstruktion 9.1. Fast pris utgår per:

y konstruerat prov med svarsmall inklusive framställning av original i elektronisk form

y provtest

y rättat provsvar inklusive redovisning av detta i resultatrapport

y förnyad bedömning av provsvar.

9.2. Timarvode utgår för den projektansvariges deltagande i sammanträde med examensrådet.

9.3. Ersättning utgår för den projektansvariges utlägg för resor i samband med sammanträden med examensrådet. Timarvode utgår för restid.

9.4. Timarvode utgår för den projektansvariges tillgänglighet per telefon under provtillfällena.

9.5. Leverantören äger rätt att fakturera 75 procent av överenskommet fast pris för ett konstruerat prov efter leverans av ett första fullständigt provutkast (inkl. svarsmall).

Resterande del får faktureras efter avlämnande av det slutliga provet. Timarvode och reseersättning får faktureras löpande.

9.6. Betalningsvillkor 30 dagar.

10. Äganderätt

10.1. Äganderätten till av leverantören framställt material tillkommer RN.

11. Byte av projektledare

Inträffar omständigheter som innebär att i anbudet angiven projektansvarig inte kan påbörja eller fullfölja sitt arbete skall RN snarast underrättas. Leverantören skall snarast meddela RN förslag till ny projektansvarig. Ny projektansvarig skall godkännas av RN.

Byte av projektansvarig berättigar inte till ändrad ersättning för uppdraget.

12. Hävande av avtal

12.1. I händelse av att leverantören i något väsentligt avseende inte uppfyller vad som ankommer på denne enligt punkterna 3–5, 7, 11 och 15 i upphandlingsunderlaget

(5)

äger RN rätt att häva avtalet. Leverantören skall ersätta RN för verifierade merkostnader till följd av att avtalet upphör.

12.2. Leverantören äger rätt att häva avtalet om RN i något väsentligt avseende gör sig skyldig till avtalsbrott. RN skall ersätta leverantören för verifierad upparbetad tid samt för verifierade merkostnader till följd av att avtalet upphör.

13. Befrielsegrunder/force majeure

Om uppdraget inte kan fullgöras enligt avtalet på grund av omständigheter utanför leverantörens kontroll som denne inte skäligen kunnat förutse då avtalet träffades utgör detta grund för befrielse från ersättningsskyldighet. Motsvarande gäller vid förhinder på RN:s sida.

14. Tvist

14.1. Eventuell tvist mellan RN och leverantören skall avgöras vid allmän domstol enligt svensk lag.

14.2. Leverantören får inte avbryta eller uppskjuta fullgörandet av prestationer som åvilar leverantören under åberopande av att tvisteförfarande påkallats eller pågår.

15. Sekretess

15.1. Det åligger leverantören att iaktta tystnadsplikt under genomförandet av uppdraget vad gäller utformning och genomförande av proven samt om omständigheter som rör enskilda tentander. Tentander som används vid provtest omfattas av tystnadsplikten.

C. ANVISNINGAR TILL ANBUDSGIVARE

16. Krav på leverantören

16.1. Leverantören skall uppfylla lagenligt ställda krav avseende sina registrerings-, skatte- och avgiftsskyldigheter. Följande handlingar skall bifogas anbudet för att styrka att dessa skyldigheter fullgjorts:

y Kopia av registreringsbevis från Patent- och registreringsverket (PRV).

y Intyg från Skatteverket (se bifogad blankett ”Begäran. Upplysningar vid offentlig upphandling”, bilaga B) som visar att leverantören är fri från skulder för svenska skatter och sociala avgifter samt är registrerad för F-skatt.

16.2. Leverantören skall bifoga en beskrivning som visar hur leverantören avser att organisera arbetet för att säkerställa uppdragets genomförande enligt punkten 4 (personalresurser, medarbetares kompetens etc).

(6)

16.3. Leverantören skall namnge en projektansvarig samt redogöra för dennes meriter för uppdraget (se punkt 7.1 ovan). Namn och telefonnummer till personer som kan uttala sig om den projektansvariges erfarenhet på utbildningsområdet är önskvärda. Leve- rantören bör även namnge ersättare i händelse av den projektansvariges förfall.

16.4. Leverantören skall i anbudet bekräfta att samtliga punkter i upphandlingsunderlaget accepteras.

16.5. Leverantören skall konstruera och bifoga en provfråga omfattande 10 poäng med tre deluppgifter för revisorsexamen samt en motsvarande provfråga för högre

revisorsexamen. Till båda frågorna skall bifogas en svarsmall.

16.6. Leverantören skall uppge önskat:

y pris per konstruerat prov inklusive svarsmall samt framställning av original i elektronisk form

y pris per provtest

y pris per rättat provsvar inklusive redovisning av detta i resultatrapport

y pris per förnyad bedömning

y timarvode för den projektansvarige.

Priserna skall anges i svenska kronor exklusive moms.

17. Anbudsutvärdering

17.1. Utvärdering av anbuden kommer att baseras på de krav som uppställs i detta underlag. En förutsättning för att ett anbud skall tas upp till utvärdering är att alla skall-krav i punkt 16 är uppfyllda.

17.2. Anbud som kommit in för sent tas inte upp till prövning.

17.3. Anbudsutvärderingen kommer att genomföras i fyra steg:

Steg 1: Kontroll av att anbudsgivaren uppfyller uppställda skall-krav på leverantör (punkt 16). De anbudsgivare som uppfyller kraven är godkända för prövning enligt steg 2.

Steg 2: Rankning av anbuden med beaktande av tre kriterier:

1. leveranssäkerhet (bedömningen görs med utgångspunkt från den organisationsbeskrivning som bifogats),

2. den projektansvariges meriter/referenser samt 3. pris

Anbuden placeras i fallande ordning där 1:a placeringen står för högsta leveranssäkerhet (organisation), bästa meriter/referenser respektive lägsta pris.

Utvärderingskriterierna viktas enligt följande:

y högsta leveranssäkerhet 30 procent

y bästa meriter/referenser hos angiven projektansvarig 30 procent

y lägsta pris 40 procent

(7)

Sammanräkning av poängen för de tre kriterierna enligt formeln: Placering x Procentsats = Poäng. De tre anbudsgivare som erhållit lägst antal poäng går vidare till steg 3.

Steg 3: Presentation av respektive anbudsgivares projektansvarige och ev. närmaste medarbetare för examensrådet. Presentationen planeras ske vid examensrådets sammanträde den 22 juni 2004. Examensrådet skall med beaktande dels av presentationen, dels av de frågeexempel som respektive anbudsgivare bifogat (se punkt 16.5) rangordna anbudsgivarna. RN kommer att välja den anbudsgivare som examensrådet förordar som leverantör.

D. ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

18. Anbud skall lämnas skriftligt. Antalet sidor inklusive eventuella bilagor skall vara numrerade i löpnummerordning samt vara märkta med anbudsgivarens namn.

19. Anbudet skall skickas till Revisorsnämnden, Box 24014, 104 50 STOCKHOLM.

20. Anbudet lämnas i dubbla kuvert varav det inre skall märkas med ”ANBUD PROV- KONSTRUKTÖR”.

21. Anbudet skall vara RN tillhanda senast kl.16:40 den 12 maj 2004. För sent inkommet anbud tas inte upp till utvärdering.

22. Om anbudsunderlaget innehåller oklarheter som föranleder frågor av mer komplicerat eller omfattande slag bör RN kontaktas skriftligen för att alla anbudsgivare skall ges möjlighet att få samma information.

23. Kontaktperson i denna upphandling är Gunilla Arvidsson, telefon 08-783 18 81.

Peter Strömberg Direktör

References

Related documents

impairment test som skall granskas finns det ett antal revisionsåtgärder som bör vidtas. Jag bör främst kontrollera att de antaganden som granskas också är korrekt inlagda i

Medco AB förvärvar 20 % av aktierna i Hygienprodukter AB från Folke Pettersson för 500 tkr och resterande 80 % av aktierna från Strategiska Affärer AB för 2 000 tkr..

Då vissa avvikelser föreligger mellan den finansiella rapportering som Pulverbolaget skickat till det brittiska moderföretaget och det svenska dotterföretagets årsredovisning blir

De har pre- senterat en likviditetsbudget för 2007 och 2008 som indikerar att företaget klarar att infria sina åtaganden gentemot kreditgivare och andra intressenter utan

Vi är framme vid delårsbokslutet per den 30 juni 2004 och Erik Jansson kontaktar dig för att förhöra sig om din syn på förslag till skatteutjämning inom koncernen.. Eriks

framgår att revisorn inte kan vara ombud för en revisionsklient och direkt föra dennes talan men att partsställningshotet minskas till en acceptabel nivå om revisorn endast biträder

Från och med detta datum är det god sed på aktiemarknaden för svenska bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad att tillämpa... Den tidigare koden

valutakursen efter detta ska ej beaktas. Vid terminssäkring får terminskursen användas.. d) Påverkar ej varulagervärderingen utan är en intäktsreduktion vid försäljningen att