• No results found

essens och frågetecken EKONOMI

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "essens och frågetecken EKONOMI"

Copied!
30
0
0

Full text

(1)

EKONOMI

essens och frågetecken

(2)

KÄRNPUNKT

1

(3)

E

TT ANNAT SÄTT ATT BESKRIVA DET EKONOMISKA KRETSLOPPET

(4)
(5)
(6)

T

RE GRUNDLÄGGANDE ANTAGANDEN

 Mer är bättre

 Människor har preferens för materiellt välstånd och

för fritid och föredrar mer av dessa framför mindre

 Marginalnyttan är avtagande

 Vinsten av att få ännu mer avtar ju mer man redan

har

 Sociala preferenser

 Människor bryr sig inte bara om sin egen situation utan även om andra  Neoklassisk teori utgår som regel endast från antagande 1 och 2

(7)

R

ATIONELLA OCH SUVERÄNA

K

ONSUMENTER

 Konsumenter har bestämda åsikter – preferenser  Individen maximerar sin nytta – välbefinnande,

välfärd -givet budgetrestriktioner

 Välbefinnandet är ett mått på i vilken grad

(8)

R

ATIONELLA PROCUCENTER

 Av alla tänkbara tillverkningsalternativ väljer

producenten den metod och den volym som ger honom den största vinsten

 Producenten maximerar sin vinst givet den

(9)

J

ÄMVIKT

 I diagrammet finns

bara en punkt där köpviljan och viljan att sälja är lika stora - där råder jämvikt

mellan utbud och efterfrågan

(10)

T

OTALA INTÄKTER

= 10

X

100=1000

KR

P

RODUCENTÖVERSKOTT

=

TOTALA INTÄKTER

RÖRLIGA KOSTNADER Mängd 10 Pris Utbud Efterfrågan 100 Producentöversko tt Rörliga kostnader

(11)

N

ETTOKONSUMENTÖVERSKOTT

Mäng d 10 Pris Utbud Efterfrågan 100 konsumentöverskott

(12)

N

ATIONLRÄKENSKAPERN

 BNP=Y=C+I+IL+G+NX

 C=privat konsumtion

 I=investeringar

 IL=lagerinvesteringar

 G=offentliga utgifter och investeringar

(13)

BNP

PER CAPITA

- S

VERIGE 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 1840 1860 1880 1900 1920 1940 1960 1980 2000 2020

(14)

KÄRNPUNKT

2

(15)

A

LLA VAROR PASSAR INTE PÅ EN MARKNAD

 Det är bara när det finns ett tydligt ägande och

en tydlig köpare och säljare som marknaden fungerar.

(16)
(17)
(18)
(19)
(20)

K

RITIK AV

NEO-

KLASSISKA MODELLEN

A

LL TILLVÄXT ÄR INTE POSITIV

Det är…

 Mental och fysisk

hälsa  Tillfredsställande och tryggt arbete  Stabila familjeförhållanden  Sociala nätverk  Frihet  Moraliska värden

(21)

M

ARKNADSMISSLYCKANDE

E

KONOMISK UTVECKLING SKAPAR INTE LYCKA

 Välfärden beror snarare på politiska beslut än

(22)

KÄRNPUNKT

3

(23)

E

N POLITIK FÖR EN HÅLLBAR EKONOMI

Ekologiska ekonomens svar:

 Marknaden kan bara hantera marknadsvaror  Effektivt resursutnyttjade uppnås bara på

marknaden och bara för sådana varor

 Marknaden kan inte hantera frågor om ”skala”  Marknaden kan inte hantera frågor om

fördelning

 Marknaden kan inte hantera frågor om ren luft,

(24)

D

ALY POLICY

 Scale before distribution

 Sustainability is the criterion for scala  Justice is the criterion for distribution  Quantity before price

 Source before sink

(25)

D

ALYS SEX DESIGNPRINCIPER

1. Economic policy always has more than one goal

and each independent goal require an independent policy instrument

2. Policies should strive to attain the necessary

degree of macro-control with the minimum sacrifice of micro-level freedom and variability

3. Policies should leave a margin of error when

(26)

DALYS SEX DESIGNPRINCIPER

1. Economic policy always has more than one goal

and each independent goal require an independent policy instrument

2. Policies should strive to attain the necessary

degree of macro-control with the minimum sacrifice of micro-level freedom and variability

3. Policies should leave a margin of error when

(27)

D

ALYS SEX DESIGNPRINCIPER

1. Economic policy always has more than one goal

and each independent goal require an independent policy instrument

2. Policies should strive to attain the necessary

degree of macro-control with the minimum sacrifice of micro-level freedom and variability

3. Policies should leave a margin of error when

(28)

D

ALYS SEX DESIGNPRINCIPER

4. Policies must recognize that we always start

from historical given initial conditions

5. Policies must be able to adapt to changed

conditions

6. The domain of policy-making unit must be

congruent with the domain of the causes and effects of the problem which the policy deals (principle of subsidiary)

(29)

D

ALYS SEX DESIGNPRINCIPER

4. Policies must recognize that we always start

from historical given initial conditions

5. Policies must be able to adapt to changed

conditions

6. The domain of policy-making unit must be

congruent with the domain of the causes and effects of the problem which the policy deals (principle of subsidiary)

(30)

D

ALYS SEX DESIGNPRINCIPER

4. Policies must recognize that we always start

from historical given initial conditions

5. Policies must be able to adapt to changed

conditions

6. The domain of policy-making unit must be

congruent with the domain of the causes and effects of the problem which the policy deals (principle of subsidiary)

References

Related documents

För det tredje har det påståtts, att den syftar till att göra kritik till »vetenskap», ett angrepp som förefaller helt motsägas av den fjärde invändningen,

Samtidigt som man redan idag skickar mindre försändelser direkt till kund skulle även denna verksamhet kunna behållas för att täcka in leveranser som

Stöden omfattar statliga lån och kreditgarantier; anstånd med skatter och avgifter; tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter under pandemins första fas; ökat statligt ansvar

46 Konkreta exempel skulle kunna vara främjandeinsatser för affärsänglar/affärsängelnätverk, skapa arenor där aktörer från utbuds- och efterfrågesidan kan mötas eller

För att uppskatta den totala effekten av reformerna måste dock hänsyn tas till såväl samt- liga priseffekter som sammansättningseffekter, till följd av ökad försäljningsandel

Regioner med en omfattande varuproduktion hade också en tydlig tendens att ha den starkaste nedgången i bruttoregionproduktionen (BRP) under krisåret 2009. De

Generella styrmedel kan ha varit mindre verksamma än man har trott De generella styrmedlen, till skillnad från de specifika styrmedlen, har kommit att användas i större

I regleringsbrevet för 2014 uppdrog Regeringen åt Tillväxtanalys att ”föreslå mätmetoder och indikatorer som kan användas vid utvärdering av de samhällsekonomiska effekterna av

Parallellmarknader innebär dock inte en drivkraft för en grön omställning Ökad andel direktförsäljning räddar många lokala producenter och kan tyckas utgöra en drivkraft

Närmare 90 procent av de statliga medlen (intäkter och utgifter) för näringslivets klimatomställning går till generella styrmedel, det vill säga styrmedel som påverkar

Det finns en bred mångfald av främjandeinsatser som bedrivs av en rad olika myndigheter och andra statligt finansierade aktörer. Tillväxtanalys anser inte att samtliga insatser kan

Det har inte varit möjligt att skapa en tydlig överblick över hur FoI-verksamheten på Energimyndigheten bidrar till målet, det vill säga hur målen påverkar resursprioriteringar

Detta projekt utvecklar policymixen för strategin Smart industri (Näringsdepartementet, 2016a). En av anledningarna till en stark avgränsning är att analysen bygger på djupa

DIN representerar Tyskland i ISO och CEN, och har en permanent plats i ISO:s råd. Det ger dem en bra position för att påverka strategiska frågor inom den internationella

1. Policies that, entirely or partially, are aimed at fostering entrepreneurship and SMEs. These comprise the narrow definition of entrepreneurship and SME policies and include,

The nature of the Swedish funding scheme means that data needs to be collected from the central agencies involved and the regional authorities and organizations that fund

Regulations and regulatory burden can principally affect the competitive situation in a market in two ways: first, the regulatory burden can entail a fixed start-up cost, which

Industrial Emissions Directive, supplemented by horizontal legislation (e.g., Framework Directives on Waste and Water, Emissions Trading System, etc) and guidance on operating

Re-examination of the actual 2 ♀♀ (ZML) revealed that they are Andrena labialis (det.. Andrena jacobi Perkins: Paxton & al. -Species synonymy- Schwarz & al. scotica while

En del unga vuxna upplevde att de aldrig skulle kunna acceptera sitt hjärtfel, utan det var något de var tvungna att leva med men de hade hellre valt att leva ett liv utan

Resultatet visar att kunskap och tidigare erfarenheter hos omvårdnadspersonalen är förutsättningar för att utföra munvård samtidigt visar även resultatet att omvårdnadspersonalen

Priserna för småhus var 8 procent högre under första kvartalet 2014 än motsvarande kvartal ett år tidigare, medan priserna för bostadsrätter i Stockholms stad var knappt 13

VBU delar utredarens bedömning att utgångspunkten i socialtjänstens arbete bör vara vilka insatser som erbjuds och vad insatserna ska syfta till, i stället för nuvarande inriktning