• No results found

utvecklingsmöjligheter för att främja fler samiska språk

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "utvecklingsmöjligheter för att främja fler samiska språk "

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

UMEÅ K O MMUN

Yttrande Sida 1 av 1 2019-09-17 Dnr: KS-2019/00438

Kulturdepartementet 103 33 STOCKHOLM

Remiss: Samiskt språkcentrums

utvecklingsmöjligheter för att främja fler samiska språk

Umeå kommun har fått möjlighet att yttra sig över Remiss: Samiskt språkcentrums utvecklingsmöjligheter för att främja fler samiska språk.

Sista dag att besvara remissen är 17 september 2019.

Umeå kommun ställer sig bakom Sametingets förslag att inrätta två nya språkcentrum på nordsamiskt respektive pite-/lulesamiskt område. Det är viktigt att språkcentrums verksamhetsområde även geografiskt täcker de mindre språken ume- och pitesamiska. I Umeå kommun finns talare av alla samiska språk som av tradition talas i Sverige, men även talare av andra samiska språk. Det är naturligt att samiskt språkcentrum arbetar för alla fem samiska språk; sydsamiska, umesamiska, pitesamiska, lulesamiska och nordsamiska.

Umeå kommun anser att det är viktigt att överbrygga de geografiska avstånden så att språkcentrum effektivt kan bidra till att stärka de samiska språken över hela området, även för dem som inte bor i närheten av samiskt språkcentrum eller i en kommun som ingår i förvaltningsområdet för samiska. Det är viktigt att språkcentrum kan verka för hela det samiska samhällets språkliga utveckling, inte bara i de kommuner som ingår i förvaltningsområdet för samiska. Umeå kommun hoppas också att de språkcentrum som ansvarar för mindre språken ume- och pitesamiska kan bistå kommunerna med rådgivning och liknande, eftersom det finns en utmaning i att hitta lärare och undervisningsmaterial exempelvis till modersmålsundervisningen i dessa språk.

j/:p;(lf dffi: .· fli et!vJ fv\_

Hans Lindberg (S) Margarl t ~ ~ ~ ~ t te

Kommunstyrelsens ordförande Stadsdirektör

UMEÅ KOMMUN, STADSLEDNINGSKONTORET, 901 84 UMEÅ Telefon: 090-16 IO00 vx. Telefax: 090-16 32 08

Besöksadress: Skolgatan 31 A

References

Related documents

språkcentrums utvecklingsmöjligheter för att främja fler samiska språk där fler språkcentrum med placering i Giron/Kiruna och Jåhkåmåhkke/Jokkmokk förslås, särskilt efter

Regeringskansliet har anmodat Länsstyrelsen i Stockholm att yttra sig över Sametingets rapport Samiskt språkcentrums utvecklingsmöjligheter för att främja fler samiska

Skolverket delar rapportens syn på att ett aktivt arbete med undervisning i försko- lor och skolor är en framgångsfaktor i revitaliseringsarbetet och har inga syn- punkter på

registrator@statskontoret.se www.statskontoret.se DATUM 2019-09-06 ERT DATUM 2019-05-13 DIARIENR 2019/101-4 ER BETECKNING Ku2019/00736/CSM Regeringskansliet

SKL vill betona att kommuner och regioner redan idag arbetar för att främja språkrevitaliseringen och ifrågasätter därför förslaget om ytterligare ålägganden gentemot

UHR instämmer vidare i utredningens förslag till uppdrag, men ser att samiska språkcentrums verksamhet tydligare bör kopplas till och samverka med det lärosäte som har

Vindelns kommun ställer sig bakom Sametingets förslag att samiska förvaltningskommuner ska åläggas att arbeta mer aktivt för att revitalisera. samiska språken och arbeta mer

Örnsköldsviks kommun anser att kopplingen mellan språk och kultur saknas i förslaget om språkcentrum för finska och ska infogas i de uttalade arbetsuppgifterna för språkcentrum