• No results found

Folkets hus i Hallunda, Bragesalen, kl 17:30– 21:00 Beslutande

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Folkets hus i Hallunda, Bragesalen, kl 17:30– 21:00 Beslutande"

Copied!
62
0
0

Full text

(1)

Plats och tid Folkets hus i Hallunda, Bragesalen, kl 17:30 – 21:00

Beslutande Se bilaga

Ersättare Se bilaga

Övriga deltagande Kommundirektör Leif Eriksson, Kanslidirektör Jakob Etaat

Utses att justera Myrna Persson (MP) och Kerstin Amelin (V)

Plats och tid för justering Kommunalhuset i Tumba, torsdagen den 20 juni 2019 kl. 17:00

Sekreterare Paragrafer 91 – 112

Håkan Hultgren

Ordförande

Marcus Ekman (S)

Justerare

Myrna Persson (MP) Kerstin Amelin (V)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2019-06-18

Anslaget den Nedtas den

2019-06-24 2019-07-16

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningsförvaltningen

Underskrift

_________________________

Håkan Hultgren

(2)

BOTKYRKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2[42]

Kommunfullmäktige

2019-06-18

§ 91

Delårsrapport 1 2019 – Kommunen (KS/2019:279)

Beslut

1. Kommunfullmäktige har behandlat delårsrapport 1 för perioden januari – april 2018 enligt 8 kapitlet 20 a § kommunallagen.

2. Kommunfullmäktige beslutar medge samhällsbyggnadsnämnden 2,75 miljoner kronor för medfinansiering av Trafikverkets utbyggnad av gång- och cykelvägen mellan Skyttbrink i Tumba till Tullinge. Ansla- get finansieras genom medel avsatta till kommunstyrelsens/kommun- fullmäktiges förfogande.

3. Kommunfullmäktige beslutar medge samhällsbyggnadsnämnden 275 000 kronor för att ta fram en cykelplan och 1,3 miljoner kronor för att ta fram ett grönstrukturprogram. Anslagen finansieras genom medel avsatta till kommunstyrelsens/kommunfullmäktiges förfogande.

4. Kommunfullmäktige beslutar att inte medge kultur- och fritidsnämn- den kompensation med 0,4 miljoner kronor för anläggningsbidrag till Tumba tennisklubb.

5. Kommunfullmäktige beslutar att omfördela budget för verksamheten unga vuxna 16 – 19 år till följd av ändrad ansvarsfördelning. Beslutet innebär att socialnämndens budget reduceras med 1,7 miljoner kronor.

Av dessa tillförs kultur- och fritidsnämnden 1,0 miljoner kronor, ut- bildningsnämnden 0,4 miljoner kronor och kommunstyrelsen 0,3 mil- joner kronor.

6. Kommunfullmäktige beslutar att omfördela 0,8 miljoner kronor från kultur- och fritidsnämndens budget till kommunfullmäktiges/kommun- styrelsens medel till förfogande. Omfördelningen görs med anledning av att nämnden fick ett större tillskott för bidragsgivningen till Hall- unda Folkets Hus än vad det faktiska avtalet innebär.

7. Kommunfullmäktige beslutar medge tekniska nämnden 1,5 miljoner kronor i utökad investeringsram för köksombyggnad i Eklidskolan. Ef- ter tillägg uppgår den totala investeringsramen till 9,5 miljoner kronor.

Anslaget finansieras genom ökad upplåning.

8. Kommunfullmäktige beslutar medge tekniska nämnden 4 miljoner kronor i utökad investeringsram till följd av att pålningsarbeten vid upprustningen av Broängens sporthall varit mer omfattande än beräk- nat. Efter tillägg uppgår den totala investeringsramen till 26 miljoner kronor. Anslaget ska finansieras genom ökad upplåning.

9. Kommunfullmäktige beslutar avslå tekniska nämnden hemställan om 2 miljoner kronor i utökad investeringsram för tillkommande utgifter vid upprustning av Rödstu Hage. Utökningen motsvarar 4,6 procent av be- fintlig investeringsram. Hemställan avslås med hänvisning till Riktlinje

(3)

för investering i Botkyrka kommun (KS 2018:609). I riktlinjerna fram- går att för projekt där prognosen beräknas avvika från budget med max + 5 % dock högst 5 miljoner kronor behöver inte tilläggsbudget begä- ras utan avvikelsen ska rapporteras vid slutredovisning.

10. Kommunfullmäktige beslutar medge samhällsbyggnadsnämnden 0,2 miljoner kronor i utökad investeringsram till följd av ökade utgifter för markberedning. Efter tillägg uppgår den totala investeringsramen till 1,2 miljoner kronor. Anslaget finansieras genom ökad upplåning.

Ärendet

Kommunstyrelsen har 2019-06-03 § 99 lämnat ett förslag till beslut.

Delårsrapport 1 2019 har upprättats utifrån inlämnade delårsrapporter från respektive förvaltning samt av kommunledningsförvaltningen genomförd övergripande uppföljning och analys. Vård- och omsorgsnämnden, utbild- ningsnämnden samt tekniska nämnden har inte beslutat sina delårsrapporter innan denna tjänsteskrivelse lämnats.

Sammanfattning

Det ekonomiska resultatet för perioden är positivt med 35,6 miljoner kro- nor. Vid motsvarande period förra året låg resultatet på minus 9,1 miljoner kronor.

Nämndernas nettokostnader uppgår till 1 842 miljoner kronor och motsvarar en ökning med 5 procent jämfört med motsvarande period förra året.

Skatter och generella statsbidragsintäkter inklusive utjämning har ökat med 63,5 miljoner kronor och motsvarar en ökning på 3,7 procent jämfört med motsvarande period förra året.

Nettoinvesteringarna uppgår till 184 miljoner kronor och ligger därmed 83 miljoner kronor högre jämfört med motsvarande tid förra året.

Nämnderna har inte rapporterat några större avvikelser mot uppsatta mål.

Prognosen för 2019 pekar i dagsläget mot ett positivt resultat på 43,1 mil- joner kronor. Efter balanskravsavstämningen uppgår resultatet till 38,2 mil- joner kronor, vilket är 25,3 miljoner kronor bättre än budgeterat balans- kravsresultat.

Nämndernas prognoser för helåret 2019 innebär ett överskridande av budget med totalt 1,2 miljoner kronor. De gemensamma kostnaderna beräknas ge ett överskott på 27,5 miljoner kronor.

Vi räknar med att skatteintäkterna inklusive skatteutjämning kommer att överstiga budget med 11,2 miljoner kronor.

(4)

BOTKYRKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4[42]

Kommunfullmäktige

2019-06-18

I investeringsprognoserna bedöms investeringstakten öka betydligt under året och uppgå till 1,2 miljarder för hela 2019. I förhållande till förra årets investeringsnivå innebär det en kraftig ökning.

Baserat på prognosen kring investeringsutvecklingen bedömer vi att kom- munens egen upplåning kommer att öka med cirka 900 miljoner kronor un- der 2019.

Propositionsordning

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är kom- munstyrelsens förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

(5)

§ 92

Nya riktlinjer för projektstöden med revidering av kriterier- na (KS/2019:282)

Beslut

1. Ärendet ska avgöras idag.

2. Kommunfullmäktige antar nya riktlinjer för projektstöden Drömdeg, Evenemangsbidrag och Kreativa fonden enligt förslag.

3. Kommunfullmäktige ger kultur- och fritidsnämnden mandat att fatta beslut om riktlinjerna för projektstöden Drömdeg, Evenemangsbidrag och Kreativa Fonden vid behov.

4. De nya riktlinjerna börjar gälla från och med den 30 juni 2019.

Reservationer

Samtliga ledamöter för Moderaterna och Tullingepartiet reserverar sig mot beslutet att ärendet ska avgöras idag till förmån för egna förslag om återre- miss.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2019-06-03 § 100 lämnat ett förslag till beslut.

Vid kommunstyrelsens tidigare behandling av ärendet 2019-05-06 ställdes en felaktig propositionsordning, vilket föranleder att ärendet behöver be- handlas på nytt.

Kultur- och fritidsnämnden föreslår nya riktlinjer för Drömdeg, Evene- mangsbidrag och Kreativa fonden efter en översyn av befintliga riktlinjer för projektstöden, som svar på kultur- och fritidsnämndens uppdrag att ”åter- komma med förslag på reviderade kriterier för stödformerna ’Evenemangs- bidrag’, ’Kreativa fonden’ och ’Drömdeg’ så att dessa bättre stödjer nämn- dens måluppfyllnad” (KOF 2017:101).

När det gäller Drömdeg innebär beslutet uppdaterade riktlinjer som ersätter beslut från 2005. För Kreativa fonden innebär beslutet nya riktlinjer som er- sätter tidigare praxis, och när det gäller Evenemangsbidrag innebär beslutet justering av riktlinjer i syfte att skapa samstämmighet med de två övriga stö- den.

Kultur- och fritidsnämnden bedömer att de nya riktlinjerna kommer att göra det enklare för Botkyrkabor och föreningar att ansöka om och redovisa pro- jektstöd. De ökar transparensen kring handläggningen och effektiviserar ar- betet med att kommunicera, handlägga, stötta och följa upp stöden.

Förvaltningen bedömer även att de nya riktlinjerna blir mer enhetliga och går bättre i linje med nämndens mål för stöden.

(6)

BOTKYRKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6[42]

Kommunfullmäktige

2019-06-18

Vidare föreslås att kultur- och fritidsnämnden får mandat av kommunfull- mäktige att fatta beslut om riktlinjerna för Drömdeg, Evenemangsbidrag och Kreativa fonden vid behov.

I ärendet ligger också en hänvisning till återrapportering av uppdrag om Kreativa fonden (KS/2018:192) att belysa konsekvenserna av om fonden enbart ska rikta sig till medborgare i Botkyrka kommun.

Kultur- och fritidsnämnden behandlade ärendet 2019-04-16, § 34.

Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2019- 02-04.

I debatten yttrar sig Robert Aslan (S), Anders Thorén (TUP), Stina Lundgren (M) och Per Börjel (TUP).

Yrkanden

Robert Aslan (S) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt kommun- styrelsens förslag.

Anders Thorén (TUP), Stina Lundgren (M) och Per Börjel (TUP) föreslår att ärendet återremitteras i enlighet med Tullingepartiets yrkande i kommun- styrelsen.

Propositionsordning

Ordföranden ställer först förslaget om återremiss mot att ärendet ska avgöras idag under proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar att ären- det ska avgöras idag.

Votering

Votering begärs och verkställs. Kommunfullmäktige godkänner följande vo- teringsproposition:

Den som vill att ärendet ska avgöras idag röstar ja.

Den som vill återremittera ärendet röstar nej.

Voteringsresultat

Med 52 ja-röster mot 21 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att ärendet ska avgöras idag, bilaga.

Propositionsordning

Ordföranden konstaterar därefter att det finns ett förslag till beslut och det är kommunstyrelsens förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige be- slutar enligt kommunstyrelsens förslag.

(7)

2019-06-18 17:55:45

Ebba Östlin S Ja

Yasemin Ergül S Ja

Lena Ingren S Ja

Mattias Gökinan S Ja

Tuva Lund S Ja

Emanuel Ksiazkiewicz S Ja

Marcus Ekman S Ja

Diana Hildingsson S Ja

Robert Aslan S Ja

Olle Westberg S

Shafkat Khatana S Ja

Tobias Ginman S Ja

Nina Lehtola S Ja

Jens Sjöstrom S Ja

Sara Sylvan S Ja

Jimmy Baker M Nej

Stina Lundgren M Nej

Willy Viitala M Nej

Kia Hjelte M Nej

Yngve RK Jönsson M Nej

Carl Baker M Nej

Andrei Ignat M Nej

Solveig Nilsson M Nej

Gül Alci M Nej

Mehmet Kulbay M Nej

Boban Pejcic M Nej

Anders Thorén TUP Nej

Camilla Jägemalm TUP Nej

(8)

Carl Widercrantz TUP Nej Karin Nakamura Lindholm TUP Nej

Per Börjel TUP Nej

Rita Ilomäki TUP Nej

Fredrik Ahlinder TUP Nej

Östen Granberg SD Ja

Martin Inglot SD Ja

Niklas Lekander SD Ja Alexandra Tuvell SD Ja Anneli Andersen SD Ja

Johan Holmberg SD Ja

Mats Einarsson V Ja

Kerstin Amelin V Ja

Yrsa Rasmussen V Ja

Bekir Uzunel V Ja

Pia Carlson V Ja

Ronnie Anderson V Ja

Marit Normasdotter V Ja

Aram El Khoury KD Ja

Stefan Dayne KD Ja

Yusuf Aydin KD Ja

Caroline Blom KD Ja

Deniz Bulduk MP Ja

Myrna Persson MP Ja

Christina Karlsson MP Ja

Stig Bjernerup L Ja

Caroline Rhawi L Ja

Dag Ahlse C Ja

Johan Lunnelie C Ja

Taina Virta S Ja

Adnan Issa S Ja

Tomas Bergqvist S Ja

Bo Johansson S Ja

Maria Mendoza S Ja

Leyla Öztürk S

(9)

Anne Rosensvärd SD Ja Kristoffer Szubzda SD Ja

Inger Tuvell SD Ja

Ebtesam Zino KD Ja

Eber Vikström KD Ja

Kristina Dellrud MP Ja

Helene Wåhleman L Ja

Ja=52 Nej=21

Totalt med röster=73 Potentiella röstare=75 

(10)

BOTKYRKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7[42]

Kommunfullmäktige

2019-06-18

§ 93

Idrottsprogram för Botkyrka 2020 - 2024 (KS/2019:378)

Beslut

Kommunfullmäktige fastställer idrottsprogram för Botkyrka 2020 – 2024.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2019-06-03 § 101 lämnat ett förslag till beslut.

Kultur- och fritidsnämnden har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att ta fram förslag på ett reviderat idrottsprogram för Botkyrka kommun för peri- oden 2020 – 2024 (KS/2017:144).

Idrottsprogrammet syftar till att tydliggöra vilken viljeinriktning och ut- veckling kommunen vill se på idrottsområdet. Möjligheter till gemenskap, rörelse och en rik fritid är en angelägenhet för hela samhället. Därför har re- videringen av programmet genomförts i bred samverkan inom den kommu- nala organisationen och involverat idrottens föreningsliv, förbund och en- skilda Botkyrkabor.

I processen har sju strategiskt viktiga utvecklingsområden identifierats. För varje utvecklingsområde har det formulerats mål och steg på vägen, för att utvecklingen ska gå i önskad riktning. De utvalda utvecklingsområdena är:

 Idrottsmiljöer som bjuder in och stimulerar

 Idrottens roll i samhälls- och stadsplanering

 Botkyrka - en föreningsvänlig kommun

 Evenemang och idrott på elitnivå

 Spontanidrott i olika former och hela livet

 Storstadsnära friluftsliv

 Baden stärker folkhälsan

Programmet genomsyras av att alla Botkyrkabor oavsett bakgrund och för- mågor ska ha goda möjligheter att utöva idrott på sin fritid. Skillnaden mot det tidigare idrottspolitiska programmet är bland annat att det livslånga id- rottandet och tillgänglighet till stadsnära friluftsliv och goda badmiljöer be- tonas som prioriterade områden.

Kultur- och fritidsnämnden behandlade ärendet 2019-05-21, § 52.

Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2019- 03-13.

I debatten yttrar sig Robert Aslan (S), Ronnie Anderson (V), Stig Bjernerup (L), Stina Lundgren (M), Deniz Bulduk (MP) och Jimmy Baker (M).

(11)

Yrkanden

Robert Aslan (S), Ronnie Anderson (V), Stig Bjernerup (L) och

Deniz Bulduk (MP) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt kom- munstyrelsens förslag.

Propositionsordning

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är kom- munstyrelsens förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

(12)

BOTKYRKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9[42]

Kommunfullmäktige

2019-06-18

§ 94

Svar på motion – Fördela annonseringen på båda lokaltid- ningarna (M) (KS/2016:496)

Beslut

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2019-06-03 § 102 lämnat ett förslag till beslut.

Jimmy Baker (M) föreslår i motionen att kommunfullmäktige ska uppdra åt kommunstyrelsen att låta kommunledningsförvaltningen fördela kommu- nens annonsering mellan de två lokaltidningarna, Mitt i Botkyrka och Bot- kyrka Direkt.

Kommunledningsförvaltningen håller med om att det är viktigt att kommu- nen bidrar till att det finns en mångfald av lokala medier i kommunen. En bra lokaljournalistik uppskattas av medborgarna vilket ökar värdet av att an- nonsera i lokaltidningarna. Kommunen ska dock inte ge presstöd utan end- ast annonsera utifrån det informationsbehov som finns.

Sedan flera år tillbaka fördelar kommunen sin gemensamma annonsering i båda lokaltidningarna. Annonsen ”Aktuellt i Botkyrka” annonseras i båda tidningarna varje vecka. Kommunen annonserar utöver detta dessutom lö- pande i bägge lokaltidningarna.

Annonsavtal tecknas löpande, på årsbasis, med såväl Botkyrka Direkt som Mitt i Botkyrka/Salem. Årsavtal tecknas med bägge tidningarna efter årliga förhandlingar.

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2019- 05-08.

I debatten yttrar sig Jimmy Baker (M) och Ebba Östlin (S).

Propositionsordning

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är kom- munstyrelsens förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

(13)

§ 95

Svar på motion – Mer effektiva medborgarkontor (M) (KS/2015:263)

Beslut

Kommunfullmäktige avslår motionen.

Reservationer

Samtliga ledamöter för Moderaterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2019-06-03 § 103 lämnat ett förslag till beslut.

Jimmy Baker (M), Kia Hjelte (M) och Besnik Morina (M) har vid kommun- fullmäktiges sammanträde 2015-03-26, § 48, lämnat motion: Mer effektiva medborgarkontor. Genom motionen föreslår motionärerna att kommunsty- relsen ges i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att kunna organisera om dagens antal medborgarkontor till totalt två stycken.

Medborgarkontor finns idag i Alby, Fittja, Hallunda, Tullinge och Tumba.

Kontoren ligger i de lokala centrumanläggningarna. På medborgarkontoren sitter förutom medborgarcenters samhällsvägledare även områdesstrateger.

Tillsammans utgör de en viktig kommunal närvaro i medborgarens var- dagsmiljö.

Att effektivisera resurserna för medborgarkontoren och kontaktcenter har funnits med i hela den process som startade efter beslut om sammanslagning av de två enheterna och som genomfördes under 2018. De egna lokaler som tidigare använts av kontaktcenter för telefoni och administration har sagts upp. Alla medarbetare från båda de tidigare enheterna har beretts plats i be- fintliga medborgarkontor. Medborgarkontoren har anpassats för att inrymma både telefoni, administration samt personliga besök. Med alla samhälls- vägledare fördelade på medborgarkontoren och med kompetens att svara i alla kanaler har sårbarheten i bemanning begränsats. Detta sammantaget bör på sikt leda till minskade lokalkostnader såväl som minskade kostnader för timvikarier.

Kommunledningsförvaltningen anser att en minskning av antalet medbor- garkontor till två stycken, utan att erbjuda andra alternativ, avsevärt skulle minska den kommunala närvaron i kommundelarna. Det, i sin tur, riskerar att leda till ett minskat förtroende mellan kommunen och dess medborgare.

För en stor del av medborgarna skulle också avståndet öka till den lättill- gängliga och uppskattade service medborgarcenter erbjuder via medborgar- kontoren. Särskilt drabbar det de med språksvårigheter och de, t ex äldre, som behöver extra stöd med det ökande antalet e-tjänster i kommunen och i annan viktig samhällsservice.

(14)

BOTKYRKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11[42]

Kommunfullmäktige

2019-06-18

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2019- 05-09.

Motivering

Alla förvaltningar ska effektivisera 2 %, inklusive medborgarkontoren. Mit- tenmajoriteten är dock överens om att vi inte ska lägga ner en så viktig sam- hällsfunktion som medborgarkontoren. Vi går mot ett mer digitaliserat sam- hälle, men vi är inte helt digitaliserade än och många Botkyrkabor förlitar sig på de fysiska medborgarkontoren och den direkta kontakten med kom- munen.

I debatten yttrar sig Jimmy Baker (M), Ebba Östlin (S), Willy Viitala (M), Caroline Rhawi (L), Anders Thorén (TUP) och Dag Ahlse (C).

Yrkanden

Ebba Östlin (S) och Caroline Rhawi (L) föreslår att kommunfullmäktige be- slutar enligt kommunstyrelsens förslag att motionen ska avslås.

Jimmy Baker (M) och Willy Viitala (M) föreslår att kommunfullmäktige bi- faller motionen.

Propositionsordning

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäk- tige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

(15)

§ 96

Svar på motion – Närodlat i Botkyrka kommun (SD) (KS/2015:235)

Beslut

Motionen är besvarad.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2019-06-03 § 104 lämnat ett förslag till beslut.

Kommunfullmäktige mottog 2015-03-26 motionen ”Närodlat i Botkyrka kommun” av Sverigedemokraterna. Sverigedemokraterna föreslår i motion- en att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheterna att upphandla närproducerad mat. Utgångspunkten är att kommunen genom upphandling skall inhandla närproducerade produkter i största möjliga utsträckning för att stärka den inhemska produktionen och få bättre insyn i hur djurhållning och miljöregler efterföljs.

Enligt reglerna för offentlig upphandling får vi inte ställa krav på ursprung enligt principen om icke-diskriminering i LOU. Däremot ställer kommunen krav på ekologiska varor samt kring djurhållning, vilket gynnar svenska bönder. Kommunens upphandlings- och inköpspolicy prioriterar en hållbar utveckling och idag är 55 procent av kommunens inköp av kött av svenskt ursprung.

Kommunfullmäktige tog i december beslut i samband med mål och budget 2019 om följande uppdrag: "Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en strategi för att Botkyrka kommun i största mån ska kunna köpa närodlat och närproducerade livsmedel till sina verksamheter". Nämnden ska i ett särskilt ärende rapportera uppdraget till kommunstyrelsens budgetberedning i sam- band med nämndernas yttrande till Mål och budget 2020 med flerårsplan 2021–2023.

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2019- 05-02.

I debatten yttrar sig Östen Granberg (SD) och Myrna Persson (MP).

Propositionsordning

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är kom- munstyrelsens förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

(16)

BOTKYRKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13[42]

Kommunfullmäktige

2019-06-18

§ 97

Svar på motion – Botkyrka – en miljökommun att räkna med! (MP) (KS/2018:564)

Beslut

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.

Reservationer

Samtliga ledamöter för Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2019-06-03 § 105 lämnat ett förslag till beslut.

Elisabeth Nobuoka Nordin (MP), Embla Trygg (MP) och Inger Grönberg (MP) väckte vid kommunfullmäktige 2018-09-27 en motion – Botkyrka - en miljökommun att räkna med! I motionen beskriver de att Botkyrka kommun har varit en framstående klimatkommun tack vare beslut som fattades för ungefär tio år sedan men att Botkyrka kommun förlorat sin plats som före- bild i frågan. För att kommunen ska ha en tätposition som miljökommun fö- reslår motionärerna enskilda åtgärder samt ett miljöprogram utformas.

Åtgärderna som lyfts fram är:

 Skydd av värdefull natur genom fler naturreservat

 Återupplevat arbete med hållbara transporter för att öka andelen resor med kollektivtrafik

 Skärpta miljömål i upphandlingar

 Stopp för exploatering av jordbruksmark

 Mer resurser till arbetet med enskilda avlopp i områden som inte uppnår eller riskerar att inte uppnå god ekologisk status

 Tillförande av medel för genomförandet av vattenprogrammets lokala åtgärdsplan

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2019- 03-25.

Motivering

Kommunfullmäktige beslutade i kommunens ”Mål och budget 2017 med flerårsplan 2018 – 2020” att ge miljö- och hälsoskyddsnämnden i uppdrag att ta fram ett miljöprogram för Botkyrka kommun. Uppdraget återrapporte- rades i januari 2019 som resulterade i ”Botkyrkas Miljöplattform, samman- ställning av Botkyrka kommuns miljömål”. Det är inte ett styrande doku- ment, utan en sammanställning av de miljömål som styr kommunen.

Miljöplattformen för Botkyrka kommun är uppdelad i fyra temaområden:

klimatsmart, rent vatten, grön kommun samt hållbar vardag. Målen inom re- spektive temaområde beskriver det önskade resultatet av kommunens miljö- arbete. För flera av de lokala målen finns indikatorer som används för att mäta hur långt kommunen har kommit för att uppfylla målen. Vilka åtgärder

(17)

som behöver genomföras för att nå målen beskrivs i kommunövergripande strategier eller i förvaltningars och enheters egna handlingsplaner.

Vid kommunstyrelsens beslut §15 Botkyrkas Miljöplattform – Samman- ställning av Botkyrka kommuns miljömål (KS/2018:803) uppmanades miljö- och hälsoskyddsnämnden att utreda hur styrning kan ske genom upp- följning av målen. Uppdraget ska samordnas med pågående arbete för upp- följning av Agenda 2030.

Botkyrka kommun har fortfarande en tätposition bland landets kommuner både i klimat och i miljöarbetet Mittenmajoriteten ser Botkyrkas påverkan på klimat och miljö som en prioriterad fråga. Samtidigt instämmer vi med motionärerna om att det finns mycket kvar att göra inom miljöarbetet.

I april 2019 beslutade kommunfullmäktige om ”Mittenmajoritetens politiska plattform” som beskriver politiska prioriteringar och viljeinriktningar under mandatperioden 2019 – 2022. Där återfinns bland annat ”Problem 6: Bot- kyrkas påverkan på klimat och miljö”.

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2019- 03-25.

I debatten yttrar sig Myrna Persson (MP), Kerstin Amelin (V) och Ronnie Anderson (V).

Yrkande

Kerstin Amelin (V) föreslår att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Vänsterpartiets yrkande i kommunstyrelsen att motionen ska bifallas.

Propositionsordning

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Vänsterpartiets förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens för- slag.

(18)

BOTKYRKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15[42]

Kommunfullmäktige

2019-06-18

§ 98

Svar på motion – Inför tiggeriförbud i Botkyrka på geogra- fiskt avgränsade platser (M) (KS/2019:130)

Beslut

Kommunfullmäktige avslår motionen.

Reservationer

Samtliga ledamöter för Moderaterna, Tullingepartiet och Sverigedemokra- terna reserverar sig mot beslutet till förmån för egna förslag.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2019-06-03 § 106 lämnat ett förslag till beslut.

Willy Viitala (M), Jimmy Baker (M), Andrei Ignat (M), Yngve RK Jönsson (M), Carl Baker (M), Boban Pejcic (M), Solveig Nilsson (M) och Gül Alci (M) har yrkat genom motion att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda på vilka geografiskt avgränsade platser ett förbud mot passiv penninginsamling (tiggeri) kan införas i den lokala ordningsstadgan.

Som skäl för detta anges bl.a. att det enligt polisens bedömning finns flera grupperingar som tigger i Sverige som styrs av kriminella aktörer och att ut- satta EU-medborgare, vid sidan av tiggeri, utnyttjas för t.ex. prostitution, och att lösningen på fattigdom inte är att tigga på gator och torg.

Kommunledningsförvaltningen anser att det inte finns något juridiskt hinder mot att i de lokala ordningsföreskrifterna införa ett förbud mot tiggeri på geografiskt avgränsade platser i kommunen, under förutsättning att förbudet i förekommande fall begränsas tidsmässigt, inte lägger onödigt tvång på all- mänheten eller annars innebär obefogade inskränkningar i den enskildes fri- het, och är tydligt.

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2019- 05-13.

Motivering

Mittenmajoriteten vill inte införa tiggeriförbud i Botkyrka kommun. Ett för- bud kommer inte lösa fattigdomen, inte heller kommer det förbättra villko- ren för individen. Att uträtta sina behov på offentlig plats är inte lagligt, inte heller olagliga bosättningar.

I debatten yttrar sig Willy Viitala (M), Ebba Östlin (S), Martin Inglot (SD), Mats Einarsson (V), Per Börjel (TUP), Anders Thorén (TUP),

Ronnie Anderson (V), Stefan Dayne (KD), Andrei Ignat (M),

Olle Westberg (S), Myrna Persson (MP), Dag Ahlse (C), Gül Alci (M), Jimmy Baker (M), Caroline Rhawi (L), Yngve RK Jönsson (M), Aram El Khoury (KD), Yrsa Rasmussen (V), Rita Ilomäki (TUP), Serkan Köse (S), Shafqat Khatana (S) och Margareta Zethraeus (TUP).

(19)

Yrkanden

Ebba Östlin (S), Mats Einarsson (V), Ronnie Anderson (V), Stefan Dayne (KD), Olle Westberg (S), Myrna Persson (S), Caroline Rhawi (L), Dag Ahlse (C), Aram El Khoury (KD),

Yrsa Rasmussen (V) och Serkan Köse (S) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag att avslå motionen.

Willy Viitala (M), Martin Inglot (SD), Per Börjel (TUP), Anders Thorén (TUP), Andrei Ignat (M), Gül Alci (M) och

Yngve RK Jönsson (M) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla motion- en.

Propositionsordning

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäk- tige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Votering

Votering begärs och verkställs. Kommunfullmäktige godkänner följande vo- teringsproposition:

Den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja.

Den som vill bifalla motionen röstar nej.

Voteringsresultat

Med 45 ja-röster mot 29 nej-röster beslutar kommunfullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag, bilaga.

(20)

Voteringsresultat

§ 98. Svar på motion – Inför tiggeriförbud i Botkyrka på geografiskt avgränsade platser (M)

2019-06-18 19:53:29

Dag Ahlse C Ja

Johan Lunnelie C Ja

Ebtesam Zino KD Ja

Eber Vikström KD Ja

Aram El Khoury KD Ja

Stefan Dayne KD Ja

Yusuf Aydin KD Ja

Caroline Blom KD Ja

Helene Wåhleman L Ja

Stig Bjernerup L Ja

Caroline Rhawi L Ja

Bengt Kring M Nej

Jimmy Baker M Nej

Stina Lundgren M Nej

Willy Viitala M Nej

Kia Hjelte M Nej

Yngve RK Jönsson M Nej

Carl Baker M Nej

Andrei Ignat M Nej

Solveig Nilsson M Nej

Gül Alci M Nej

Mehmet Kulbay M Nej

Boban Pejcic M Nej

Kristina Dellrud MP Ja

Deniz Bulduk MP Ja

Myrna Persson MP Ja

Christina Karlsson MP Ja

Taina Virta S Ja

(21)

Ebba Östlin S Ja

Yasemin Ergül S Ja

Serkan Köse S Ja

Lena Ingren S Ja

Mattias Gökinan S Ja

Tuva Lund S Ja

Emanuel Ksiazkiewicz S Ja

Thomas Vakili S Ja

Marcus Ekman S Ja

Diana Hildingsson S Ja

Robert Aslan S Ja

Olle Westberg S Ja

Shafkat Khatana S Ja

Tobias Ginman S Ja

Nina Lehtola S Ja

Jens Sjöstrom S Ja

Sara Sylvan S Ja

Anne Rosensvärd SD Nej

Kristoffer Szubzda SD Nej

Inger Tuvell SD Nej

Östen Granberg SD Nej

Martin Inglot SD Nej

Niklas Lekander SD Nej

Alexandra Tuvell SD Nej

Anneli Andersen SD Nej

Johan Holmberg SD Nej

Thomas Karlsson TUP Nej Margareta Zethraeus TUP

Anders Thorén TUP Nej

Camilla Jägemalm TUP Nej

(22)

Carl Widercrantz TUP Nej Karin Nakamura Lindholm TUP Nej

Per Börjel TUP Nej

Rita Ilomäki TUP Nej

Fredrik Ahlinder TUP Nej

Mats Einarsson V Ja

Kerstin Amelin V Ja

Yrsa Rasmussen V Ja

Bekir Uzunel V Ja

Pia Carlson V Ja

Ronnie Anderson V Ja

Marit Normasdotter V Ja

Ja=45 Nej=29

Totalt med röster=74 Potentiella röstare=75 

(23)

§ 99

Svar på motion – Stöd till dem som utsätts för sexuella tra- kasserier och övergrepp (MP) (KS/2017:764)

Beslut

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2019-06-03 § 107 lämnat ett förslag till beslut.

Embla Holmlid Kolenda (MP) och Elisabeth Nobuoka Nordin (MP), har vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-11-23, § 242, lämnat en motion:

Stöd till dem som utsätts för sexuella trakasserier och övergrepp.

Motionärernas förslag till kommunfullmäktige är:

-att snarast inrätta en särskild funktion för att stötta dem som utsätts för sex- uella trakasserier och övergrepp på våra skolor och för att få kunskap om omfattningen i våra verksamheter.

-att ge utbildningsförvaltningen och kommunledningsförvaltningen i upp- drag att snarast utreda hur en sådan funktion kan utformas.

-att snarast inrätta en särskild funktion för att stötta alla anställda som ut- sätts för sexuella trakasserier och övergrepp.

-att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten att införa en central stödfunktion till hjälp för alla anställda som utsätts för sex- uella kränkningar och övergrepp i tjänsten.

Kommunledningsförvaltningen yttrar sig över de attsatser som berör de an- ställda i Botkyrka kommun. Utbildningsnämnden har behandlat ärendet och yttrat sig över de attsatser som berör elever och skolverksamheten, se UF/2018:79.

Kommunledningsförvaltningen arbetar löpande med att bemöta, hantera och stödja i frågan om sexuella trakasserier och kränkningar som rör medarbe- tare i Botkyrka kommun.

HR- enheten på kommunledningsförvaltningen är den centrala funktionen för arbetsmiljöarbetet och samtliga förvaltningar har HR-funktioner som stödjer chefer i deras chefsansvar för arbetsmiljöfrågorna. Botkyrka kom- mun har 2017 antagit en strategi för ett jämlikt Botkyrka med tillhörande riktlinjer för en jämlik arbetsplats. Förverkligandet av strategin pågår och idag finns en central arbetsgrupp som ger förvaltningarna stöd i att uppfylla målet med en jämlik arbetsplats.

(24)

BOTKYRKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18[42]

Kommunfullmäktige

2019-06-18

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram en rutinbeskrivning som stöd för medarbetare och chefer vid sexuella trakasserier och kränkningar.

Utöver det löpande arbetet samarbetar Botkyrka kommun med Antidiskri- mineringsbyrån Stockholm Syd, där medarbetare har möjlighet att få råd och stöd om de upplever sig utsatta.

Med utgångspunkt i kommunens policy och befintliga rutiner, HR-funkt- ionerna på förvaltningarna och dess löpande arbetsmiljöarbete, implemente- ring och förverkligande av en jämlik arbetsplats samt samarbete med Anti- diskrimineringsbyrån Stockholm Syd, bedömer kommunledningsförvalt- ningen att det inte behövs någon ytterligare central stödfunktion för frågan om sexuella trakasserier och kränkning.

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2018- 05-21.

Motivering

Motionärerna lyfter upp den mycket viktiga frågan om att motverka sexuella trakasserier och ge stöd till utsatta. Kommunen har idag ett arbete för detta men vi ser också att det är viktigt att arbetet är levande och att vi tar intryck av utvecklingen i övriga samhället rörande åtgärder och ökad medvetenhet på området. #Metoo-rörelsen har gjort att fler förstår och inser hur många flickor och kvinnor som utsätts i vardagen och därför är det viktigt med de insatser kommunen idag redan gör för att motverka trakasserier. Det är av- görande för utfallet av arbetet mot trakasserier att frågan hålls levande och att engagemanget inte enbart får ligga hos enstaka eldsjälar.

I ärendet yttrar sig Myrna Persson (MP).

Yrkande

Myrna Persson (MP) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt kom- munstyrelsens förslag att motionen ska anses besvarad.

Propositionsordning

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är kom- munstyrelsens förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

(25)

§ 100

Svar på motion – Utveckla klätterområdet vid Tullinge Strand (SD) (KS/2018:494)

Beslut

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.

Reservationer

Samtliga ledamöter för Moderaterna och Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för egna förslag.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2019-06-03 § 108 lämnat ett förslag till beslut.

Robert Stenkvist (SD) och Niklas Lekander (SD) har vid kommunfullmäkti- ges sammanträde 2018-09-27, § 178, lämnat motionen Utveckla klätterom- rådet vid Tullinge strand. Motionärerna yrkar genom motionen att kommu- nen utreder möjligheten att utföra ovan förbättringsåtgärder vid den angivna platsen.

Den s.k. klätterväggen vid Örnberget är inte någon officiell aktivitetsan- läggning förvaltad av Botkyrka kommun. Klätterlederna är inte skapade av Botkyrka kommun och all klättring i området sker på egen risk. Trots detta finns en informationsskylt på platsen som beskriver berget, naturen och platsens klätterleder. Platsen har även på andra sätt, bland annat genom so- ciala medier fått stor spridning inom klätterkretsar och antalet klätterleder har genom aktiva klättrare succesivt ökats.

En svårighet i sammanhanget är att ett antal av de senast tillkomna klätterle- derna vetter direkt ut mot vägen och har vägbanan som bas, vilket medför säkerhetsrisker för både klättrare och förbipasserande med och utan fordon.

Mötet mellan bergsklättrare och fordonstrafik har uppmärksammats bland annat i medborgarförslag, och samhällsbyggnadsförvaltningen fick i januari 2019 ett uppdrag av samhällsbyggnadsnämnden att utreda trafiksituationen och säkerheten på platsen. Till bilden hör att vägen längs Tullinge Strand är smal och att vägområdet är sankt, vilket försvårar och ökar kostnaderna för eventuella markarbeten på platsen.

Samhällsbyggnadsnämnden ser det inte som lämpligt eller ekonomiskt möj- ligt att i nuläget planera för åtgärder som ytterligare inbjuder till klättring på platsen utan avvaktar resultatet av pågående utredning.

Samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet 2019-04-09, § 116.

Samhällsbyggnadsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2019- 03-20.

(26)

BOTKYRKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20[42]

Kommunfullmäktige

2019-06-18

I debatten yttrar sig Niklas Lekander (SD), Yusuf Aydin (KD), Willy Viitala (M), Anders Thorén (TUP) och Yngve RK Jönsson (M).

Yrkanden

Yusuf Aydin (KD) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt kommun- styrelsens förslag att motionen ska anses besvarad.

Niklas Lekander (SD), Willy Viitala (M) och Yngve RK Jönsson (M) före- slår att kommunfullmäktige bifaller motionen.

Propositionsordning

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäk- tige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Votering

Votering begärs och verkställs. Kommunfullmäktige godkänner följande vo- teringsproposition:

Den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja.

Den som vill bifalla motionen röstar nej.

Voteringsresultat

Med 46 ja-röster mot 19 nej-röster beslutar kommunfullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag, bilaga.

Särskilt yttrande

Anders Thorén (TUP) hänvisar till Tullingepartiets särskilda yttrande i kommunstyrelsen.

(27)

2019-06-18 20:11:31

Ebba Östlin S Ja

Serkan Köse S Ja

Lena Ingren S Ja

Mattias Gökinan S Ja

Tuva Lund S Ja

Emanuel Ksiazkiewicz S Ja

Thomas Vakili S Ja

Marcus Ekman S Ja

Diana Hildingsson S Ja

Robert Aslan S Ja

Olle Westberg S Ja

Shafkat Khatana S Ja

Tobias Ginman S Ja

Nina Lehtola S Ja

Jens Sjöstrom S Ja

Sara Sylvan S Ja

Jimmy Baker M Ja

Stina Lundgren M Nej

Willy Viitala M Nej

Kia Hjelte M Nej

Yngve RK Jönsson M Nej

Andrei Ignat M Nej

Solveig Nilsson M Nej

Gül Alci M Avstår

Boban Pejcic M Nej

Anders Thorén TUP Avstår Camilla Jägemalm TUP Avstår Carl Widercrantz TUP Avstår

(28)

Karin Nakamura Lindholm TUP Avstår

Per Börjel TUP Avstår

Rita Ilomäki TUP Avstår Fredrik Ahlinder TUP Avstår

Östen Granberg SD Nej

Martin Inglot SD Nej

Niklas Lekander SD Nej

Alexandra Tuvell SD Nej

Anneli Andersen SD Nej

Johan Holmberg SD Nej

Mats Einarsson V Ja

Kerstin Amelin V Ja

Yrsa Rasmussen V Ja

Bekir Uzunel V Ja

Pia Carlson V Ja

Ronnie Anderson V Ja

Marit Normasdotter V Ja

Aram El Khoury KD Ja

Stefan Dayne KD Ja

Yusuf Aydin KD Ja

Caroline Blom KD Ja

Deniz Bulduk MP Ja

Myrna Persson MP Ja

Christina Karlsson MP Ja

Stig Bjernerup L Ja

Caroline Rhawi L Ja

Dag Ahlse C Ja

Johan Lunnelie C Ja

Taina Virta S Ja

Adnan Issa S Ja

Tomas Bergqvist S Ja

Bo Johansson S Ja

Maria Mendoza S Ja

Arian Vassili S Ja

Jean-Pierre Zune S Ja

(29)

Anne Rosensvärd SD Nej Kristoffer Szubzda SD Nej

Inger Tuvell SD Nej

Ebtesam Zino KD Ja

Eber Vikström KD Ja

Kristina Dellrud MP Ja

Helene Wåhleman L Ja

Ja=46 Nej=19 Avstår=10

Totalt med röster=75 Potentiella röstare=75 

(30)

BOTKYRKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21[42]

Kommunfullmäktige

2019-06-18

§ 101

Antagande av detaljplan för Tegelbruket 1 och Fittja 17:1 (KS/2019:413)

Beslut

Kommunfullmäktige antar detaljplan för fastigheten Tegelbruket 1 samt Fittja 17:1.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2019-06-18 § 125 lämnat ett förslag till beslut.

Idag består huvuddelen av planområdet av en större parkeringsplats, några mindre parkeringsytor samt en moské med trädgård utanför. I den norra de- len av området finns en slänt från handels- och upplevelseverksamheterna på Tegelbruket 1, ned mot Tegelbruksvägen och Fittjaviken.

De högre naturvärdena i området påverkas inte av planförslaget. Lövskogar- na i området påverkas inte alls men vissa överblivna och delvis trädbevuxna grönytor tas i anspråk för ny bebyggelse. Totalt sett påverkas grön-

strukturen i området positivt eftersom bebyggelseförslaget innehåller myck- et grönska.

Ett sedan tidigare upphävt strandskydd återinträder till följd av detta förslag till detaljplan. Planförslaget innebär att det återinträdda strandskyddet upp- hävs i delar av planområdet som avser kvartersmark, lokalgata och torg.

Enligt trafikbullerutredningen kan samtliga riktvärden för bostäder uppfyllas under förutsättning att lägenheterna planeras med hänsyn till bullret.

Kommunen planerar att förbjuda lastbilstrafik och leda om den tunga trafi- ken genom området från Tegelbruksvägen till Botkyrkaleden och Fågelviks- leden. Därutöver planerar kommunen att sänka hastigheten från 50 km/h till 30 km/h.

Både Södertäljevägen (E4/E20) och Botkyrkaleden, som passerar norr re- spektive söder om området, är primära transportleder för farligt gods. Därut- över finns en drivmedelsstation och en bilverkstad med hantering av brand- farliga vätskor och gas. Risksänkande åtgärder regleras i plankartan.

Boendeparkering sker både i planerat parkeringsgarage samt på en markpar- kering framför parkeringsgaraget. Besöksparkering och parkering för rö- relse-hindrade sker genom kantstensparkering i området. En bilpool med 13 bilar planeras i parkeringsgaraget eller på markparkeringen framför garaget.

Efter-frågan på parkering i området ökar kraftigt vid moskéns fredagsbön.

Parkering kan delvis ske i det planerade parkeringsgaraget samt genom samutnyttjande av den befintliga handelsparkeringen norr om planområdet.

(31)

Bebyggelseförslaget innebär att den befintliga parkeringsplatsen mitt emot Fittja moské bebyggs med fyra kvarter med bebyggelse om sex till nio vå- ningar, där de högre våningsantalen utförs i bakkant mot den befintliga han- delsplatsen. Mot Tegelbruksvägen planeras bebyggelse om fem våningar samt indragen takvåning. Bebyggelsen varierar i höjd och flera släpp lämnas för att förbättra ljusinsläppet på gårdarna och för att skapa en luftigare struk- tur. Söder om parkeringsplatsen, utmed Tegelbruksvägen, föreslås två la- mellhus om fem våningar vilket skapar ett gaturum utmed vägen.

I den nordöstra delen av planområdet föreslås två lamellhus om 6–8 våning- ar. De två första våningarna utförs med parkeringsgarage och/eller förråd.

De högre våningarna utförs med bostäder. Burspråk och balkonger kragar ut över gångbanan. Därutöver föreslås en byggnad för hotell, kontor, lagerho- tell eller handel för att minska trafikbuller och luftpartiklar från E4/E20.

Byggnaden utförs med sju våningar som trappas ned utifrån terrängen.

Vid den befintliga moskén föreslås ett nytt torg med planteringar, sittplatser och möjlighet till uteservering. Förslaget innebär att kvarteret öster om tor- get får en relativt sett högre byggnadsdel om 11 våningar i ena hörnet vilket markerar torget och ökar orienterbarheten i området. Fasaderna mot gatorna i området utförs i tegel med putsinslag för att anknyta till områdets historia.

Syftet med förslaget till detaljplan är att möjliggöra cirka 800 bostäder, cent- rum, hotell, kontor och lagerhotell på fastigheten Tegelbruket 1 samt Fittja 17:1. Planområdet ligger i Fittja i norra Botkyrka. Planområdets areal är ca 12 hektar. Området omfattar den privata fastigheten Tegelbruket 1 samt Fittja 17:1 som ägs av Botkyrka kommun. Tegelbruksvägen passerar den södra delen av området och Fittjavägen sträcker sig väster om området.

Strax norr om området går Södertäljevägen (E4/E20).

Samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet 2019-06-04, § 198.

Samhällsbyggnadsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2019- 05-09.

I debatten yttrar sig Yusuf Aydin (KD), Yngve RK Jönsson (M), Adnan Issa (S), Shafqat Khatana (S) och Mats Einarsson (V).

Yrkanden

Yusuf Aydin (KD), Yngve RK Jönsson (M), Adnan Issa (S),

Shafqat Khatana (S) och Mats Einarsson (V) föreslår att kommunfullmäk- tige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Propositionsordning

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är kom- munstyrelsens förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

(32)

BOTKYRKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23[42]

Kommunfullmäktige

2019-06-18

Protokollsanteckning

Yngve RK Jönsson (M) antecknar till protokollet:

Upplåtelseformen "Ägarlägenhet" är vanligt förekommande i länder utanför Sverige. Intresset för denna upplåtelseform ökar nu också i Sverige och då särskilt inom Stockholmsområdet. Det är min bestämda uppfattning att kommunen, vid etablering av nya områden med inslag av flerbostadshus, särskilt skall uppmärksamma exploatörer om beho- vet av ägarformen och aktivt möjliggöra sådan upplåtelse.

(33)

§ 102

Godkännande av marköverlåtelse- och genomförandeavtal för Tegelbruket 1 (KS/2019:398)

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner marköverlåtelse- och genomförande- avtal med Stendörren Botkyrka Handel AB samt förslag till genomfö- randebudget för projektet Tegelbruket 1.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2019-06-18 § 126 lämnat ett förslag till beslut.

Detaljplanen för Tegelbruket 1 omfattar ca 800 nya bostäder. Ett marköver- låtelse- och genomförandeavtal kommer tecknas med exploatören Stendör- ren Botkyrka Handel AB, som reglerar marköverlåtelser och genomförande- frågor.

Stendörren Botkyrka Handel AB äger fastigheten Tegelbruket 1 och inkom under 2017 med en förfrågan att planlägga marken med ca 650 bostäder samt ca 100 bostäder på kommunens fastighet Fittja 17:1. I september 2017 beslutade samhällsbyggnadsnämnden om planuppdrag och kommunfull- mäktige godkände ramavtalet avseende projektet 2017-10-26.

Ett förslag till ny detaljplan har upprättats för fastigheterna Tegelbruket 1 samt del av Fittja 7:13, som medger ca 800 nya bostäder i flerbostadshus, samt möjlighet till lokaler i bottenvåningar på några byggnader. Ett markö- verlåtelse- och genomförandeavtal kommer tecknas med exploatören Sten- dörren Botkyrka Handel AB som reglerar genomförande av detaljplanen.

Avtalet innebär att kommunen bygger ut allmänna anläggningar, vilket bland annat innebär nya gator som går igenom det nya bostadsområdet och ansluter till Tegelbruksvägen, upprustning och förstärkning av parkstråk längs vattnet samt gång och cykelvägar. Avtalet innebär också att kommu- nen ska justera Tegelbruksvägen. Exploatören bekostar samtlig utbyggnad av allmän plats.

Exploatören överlåter mark för gata, torg och gång/cykelväg till kommunen utan ersättning. Stendörren Botkyrka Handel AB har köpoption på en del av kommunens fastighet Fittja 17:1, vilken är planlagd för bostadsändamål.

Fastighetsägaren har bekostat detaljplanen och kommer att betala för den faktiska kostnaden för utbyggnaden av allmänna platser, inom planområdet samt för anslutande parkstråk mellan planområdet och Fittjaviken.

Eftersom kommunen får en intäkt för markförsäljning bedöms exploate- ringsprojektet gå med vinst. VA-enhetens kostnader för att anlägga nya VA- ledningar beräknas täckas av de anslutningsavgifter som fastighetsägaren får betala.

(34)

BOTKYRKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25[42]

Kommunfullmäktige

2019-06-18

Samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet 2019-06-04, § 197.

Samhällsbyggnadsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2019- 05-09.

I ärendet yttrar sig Yusuf Aydin (KD).

Yrkande

Yusuf Aydin (KD) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt kommun- styrelsens förslag.

Propositionsordning

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är kom- munstyrelsens förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

(35)

§ 103

Antagande av detaljplan för Tullinge 16:121 - Ulfsbergsgår- den (KS/2019:401)

Beslut

1. Ärendet ska avgöras idag.

2. Kommunfullmäktige antar detaljplan för fastigheten Tullinge 16:121 (Ulfsbergsgården).

Reservation

Samtliga ledamöter för Tullingepartiet och Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för egna förslag.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2019-06-18 § 127 lämnat ett förslag till beslut.

Enligt den naturvärdesinventering som tagits fram är områdets huvudsakliga naturvärden kopplade till en ek- och hasselskog som finns i sluttningen mot Tullingesjön. Bebyggelseförslaget innebär att huvuddelen av den nya be- byggelsen placeras i den befintliga trädgårdsmiljön kring Ulfsbergsgården.

Bestämmelser om strandskydd gäller eftersom bebyggelsen föreslås mindre än 100 m från Tullingesjön. Förslaget till detaljplan innebär att en del av strandskyddet som gäller på den befintliga tomten upphävs.

Ulfsbergsgården nämns i en byggnadsinventering som landsantikvarien gjorde 1972. Där betraktas gården som intressant. Gården har byggts om vid flera tillfällen, men karaktärsskapande drag som det valmade taket, den cen- trerade entrén samt balkongen med frontespis har bevarats. Förslaget till de- taljplan innebär att gården renoveras och byggs om till bostäder.

Med anledning av nämnda kulturvärden föreslås rivningsförbud för gården samt planbestämmelser som innebär att flera av byggnadens karaktärskap- ande drag ska bevaras.

Bebyggelseförslaget innebär ny bebyggelse om cirka 60 bostäder i form av 29 radhus och två mindre flerbostadshus. Vidare inryms den befintliga Ulf- bergsgården med bostäder. För att genomföra förslaget kommer de övriga befintliga byggnaderna på fastigheten att rivas.

Bebyggelsen placeras på ett sätt som bildar ett stort öppet gårdsrum. Den befintliga grönskan får delvis styra bebyggelsens placering. Öppenheten in- nebär att siktlinjer bevaras från Ulvsbergsvägen vid infarterna till området.

Skalan på den nya bebyggelsen är låg för att skapa en anpassning till den be- fintliga bebyggelsen i närområdet. Föreslagna radhus utförs i två våningar och lamellhus i tre våningar samt inredd vind.

(36)

BOTKYRKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27[42]

Kommunfullmäktige

2019-06-18

De befintliga vägarna i närområdet har låg kapacitet. I framtagen trafikut- redning föreslås en breddning av Ulvsbergsvägen till 5 m körbana samt att en separat gångbana anläggs på Solvägen. Enligt framtagen parkeringsutred- ning föreslås 66 parkeringsplatser på fastigheten för att möta det förväntade bilinnehavet. I dessa parkeringsplatser ingår parkering för besökare samt en bilpoolsplats.

För att förslaget till detaljplan ska vara genomförbart förutsätts flera väg- åtgärder som är förknippade med kostnader. Kommunen och exploatören kommer att ingå ett genomförandeavtal gällande finansiering och ansvars- fördelning för vägåtgärderna.

Det aktuella planområdet ligger i Tullinge i östra Botkyrka. Den aktuella fastigheten, Tullinge 16:121 ägs av en privat fastighetsägare. Området grän- sar till Ulfsbersgvägen i öster, Tullinge strand i väster samt befintlig villa- bebyggelse i norr och söder.

Syftet med förslaget till detaljplan är att medge cirka 60 nya bostäder i form av flerbostadshus och radhus på fastigheten Tullinge 16:121. Därutöver ska den befintliga Ulfsbergsgården omvandlas till ett bostadshus. Bebyggelsen ska ha hög arkitektonisk kvalitet och anpassas till den befintliga natur- och gårdsmiljön.

Detaljplanearbetet genomförs med standardförfarande. Arbetet med att ta fram en detaljplan regleras i plan- och bygglagen, PBL (2010:900).

Samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet 2019-06-04, § 196.

Samhällsbyggnadsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2019- 05-09.

I debatten yttrar sig Yusuf Aydin (KD), Yngve RK Jönsson (M), Anders Thorén (TUP), Anne Rosensvärd (SD), Deniz Bulduk (MP) och Per Börjel (TUP).

Yrkanden

Yusuf Aydin (KD) och Yngve RK Jönsson (M) föreslår att kommunfull- mäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Anders Thorén (TUP) och Anne Rosensvärd (SD) föreslår att kommunfull- mäktige beslutar enligt Tullingepartiets yrkande i kommunstyrelsen att i första hand återremittera ärendet och i andra hand avslå detsamma.

Propositionsordning

Ordföranden ställer först förslaget om återremiss mot att ärendet ska avgöras idag under proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar att ären- det ska avgöras idag.

(37)

Votering

Votering begärs och verkställs. Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsproposition:

Den som vill att ärendet ska avgöras idag röstar ja.

Den som vill återremittera ärendet röstar nej.

Voteringsresultat

Med 56 ja-röster mot 19 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att ärendet ska avgöras idag, bilaga.

Propositionsordning

Ordföranden ställer därefter kommunstyrelsens förslag mot avslag och fin- ner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

(38)

Voteringsresultat

103. Antagande av detaljplan för Tullinge 16:121 - Ulfsbergsgården

2019-06-18 20:36:24

Ebba Östlin S Ja

Serkan Köse S Ja

Lena Ingren S Ja

Mattias Gökinan S Ja

Tuva Lund S Ja

Emanuel Ksiazkiewicz S Ja

Thomas Vakili S Ja

Marcus Ekman S Ja

Diana Hildingsson S Ja

Robert Aslan S Ja

Olle Westberg S Ja

Shafkat Khatana S Ja

Tobias Ginman S Ja

Nina Lehtola S Ja

Jens Sjöstrom S Ja

Sara Sylvan S Ja

Jimmy Baker M Ja

Stina Lundgren M Ja

Willy Viitala M Ja

Kia Hjelte M Ja

Yngve RK Jönsson M Ja

Andrei Ignat M Ja

Solveig Nilsson M Nej

Gül Alci M Ja

Boban Pejcic M Ja

Anders Thorén TUP Nej

Camilla Jägemalm TUP Nej Carl Widercrantz TUP Nej

(39)

Martin Inglot SD Nej

Alexandra Tuvell SD Nej

Anneli Andersen SD Nej

Johan Holmberg SD Nej

Mats Einarsson V Ja

Kerstin Amelin V Ja

Yrsa Rasmussen V Ja

Bekir Uzunel V Ja

Pia Carlson V Ja

Ronnie Anderson V Ja

Marit Normasdotter V Ja

Aram El Khoury KD Ja

Stefan Dayne KD Ja

Yusuf Aydin KD Ja

Caroline Blom KD Ja

Deniz Bulduk MP Ja

Myrna Persson MP Ja

Christina Karlsson MP Ja

Stig Bjernerup L Ja

Caroline Rhawi L Ja

Dag Ahlse C Ja

Johan Lunnelie C Ja

Taina Virta S Ja

Adnan Issa S Ja

Tomas Bergqvist S Ja

Bo Johansson S Ja

Maria Mendoza S Ja

Arian Vassili S Ja

Jean-Pierre Zune S Ja

Bengt Kring M Ja

(40)

Michael Erikson M Ja

Helle Larsson M Ja

Thomas Karlsson TUP Nej Margareta Zethraeus TUP Nej

Anne Rosensvärd SD Nej

Kristoffer Szubzda SD Nej

Inger Tuvell SD Nej

Stefan Andersen SD Nej

Ebtesam Zino KD Ja

Leena-Karie Zetterlund Nilsson KD Ja

Kristina Dellrud MP Ja

Helene Wåhleman L Ja

Ja=56 Nej=19

Totalt med röster=75 Potentiella röstare=75 

(41)

§ 104

Godkännande av exploateringsavtal för Tullinge 16:121 (KS/2019:402)

Beslut

1. Kommunfullmäktige godkänner exploateringsavtal som tecknats med Rikshem Specialboende AB.

2. Kommunfullmäktige godkänner förslag till genomförandebudget.

Reservationer

Samtliga ledamöter för Tullingepartiet och Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för egna förslag.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2019-06-18 § 128 lämnat ett förslag till beslut.

Förslag till detaljplan för Ulfsbergsgården medger en bebyggelse på upp till ca. 60 bostäder, fördelade på flerbostadshus och radhus. Exploateringsavtal har med anledning av genomförandet av detaljplan skrivits mellan kommu- nen och Rikshem Specialboende AB.

Avtalet innebär att kommunen breddar del av Ulfsbergsvägen, anlägger gångbana längs med del av Solvägen samt anlägger ett stenbelagt gångfarts- område i korsningen mellan Ulfsbergsvägen och Solvägen. Åtgärderna ska enligt avtalet bekostas fullt ut av exploatören. I övrigt innehåller avtalet sed- vanliga villkor.

Exploatören har bekostat framtagandet av detaljplan, med tillhörande utred- ningar och behövlig förprojektering. Vidare ska exploatören fullt ut bekosta det faktiska kostnader som uppkommer i och med utbyggnad av allmänna anläggningar. Utbyggnaden av allmänna anläggningar kommer innebära nå- got ökade driftkostnader.

Ingen utbyggnad av vatten och avlopp (VA) kommer behövas men för att möjliggöra byggrätter i östra delen av planområdet behöver en befintlig VA- ledning flyttas. Flytt av befintlig VA-ledning bekostas av exploatören.

Rikshem Specialboende AB är ägare till fastigheten Botkyrka Tullinge 16:121 som idag inrymmer Ulfsbergsgården med tillhörande sidobyggnader.

Ansökan om planbesked inkom november 2014 för att möjliggöra för ny bo- stadsbebyggelse omfattande 40 - 80 bostäder. Under planarbetets gång vi- sade trafikutredning på behov av viss breddning av väg samt anläggandet av gångbana för att möta den tilltagande trafik som ett nytt bostadsområde skulle medföra. Totalt omfattar förslag till detaljplan byggrätter för ca. 60 bostäder.

(42)

BOTKYRKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 30[42]

Kommunfullmäktige

2019-06-18

Samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet 2019-06-04, § 195.

Samhällsbyggnadsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2019- 05-07.

I debatten yttrar sig Yusuf Aydin (KD), Anders Thorén (TUP) och Anne Rosensvärd (SD).

Yrkanden

Yusuf Aydin (KD) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt kommun- styrelsens förslag.

Anders Thorén (TUP) och Anne Rosensvärd (SD) föreslår att kommunfull- mäktige avslår kommunstyrelsens förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäk- tige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

(43)

§ 105

Antagande av detaljplan för Slagsta strand etapp 1 (KS/2019:399)

Beslut

Kommunfullmäktige antar detaljplan för Slagsta strand, etapp 1.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2019-06-18 § 129 lämnat ett förslag till beslut.

Planen omfattas av cirka 600-850 bostäder med centrum-verksamheter i bot- tenvåningen, en förskola, ett vårdboende och en stadsdelspark. I planområ- dets norra del sparas ett grönområde som utgör ett stråk i öst-västlig riktning som binder ihop Korpberget norr om planområdet med bergsbranten i söder.

Tegelängsvägen bräddas för att ge plats för trottoar och cykelfält. En buss- hållplats föreslås ligga på Tegelängsvägen mellan förskolan och bostads- kvarteren.

Bostadskvarteren utformas med byggnader längs gatorna för att skapa tyd- liga gränser mellan privat och offentligt rum. Byggnadshöjderna varierar:

bostadskvarter byggs i fyra till åtta våningar med två radhuslängor på tre våningar; vid bergsluttningen i södra delen av planområdet prövas punkthus på nio till fjorton våningar som följer den kuperade topografin.

Bostadsbebyggelsen ligger i största delen på redan exploaterad mark som har visats vara förorenad. I och med att området bebyggs kommer dessa för- oreningar att saneras. Utbyggnaden är tillräckligt stor för att en busslinje ska kunna förlängas till området; SL avgör hur nya bussträckningar passar in i deras linjesystem.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra bostäder och en förskola; den nya be- byggelsen ska integreras i landskapet.

Planområdet ligger i Slagsta. Genomförandetiden för gällande detaljplaner har gått ut; en redovisning av vilka detaljplaner som gäller för området finns i planbeskrivningen.

Samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet 2019-06-04, § 200.

Samhällsbyggnadsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2019- 05-08.

I debatten yttrar sig Yusuf Aydin (KD), Yngve RK Jönsson (M), Anne Rosensvärd (SD), Myrna Persson (MP) och Ebba Östlin (S).

(44)

BOTKYRKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 32[42]

Kommunfullmäktige

2019-06-18

Yrkanden

Yusuf Aydin (KD), Yngve RK Jönsson (M), Myrna Persson (MP) och Ebba Östlin (S) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Propositionsordning

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är kom- munstyrelsens förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Protokollsanteckning

Yngve RK Jönsson (M) antecknar till protokollet:

Upplåtelseformen "Ägarlägenhet" är vanligt förekommande i länder utanför Sverige. Intresset för denna upplåtelseform ökar nu också i Sverige och då särskilt inom Stockholmsområdet. Det är min bestämda uppfattning att kommunen, vid etablering av nya områden med inslag av flerbostadshus, särskilt skall uppmärksamma exploatörer om beho- vet av ägarformen och aktivt möjliggöra sådan upplåtelse.

References

Related documents

Förslag Benita Vikström (s) föreslår bifall till Britta Bergströms, Göte Erikssons och Patrik Renfors förslag och avslag på Torbritt Bökmans och Gunnar Söderbergs

Berörda nämnder ska i särskilda ärenden rapportera uppdragen ne- dan till kommunstyrelsens budgetberedning enligt angivna datum i uppdragen. 8:1) I nämndernas budgetramar

Kommunens resultat för perioden januari till augusti är positivt med 439,5 miljoner kronor.. I resultatet ingår jämförelsestörande poster på motsvarande 244,9 miljoner

Samtliga ledamöter för Moderaterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget

Nämndernas preliminära budgetar i Mål och budget 2019 med flerårsplan 2020 - 2022 samt de tilläggsanslag som har beslutats av kommunstyrelsen respektive kommunfullmäktige

I dagsläget finns ingen specifik handlingsplan för att minska antalet själv- mord men utöver det suicidpreventiva arbetet som görs i kommunen arbetar Botkyrka tillsammans med

Kommunfullmäktige beviljar Lars Johansson (L) 100 procent sjukle- dighet under perioden 26 september 2019 till och med 30 november 2019 i enlighet med § 25 Reglemente för arvoden

effektiviseringsuppdrag. Nämnderna redovisar i samband med yttrande till mål och budget 2021 med flerårsplan 2022 - 2024 de effektiviseringsåtgärder som på kort och lång sikt

Därefter ställer ordföranden kommunstyrelsens förslag mot Sverigedemo- kraternas förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kom- munstyrelsens

Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag under proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens

Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag under proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag..

Kommunfullmäktiges ordförande ställer kommunstyrelsens förslag under proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag... SÄRKILT

Förläng helgöppettiden på Parkhemsgården från 22-00, dnr KS/2015:316 Överlåts till kultur- och fritidsnämnden för beslut. Inför grodtunnlar vid Tullinge strand, dnr KS/2015:317

Kommunfullmäktige beslutar att Botkyrka kommun övertar de skulder som Tumba Tennisklubb har till Swedbank om 4,6 miljoner kronor och som kommunen lämnat borgen för, villkorat

Kommunfullmäktige uppdrar till samhällsbyggnadsnämnden att i samarbete med Södertörns Fjärrvärme AB utreda möjligheterna för att ansluta villor till fjärrvärmenätet i

Vi i BP ställer oss bakom förslaget till kulturmiljöprogrammet, som lyft fram olika miljöer med kulturhistoriska inslag som kommer bli underlag för kommande översiktsplan för

Samtliga ledamöter för (S), (V) och (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för yrkandet att bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut.. Kommunledningsförvaltningen

motsvarar ca 34 miljoner kronor, för att öka människors valfrihet och makt över sin egen plånbok. Detta är genomförbart bl.a. genom framgångsrika upphandlingar, decentralisering

Samtliga ledamöter för (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget

Ludvigsson (BP) lämnar ett tilläggsyrkande, bilaga, att kommun- fullmäktige uppdrar till Hågelbyparken AB och kommunen att häva tidigare beslut om uppsägning av stallföreningen

Kommunstyrelsen gav 2012-06-04 samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram förslag till ny detaljplan för etapp 4 av Rikstens friluftsstad och fast- ställde budgeten för

Kommunfullmäktige godkänner detaljplanen för dagvatten Norra Botkyrka, del av Fittja III, Botkyrka kommun.. Detaljplanen syftar till att möjliggöra för nya tekniska lösningar

Kommunfullmäktige beviljar investeringsmedel enligt vård- och omsorgs- nämndens förslag på 2,4 miljoner kronor för att bygga om barnboendet på Stendalsvägen 61 till ett