• No results found

Anvisning för utfärdande av intyg/utlåtande inom kommunens hälso- och sjukvård

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Anvisning för utfärdande av intyg/utlåtande inom kommunens hälso- och sjukvård"

Copied!
4
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1(4)

Falkenbergs kommun

311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40 e-post: kontaktcenter@falkenberg.se

www.falkenberg.se

Anvisning för utfärdande av intyg/utlåtande inom

kommunens hälso- och sjukvård

Dokumenttyp Dokumentet gäller för Datum för fastställande

Anvisning Legitimerad personal inom socialförvaltningen i egen och privat regi

190429

Revideringsansvarig Revideringsintervall Reviderad datum

MAS/MAR Vid behov eller minst vartannat år

Dokumentansvarig (funktion) Uppföljningsansvarig och tidplan

MAS/MAR MAS/MAR vartannat år

(2)

2(4)

Falkenbergs kommun

311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40 e-post: kontaktcenter@falkenberg.se

www.falkenberg.se

1. Syfte

Att säkerställa att intyg utfärdas på ett professionellt och likvärdigt sätt utifrån gällande författningar.

2. Koppling till lagstiftning och andra styrdokument

Enligt Socialstyrelsens föreskrift om att utförda intyg i hälso- och sjukvården (HSLF- FS 2018:54) skall vårdgivare ge skriftliga direktiv och säkerställa att det finns

ändamålsenliga riktlinjer för intyg som utfärdas inom hälso- och sjukvården.

Andra styrande dokument i frågan om intyg/utlåtande är:

Hälso- och sjukvårdsförordningen (SFS 2017:80) Patientlagen (SFS 2014:821)

Patientsäkerhetslag (SFS 2010:659) Patientdatalagen (2008:355)

3. Anvisningen

3.1. Anvisningen gäller för

 Intyg som grundas på en bedömning av någons hälsotillstånd, behov, förmåga eller annat förhållande orsakat av hälsotillståndet.

 Utlåtande och andra liknande handlingar, oavsett hur de benämns, till exempel intyg om utförd behandling/åtgärd.

 Intyg utfärdas endast för de patienter som är inskrivna i den kommunala hälso-och sjukvården.

3.2. Vem kan begära intyg/utlåtande

Patient eller dess lagliga företrädare

3.3. Vem ska/kan utfärda intyg

 All personal som är skyldig att föra patientjournal är också skyldig att på begäran av patient utfärda intyg om vården.

 Den som avser att utfärda ett intyg ska noga överväga om den har rätt kompetens för att utfärda det aktuella intyget. Att ha rätt kompetens innebär att kunna utföra

undersökningar och göra bedömningar som krävs för det aktuella intyget. Intyget sker under personligt yrkesansvar och intygar det man sett under bedömningen.

 Huvudregeln är att intygsutfärdaren ska ha personlig kännedom om de förhållanden som ligger till grund för bedömning och intyg.

(3)

3(4)

Falkenbergs kommun

311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40 e-post: kontaktcenter@falkenberg.se

www.falkenberg.se

 Intygsutfärdaren ska uppfylla kraven för jäv/opartiskhet. Opartiskhet kan ifrågasättas t ex vid släkt- eller nära vänskapsrelationer, ekonomisk relation eller om det finns pågående eller tidigare konflikter mellan patient och intygsutfärdaren.

3.4. Samtycke och information

 Intyg får inte utfärdas utan att intygspersonen har informerats om de undersökningar, uppgifter och upplysningar som behövs för att kunna avge intyget.

 Intyget ska utfärdas med respekt för patientens självbestämmande, integritet och värdighet.

3.5. Intygets utformning Intyget ska vara skrivet så att

 Det är fullständigt, entydigt och sakligt.

 Det har läslig text och begripligt språk.

 Det inte innehåller förkortningar och i regel inte medicinska termer. Om medicinska termer används ska de förklaras.

 Det inte uppfattas som nedsättande eller kränkande för patienten.

 Det inte innehåller uttalande som kan uppfattas som uttryck för nedsättande moraliska, sociala eller andra värderingar.

 Patienten kan förstå förhållande och värdera innebörden av uttalanden (den professionella bedömningen).

 Det tydligt framgår vad som är intygsutfärdarens egna uttalanden(bedömning) och vilka uppgifter som härrör från patienten eller annan person.

 Det innehåller noggranna uppgifter om de undersökningar, upplysningar, journalhandlingar som ligger till grund för bedömningen (på vilket sätt datainsamlingen gjorts).

 Det bara innehåller uttalande om förhållande som intygsutfärdaren har tillräcklig kännedom om.

Intygsutfärdaren ska beakta att intyget kan få avgörande betydelse i offentliga och enskilda rättsförhållanden.

(4)

4(4)

Falkenbergs kommun

311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40 e-post: kontaktcenter@falkenberg.se

www.falkenberg.se

Intyget ska därutöver innehålla:

 Ändamålet med intyget. På vilka grunder (varför) utfärdas det aktuella intyget.

 Patientens namn och personnummer eller samordningsnummer

 Intygsutfärdarens namn och befattning

 Intygsutfärdarens tjänsteställe, adress och telefonnummer

 Datum för utfärdandet och underskrift av intygsutfärdaren Om nödvändigt för intygets ändamål ska det även innehålla

 Patientens adress

 Hur patientens identitet styrkts

3.6. Neka intyg

Om man överväger att inte utfärda ett intyg bör man ta ställning till vem som skulle kunna vara lämpligare som utfärdare. Att lämna patienten utan alternativ kan ses som orätt ur ett etiskt perspektiv.

3.7. Dokumentation

Intyg är en journalhandling och ska dokumenteras i patientjournal.

4. Definitioner och avgränsningar

Anvisningen gäller för legitimerad personal på Socialförvaltningen som ska utfärda intyg.

5. Ansvar och uppföljning

Chef för legitimerad personal ansvarar för att anvisningen är känd och efterlevs. MAS/MAR ansvarar för att vid behov uppdatera anvisningen.

References

Related documents

Du måste söka alla typer av arbeten inom pendlingsavstånd vilket är hela Skåne. Att stå till arbetsmarknadens förfogande och vara aktivt arbetssökande är ett krav för att

Personal som arbetar heltid eller en fast andel i projektet behöver däremot inte tidredovisa. Intyg om projektarbete ska skickas in i PDF-format (ej scannad) via

Eftersom ersättning inte betalas ut till kommunerna från Försäkringskassan för hälso- och sjukvård för personer som inte är socialförsäkrade måste en överenskommelse göras med

Varje vård- och omsorgsenhet behöver ha kompetens och rutiner för att varje vårdtagare ska få kontakt med legitimerad personal när tillstånd så kräver, utöver de rutiner som styr

Bedömning av patienter med behov av behandling/ träning/hjälpmedel i syfte att återfå funktion eller för att återta förmåga, öka delaktigheten

Sjuksköterska ansvarar för reseläge, vilket görs i webverktyget eller manuellt på medicingivare kan även göras av hemsjukvårdens undersköterska. Sjuksköterska som tar emot

Intyget får inte uppfattas som nedsättande eller kränkande för patienten och uttalanden som kan uppfattas som uttryck för nedsättande moraliska, sociala eller andra värderingar

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, personnummer, adress, telefonnummer samt viss hälsoinformation. Vi har fått dina uppgifter från dig. Vi tillämpar