(1)Air Pollution &amp

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Air Pollution & Climate Secretariat iiuhförorenings- och kiimaisekrelariaiei)

. . Fbrs1oLdnggoton18,413 28 Go'1eborg,Sweden

AI rCl l m Tei.+46[0)3171i45i5

Fax +46 (0131 711 46 20 E-maii: info@oirchmorg

Air Pollution & Climate Secretariat Interneizwwwuirdimorg

Er ref/dnr: M2018/02659/R

Miijö— och energidepartementet m.registrator@regeringskansliet.se Göteborg

16januari 2019

Yttrande över remiss av promemoria med förslag till förbud mot användning av gödselmedel som innehåller ammoniumkarbonat

Luftförorenings- och klimatsekretariatet anser att det är bra att regeringen vill uppfylla kraven i takdirektivet bilaga lll, del 2 punkt 3 om att ammoniumkarbonat i gödselmedel ska förbjudas i medlemsstaterna. Vi tillstyrker därför promemorian i dess helhet.

Som framgår av promemorian kommer Sverige ha svårt att klara sitt åtagande för ammoniak till år 2020 i takdirektivet. Eftersom ammoniumkarbonat i dag knappt används i Sverige kommer förbudet inte leda till några större utsläppsminskningar. Vi konstaterar därför att andra insatser för att minska ammoniakutsläppen behövs.

För Luftförorenings— och klimatsekretariatet Göteborg dag som ovan

ØÅÅ— 245m1fl/m

Marko Reinikainen Kajsa Pira

Kanslichef Sakkunnigjordbruk

The Secremnul is orgumsed by Fnends of the Eanh Sweden (Jordens Vänner), Nalure 0nd Youih Sweden [Föiibiologema];

Swedish Somew for Nalure Conservcflon (Svenska Nciurskyddsförenmgen) und Worid Wide Fund for Name Sweden (Vdr‘dsnumn‘onden WWF]

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :