• No results found

Högre växel i minoritetspolitiken - Stärkt samordning och upp-följning (SOU 2020:27)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Högre växel i minoritetspolitiken - Stärkt samordning och upp-följning (SOU 2020:27)"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

YTTRANDE 2020-10-01

Postadress Telefon Telefax Bankgiro Postgiro 957 85 ÖVERTORNEÅ 0927 – 720 00 0927 – 774 04 758-1218 127 150-1

Kulturdepartementet Ku2020/01170/CSM

Högre växel i minoritetspolitiken - Stärkt samordning och

upp-följning (SOU 2020:27)

Sammanfattning

Övertorneå kommun ställer sig positiv till de författningsändringar som utred-ningen har föreslagit. Ändringarna kan leda till förtydligade åtaganden för det all-männa och förbättrad efterlevnad av minoritetslagstiftningen. Institutet för språk och folkminnen (Isof) ses som en lämplig samordnings och uppföljningsmyndig-het med bred kompetens över de nationella minoriteterna och minoritetsspråken. Den här uppgiften kombinerad med huvudmannaskap över språkcentrum för nat-ionella minoritetsspråken kan skapa en stark myndighet med både bred kompe-tens i de relevanta frågorna samt ett pragmatiskt förhållningssätt.

8.2 Övergripande bedömningar och förslag

8.2.2 Förslag till fyra delmål

När det gäller utredningens förslag om ersättande av minoritetspolitikens tre del-områden med fyra delmål, bifalls det av Övertorneå kommun. Alla ändringar som kan bidra till att det offentligas åtaganden tydliggörs och blir lättare att styras och uppföljas, är välkomna. Långsiktigt leder detta till bättre efterlevnad av minoritets-lagen. I synnerhet är delmål 4, Levande minoritetsspråk, angeläget då språket även är nyckeln till identitet och kultur.

8.3.4 Institutet för språk och folkminnen ska överta länsstyrelsens uppdrag

Övertorneå kommun ställer sig mycket positiv till att det centrala uppföljnings och samordningsansvaret flyttas från Länsstyrelsen i Stockholms län till Institutet för språk och folkminnen (Isof.) Isof’s lämplighet som samordnings och uppfölj-ningsmyndighet över nationella minoriteter judar, romer, sverigefinnar och torne-dalingar är tydlig då Isof besitter digra kunskaper på området nationella minorite-ter och minoritetsspråk. Isof’s nuvarande uppdrag skapar synergier som kan tas tillvara. Kunskaper och erfarenheter som Isof samlat in kan utnyttjas och tilläm-pas i det föreslagna uppdraget för att uppnå goda resultat i arbetet med de nation-ella minoriteterna och minoritetsspråken.

(2)

Postadress Telefon Telefax Bankgiro Postgiro 957 85 ÖVERTORNEÅ 0927 – 720 00 0927 – 774 04 758-1218 127 150-1

2 (2)

I synnerhet ser Övertorneå kommun positivt på förslaget om Isof’s samordnande och uppföljande roll kombinerad med huvudmannaskap över språkcentrum för minoritetsspråken. Detta skulle förstärka kontakten mellan kommuner och den samordnande myndigheten och skapa mer övergripande bild över situationen och behov som finns ute i samhället. Detta i sin tur kan även skapa ett mera pragma-tiskt arbetssätt för myndigheten.

8.5.6 Främja samverkan

Ur kommunal synpunkt är till exempel utbildningsinsatser kostsamma att arran-gera och således välkomnas utredningens förslag om att Isof skulle tillhandahålla en struktur för frivillig interkommunal och interregional samverkan. Detta kan leda till bättre måluppfyllelse, mer effektivitet och förbättrad allokering av resur-ser.

8.5.7 Stöd till myndigheter och andra offentliga aktörer

Då kommunala tjänstepersoner ofta arbetar ensam med frågor som rör nationella minoriteter, är möjlighet till stöd och vägledning av yttersta vikt. Isof som myn-dighet upplevs som mera tillgänglig och lättare att samverka med på grund av sin breda kompetens inom minoritetsfrågor.

8.7 De nationella minoriteternas roll och inflytande

8.7.1 Rådgivande organ inrättas för att stärka minoriteternas inflytande

Övertorneå kommun instämmer med utredningens förslag om rådgivande organ bestående av representanter för de nationella minoriteterna. Rådet kan bistå Isof med värdefulla erfarenheter, insyn och sakkunskap. Detta kan ha stor påverkan på myndighetens arbete som i sin tur påverkar till exempel kommuner.

______________________________ Tomas Mörtberg

References

Related documents

62 Luleå tekniska universitet 63 Lunds universitet 64 Stockholms universitet 65 Södertörns högskola 66 Umeå universitet 67 Uppsala universitet 68 Alvesta kommun 69

Särskilt för minoritetsgruppen romer finns en utbredd diskriminering på bland annat bostadsmarknaden och det är därför vik- tigt att insatserna för denna grupp utgår från ett

Sammantaget anser DO att det härigenom finns en risk att den föreslagna stärkta uppföljningen inte ger en tydligare bild av individers tillgång till rättigheter och därmed

kulturkompetens” innebär att man måste leva enligt vissa kulturella normer, eller tala ett visst språk eller i förlängningen en viss varietet av ett språk, för att komma

Beslut i detta ärende har fattats av rättschef Michael Erliksson i närvaro av verksamhetsområdeschef Peter Andrén, enhetschef Heini Möller och verksamhetsutvecklare Tove Lidman,

115 76 Stockholm • Besöksadress: Tegeluddsvägen 1 • Telefon: 08-561 680 00 • forvaltningsrattenistockholm@dom.se www.domstol.se/forvaltningsratten-i-stockholm

att ansvaret för samordning och uppföljning av minoritetspolitiken ska flyttas från Länsstyrelsen Stockholm till Institutet för språk och Folkminnen (IOSF). att nuvarande

Kultur- och fritidsförvaltningen har översänt yttrande enligt följande: Utredningen syftar till är att stärka arbetet med de nationella minoriteterna deras rättigheter, språk

Härnösands kommun tillstyrker förslaget att Institutet för språk och folkminnen och Sametinget ska bistå med rådgivning, metodstöd, utbildning och liknande stöd

Jönköpings kommun har beretts tillfälle att yttra sig över utredningens förslag till hur ansvaret för samordning, utveckling och uppföljning av Sveriges minoritetspolitik ska

Vidare föreslår utredningen att flytta uppföljningsansvaret för finska, meänkieli, romani chib och jiddisch från länsstyrelsen i Stockholm till Institutet för språk- och

8.3 Institutet för språk och folkminnen ska överta länsstyrelsens uppdrag Luleå kommun ställer sig positivt till utredningens förslag att Institutet för språk och

Vi saknar helt förståelse för hur de medlen ska bidra till att utveckla det lokala och regionala arbetet och motsätter oss därför förslaget.. Det rimmar dessutom illa med

I den slutliga handläggningen av ärendet har generaldirektör Malin Ekman Aldén (beslutande), avdelningschef Emelie Lindahl och utredare Frida Lockner

MUCF ställer sig positiv till utredningens förslag om att uppdraget som central uppföljande och samordnande myndighet för de nationella minoriteterna ges till Institutet för språk

Norrköpings kommun ställer sig bakom betänkandets förslag att flytta samordnings- och uppföljningsuppdraget för arbetet med samtliga nationella minoriteter från Länsstyrelsen

I den slutliga handläggningen har även avdelningscheferna Lena Aronsson, Bengt Blomberg, Henrik Engström, Erik Fransson, Ole Settergren, Carl-Magnus Löfström samt

Utredningen har haft i uppdrag att analysera och föreslå hur ansvaret för samordning, utveckling och uppföljning av minoritetspolitiken ska organiseras för att bidra till en

Skolinspektionen vill i detta sammanhang upplysa om att myndigheten under flera år har deltagit i årliga samråd med företrädare för nationella minoritetsorganisationer och

- SKR tillstyrker förslaget att uppdraget som central uppföljande och samordnande myndighet när det gäller de nationella minoriteterna judar, romer, sverigefinnar och

UHR ställer sig positivt till utredningens förslag att uppföljningsmyndigheterna själva ska bedöma vilken information de behöver från statliga myndigheter, och när de

Vetenskapsrådet, som granskat betänkandet utifrån sitt uppdrag att ge stöd till grundläggande forskning av högsta vetenskapliga kvalitet inom samtliga vetenskapsområden samt

Östersunds kommun ser positivt på att regeringen genom tillsättandet av utredningen vill åstadkomma en ändamålsenlig organisering av samordning, utveckling och uppföljning för