• No results found

Rubricerade ärende, ert diarienummer U2020/04134/GV, har remitterats till Regelrådet.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Rubricerade ärende, ert diarienummer U2020/04134/GV, har remitterats till Regelrådet."

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Utbildningsdepartementet

Promemorian Gymnasie- och gymnasiesärskoleutbildning med

specialidrott

Rubricerade ärende, ert diarienummer U2020/04134/GV, har remitterats till Regelrådet. Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Christian Pousette Verksamhetsledare

Postadress Webbplats E-post 1/1

Box 4044, 102 61 Stockholm w ww.regelradet.se r egelradet@regelradet.se

Kanslisvar Vårt Dnr Ert Dnr

2020-10-12 RR 2020-244 U2020/04134/GV

Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten på konsekvensutredningar till författningsförslag som kan få effekter av betydelse för företag.

References

Related documents

Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten på konsekvensutredningar till författningsförslag som kan få effekter av betydelse

Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten på konsekvensutredningar till författningsförslag som kan få effekter av betydelse för företag.. Miljö-

Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten på konsekvensutredningar till författningsförslag som kan få effekter av betydelse

Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten på konsekvensutredningar till författningsförslag som kan få effekter av betydelse

Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten på konsekvensutredningar till författningsförslag som kan få effekter av betydelse

Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten på konsekvensutredningar till författningsförslag som kan få effekter av betydelse

Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten på konsekvensutredningar till författningsförslag som kan få effekter av betydelse

Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten på konsekvensutredningar till författningsförslag som kan få effekter av betydelse