SinterCast resultat för januari mars 2005

Full text

(1)

1

• NEWS RELEASE • PRESSE INFORMATION • COMMUNIQUE DE PRESSE•

INFORMAZIONE STAMPA • COMMUNICADO DE PRENSA • PRESSMEDDELANDE • NEWS RELEASE • PRESSE INFORMATION • COMMUNIQUE DE PRESSE • INFORMAZIONE STAMPA • COMMUNICADO DE PRENSA • PRESSMEDDELANDE •

SinterCast resultat för januari – mars 2005

Periodens nettoomsättning: 4,2 miljoner kronor (1,5 miljoner kronor)

Resultat efter skatt: -2,7 miljoner kronor (-4,7 miljoner kronor), -0,5 kronor per aktie (-0,9 kronor per aktie)

Hyundai inleder med prototyptillverkning inför volymproduktion av SinterCast CGI-motorblock

Audi introducerar uppgradering till ny 4,2 liter SinterCast CGI V8 TDI-motor som produceras hos Halberg

Audi-Volkswagens 2,7 och 3,0 liter SinterCast CGI V6-motorblock serieproduceras i ökad takt hos Tupy

Ford-PSA:s (Peugeot-Citroën) 2,7 liter SinterCast CGI V6-motorblock serieproduceras i ökad takt hos Tupy

Ashland Casting Solutions och SinterCast ingår global marknads- och teknisk allians

Serieproduktion

Serieproduktion i ökande volymer av SinterCast motorblock i kompaktgrafitjärn (CGI) serieproduceras vid Tupys gjuteri i Brasilien för Audi-Volkswagen 2,7 och 3,0 liter V6-dieselmotorer och Ford-PSA 2,7 liter V6- dieselmotor. SinterCast CGI-motorblock monteras i bilar av märkena Audi, Citroën, Jaguar, Land Rover, Peugeot och Volkswagen. Hos europeiska bilhandlare visas för närvarande tio olika modeller. Produktionen förväntas stiga ytterligare då fler modeller hos Audi-Volkswagen och Ford-PSA planeras.

Under det internationella motorsymposiet i Wien 28-29 april 2005 introducerade Audi sin nya 4,2 liter V8 TDI- dieselmotor med ett SinterCast CGI-motorblock som tillverkats hos Halberg-gjuteriet i Tyskland. Audi V8 TDI introducerades första gången under 1999 års motorsymposium i Wien med 3,3 liter slagvolym (166 kW, 50,2 kW/liter). Detta var den första serietillverkade motorn med ett CGI-motorblock och den första dieselmotorn för personbilar med en specifik prestanda över 50 kW/liter. Motorn uppgraderades till 4,0 liter 2003 och gjuteriproduktion av den nya 4,2 litersversionen (220 kW, 57,1 kW/liter) har redan inletts. Den fortlöpande uppgraderingen av slagvolym och prestanda indikerar hur de förbättrande egenskaperna hos CGI skapar tillväxtpotential.

Under hela perioden fortsatte serieproduktion av motorkomponenter hos Caterpillars gjuteri i USA och av stora kannringar hos Daros gjuteri i Sverige. Vidare serieproducerades stora cylinderhuvuden och marindieselmotorblock för Rolls-Royce Power Engineering hos VDP:s gjuteri i Italien och kopplingskomponenter för Aston Martin hos SKF-gjuteriet i Sverige. Produktionen av cylinderhuvuden i SinterCast CGI för General Electric Transportation Systems GEVO-12 lokomotivmotor i Motor Castings gjuteri i USA fortsatte att öka under perioden.

Marknadsutveckling

Ett nytt SinterCast System 2000 har levererats till Hyundai Motor Company i Korea och prototyptillverkning av SinterCast CGI V6-motorblock för dieselmotorer för personbilar har inletts. Prototyptillverkningen kommer att fortsätta under hela sommaren och den permanenta installationen i Hyundai Motor Companys gjuteri i Jeonju kommer att ske under fjärde kvartalet 2005. Serieproduktion inleds under första halvåret 2006. Denna state-of- the-art V6-motor, kommer att finnas i Hyundais personvagnar såväl på den inhemska koreanska som på den europeiska exportmarknaden under 2006.

Ett andra SinterCast System 2000, som beställdes av Tupy-gjuterierna i december 2004, har levererats till Tupys anläggning för kommersiella fordon i Mauá i Brasilien. Systemet kommer att installeras under andra kvartalet 2005 och skall stödja den fortlöpande produktutvecklingen och prototypaktiviteterna inom sektorn för motorer till lastvagnar och andra kommersiella fordon.

(2)

2 Under perioden ingick SinterCast en global teknisk- och marknadsallians med Ashland Casting Solutions, en av världens största leverantörer till järngjuteriindustrin. Produktutvecklingsaktiviteter har inletts i Ashlands FoU- anläggning i USA och man har redan beslutat om fältförsök för de nya CGI-specifika bestrykningsmedlen och materialen. Utöver det tekniska samarbetet kommer Ashlands globala marknadsnärvaro och anseende att skapa nya kundmöjligheter för SinterCast. Ashland kommer också att representera SinterCast inom geografiska områden där SinterCast hitintills inte finns representerat.

Marknadens övergripande intresse för CGI och CGI-produktutvecklingen fortsätter att öka. Flera nya kundkontakter etablerades under AFS:s (American Foundry Society) årliga evenemang CastExpo 16–19 april 2005, där SinterCast fanns representerat tillsammans med sina partners, ABB Process Industries och Ashland Casting Solutions. Den positiva marknadsutvecklingen för CGI och SinterCasts ledande roll bekräftades också av AFS:s lokala Detroit-Windsor-avdelning är dr Steve Dawson inbjudits som gästtalare.

Marknadspenetrering och konkurrens

SinterCasts processtyrningssystem System 2000 finns idag i Nord- och Sydamerika hos gjuterierna Caterpillar, Cifunsa, ICC-Indianapolis Casting Corporation, Motor Castings, Teksid do Brazil samt Tupy-Joinville. I Europa finns systemen hos Daros Pison Rings, Grainger & Worrall, Halberg Guss, SKF-Mekan, V. Luzuriaga och VDP.

Avtalet om teknisk support med den internationella Teksidkoncernen omfattar samtliga nio järngjuterier i Teksidkoncernen världen över. Hyundais första System 2000 för CGI-prototyptillverkning har installerats och den permanenta installationen kommer att ske under fjärde kvartalet 2005. Tupys installation i Mauá kommer att genomföras under andra kvartalet 2005.

SinterCasts avtal om teknisk support omfattar 25 järngjuterier som står för cirka 40 % av världens kapacitet för gjutning av motorblock och cylinderhuvuden i gjutjärn. Inom denna kundgrupp produceras även andra komponenter av CGI för användning i fordonsindustrin och andra industrier med vikter från 8 kg till 17 ton.

Denna produktion av andra produkter än motorblock och cylinderhuvuden ger ytterligare tillväxtmöjligheter.

SinterCast fortsätter att marknadsföra CGI som ett material för olika tänkbara tillämpningar inom industrin. Alla initiativ som stimulerar intresset och förtroendet för CGI har den positiva effekten att öka den totala marknadspotentialen för CGI. För närvarande har nio av de tio främsta personvagnsproducenterna samt åtta av de tio främsta lastvagnsproducenterna pågående CGI-motorprogram. SinterCast kommer, som teknisk ledare och med sitt kunnande och sin tekniska service, att installera fler utrustningar och därmed öka sin andel av världens produktion av motorblock och cylinderhuvuden i CGI.

Koncernens resultat, investeringar, likviditet och redovisningsprinciper

Koncernens rörelseintäkter för januari – mars 2005 uppgick till 4,2 miljoner kronor (1,5 miljoner kronor för samma period 2004). Rörelseintäkterna hänför sig huvudsakligen till ersättningar för installationer, produktion och konsulttjänster. Leasingavgifter för installerad utrustning har fördelats över leasingperioden. Under perioden har cirka 5 300 av SinterCasts mätsonder levererats till kunder (1 100). Koncernens resultat efter beräknad skatt för januari – mars 2005 uppgick till -2,7 miljoner kronor, -0,5 kronor per aktie (-4,7 miljoner kronor, -0,9 kronor per aktie). Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader avser andrahandsuthyrning av kontorslokaler i SinterCast Ltd. Investeringarna uppgick under perioden till 0,1 miljoner kronor (0,7 miljoner kronor). Koncernens likvida medel uppgick per den 31 mars 2005 till 29,6 miljoner kronor (37,6 miljoner kronor).

Enligt de ändrade regler för börsnoterade företag inom EU, som trädde i kraft 2005, har SinterCast börjat redovisa enligt IAS/IFRS (International Financial Reporting Standards). Den här kvartalsrapporten är den första rapporten, som sammanställts i enlighet med IFRS, och effekterna på siffrorna är preliminära och baseras på IASB:s (International Accouting Standards Board) regler och vår tolkning av dessa regler. Standarden IFRS 1 behandlar övergången till IFRS-redovisning. Föregående års jämförelsetal skall presenteras enligt de nya principerna, vidare skall effekterna på föregående års resultat och ställning presenteras. Inga skillnader mot tidigare presenterade siffror finns att redovisa i resultat- och balansräkningar för 2004. Värderingsprinciperna för immateriella samt materiella anläggningstillgångar kommer även fortsättningsvis att vara anskaffningsvärde och inte det valbara alternativet marknadsvärde. Standarden IFRS 2 - Aktierelaterade ersättningar behöver inte, enligt övergångsreglerna i IFRS 1, tillämpas för personaloptionsprogrammet 2002-2004, då detta var fullt intjänat före 1 januari 2005. SinterCast har därför valt att inte tillämpa IFRS 2 retroaktivt för detta program. Eget kapital uppställningen kommer att förändras i enlighet med IAS 21, i denna och kommande rapporter, och omräkningsdifferenserna redovisas som en egen komponent. SinterCast har valt att inte tillämpa reglerna kring finansiella instrument enligt IAS 32 samt IAS 19 retroaktivt för 2004. Övergång till dessa båda standarder har skett per 1 januari 2005. Övergången gav inte upphov till några effekter i det egna kapitalet.

.

(3)

3 Årsredovisning

Årsredovisningen publicerades den 29 april 2005 och sändes ut till alla registrerade aktieägare och till dem som anmält intresse. Årsredovisningen finns också tillgänglig på SinterCasts webbplats.

Bolagsstämma

Ordinarie bolagsstämma för SinterCast AB (publ) kommer att hållas den 18 maj 2005 klockan 16.00 i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) lokaler, Grev Turegatan 16, Stockholm.

Efter samråd med de större aktieägarna och med stöd av mer än 50 procent av SinterCasts aktiekapital och röster har Nomineringskommittén beslutat föreslå att Bertil Hagman, Aage Figenschou, Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist, Andrea Fessler och Robert Dover får förnyat förtroende som styrelseledamöter.

Information

Då den ordinarie bolagsstämman skall hållas den 18 maj 2005 kommer det inte att hållas någon online-konferens efter publiceringen av delårsrapporten för januari – mars 2005.

Delårsrapporten för januari – juni 2005 publiceras den 10 augusti 2005.

Delårsrapporten för januari – september 2005 publiceras den 9 november 2005.

Preliminär bokslutsrapport för 2005 publiceras den 15 februari 2006.

Stockholm den 11 maj 2005 på uppdrag av styrelsen

Dr Steve Dawson Verkställande direktör

För mer information, kontakta

Dr Steve Dawson Tfn +46 8 660 7750

SinterCast AB (publ) Fax: +46 8 661 7979 Box 10203 e-post: info@sintercast.com SE-100 55 Stockholm webbplats: www.sintercast.com

Sverige Org. nr: 556233-6494

Denna bokslutsrapport har inte granskats av bolagets revisorer Delårsrapporten är upprättad enligt IAS 34

(4)

BELOPP I MILJONER KRONOR januari - december

2005 2004 2004

Nettoomsättning 4.2 1.5 9.2

Kostnad sålda varor -2.3 -1.1 -6.6

Bruttoresultat 1.9 0.4 2.6

Försäljningskostnader -2.5 -2.3 -9.9

Administrationskostnader -1.4 -1.7 -6.6

Forsknings- och utvecklingskostnader -0.8 -1.3 -5.5

Övriga rörelseintäkter 0.5 0.5 2.2

Övriga rörelsekostnader -0.6 -0.6 -2.6

Rörelseresultat -2.9 -5.0 -19.8

Finansiella intäkter 0.3 0.3 1.3

Finansiella kostnader -0.1 0.0 -0.4

Skatt 0.0 0.0 0.0

Periodens resultat -2.7 -4.7 -18.9

Genomsnittligt antal aktier, tusental 5,552.9 5,389.2 5,402.8

Konvertering tusental - 8.2 -

Genomsnittligt antal aktier efter full -

konvertering, tusental 5,552.9 5,397.4 5,402.8

Resultat per aktie, SEK -0.5 -0.9 -3.5

Resultat per aktie efter full konvertering, SEK - -0.9 -

januari - mars

Geografiska marknader* 2005 2004 2005 2004

Europa 1.3 0.6 -4.4 -5.4

Amerika 0.8 0.6 0.4 0.2

Asien 2.1 0.3 1.1 0.2

Total 4.2 1.5 -2.9 -5.0

* SinterCast marknadsför endast en produkt, processtyrningssystem för tillförlitlig produktion av kompaktgrafitjärn, samt relaterad teknisk service för installationer, kalibrering och underhåll, vilket utgör det primära segmentet. Med anledning av ovanstående samt att möjligheter och risker relaterade till produkten bedöms vara samma för samtliga områden har ingen vidare uppdelning gjorts än de presenterade koncernresultat- och koncernbalansräkningarna. Baserat på nuvarande kundstruktur har den geografiska indelningen, det sekundära segmentet, delats in i Europa, Nord- och Sydamerika och Asien. Nettoomsättningen och rörelseresultat baseras i presentationen på lokaliseringen av den individuella kunden inom dessa geografiska områden.

januari - december

BELOPP I MILJONER KRONOR 2005 2004 2004

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat -2.9 -5.0 -19.8

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

Avskrivningar 0.8 0.7 3.2

Omräkningsdifferenser -0.3 -0.8 -0.2

Finansiella intäkter 0.3 0.1 1.3

Finansiella kostnader -0.1 0.0 -0.4

Skatt 0.0 0.0 0.0

Kassaflöde från den löpande verksamheten

före förändring av rörelsekapital -2.2 -5.0 -15.9

Förändring av rörelsekapital

Varulager 1.2 -0.5 0.7

Rörelsefordringar 2.0 1.0 -0.7

Rörelseskulder -3.6 0.4 -1.8

Summa förändring av rörelsekapital -0.4 0.9 -1.8

Kassaflöde från den löpande verksamheten -2.6 -4.1 -17.7

Investeringsverksamheten

Förvärv av immateriella tillgångar -0.1 -0.2 -0.6

Förvärv av materiella tillgångar 0.0 0.0 -0.7

Försäljning av materiella tillgångar - - 0.0

Ökning/minskning av långfristiga fordringar 0.0 0.0 -0.2

Kassaflöde från investeringsverksamheten -0.1 -0.2 -1.5

Finansieringsverksamheten

Nyemission 1.0 1.5 10.0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 1.0 1.5 10.0

Förändring i likvida medel* -1.7 -2.8 -9.2

Kursdifferens likvida medel 0.0 0.0 0.0

Ingående likvida medel 31.2 40.4 40.4

Utgående likvida medel 29.5 37.6 31.2

* Likvida medel utgörs av kortfristiga placeringar samt kassa och bank

januari - mars

Nettoomsättning Rörelseresultat januari - mars

KASSAFLÖDESANALYS SINTERCASTKONCERNEN RESULTATRÄKNING SINTERCASTKONCERNEN

januari - mars

(5)

BELOPP I MILJONER KRONOR 31 mars 31 mars 31 dec

2005 2004 2004

Tillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 8.2 9.8 8.7

Materiella anläggningstillgångar 1.4 2.0 1.4

Finansiella tillgångar 1.4 1.1 1.3

Summa anläggningstillgångar 11.0 12.9 11.4

Varulager 2.3 2.2 1.1

Kortfristiga fordringar 9.4 6.0 7.4

Kortfristiga placeringar, kassa och bank 29.6 37.6 31.2

Summa omsättningstillgångar 41.3 45.8 39.7

Summa tillgångar 52.3 58.7 51.1

Eget kapital och skulder

Bundet eget kapital 83.9 609.5 78.1

Fritt eget kapital -41.6 -559.5 -33.4

Summa eget kapital 42.3 50.0 44.7

Långfristiga skulder 1.4 1.0 1.4

Kortfristiga skulder 8.6 7.7 5.0

Summa eget kapital och skulder 52.3 58.7 51.1

Justerat eget kapital per aktie, SEK 7.6 9.3 8.3

Justerat eget kapital per aktie efter full konvertering, SEK - 9.3 8.3

Förändring eget kapital Aktie- Bundna Omräknings Ansamlad Summa

kapital reserver reserver Förlust aktiekapital

Ingående balans 1 januari 2004 5.4 601.5 22.9 -575.1 54.7

Omräkningsdifferenser utländska dotterbolag - - 0.0 - 0.0

Överföring från bundna reserver till ansamlad förlust - - - - -

Periodens resultat - - - -4.7 -4.7

Nyemmission - - - - -

Utgående balans 31 mars 2004 5.4 601.5 22.9 -579.8 50.0

Ingående balans 1 januari 2005 5.6 81.3 23.9 -66.1 44.7

Omräkningsdifferenser utländska dotterbolag - - 0.3 - 0.3

Överföring från bundna reserver till ansamlad förlust - - - - -

Periodens resultat - - - -2.7 -2.7

Nyemmission - - - - -

Utgående balans 31 mars 2005 5.6 81.3 24.2 -68.8 42.3

januari - december

2005 2004 2004

Nyckeltal

Nettoomsättning, miljoner kronor 4.2 1.5 9.2

Periodens resultat, miljoner kronor -2.7 -4.7 -18.9

Soliditet, % 80.9 85.2 87.5

Justerat eget kapital, miljoner kronor 42.3 50.0 44.7

Sysselsatt kapital, miljoner kronor 42.3 50.0 44.7

Totala tillgångar, miljoner kronor 52.3 58.7 51.1

Avkastning på eget kapital, % -4.2 -9.0 -38.0

Avkastning på sysselsatt kapital, % -4.3 -8.9 -37.2

Avkastning på totalt kapital, % -3.6 -7.8 -32.5

Skuldsättningsgrad 0.0 0.0 0.0

Anställda

Antalet anställda vid periodens slut 13 15 13

Data per aktie

Utdelning per aktie, SEK - - -

Betalkurs vid periodens slut, SEK 61.0 58.0 60.5

Genomsnittligt antal aktier Avkastning på eget kapital

Genomsnittligt antal utestående aktier vid periodens slut Nettoresultat i procent av genomsnittligt justerat eget kapital Genomsnittligt antal aktier efter full konvertering Avkastning på sysselsatt kapital

Inga utestående optioner Resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader i procent

Resultat per aktie av genomsnittligt sysselsatt kapital

Periodens resultat dividerat med genomsnittligt utestående antal aktier Avkastning på totalt kapital

Resultat per aktie efter full konvertering Resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader i procent

Inga utestående optioner av genomsnittlig balansomslutning

Justerat eget kapital Skuldsättningsgrad

Justerat eget kapital dividerat med genomsnittligt antal aktier Räntebärande skulder dividerat med eget kapital

Justerat eget kapital efter full konvertering Betalkurs vid periodens slut

Inga utestående optioner Senaste betalkurs för SinterCast aktie på

Soliditet Stockholmsbörsens O-lista

Justerat eget kapital i procent av balansomslutningen Värden visade som "0,0"

Justerat eget kapital Värde understiger 50.000 kronor

Eget kapital plus 72% av obeskattade reserver Värden visade som "-"

Sysselsatt kapital Inget värde tillämpligt

Balansomslutning minskad med icke räntebärande skulder inklusive latent skatt

BALANSRÄKNINGAR SINTERCASTKONCERNEN

NYCKELTAL SAMT DATA PER AKTIE SINTERCASTKONCERNEN

januari - mars

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :