• No results found

Aktiviteter och datainsamling under läsåret 2000-2001

läsåret 2000-2001

I detta avsnitt redovisas kortfattat de aktiviteter som förekom under det första året inom vårt projekt och den typ av data som samlades in. I bilagorna 2 och 3 finns en sammanställning över data respektive aktiviteter.

Badmintonspel

Ett gemensamt badmintonspel utgjorde inledningen till samvaron mellan barnen och pensionärerna. Upprinnelsen härtill var något slumpartad. Att barnen och de äldre träffades en gång i månaden för badmintonspel var sedan stommen i samvaron. De gånger jag hade möjlighet att närvara gjorde jag så, dock utan att delta i spelet. Jag observerade och talade med såväl barn, äldre som lärare. Den typ av data som observationerna och samtalen utmynnade i kan karaktäri- seras som fältanteckningar. I dessa förekommer också sådant som inte direkt har koppling till studien, utan där jag mer för min egen skull skrivit ner händelser. T.ex. kan barnen ha gett mig förtroenden av

privat natur och jag kan ha deltagit i ett samtal som inte har med vårt projekt att göra. Barnen var mycket intresserade av mina egna barn, vilket visar att de gärna vill veta vem jag är och hur mitt liv ser ut i olika sammanhang. Eftersom emellertid studien handlar om möten mellan de äldre och barnen gör jag vid resultatredovisningen ett urval av mina anteckningar och tar med sådant som handlar om just de möten jag är intresserad av.

Möte med klasslärarna

Ungefär en gång i månaden sammanträffade jag och en av klass- lärarna, på tu man hand. Då dryftade vi det som hade hänt under den gångna månaden och funderade på kommande aktiviteter. Våra samtal skedde som mellan två vänner. De var kommunikativa i sant haber- masiansk bemärkelse. Vid dessa tillfällen fördes inga noteringar av själva samtalen, men resultatet av dem påverkade de fortsatta skeen- dena och jag noterade stolpvis i min anteckningsbok sådant, som jag borde komma ihåg. Ibland konfirmerade läraren och jag samman- fattningar av våra träffar via e-post. Denna kommunikation har jag bevarat. De informella samtal som jag hade med lärarna då jag var till- sammans med klassen behandlades på samma sätt. Jag använder denna typ av data som hjälp vid tolkningen av intervjuer och barnens berättelser i anteckningsböcker.

Besök i klassen

Det var min första kontakt med eleverna i klassrummet som gjorde att jag engagerade mig i dem och i det projekt som växte fram. Att det första besöket överhuvudtaget ägde rum berodde på att jag som vän till en av klasslärarna inviterades till klassen under höstterminen 2000. Vid detta tillfälle fanns inga tankar om att en studie skulle genom- föras. Därför fördes inga fältanteckningar. Men, som nämndes i förordet, tycke uppstod mellan mig och barnen, och tankarna om att följa dem och projektet under deras mellanstadietid föddes.

Vid mina besök i klassrummet deltog jag i arbetet nästan som en lärare, pratade med grupper av barn eller med enskilda barn, hjälpte dem att räkna, skriva och läsa, var publik när de uppträdde med danser och sånger. Jag följde också med dem till matsalen och åt och småpratade med dem.

Under höstterminen 2000 samlade jag in data till den studie som har benämnts förstudien (Holmberg, 2001). Samtliga barn berättade för mig om mor- och farmor. Vi talade med varandra i ett rum som var anslutet till klassrummet. Förutom att samtalen bandades, skrev jag fältanteckningar om besöken.

Speciella tillfällen

Till Luciafirandet det första projektåret blev jag inbjuden att vara med. Även några av pensionärerna deltog i detta och den därefter följande kaffedrickningen i klassrummet. Jag förde fältanteckningar.

Inför en lägerskola samlades barn, lärare, föräldrar och pensionärer samt andra inbjudna, bl.a. rektor, företrädare för kommunen, inskriv- ningssekreterare, till en fest. Även detta tillfälle dokumenterades.

Under en lägerskola deltog jag en dag och en natt. Intrycken summerades i anteckningar.

En gemensam utfärd till Bokskogen hade arrangerats av pensionä- rerna. Jag följde med och skrev ner mina intryck.

Slutligen hälsade jag på i klassen strax före sommarlovet för att önska barnen glad sommar.

Intervjuer med pensionärerna

I slutet av läsåret intervjuades 15 pensionärer rörande sina upplevelser av samvaron med barnen. Pensionärerna togs ut av ordföranden i badmintonföreningen och var de som mest engagerat sig i barnen. Intervjuerna skedde i anslutning till badmintonspel och de spelades in på band. Vi satt under samtalen i en avskiljd del av vestibulen till badmintonhallen. Pensionärerna gav sig god tid att berätta. Fråge- områden hade utarbetats och finns i bilaga 1. Ofta behövde frågorna inte uttalas. Alla var informerade i förväg om det jag var intresserad av. Vi hade dessutom träffats tidigare i samband med badmintonspel och talat om barnen och mötena på ett informellt sätt. Nu visste pensionärerna om att jag höll på att dokumentera vårt projekt. Detta föreföll dock inte störa det personliga i vår relation och samtalen hade fortfarande en informell prägel. Skillnaden var att de nu bandinspe- lades och kunde genomförs i lugn och ro.

Barnen berättar

Barnen fick var sin liten glittrig anteckningsbok av mig att använda för att beskriva vad som hände när de träffade pensionärerna. Lärarna påminde barnen om att skriva och skoltid användes härför. Böckerna samlade jag in samtidigt som jag träffade barnen för att önska glad sommar.

Övriga data

Fotografier har tagits vid olika tillfällen. Bland dessa finns sådana som också andra än jag tagit.

Under läsårets gång fick jag då och då e-post från eleverna, där de berättade om småhändelser för mig. Dessa brev har bevarats. Ibland fick jag teckningar av barnen. Dessa har jag naturligtvis också bevarat. Jag betraktar dem dock mer som personliga gåvor än som data rörande projektet.

I bilaga 3 finns en sammanställning över aktiviteter under det första läsåret.

Related documents