2.1 Behörighet

Behörighet för doktorander som är antagna till forskarutbildningen ges automatiskt i systemet i och med antagningen i Ladok.

Behörighet (roller) till ISP-systemet för handledare, doktorandexaminatorer och fastställare läggs upp av ISP-administratören vid institutionen i samband med att systemet ska användas första gången. Kontakta ISP-administratören för att få behörighet till systemet.

Administratören skapar behörigheter för både anställda vid Göteborgs universitet och för personer som inte har en anställning vid Göteborgs universitet t.ex. handledare som är anställda vid ett annat lärosäte.

Behörighet för biträdande handledare läggs upp av ISP-administratören vid institutionen.

Biträdande handledare kan logga in i systemet men endast titta på den individuella studieplanen i systemet samt ladda ner som ett icke-redigerbart PDF-dokument.

Sahlgrenska: Personer som ansöker till forskarutbildning vid Sahlgrenska akademin får sin behörighet inlagd av ISP-administratören på institutionen.

I enlighet med Sahlgrenska akademins regelverk ska en individuell studieplan upprättas inför antagning till utbildning på forskarnivå. Ansökan om antagning sker via ISP-systemet.

2.2 Inloggning

Inloggning i systemet sker via länk på sidan http://doktorand.gu.se. Detta gäller för samtliga användare av systemet.

• Om man är anställd vid Göteborgs universitet och/eller antagen doktorand väljer man inloggningsrutan ”Till ISP-systemet”. Är man då redan inloggad i

Medarbetarportalen kommer man in i systemet utan ytterligare inloggning. Om man inte redan är inloggad i Medarbetarportalen fyller man i sitt vanliga

portalanvändarnamn (x-konto) och tillhörande lösenord.

Om man inte är anställd vid GU och därigenom upplagd som extern användare i systemet, använder man inloggningsrutan ”Logga in i ISP-systemet som extern användare”. Här krävs då ett specifikt ISP-lösenord som man själv sätter efter att institutionsadministratören skapat användarkontot i ISP-systemet, och man därefter fått ett automatiskt e-postmeddelande innehållande användarnamn och länk till att sätta lösenord. Detta gäller även medarbetare vid Göteborgs universitet som har x-konto, men som har sin anställning på annat ställe (t.ex. vid Chalmers eller

Sahlgrenska universitetssjukhuset).

Antagna doktorander har även en direktlänk till ISP-sidan under Min profil (överst i

Medarbetarportalen). Anställda vid Göteborgs universitet och antagna doktorander når även ISP-inloggningen via Medarbetaportalen och Verktyg.

Sahlgrenska akademin: I enlighet med Sahlgrenska akademins regelverk ska en individuell studieplan upprättas inför antagning till utbildning på forskarnivå. Personer som ansöker om plats på forskarutbildningen vid Sahlgrenska akademin loggar in via rutan ”Inloggning för nya SA-doktorander ” på ISP:s inloggningssida.

2.3 Hjälp om systemet

Användarhandledningar och guider till ISP-systemet hittar du på ISP:s sida i

Medarbetarportalen (i vänstermenyn). När du fyller i uppgifterna i själva studieplanen har du hjälp av informationstexterna som du hittar vid de flesta fält. Klicka på frågetecknet för att läsa hjälptexterna.

2.3.1 Engelsk version av systemet/English version

För att få engelsk version av ISP väljer du språk genom att trycka på flaggan längst upp till höger efter att du har loggat in.

2.4 Roller i systemet

Användarna i ISP-systemet har olika roller. Beroende på vilken roll man har kan man se och göra olika saker. De roller som deltar i skapandet och godkännandet av studieplanen är:

• Doktorand – kan redigera i skapad plan

• Handledare – huvudhandledare skapar planen och redigerar tillsammans med doktorand. Biträdande handledare kan titta på studieplanen samt komma åt PDF-versionen av planen

• Doktorandexaminator – kan godkänna/icke godkänna studieplanen (skicka tillbaka)

• Fakultetsadministratör (gäller endast Sahlgrenska akademin) – kan godkänna/icke godkänna studieplanen (skicka tillbaka), och ladda upp bilagor till studieplanen (måste godkännas av doktorand)

• Fastställare – agerar i egenskap av prefekt eller på delegation från prefekt och kan fastställa/icke fastställa studieplanen (skicka tillbaka).

• Ställföreträdande fastställare – kan godkänna/icke godkänna (skicka tillbaka) de studieplaner där ordinarie fastställare (se ovan) är huvudhandledare

Dessutom finns olika roller på administratörsnivå:

• Tittbehörighet - kan se och läsa alla studieplanerna vid institutionen

• Institutionsadministratör - tilldelar roller till handledare, doktorandexaminator och fastställare, samt kan se och läsa alla studieplanerna vid institutionen

• Fakultetsadministratör (övriga fakulteter- ej Sahlgrenska) - kan titta på studieplanerna vid fakulteten.

Fakultetsadministratör (endast relevant för Sahlgrenska akademin) och fastställare kan inte skriva i några fält, utan endast godkänna/icke godkänna och skriva i meddelandeloggen. För doktorandexaminatorn finns det ett specifikt fält under Sektion 7 Kommentar. I övrigt kan inte doktorandexaminatorn skriva i några fält.

När det gäller rollen doktorandexaminator läggs rollen till i studieplanen av doktorand eller huvudhandledare. Examinatorn blir då knuten till den specifika ISP:n. Behöver en examinator bytas ut görs detta vid en revidering, men kan också bytas av ISP-supporten i fall där

studieplanen ”fastnat” hos en examinator som inte längre finns tillgänglig. Rollerna fastställare och ställföreträdande fastställare är knutna till institutionen, och rollen

fakultetsadministratör är knuten till fakulteten. Dessa roller kan inte ändras i studieplanen.

2.5 Om du har flera roller i systemet

Om du har flera roller t.ex. som huvudhandledare och doktorandexaminator blir du

automatiskt inloggad som den ”högre” behörigheten. Om du är både doktorandexaminator och handledare blir du alltså alltid inloggad som doktorandexaminator. Klicka på ”Växla behörighet” i menyn till vänster för att byta behörighet.

2.6 Att söka i systemet

I samtliga sökfilter i systemet söker du på början av namn/ord. Det räcker alltså att skriva in förnamnet om du söker efter en viss person. Om du vill söka på efternamn måste du däremot använda jokertecknet *. För att söka efter Hildur Strömkvist kan du alltså skriva enbart Hildur, alternativt skriva *strömkvist.

2.6.1 Söka studieplaner

Väljer du aktuella studieplaner hittar du skapade studieplaner som ännu inte blivit fastställda och senaste versionen av de fastställda studieplanerna. Under arkiverade studieplaner hittar du de studieplaner där det finns en senare version, dvs. här hamnar version 1 när det har skapats en version 2. Under arkiverade studieplaner hamnar även studieplaner för de

doktorander som har tagit ut examen eller gjort avbrott. Dessa studieplaner får en markering om examen resp. avbrott.

2.7 Automatiska e-postmeddelanden från systemet

När huvudhandledaren skapat eller reviderat studieplanen skickas ett automatiskt e-postmeddelande till doktoranden, med upplysning om att studieplan har skapats. Om doktoranden reviderar studieplanen skickas ett automatiskt mail till huvudhandledaren.

ISP-systemet skickar automatiska mail-påminnelser under beslutsprocessen av studieplanen (se mer om beslutsprocessen i kap. 3). Dessa e-postmeddelanden innehåller en påminnelse om att godkänna studieplanen. Förutom namn på doktoranden och ämne innehåller e-postmeddelandena hela meddelandeloggen, d.v.s. samtliga meddelanden som har skrivits i loggen längst ner i studieplansformuläret (se kap. 4.11).

E-postmeddelandet visar också i vilken egenskap man får studieplanen samt vem som senast har hanterat studieplanen:

Systemet skickar även e-postmeddelanden när det är dags att revidera studieplanen (se mer kring revidering i kap. 5). Påminnelsen skickas elva månader efter att studieplanen har fastställts till doktorand och huvudhandledare. Om godkännandet av en reviderad version inte har påbörjats efter 13 månader går påminnelsen till fastställaren.

Vid avbrott eller examen upphör samtliga e-post-påminnelser att skickas från systemet. Om påminnelser ändå går ut, kontakta systemförvaltningen: isp@gu.se.

I dokument Om ISP-systemet (systemstöd för individuella studieplaner för doktorander) (sidor 3-7)