Andra valbara examensdelar inom den grundläggande yrkesutbildningen

I dokument Handbok i personlig studieplan (sidor 21-25)

(Examensdelar som ingår i 120 sv)

Inom varje utbildning i Axxell har den studerande en möjlighet att välja 10 sv studier som fördjupar eller breddar examen. Läs kapitel 4 med rubriken Examensdelar som fördjupar och breddar

yrkeskompetensen i föreskriften Grunder för yrkesinriktad grundexamen (gröna boken). Observera att förfarandet kan variera från grundexamen till grundexamen.

Studerande skall i god tid tillsammans med sin egenlärare göra konkreta planer för sin studiegång och sina val.

Dessutom skall studerande ansöka om studieplats om studierna förverkligas inom ett annat

utbildningsprogram inom Axxell. Ansökan görs med blanketten ansökan om avläggande av studier från annan grundexamen. Enhetschef/platschef godkänner ansökan.

7.1 Val av examensdel inom den egna grundexamen, vilken förverkligas som IA

Modulsystemet är uppbyggt så att det är möjligt att välja en valbar examensdel som omfattar 10 sv. Studerande väljer examensdel från listan på examensdelar som är valbara för alla, se kap. 4 i grunderna för yrkesinriktad grundexamen. Studerande kan välja flera examensdelar om läroplanen ger utrymme för det. Om studerande väljer en examensdel som inte förverkligas som närstudier på skolan, avlägger han/hon examensdelen som IA.

Då examensdelens omfattning är 10 sv är studerande i regel ute på inlärning i arbetet under en period. Yrkesläraren ger tillsammans med arbetsplatshandledaren kompletterande arbetsuppgifter för att studerande skall nå alla inlärningsmål. Periodens omfattning är 8 sv och den studerande bedöms genom yrkesprovet.

De resterande 2 sv kompletteras genom att studerande deltar i undervisning på skolan. Vid mån av möjlighet förverkligas dessa 2 sv före IA-perioden för att den studerande på förhand skall ha

möjlighet att individuellt förbereda sig.

Helhetsvitsordet för examensdelen kan ges först då alla 10 sv är godkända, även om yrkesprovet avlagts före det.

Den studerande kan också avlägga alla 10 sv på IA-platsen genom arrangemang under t.ex. lov, veckoslut, kvällar.

Den utbildningsansvariga gör på förhand upp ett yrkesprov för examensdelen. Yrkesprovet måste vara godkänt innan IA-perioden inleds. Yrkesprovet godkänns enligt normal rutin av delegation och direktion.

Om den studerande väljer en examensdel som till omfattningen avviker från 10 sv görs motsvarande arrangemang så att krav på genomförandet uppfylls.

7.2 Val av en examensdel inom en annan grundexamen, vilken förverkligas som IA

Studerande kan välja en examensdel inom en annan grundexamen inom Axxell om följande krav uppfylls:

1. Den studerande skall uppfylla de krav som finns för att kunna delta i undervisningen, såsom förhandskrav, t.ex. hygienpass.

2. Kurserna får till sitt innehåll inte motsvara sådana obligatoriska kurser som studerande redan har avlagt eller skall genomföra inom sin egen utbildning.

OBS! Studerande får inte gå kurser med samma eller motsvarande innehåll två gånger.

Gällande förfarandet se ovanstående punkt 7.1.

7.3 Val av examensdelar/moduler från andra yrkesinriktade grundexamina

Studerande ansöker skriftligen om valet på blanketten ansökan om avläggande av en examensdel.

OBS! Studerande kan INTE välja examensdelar från grundexamen inom hårbranschen eller inom skönhetsbranschen.

Studerande kan välja en annan examensdel inom Axxell om följande krav uppfylls:

1. Den studerande skall uppfylla de krav som finns för att kunna delta i undervisningen, såsom förhandskrav, hygienpass.

2. Studerandeantalet i den grupp som studerande skall medverka i får inte bli för stort

3. Den modul som studerande väljer skall innehålla kurser från en och samma examensdel på 10 sv och skall också innehålla ett yrkesprov.

4. Kurserna får till sitt innehåll inte motsvara sådana obligatoriska kurser som studerande redan har avlagt eller skall genomföra inom sin egen utbildning.

OBS! Studerande får inte gå kurser med samma eller motsvarande innehåll två gånger.

7.4 Val av studier vid gymnasium (kombistudier)

Studerande kan välja kurser från gymnasiet utöver de 20 sv som är obligatoriska inom grundexamen. Den studerande kan inom en examen(120 sv) studera maximalt fem perioder (dvs.40 sv) i ett gymnasium, med undantag av studerande inom grundexamen inom sjöfart.

Den studerande kan koncentrera sig på gymnasiestudierna under de allmänna och de valfria modulerna och den vägen samtidigt avlägga yrkesexamen och studentexamen.

Gymnasiestudierna kan ersätta

1. yrkesinriktade examensdelar som är valbara för alla (10 sv),

2. examensdelar som kompletterar yrkeskompetensen (KEX-ämnen 20 sv) och 3. fritt valbara examensdelar (10 sv)

Studerande kan välja:

att avlägga enskilda kurser eller perioder i gymnasiet

att studera i gymnasiet fem perioder och avlägga studentexamen (studentexamensprov i fyra ämnen)

att avlägga två examina parallellt; målet är att förutom en grundläggande yrkesutbildning avlägga studentexamen och eventuellt också gymnasiets lärokurs (Obs! Detta alternativ tar längre än tre år.)

Studerande ansöker om att få delta i gymnasiestudier på blanketten ansökan om avläggande av två examina. I dokumentet Schema över hur gymnasiekurserna ersätter Axxells kurser gällande kex-ämnen, framgår det vilka gymnasiekurser som motsvarar Axxells obligatoriska kurser inom yrkeskompletterande ämnen (kex-ämnen). Dessutom framgår vilka kurser som kan väljas inom ramen för 3 sv valfria examensdelar inom samma kex-ämnen.

Studerande som avlagt en kurs i ett gymnasium skall inte studera motsvarande kurs inom Axxell.

T.ex. då en studerande avlagt FINA1 i gymnasiet skall studerande inte delta i kursen Arkielämän suomea i Axxell.

I nationella examensgrunderna under det andra inhemska språket, finskan står det att studerande skall komplettera sitt kunnande med kommunikation inom branschen vid erkännande av kunnande.

Detta gäller alla studerande som får sina prestationer erkända på basen av ett gymnasiebetyg eller annat grundexamensbetyg. Enhetschefen besluter vem som kontrollerar kunskaperna i

kommunikation inom branschen. (Observera att muntlig kommunikation är en viktig del av kommunikationen.)

7.4.1 Studentexamen

Studerande som önskar avlägga studentexamen skall kontakta enhetens ansvarsperson för kombistudier och studiehandledaren vid gymnasiet för att planera studierna, så att studierna kan förverkligas på ett korrekt och vettigt sätt.

Det krävs att ett visst antal kurser har avlagts i gymnasiet för att kunna avlägga

studentexamensprov. Studerande har rätt att delta i studentexamensprov, då de har avlagt åtminstone de obligatoriska kurserna i ett läroämne.

I studentexamen skall ingå fyra obligatoriska ämnen, av vilka modersmålet måste vara ett.

De tre övriga väljs bland det andra inhemska språket, dvs. finska, ett främmande språk (t.ex.

engelska), matematik (lång eller kort lärokurs) och realämnesprov.

7.5 Val av kurser inom examensdelar som kompletterar yrkeskompetensen (KEX-ämnen)

Studerande kan välja extra kurser inom KEX-ämnen. Kurserna kan avläggas inom det utbud som finns inom egen utbildning eller som studier i t.ex. aftonläroverk, medborgarinstitut eller som nätbaserade studier. Prestationer i form av t.ex. elitidrott kan också motsvara en kurs/kurser.

Studierna måste till omfattningen motsvara hela studieveckor (1 sv är 40 h) och bedömas med vitsord.

Studerande skaffar själv sin studieplats vid en annan utbildningsanordnare och kommer skriftligen överens om arrangemangen på förhand med Axxell och förbinder sig att genomföra studierna enligt planen.

Prestationerna för de avlagda kurserna syns i studieregistret antingen under rubriken examensdelar som kompletterar yrkeskompetensen eller under fritt valbara examensdelar.

Studerande måste få ett vitsord för prestationen om kursen förs in under rubriken examensdelar som kompletterar yrkeskompetensen. Exempel på dylika kurser är nybörjarryska, matematik inför högskola, elitidrott.

De kurser som inte finns nämnda bland examensdelar som kompletterar yrkeskompetensen måste föras in under rubriken fritt valbara examensdelar och då behövs inget vitsord.

8. Examensdelar som individuellt fördjupar yrkeskompetensen

(examensdelar som

I dokument Handbok i personlig studieplan (sidor 21-25)