Arbets- och tidsstudier

I dokument Kollektivavtal för textil- och beklädnadsindustrin (sidor 33-36)

KAPITEL 4 LÖNER OCH LÖNEBETALNING 4.1 Löneformer

4.6 Arbets- och tidsstudier

Syftet med arbets- och tidsstudier är att hitta en rättvis grund för fastställande av löner. Eventuella ändringar i organiseringen av arbetet får inte

överanstränga arbetstagare eller inverka negativt på deras normala löneinkomster.

Arbetstagarnas berörda förtroendemän ska på arbetsplatsen reserveras tillfälle att sätta sig in i det sättet på vilket arbets- och tidsstudierna utförs och de reformer som verkställs utifrån dem, i synnerhet då det gäller lönearrangemang.

När eventuella nya arbetsmetoder som föranleds av arbets- och tidsstudierna tas i bruk är det enligt förbunden nödvändigt att redogöra för dem för

arbetstagarna.

Tillämpningsanvisning:

Centralorganisationerna har kommit överens om att de ska ordna gemensam utbildning i arbetsstudier. Förbunden rekommenderar att fabrikerna i mån av möjlighet samordnar sina metoder för arbetsstudier så att de motsvarar en tidsstudie som förbunden tillsammans har godkänt.

På de arbetsplatser där arbetsstudier används som lönegrunder ska företrädarna för arbetstagarna få en tillräcklig utredning om studierna.

Förtroendemännen ska reserveras tillfälle att sätta sig in i det material som användes i studien samt resultaten av studien.

Förtroendemännen ska även senare ha tillgång till mätdata om arbetet och beskrivningar av arbetsmetoder i anknytning till den. Arbetstagarna har

möjlighet att få en utredning om de arbetsstudier som berör deras eget arbete.

När resultaten av arbetsmätningen utgör grunden för prissättningen för prestationslönen ska det arbetsvärde som utgör grunden för priset per enhet motsvara verkliga arbetsförhållanden.

En arbetsstudie som används i ett annat företag kan inte tas i bruk utan lokal tillämpning.

Vid övergång till datorstödd arbetsmätning eller standardtidssystem ska följande saker beaktas:

- Datorstödd arbetsmätning kan tillämpas förutsatt att det som står nedan iakttas,

- Vid planeringen av ibruktagandet ska bestämmelserna i ett allmänt avtal mellan centralförbunden, kollektivavtalet för branschen och lagen om samarbete inom företag samt principerna i en bok om datorstödda arbetsstudier ”Tietokoneavusteinen työntutkimus” av centralförbundens rationaliseringsdelegation beaktas,

- Förbunden ska se över de riksomfattande och allmängiltiga standardtidssystemen innan de tas i bruk,

- Före ibruktagandet ska företrädarna för arbetstagarna få den utbildning som behövs för att kunna förstå saken; i utbildningen ska grunderna för och syftet med systemet förklaras,

- Ifall företaget tar i bruk arbetsstudier som baserar sig på rörelsetiden och de kommer att utgöra grunden för lönen ska avtalsförbunden tillsammans genomföra en utredning om införandet av dem,

- Tiderna ska kunna underskridas;

Standardtidssystemen ska motsvara de verkliga förhållandena och

arbetsmetoderna i företaget, vilket betyder att normalvärdet för ett nytt arbete kan underskridas med 15-20 procent,

- I arbetsstudier som baserar sig på rörelsetiden är möjligheten att

underskrida tiden mindre än i traditionella arbetsmätningar och därför ska penningkoefficienten i dem vara minst

(1,03 x OTP)/60 = e/min - Rutintillägg

I standardtidssystem som baserar sig på rörelsetiden ska en företagsspecifik praxis för utbetalning av rutintillägg utarbetas.

4.6.1 Penningkoefficient

Penningkoefficienten är sådan att arbetstagarna då de arbetar i normal ackordsarbetstakt uppnår den förtjänstnivå som avses i punkt 4.4.4 i kollektivavtalet.

När den generella lönehöjningen enligt kollektivavtalet verkställs ska de penningkoefficienter som är i bruk höjas enligt de anvisningar som förbunden har slagit fast i genomförandeprotokollen till kollektivavtalet.

Speciellt i de fall där penningkoefficenten är gemensam för ett stort antal arbetstagare ska uppmärksamhet fästas vid bl.a. följande aspekter för att undvika missförhållanden:

- ackordsgrunderna ska vara korrekta och tidsenliga,

- arbetstagarna ska använda den arbetsmetod som krävdes i studien, - metoderna för arbetsmätningen ska i fråga om normaliseringen av

arbetstakten samt återhämtningstiden motsvara det nuvarande förfarandet vid arbetsstudier som centralorganisationerna har avtalat om,

- nya arbetstagare ska få tillräcklig instruktion i arbetet innan de tas med i ett ackord.

Tillämpningsanvisning:

Förbunden rekommenderar att företagen bestämmer återhämtningstiden i arbetsmätningarna enligt ett avtal mellan centralorganisationerna.

4.6.2 Personer som utför arbetsstudier

Arbetsstudierna ska genomföras av personer med tillräcklig erfarenhet och utbildning.

4.6.3 Information till förtroendemän

Förtroendemännen ska informeras om rationaliseringsfrågor. Se kap. 5 i det allmänna avtalet.

4.6.4 Anlitande av konsulter

När konsulter anlitas ska arbetstagarna få information om det i tillräckligt tidigt skede. Vilka utvecklingsuppgifter och arbetsstudieuppgifter som ingår i

uppdraget ska framgå av informationen.

4.7 Lönetillägg

4.7.1 Tillägg för skift-, kvälls- och nattarbete

Arbetsskiften har följande benämningar i skiftarbete:

1:a skiftet (morgonskift), 2:a skiftet (kvällsskift) och 3:e skiftet (nattskift).

Från och med 1.3.2014 eller början av den lönebetalningsperiod som närmast följer efter den betalas följande skiftarbetstillägg:

i kvällsskift i nattskift

€/t €/t 1,01 1,74

Till arbetstagare som nämns i bilaga 3 betalas från och med 1.3.2014 eller början av den lönebetalningsperiod som närmast följer efter den följande skiftarbetstillägg:

i kvällsskift i nattskift

€/t €/t 1,02 1,79

Från och med 1.7.2015 eller början av den lönebetalningsperiod som närmast följer efter den betalas följande skiftarbetstillägg:

i kvällsskift i nattskift

€/t €/t 1,02 1,76

Till arbetstagare som nämns i bilaga 3 betalas från och med 1.7.2015 eller början av den lönebetalningsperiod som närmast följer efter den följande skiftarbetstillägg:

i kvällsskift i nattskift

€/t €/t 1,03 1,81

Skiftarbetare som arbetar övertid omedelbart efter det egna skiftet får skiftarbetstillägg för det skiftet under vilket övertidsarbete utförs.

När arbetet inte är skiftarbete eller övertidsarbete och arbetstagarna utför det mellan kl. 18.00 och 23.00 är det fråga om kvällsarbete. Arbete som utförs mellan kl. 23.00 och 06.00 är nattarbete. För kvällsarbete betalar arbetsgivaren en ersättning för kvällsskift och för nattarbete en ersättning för nattskift.

4.7.2 Tillägg i kontinuerligt treskiftsarbete och fortlöpande tvåskiftsarbete I kontinuerligt treskiftsarbete och fortlöpande tvåskiftsarbete på

produktionsavdelningar får arbetstagarna en separat ersättning på 0,15 euro per timme, om det inte har avtalats annorlunda om denna ersättning lokalt.

Från och med 1.7.2015 eller början av den lönebetalningsperiod som närmast följer efter den uppgår tillägget till 0,16 euro, om det inte har avtalats

annorlunda om denna ersättning lokalt.

I dokument Kollektivavtal för textil- och beklädnadsindustrin (sidor 33-36)