EKONOMI

I dokument Sammanträde i barn- och utbildningsnämnden (sidor 24-45)

Budgetuppföljning för Barn- och utbildningsnämnden efter augusti 2015

Verksamhetsområde (VSO)

Åtgärder har inför hösten vidtagits för att anpassa organisationen inom grundskolan och till viss del inom förskolan till den barn- och elevpeng som gäller.

Samtliga skolor F-5 visar underskott efter augusti. De anpassningar som gjorts inför

höstterminen medför förhoppningsvis att underskottet minskar på samtliga F-5 skolor till årets slut, även om det inte kommer att kunna återhämtas helt.

Då det nya köket på Åsbacka nu fått ytterligare utrustning i köket ska förhoppningsvis stor del av det nuvarande underskottet kunna återhämtas till årets slut.

Det ekonomiska läget tom augusti 2015 och prognos vid årets slut redovisas per verksamhetsområde nedan:

Administration

Verksamhetsområde Administration har ett positivt utfall tom augusti och kommer att uppvisa ett överskott vid årets slut pga att vissa planerade aktiviteter inte kommer att kunna påbörjas under hösten.

Prognos vid årets slut: 300 tkr

20 Förskola och pedagogisk omsorg

I framtidsplanen för 2015 prognostiserades att den sammantagna siffran för antalet barn på förskolor i Gnesta kommun ska uppgåtill 462 barn under året. Denna siffra beräknas bli lägre än väntat vid årets slut.

Prognos: 462 barn Utfall februari: 458 barn Utfall tom augusti: 430 barn

Antalet födda barn de två senaste åren är lägre än de antal barn som i år lämnar förskolan för förskoleklass. Flertalet förskolor har därför ett underskott men verksamhetsområdet balanseras delvis av kvarvarande medel i resursfördelningssystemet.

Dessutom balanseras förskolornas underskott av ett positivt resultat gällande ersättningar till fristående verksamheter, där köpta platser kostat lite mindre och budget finns för en mindre fristående förskola som planerades starta upp under året, vilket inte har skett.

Prognos vid årets slut: 400 tkr

Grundskola

Samtliga skolor från F-9 uppvisar ett negativt resultat. I samtliga fall har en ny anpassning till elevpengen gjorts inför läsår 15/16. Framtidsplanens prognos för antalet elever i grundskolan stämmer inte längre utan antalet elever har ökat inför läsåret 15/16.

Antal elever i förskoleklass Prognos: 114 elever

Utfall februari: 118 elever Utfall tom augusti: 107 elever

Antalet barn i förskoleklass är i enlighet med prognosen i framtidsplanen.

Antal elever i grundskola 1-9 Prognos: 970 elever

Utfall februari: 988 elever Utfall tom augusti: 1027 elever

I framtidsplanen lades en prognos på 970 elever för grundskolan klass 1-9 för innevarande år.

Gnesta kommun har haft en ökad inflyttning av familjer från andra kommuner under första halvåret 2015. Kommunen har också tagit emot fler nyanlända. Dessutom tillkommer ytterligare ca 20 elever som anlänt under slutet av augusti, till det nya asylboendet på Solbacka. Mot

bakgrund av detta beräknas den sammantagna siffran för antalet elever vid årets slut uppgå till 1047 elever, 77 stycken fler än prognostiserat. Den ökade kostnaden förväntas uppgå till mellan 1 500-2 000 tkr. Bidrag från Migrationsverket förväntas täcka delar av kostnaderna, men inte fullt ut.

Prognos vid årets slut: - 900 tkr

21 Särskola

Verksamheten visar ett litet överskott, detta trots att taxikostnaderna för grundsärskolan visar ett underskott med 100 tkr bl a orsakat av kostnader för 2014 som belastar 2015. Grundsärskolans kostnader kommer att öka för inköp av platser i andra kommuner och fristående skolor.

Kostnaderna för gymnasiesärskolan är mindre än budgeterat och taxikostnaderna ligger i fas.

Prognos vid årets slut: 200 tkr

Elevhälsa

Elevhälsans positiva resultat beror bl a på att skolläkaren kostat mindre än budgeterat. Till hösten tillkommer kostnader för enskilda elevers behov av skolgång i specialskolor, vilket medför bl a högre taxikostnader än beräknat.

Prognos vid årets slut: 200 tkr

Kulturskola

Verksamheten uppvisar ett underskott tom augusti. Underskottet kommer att balanseras genom elevavgifter som faktureras under hösten.

Prognos vid årets slut: Enligt budget

Gymnasieskola

Gymnasiekostnaderna är svårbedömda eftersom resultatet är beroende av vilka program eleverna väljer. Antalet elever i gymnasieskolan kommer att vara fler än under våren.

Inför hösten bedöms kostnaderna öka ytterligare pga att ensamkommande flyktingbarn ska beredas plats i gymnasieskola. Det är svårt att bedöma hur mycket kostnaden kommer att öka pga detta. En viss del av de ökade kostnaderna kommer att täckas avstatsbidrag från

Migrationsverket, men kommer inte att täcka hela kostnaden för 2015 då pengarna betalas ut i efterhand.

Nuvarande överskott kvarstår inte vid årets slut.

Prognos vid årets slut: - 100 tkr

Kostenheten

Underskottet i maj har till viss del hämtats upp, men underskottet avseende köket på Åsbacka kvarstår. Det har sedan i maj installerats utrustning så inköp av den mängd halvfabrikat som personalen tidigare tvingats göra kommer minska. Underskottet kommer inte kunna återhämtas i sin helhet.

Prognos vid årets slut: -200 tkr

22 Fritidsgården

Verksamheten visar en avvikelse på - 88 tkr.

Orsaken ligger delvis i högre personalkostnader än budgeterat men kostnaderna kommer att balanseras mot årets slut.

Prognos vid årets slut: 100 tkr

Barn- och utbildningsförvaltningen

TJÄNSTESKRIVELSE Sid 1(2)

Gnesta kommun | 646 80 Gnesta | vxl: 0158-275 000 | gnesta.kommun@gnesta.se www.gnesta.se| besöksadress: Västra Storgatan 15 | organisationsnummer: 212000-2965

Fritidsgården Chills och Kulturskolans organisatoriska placering

Förslag till beslut

1. Fritidsgården Chill

och Kulturskolan placeras organisatoriskt under förvaltningschef för Barn- och utbildning from 2015-10-01

Ärendebeskrivning

Under våren har förändringar gjorts gällande chefsorganisationen för

Kulturskolan och fritidsgården Chill. Vilket konkret innebär att en och samma person har uppdrag att leda både Kulturskolan och Chill. För att kunna ha ett fullständigt chefsansvar bör ansvar, befogenheter och resurser hänga samman. I dagsläget är Chill organisatoriskt underordnat Frejaskolan och Kulturskolan under Dansutskolan och respektive rektor har övergripande ansvar för verksamheterna. Detta medför att organisationen blir otydligt och det medför också en extra administrativ nivå.

För att minska administrationen för två rektorer, tydliggöra organisation och chefsuppdrag föreslås att nytillträdd chef placeras direkt underställd

förvaltningschef för Barn- och utbildningsförvaltningen.

Förvaltningens synpunkter

Barn- och utbildningsförvaltningen ser stora fördelar i förslaget. Chefen för Kulturskolan och Chill ingår redan i förvaltningens ledningsgrupp tillsammans med ansvariga chefer för förskola och skola och har i praktiken tagit ett stort ansvar för de båda verksamheterna. Genom att ge fullt ansvar gällande ansvar, befogenheter och resurser blir beslutsvägarna kortare och tydligare för dessa verksamheter.

Barn- och utbildningsförvaltningen

TJÄNSTESKRIVELSE Sid 2(2)

Gnesta kommun | 646 80 Gnesta | vxl: 0158-275 000 | gnesta.kommun@gnesta.se www.gnesta.se| besöksadress: Västra Storgatan 15 | organisationsnummer: 212000-2965

Sändlista

1. Klas Jervfors,

enhetschef för Kulturskolan och Chill

2. Torsten Grimbe,

rektor Dansutskolan

3. Bengt Greiff, tf rektor

för Frejaskolan 6-9

Kommunledningskontoret TJÄNSTESKRIVELSE

Upprättad:

Diarienummer: 2015-09-22 KS.2015.171 Kommunstyrelsen

Motion - Avgifter för kulturskolan

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Översyn av avgifter till Kulturskolan är inte aktuell i dagsläget. Istället inväntas resultatet av regeringens utredning gällande hur staten ska göra kommunala musik- och kulturskolan tillgänglig och jämlik.

Ärendebeskrivning

Vänsterpartiet skriver i motion redovisad på kommunfullmäktiges sammanträde 2015-04-20 följande:

En av de stora klasskillnaderna i samhället är tillgången till kultur. Denna tillgång ger grunden till ett socialt kapital som handlar om att uppträda inför folk, ta för sig i sociala sammanhang och ha socialt och kulturellt

självförtroende. Den möjligheten ska inte avgöras av föräldrarnas tjocklek på plånboken. Avgiften är i dag i Gnesta 700 kronor per termin. Om en familj har flera barn så blir detta en kostnad som många inte har råd med.

Vänsterpartiet föreslår att avgiften för kulturskolans aktiviteter begränsas till högst 300 kr per aktivitet och termin.

Förvaltningens synpunkter

Kulturskolan är viktig för att utveckla ett kulturell och social kompetens.

"En tydligare politik kan förhoppningsvis ge fler barn och unga möjligheten att prova på att stå på scen, spela musik eller dansa", säger kultur- och

demokratiminister Alice Bah Kuhnke, i samband med regeringens utredningsuppdrag.

Utredningsuppdraget består av följande punkter:

· kartlägga och beskriva den kommunala musik- och kulturskolans verksamhet i Sverige,

· identifiera hinder för elever att delta i den kommunala musik- och

kulturskolans verksamhet (avgifter, utbud, köer, socioekonomisk bakgrund, kön etc.) och vilka insatser som behöver göras för att uppnå en mer jämlik musik- och kulturskola,

Kommunledningskontoret TJÄNSTESKRIVELSE 2(2)

· föreslå åtgärder för hur försörjning av lärare som ska undervisa i den kommunala musik- och kulturskolan kan säkras i framtiden, och

· lämna förslag till en nationell strategi för samordning och uppföljning av den kommunala musik- och kulturskolan och göra en bedömning av för-och nackdelar med att författningsreglera kommunernas ansvar för verksamheten.

Regeringens utredningen förväntas vara klar i september 2016 och då föreslås att Gnesta kommun ser över avgifter till Kulturskolan med stöd av

utredningsresultaten.

Beslutet ska skickas till:

~ Vänsterpartiet Gnesta

Monica Harlin Förvaltningschef

Barn- och utbildningsförvaltningen ÄRENDEBLAD

Upprättad:

Diarienummer: 2015-09-21 BOUN.2015.14 Barn- och

utbildningsnämnden

Redovisning av delegationsbeslut

Sammanfattning

Barn- och utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till tjänsteman enligt av barn- och utbildningsnämndens antagen delegationsordning (antaget 2014-12-16). Dessa beslut skall redovisas till barn- och utbildningsnämnden.

Redovisningen innebär inte att barn- och utbildningsnämnden får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det barn- och

utbildningsnämnden fritt att återkalla lämnad delegering.

Delegationsbesluten i sin helhet finns tillgängliga hos barn- och

utbildningsförvaltningen. Tiden för överklagande av beslut som fattats med stöd av delegationen börjar löpa fr.o.m att barn- och utbildningsnämndens protokoll justerats och anslagsbevis är uppsatt på kommunens anslagstavla.

Detta gäller dock inte myndighetsärenden där tiden börjar löpa från det datum då sökanden fått del av besluten.

Från och med maj 2013 innehåller inte redovisningen av delegationsbeslut uppgifter om vem som initierat respektive delegationsbeslut. Eftersom uppgift om initierare (namn och adress) kan omfattas av sekretess i vissa ärenden och då personer med skyddad identitet inte ska röjas, har dessa uppgifter tagits bort.  

~ Förteckning över delegationsbeslut 2015-05-29 – 2015-09-23

Barn och utbildningsförvaltningen ÄRENDEBLAD

Upprättad:

Diarienummer: 2015-09-21 BOUN.2015.14 Barn- och

utbildningsnämnden

Redovisning av icke annonserade anställningar

Följande anställningar har beslutats under perioden 2015-05-29 – 2015-09-23, enligt punkt 6.1 i delegationsordningen antagen 2014-12-16.

Datum Anställning Omfattning Delegat

150428 Lärare i idrott Tillsvidare Rektor

150529 Barnskötare Freja fritids Visstid Rektor 150604 Danslärare Kulturskolan Tillsvidare Enhetschef 150605 Pedagogresurs Särskolan Visstid Rektor 150605 Pedagogresurs Kulturskolan Tillsvidare Enhetschef 150605 Pedagogresurs Särskolan Visstid Rektor 150608 Förskollärare Dansutskolan Tillsvidare Rektor 150609 Pedagogresurs Kvarnbacka Visstid Rektor 150611 Lärare yngre åldrar

Welandersborg

Visstid Rektor

150611 Obehörig lärare, tidigare åldrar

Visstid Rektor

150612 Resurspedagog Frejaskolan

6-9 Visstid Rektor

150612 Obehörig lärare Frejaskolan Visstid Rektor 150615 Förskollärare Dansutskolan Tillsvidare Rektor 150623 Obehörig lärare och

studiehandledare i

franska/arabiska Frejaskolan 6-9

Visstid Rektor

Barn- och utbildningsförvaltningen ÄRENDEBLAD 2(2)2(2)

150623 Obehörig idrottslärare

Dansutskolan Visstid Rektor

150623 Lärare Ma/No Frejaskolan 6-9

Visstid Rektor

150625 Barnskötare Ängen Tillsvidare Rektor

RAPPORT

DELEGATIONSBESLUT

Barn- och utbildningsförvaltningen

Beslutsperiod:

Ärende: BOUN.2015.97

Gymnasieskola

Avtal elevhandledare Nyköping Strand Utbildning

Beslutsdatum:

Beslut: Avtal elevhandledare Nyköpings Strand Utbildning

Ärende: BOUN.2015.94

Personalknutna ärenden

Klasslärare åk 6 Frejaskolan A469006

Beslutsdatum:

Beslut: Anställningsavtal,visstid obehörig lärare

Ärende: BOUN.2015.93

Personalknutna ärenden

Lärare/Speciallärare till Mimers A476782

Beslutsdatum:

Beslut: Anställningsavtal - Tillsvidareanställning

Ärende: BOUN.2015.90

Styrning

Personuppgiftsombud för barn- och utbildningsnämnden

Beslutsdatum: 2015-05-21

Beslut: Beslut - Personuppgiftsombud för barn- och utbildningsförvaltningen

Ärende: BOUN.2015.89

Personalknutna ärenden

Lärare F-5 till Laxne skola A476504

Beslutsdatum:

Beslut: Anställningsavtal, visstid

2015-09-22 11:10:45 Sida 1 av 11

RAPPORT

DELEGATIONSBESLUT

Barn- och utbildningsförvaltningen

Beslutsperiod:

Ärende: BOUN.2015.87

Personalknutna ärenden

Lärare med ansvar för indroduktion av nyanlända 50% A474743

Beslutsdatum:

Beslut: Anställningsavtal, visstid

Ärende: BOUN.2015.86

Personalknutna ärenden

Lärare till Welandersborgs skola, halvtid A474695

Beslutsdatum:

Beslut: Anställningsavtal - Visstidsanställning

Ärende: BOUN.2015.85

Personalknutna ärenden

Lärare med ansvar för introduktion av nyanlända A474737

Beslutsdatum:

Beslut: Anställningsavtal - SvA-lärare visstid

Ärende: BOUN.2015.80

Personalknutna ärenden

Lärare till Kvarnbackaskolan A469979

Beslutsdatum:

Beslut: Anställningsavtal - Visstidsanställning

Ärende: BOUN.2015.74

Personalknutna ärenden

Klasslärare till Freja F-5 A463791

Beslutsdatum:

Beslut: Anställningsavtal - Tillsvidareanställning

2015-09-22 11:10:45 Sida 2 av 11

RAPPORT

DELEGATIONSBESLUT

Barn- och utbildningsförvaltningen

Beslutsperiod:

Ärende: BOUN.2015.74

Personalknutna ärenden

Klasslärare till Freja F-5 A463791

Beslutsdatum:

Beslut: Anställningsavtal - Tillsvidareanställning

Ärende: BOUN.2015.72

Personalknutna ärenden

Fritidspedagog till Frejaskolans fritidshem A463832

Beslutsdatum:

Beslut: Anställningsavtal - Tillsvidareanställning

Ärende: BOUN.2015.63

Personalknutna ärenden

Lärare i Trä- och metallslöjd 80-100% Frejaskolan 6-9 A459715

Beslutsdatum:

Beslut: Anställningsavtal obehörig lärare, visstid

Ärende: BOUN.2015.62

Personalknutna ärenden

Lärare i NO - Frejaskolan 6-9 A459720

Beslutsdatum:

Beslut: Anställningsavtal tillsvidare

Ärende: BOUN.2015.61

Personalknutna ärenden

Speciallärare, särskild undervisningsgrupp - Frejaskolan 6-9 A459730

Beslutsdatum:

Beslut: Anställningsavtal, visstid

2015-09-22 11:10:45 Sida 3 av 11

RAPPORT

DELEGATIONSBESLUT

Barn- och utbildningsförvaltningen

Beslutsperiod:

Ärende: BOUN.2015.58

Personalknutna ärenden Tillförordnade chefer 2015

Beslutsdatum:

Beslut: Delegationsbeslut - Tillförordnad rektor för Bengt Greiff Frejaskolan F-5 och Kvarnbacka

Ärende: BOUN.2015.58

Personalknutna ärenden Tillförordnade chefer 2015

Beslutsdatum:

Beslut: Delegationsbeslut - Tillförordnad förskolechef för Monica Gustafsson

Ärende: BOUN.2015.58

Personalknutna ärenden Tillförordnade chefer 2015

Beslutsdatum:

Beslut: Delegationsbeslut - Tillförordnad rektor för Magdalena Eberhardsson på Frejaskolan 6-9

Ärende: BOUN.2015.58

Personalknutna ärenden Tillförordnade chefer 2015

Beslutsdatum:

Beslut: Tillförordnad förskolechefer för Anne Hedlund

Ärende: BOUN.2015.58

Personalknutna ärenden Tillförordnade chefer 2015

Beslutsdatum:

Beslut: Tillförordnad förskolechef för Monica Gustavsson

2015-09-22 11:10:45 Sida 4 av 11

RAPPORT

DELEGATIONSBESLUT

Barn- och utbildningsförvaltningen

Beslutsperiod:

Ärende: BOUN.2015.58

Personalknutna ärenden Tillförordnade chefer 2015

Beslutsdatum:

Beslut: Delegationsbeslut - Tillförordnad chef för Torsten Grimbe, Dansutskolan F-5

Ärende: BOUN.2015.58

Personalknutna ärenden Tillförordnade chefer 2015

Beslutsdatum: 2015-07-03

Beslut: Delegationsbeslut - Tillförordnad förskolechef för Lilian Björk

Ärende: BOUN.2015.47

Personalknutna ärenden

Lärare i förskoleklass/lärare F-6 till Dansutskolan A453644

Beslutsdatum:

Beslut: Anställningsavtal - Förskollärare, tillsvidare

Ärende: BOUN.2015.36

Personalknutna ärenden SFI-lärare A450224

Beslutsdatum:

Beslut: Anställningsavtal SFI lärare, tillsvidare

Ärende: BOUN.2015.25

Personalknutna ärenden Pooltjänst Kock A446986

Beslutsdatum:

Beslut: Anställningsavtal - Kock, tillsvidare

2015-09-22 11:10:45 Sida 5 av 11

RAPPORT

DELEGATIONSBESLUT

Barn- och utbildningsförvaltningen

Beslutsperiod:

Ärende: BOUN.2015.24

Personalknutna ärenden

Kock med köksansvar A447122

Beslutsdatum:

Beslut: Anställningsavtal - Kock med köksansvar, tillsvidare

Ärende: BOUN.2015.22

Personalknutna ärenden Kock Kostenheten A445340

Beslutsdatum:

Beslut: Anställningsavtal - Kock, tillsvidare

Ärende: BOUN.2015.22

Personalknutna ärenden Kock Kostenheten A445340

Beslutsdatum:

Beslut: Anställningsavtal - Kock, visstid

Ärende: BOUN.2015.22

Personalknutna ärenden Kock Kostenheten A445340

Beslutsdatum:

Beslut: Anställningsavtal - Kock tillsvidare

Ärende: BOUN.2015.131 Gymnasieskola

Samarbetsavtal Novalisgymnasiet

Beslutsdatum:

Beslut: Samarbetsavtal Novalisgymnasiet

2015-09-22 11:10:45 Sida 6 av 11

RAPPORT

DELEGATIONSBESLUT

Barn- och utbildningsförvaltningen

Beslutsperiod:

Ärende: BOUN.2015.129 Särskola

Avtal Saltåskolan

Beslutsdatum:

Beslut: Delegationsbeslut - Avtal föreningen Salåskolan

Ärende: BOUN.2015.128 Gymnasieskola Avtal Didaktus Skolor

Beslutsdatum:

Beslut: Avtal med Didaktus Skolor AB

Ärende: BOUN.2015.121 Personalknutna ärenden

Pedagogresurs till Frejaskolan 6-9 50-100% A488170

Beslutsdatum:

Beslut: Anställningsavtal - Resurspedagog, visstid

Ärende: BOUN.2015.118 Gymnasieskola

Avtal Vackstanäsgymnasiet

Beslutsdatum:

Beslut: Delegationsbeslut - Avtal Vackstanäsgymnasiet

Ärende: BOUN.2015.117 Särskola

Avtal med Saltåskolan

Beslutsdatum:

Beslut: Delegationsbeslut - Avtal Saltåskolan

2015-09-22 11:10:45 Sida 7 av 11

RAPPORT

DELEGATIONSBESLUT

Barn- och utbildningsförvaltningen

Beslutsperiod:

Ärende: BOUN.2015.116 Särskola

Beslut om mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola

Beslutsdatum:

Beslut: Delegationsbeslut - Beslut om mottagande i grundsärskola

Ärende: BOUN.2015.116 Särskola

Beslut om mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola

Beslutsdatum:

Beslut: Delegationsbeslut - Mottagande i gymnasiesärskola

Ärende: BOUN.2015.115 Särskola

Individuellt avtal Ekgårdens gymnasiesärskola

Beslutsdatum:

Beslut: Delegationsbeslut - Individuellt avtal

Ärende: BOUN.2015.112 Grundskola

Tilläggsbelopp skolor läsåret 2015/2016 - Underliggande handlingar förvaras på barn- och utbildningförvaltningen

Beslutsdatum:

Beslut: Delegationsbeslut - Tilläggsbelopp grundskolan höstterminen 2015

Ärende: BOUN.2015.111 Barnomsorg

Tilläggsbelopp förskolor läsåret 2015/2016 - Underliggande handlingar förvaras på barn- och utbildningförvaltningen

Beslutsdatum:

Beslut: Delegationsbeslut - Tilläggsbelopp förskola höstterminen 2015

2015-09-22 11:10:45 Sida 8 av 11

RAPPORT

DELEGATIONSBESLUT

Barn- och utbildningsförvaltningen

Beslutsperiod:

Ärende: BOUN.2015.109 Personalknutna ärenden

Pedagogresurs till Frejaskolan 6-9 A477480

Beslutsdatum:

Beslut: Anställningsavtal, visstid

Ärende: BOUN.2015.106 Personalknutna ärenden Lönerevision 2015

Beslutsdatum: 2015-06-09

Beslut: Beslut - Lönerevision 2015

Ärende: BOUN.2015.105 Gymnasieskola

Avtal elevhandledare Grillska gymnasiet Stockholm

Beslutsdatum:

Beslut: Avtal elevhandledare Grillska gymnasiet Stockholm

Ärende: BOUN.2015.104 Personalknutna ärenden

Förskollärare/fritidspedagog till Dansutskolan A481533

Beslutsdatum:

Beslut: Anställningsavtal, visstid

Ärende: BOUN.2015.104 Personalknutna ärenden

Förskollärare/fritidspedagog till Dansutskolan A481533

Beslutsdatum:

Beslut: Anställningsavtal, visstid

2015-09-22 11:10:45 Sida 9 av 11

RAPPORT

DELEGATIONSBESLUT

Barn- och utbildningsförvaltningen

Beslutsperiod:

Ärende: BOUN.2015.103 Personalknutna ärenden

Enhetschef för Kulturskolan och fritidsgården Chill

Beslutsdatum:

Beslut: Anställningsavtal, enhetschef för Kulturskolan och fritidsgården Chill, Tillsvidare

Ärende: BOUN.2014.79

Personalknutna ärenden

Lärare SvA 75%, Frejaskolan A391506

Beslutsdatum:

Beslut: Anställningsavtal obehörig SVA-lärare, visstid

Ärende: BOUN.2014.78

Personalknutna ärenden

Lärare SvA 60%, Frejaskolan A391495

Beslutsdatum:

Beslut: Anställningsavtal - SvA-lärare åk 1-3, visstid

Ärende: BOUN.2014.168 Personalknutna ärenden

Förskollärare till förskolan Ringleken A422707

Beslutsdatum:

Beslut: Anställningsavtal, tillsvidare

Ärende: BOUN.2014.128 Personalknutna ärenden

Lärare i förskola/Förskollärare A405414

Beslutsdatum:

Beslut: Anställningsavtal - förskollärare, tillsvidare

2015-09-22 11:10:45 Sida 10 av 11

RAPPORT

DELEGATIONSBESLUT

Barn- och utbildningsförvaltningen

Beslutsperiod:

Ärende: BOUN.2014.111 Personalknutna ärenden

Lärare i Sv/Bild, Frejaskolan 6-9 A402943

Beslutsdatum:

Beslut: Anställningsavtal - Lärare i svenska från 150617

2015-09-22 11:10:45 Sida 11 av 11

I dokument Sammanträde i barn- och utbildningsnämnden (sidor 24-45)