Empiriska resultat och analys av dessa

I dokument Socialt kapital i en etniskt homogen förening (sidor 34-40)

5. ANALYS

5.1 Empiriska resultat och analys av dessa

Enkäten och samtliga resultat finns att se under bilaga 1, 2 och 3. De resultat som jag anser vara av utmärkande intresse för undersökningen presenteras med resultatmodell, hämtad från bilaga 2, i den löpande texten.

Källor till socialt kapital, kategori stolthet & identitet

Fråga 15: Vilken etnisk grupp anser du att du tillhör?

Fråga 16: Tror du att du i framtiden kommer att se dig själv som svensk?

På fråga 15 gällande vilken etnisk grupp man anser sig tillhöra, svarade hela 47,2 procent att de ser sig själva både som somalier och som svensk. En betydande del, 33,3 procent, ser sig som somalier, följt av 15,3 procent som identifierar sig själva som svenskar. I fråga 16 uppmanades respondenterna svara på hur de tror att de kommer identifiera sig själva i framtiden. Här svarar 35,3 procent att de förmodligen kommer att se sig själva som både somalier och som svensk, medan 29,4 procent uppger det som en målsättning att se sig själva som svenskar. 17,6 procent vill bo kvar i Sverige men ”vara somalier”, samma antal som planerar att återvända till sitt hemland.

Resultatet visar att en stor del av medlemmarna i föreningen har en identitet som är utvidgad till att sträcka sig över den egna etniciteten och att en majoritet uppfattar att de i framtiden kommer att identifiera sig antingen som svensk eller som både somalier och svensk. Detta ger gynnsamma förutsättningar för ett överbryggande socialt kapital hos medlemmarna. Mest talande är kanske svaren på fråga 16, se resultaten på nästa sida, eftersom respondenterna där får svara på vad de tror om framtiden, vilket bör innefatta vad man har för önskemål och vad man är öppen för. Därför är det intressant att se att hela 64,7 procent har som framtidsvision att se sig själva som svenskar eller som både somalier och svensk. Svaret att man har som

målsättning att återvända till sitt hemland i framtiden ser jag som en relativt tydlig källa till ett sammanbindande socialt kapital. Visserligen kan denna plan att återvända ligga långt fram i tiden men jag tolkar ändå det svaret som att man sannolikt har lite lägre motivation, än de som svarat A eller C på fråga 16, att skapa ett överbryggande socialt kapital. Att man svarat att man vill bo kvar i Sverige men fortsätta vara somalier ser jag också som en

källa till sammanbindande socialt kapital, om än inte lika tydlig som hos dem som har som målsättning att återvända till hemlandet. Här ser jag ett visst samband mellan tid i Sverige och identifikation (se bilaga 3). Av dem som är födda i Sverige är det ingen som identifierar sig själv som somalier vilket kanske kan ses som naturligt då man redan från födseln levt med två olika kulturer.

Former av socialt kapital

Kategori: vardaglig socialisering (umgänge)

Fråga 7: Umgås du på fritiden med personer som har en annan etnisk bakgrund än du själv?

Här svarar 46,8 procent, att de ”mycket ofta” umgås med personer av annan etnisk bakgrund än de själva. 22,1 procent svarar att de ”ganska ofta” umgås utanför den egna etniska gruppen. Sammanlagt har alltså hela 68,8 procent av medlemmarna ett gränsöverskridande umgänge vilket indikerar ett överbryggande socialt kapital hos dessa medlemmar, se resultatmodell på nästa sida. 31,2 procent av medlemmarna umgås sällan eller aldrig utanför den egna etniska gruppen vilket indikerar sammanbindande socialt kapital i deras umgängesform. Här märks ett visst samband mellan ålder och umgängesform (se bilaga 3). De äldre respondenterna

16: Tror du att du i framtiden kommer att se dig själv som svensk?

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative Percent A: Ja, det är mitt mål 20 26,0 29,4 29,4 B: Nej, jag vill fortsätta bo i

Sverige, men vara somalier 12 15,6 17,6 47,1 C: Jag kommer nog att se

mig själv både som

somalier och som svensk 24 31,2 35,3 82,4 D: Nej, jag vill återvända till

mitt ursprungsland i framtiden 12 15,6 17,6 100,0 Valid Total 68 88,3 100,0 Missing System 9 11,7 Total 77 100,0

umgås i något lägre utsträckning över de etniska gränserna, vilket kan ha sin naturliga förklaring i att de yngre träffar många andra nationaliteter på skola och universitet.

Fråga 8: Om du svarat ”Sällan” eller ”Nej, aldrig” på fråga 7, varför umgås du inte mer

med personer av annan etnisk bakgrund?

Här förefaller det som om ett stort antal av respondenterna missförstått frågan, då de, trots att de svarat ”Ja, mycket ofta” eller ”Ja, ganska ofta”, väljer att svara på fråga 8. Av de fåtal som förstått frågan korrekt svarade 9 personer att de ”är nöjda med att mest umgås med somalier” och därför inte umgås med andra etniska grupper. 5 personer har uppgett språket som ett hinder för att umgås över de etniska gränserna och 3 stycken att det finns så lite gränsöverskridande mötesplatser för att lära känna människor från andra etniska grupper. Intressant är dock att notera att de som benyttjat sig av det öppna svarsalternativet alla har angett samma orsak till varför de inte umgås utanför den egna etniska gruppen, nämligen språksvårigheter. Det faktum att väldigt många har uppgett att de är nöjda med att mest umgås med somalier, skulle kunna tolkas som en sammanbindande indikation. I så fall är det ett misstag jag gjort i min frågeformulering, det kan ju vara så att man umgås mycket över de etniska gränserna men trots det tycker bäst om att umgås med personer av samma etnicitet som man själv.

Fråga 9: Om inte Örebro Somaliska Kulturcenter hade funnits, tror du att du hade umgåtts

mer med personer av annan etnisk bakgrund än du själv då?

Här blev svarsresultaten mycket jämnt fördelade, 49,3 procent svarar ”Ja”, medan 50,7 procent uppger att de inte hade umgåtts mer utanför den etniska gruppen utan föreningens existens. Resultatet indikerar en mycket jämn fördelning av indikation om sammanbindande

7: Umgås du på fritiden med personer som har en annan etnisk bakgrund än du själv?

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative Percent A: Ja, mycket ofta 36 46,8 46,8 46,8 B: Ja, ganska ofta 17 22,1 22,1 68,8

C: Sällan 12 15,6 15,6 84,4

D: Nej, aldrig 12 15,6 15,6 100,0 Valid

respektive överbryggande socialt kapital i denna fråga vilket gör det svårt att dra slutsatser i någon riktning.

Fråga 10: Om det fanns fler mötesplatser och möjligheter för personer av olika etnisk

bakgrund att lära känna varandra, skulle du då välja att delta där?

63,5 procent svarar ”Ja” på denna fråga, medan 36,5 procent svarar ”Nej”. Detta indikerar att avsaknaden av mångkulturella mötesplatser har en inverkan på en stor del av medlemmarna och deras umgängesvanor. Resultatet pekar också på att åtminstone 63,5 procent är öppna för mer gränsöverskridande umgänge och därmed ett mer överbryggande socialt kapital, om möjligheten till ett sådant skulle ges.

Kategori: Tillit och förtroende

Fråga 11: Tycker du att du kan lita på somalier som du inte känner?

Här svarar 40,5 procent ”Ja, alltid” och 29,7 procent ”Ja, oftast”, vilket indikerar att man har ett förhållandevis starkt förtroende för medlemmar av den egna etniska gruppen, något som indikerar ett sammanbindande socialt kapital.

10: Om det fanns fler mötesplatser och möjligheter för personer av olika etnisk bakgrund att lära känna varandra, skulle du då välja att delta där?

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative Percent Ja 47 61,0 63,5 63,5 Nej 27 35,1 36,5 100,0 Valid Total 74 96,1 100,0 Missing System 3 3,9 Total 77 100,0

11: Tycker du att du kan lita på somalier som du inte känner?

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative Percent

Ja alltid 30 39,0 40,5 40,5

Ja, oftast 22 28,6 29,7 70,3

Nej, oftast inte 16 20,8 21,6 91,9

Nej aldrig 6 7,8 8,1 100,0

Valid

Total 74 96,1 100,0

Missing System 3 3,9

Fråga 12: Tycker du att du kan lita på personer som har en annan etnisk bakgrund än du,

som du inte känner?

Här är andelen ”höglitare” lägre än i förra frågan, då 26,7 procent anser att man alltid kan lita på och 24 procent att man oftast kan lita på personer från andra etniska grupper än man själv. Vid en jämförelse antyder resultatet på fråga 11 och 12 att man i större utsträckning känner tillit till den egna etniska gruppen, vilket är en indikation på ett sammanbindande socialt kapital. Här finns ett samband mellan förtroende och ålder. De äldre tenderar att vara mer ”höglitare”, i synnerhet när det gäller tillit för den egna etniska gruppen.

Effekter av socialt kapital, kategori: Ärlighet och korruption hos politiskt styre

Fråga 13: Tycker du att du kan lita på sjukvården?

Här svarar en väldig majoritet (90,4 procent) att de alltid (63 procent) eller oftast (27,4 procent) känner tillit för sjukvården.

12: Tycker du att du kan lita på personer som har en annan etnisk bakgrund än du, som du inte känner?

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative Percent

Ja alltid 20 26,0 26,7 26,7

Ja, oftast 18 23,4 24,0 50,7

Nej, oftast inte 21 27,3 28,0 78,7

Nej aldrig 16 20,8 21,3 100,0

Valid

Total 75 97,4 100,0

Missing System 2 2,6

Total 77 100,0

13: Tycker du att du kan lita på sjukvården?

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative Percent

Ja alltid 46 59,7 63,0 63,0

Ja, oftast 20 26,0 27,4 90,4

Nej, oftast inte 5 6,5 6,8 97,3

Nej aldrig 2 2,6 2,7 100,0

Valid

Total 73 94,8 100,0

Missing System 4 5,2

Fråga 14: Tycker du att du kan lita på polisen?

Även för denna offentliga instans är förtroendet mycket högt. 67,6 procent anser att man alltid kan, och 13,5 procent att man oftast kan, lita på polisen. Resultaten på dessa två frågor

indikerar en mycket hög medborgaranda hos medlemmarna inom dessa områden. Män/pojkar i undersökningen litar i något lägre utsträckning på polisen än vad kvinnor/flickor gör, även i något lägre utsträckning på sjukvården (se bilaga 3)

Fråga Svarsalternativ Indikation Resultat, valid procent

A, B Överbryggande A= 48 B=22,1 C Neutral / Sammanbindande 15,6 7 D Sammanbindande 15,6 A, C Neutral 8 B Sammanbindande A Överbryggande 49,3 9 B Sammanbindande 50,7 A Överbryggande 63,5 10 B Sammanbindande 36,5 A, B Sammanbindande A=40,5 B=29,7 11 C, D Neutral C=21,6 D=8,1 A, B Överbryggande A=26,7 B=24 Former av socialt kapital 12 C, D Sammanbindande C=28 D=21,3 A, B Hög medborgaranda A=63 B=27,4 13 C, D Låg medborgaranda C=6,8 D=2,7 A, B Hög medborgaranda A=67,6 B=13,5 Effekter av socialt kapital 14 C, D Låg medborgaranda C=13,5 D=5,4

A Källa till sammanbindande 33,3

15

B, C, D Källa till överbryggande B=15,3 C=47,2 D=4,2

A, C Källa till överbryggande A=29,4 C=35,3

Källor till socialt kapital

16

B, D Källa till sammanbindande B=17,6 D=17,6

Tabell 5.1 Modell för sammanfattning och tolkning av enkätresultat

14: Tycker du att du kan lita på polisen?

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative Percent

Ja alltid 50 64,9 67,6 67,6

Ja, oftast 10 13,0 13,5 81,1

Nej, oftast inte 10 13,0 13,5 94,6

Nej aldrig 4 5,2 5,4 100,0

Valid

Total 74 96,1 100,0

Missing System 3 3,9

I dokument Socialt kapital i en etniskt homogen förening (sidor 34-40)