Intäkter kostnader och resultat 2014/2015

I dokument 6 Mötets stadgeenliga utlysande Att fastställa mötets behöriga utlysande. Ulrika Ehrenstråhle (sidor 40-53)

A .3. Kommentarer till några av kostnaderna

A.4. Intäkter kostnader och resultat 2014/2015

2014/2015 kr +/-budget 2013/2014

Intäkter

Medlemsintäkter och försäljning 3 105 644 Hyresintäkter och bidrag Lnu o 6 806 000 kommunerna m fl

Totala intäkter 9 911 644 + 39 044

Kostnader +/-budget 2013/2014

Systemkostnader + övriga kostnader 3 246 966

Personalkostnader 6 782 800

Totala kostnader inkl avskrivningar 10 029 766 + 162 576 kr

Resultat - 118 122 kr +/- budget 2013/2014

Beräknat resultat - 118 122 kr - 123 622 kr

Linnéstudenterna Resultatbudget

Konto Benämning Budget 13/14 Budget 14/15

3010 Medlemsavgift Helår 2 175 000 2 079 044

5830 Mat, fika/ logi kontor, tacksittning, presidiet, föreningar - 55 000 - 130 000

Bilaga 7a

Årsmötet 2014-05-21 Kalmar/Växjö

Missiv Cårhus i Kalmar

Bakgrund

Kårstyrelsen har förberett ärendet Cårhus i Kalmar till årsmötet och vill att

medlemmarna ska ta ställning till två yrkanden som återfinns i bilaga 7b. De övriga bilagorna 7 visar en hittills utarbetad budget, förklaring till denna samt

inventarielistor.

Kårstyrelsen föreslås besluta:

• att fatta beslut i frågan

Kårstyrelsen Kalmar, 2014-05-07

Bilaga 7b

Årsmötet 2014-05-21 Kalmar/Växjö

Cårhus i Kalmar

Projektet för ett nytt kårhus i Kalmar har tagit mycket tid och energi. Nu efter nästan ett helt verksamhetsårs arbete kan vi presentera ett förslag till er medlemmar om hur vi i styrelsen ser att projektet kan gå vidare för att öppna ett kårhus i höst. Projektgruppen har bestått av

styrelseledamöter i Linnéstudenterna, Kalmar Studentlivs ordförande samt andra engagerade eldsjälar. Vi har sedan i oktober undersökt möjligheten att bruka lokalen på Larmgatan 42 för ett nytt kårhus och efter inriktningsbeslut från ett styrelsemöte tidigare i vår har detta varit den huvudsakliga målsättningen.

Lokalen och projektet presenterades för studentföreningarna i Kalmar några veckor efter att inriktningsbeslutet togs. Ett par dagar senare kunde vi gå ut med informationen i media och hålla en pressträff i lokalen. Vi är hoppfulla för denna lokal då den kräver förhållandevis lite

renovering och är anpassningsbar efter de behov vi upplevt från studentföreningarna och studentlivet i Kalmar. Vi har all anledning att tro att de åtgärder som behöver göras i lokalen kan stå klara till dess att höstintroduktionen börjar.

Tanken är att Cårhuset ska styras av en ideell förening vid namn Cårhusföreningen. Styrelsen i denna förening ska ha liknande funktion som Kalmar Studentliv har idag, med den skillnaden att man utöver evenemang och engagemang även ska se till att Cårhuset sköts och brukas. Föreningens högst beslutande organ kommer vara årsmötet. I styrelsen kommer det finnas en post kallad ”Studentkårens företrädare”. Denna person kommer vara utsedd av Linnéstudenterna och ha funktionen som kontrollant och observatör. Detta är ett sätt för Linnéstudenterna att ha tydlig inblick i hur arbetet med Cårhuset går och att det sköts som det ska.

Enligt Cårhusföreningens stadgar kommer även Linnéstudenterna ha rätt att vid behov överta befogenheterna som föreningens högsta beslutande organ. Även detta är som en säkerhet för Cårhusets fortsatta existens.

Cårhusföreningen kommer även att anställa två tjänstemän, vilka kommer ha titlarna Driftansvarig samt Köksansvarig. Driftansvariges uppgift kommer vara att sköta det mest administrativa och ekonomiska i Cårhusföreningen samt sköta inköp av inventarier, mat och dryck. Köksansvariges uppgifter kommer vara att se till att köket sköts, se till att det finns bra urval av mat till försäljning samt att tillsammans med Driftansvarige köpa in mat. Denna person kommer även vara huvudansvarig för kockgruppen och se till att det finns kockar under vanliga pubkvällar såväl som på sittningar.

Bilaga 7b

Årsmötet 2014-05-21 Kalmar/Växjö

Avslutningsvis kan vi berätta att projektgruppen under de senaste månaderna har arbetat med budget för ett nytt Cårhus. Detta har skett genom att man haft nära kontakt med hyresvärden, leverantörer, eventuella sponsorer och övriga samarbetspartners. Vid möten med dessa och genom begäran av kostnadskalkyler har projektgruppen kunnat utarbetat en budget det nya Cårhuset i flera etapper. Hur det kan komma att fungera under ett vanligt år, hur ett så kallat

”worst case”-scenario skulle kunna se ut och vad en uppstartskostnad skulle kunna hamna på.

Frågan har varit uppe flera gånger på kårstyrelsens sammanträden och efter flera remissomgångar så presenterades en budget med beräknad uppstartskostnad på styrelsens sammanträde den 7/5.

På styrelsemötet den 7/5 beslutade därför kårstyrelsen att till Årsmöte framlägga en proposition med innebörden att styrelsen skulle få mandat att utbetala ett uppstartsstöd till föreningen.

Uppstartsstödet är i propositionen specificerat till maximalt 2.000.000 kronor fördelat på 75%

som ett lån till föreningen och 25% som ett direkt bidrag. Styrelsen vill genom det här mandat ha möjligheten att, när den ser att föreningens organisation är skapad och förutsättningarna för det nya Cårhuset är goda, kunna bevilja medel i stöd.

Linnéstudenterna står med detta inför en stor investering. Hyresvärden Incita AB likaså i och med deras planerade renoveringsinsatser i det nya Cårhuset. På grund av detta vill hyresvärden vara försäkrade om att deras investering i lokalen inte är onödigt och för det önskar de att studentkåren ska stå som så kallad borgenär för föreningen. Att Linnéstudenterna alltså garanterar att föreningen betalar sin hyra. För att styrelsen ska känna sig beredd att stå som borgenär måste hyresavtalet vara format på ett sådant sätt att studentkåren inte binder upp sig under en längre tid om Cårhusföreningen inte har möjlighet att betala sina hyror. Därför föreslås även här att Årsmötet delegerar till styrelsen att fatta beslut om borgenärsskapet.

Kårstyrelsen föreslår därför Årsmötet att:

- Linnéstudenterna ska inträda som borgenär för Cårhusföreningen under förutsättningen att hyreskontraktet är förmånligt. Beslut om avtalets lämplighet delegeras till kårstyrelsen.

- Ge kårstyrelsen mandat för att utarbeta en uppstartsplan för ett nytt Cårhus i Kalmar och utifrån denna utbetala ett uppstartsstöd på maximalt 2.000.000 kr fördelat på 75% lån och 25% bidrag. Beslut om detta ska tas med kvalificerad majoritet på kårstyrelsens

sammanträde.

Kårstyrelsen

Kalmar, 2014-05-07

Bilaga 7c) Årsmötet, 2014-05-21, Kalmar/Växjö Orinarie Utgifter

ORDINARIE Vecka (36st) Månad (9st) År

Hyra inkl moms 27 500,00 kr 110 000,00 kr 990 000,00 kr Löner 18 056,94 kr 72 227,78 kr 650 050,00 kr Ljud/ljus 2 500,00 kr 10 000,00 kr 90 000,00 kr Sophämtning 389,00 kr 1 554,00 kr 13 992,00 kr Försäkring 972,00 kr 3 888,00 kr 35 000,00 kr Kassor 2 967,00 kr 11 866,00 kr 106 800,00 kr Vakter 11 058,00 kr 44 232,00 kr 398 088,00 kr Tillsynsavgift 194,00 kr 777,00 kr 7 000,00 kr Stimavgift 2 307,00 kr 9 226,00 kr 83 040,00 kr Alkoholavgift 457,00 kr 1 829,00 kr 16 464,00 kr El 4 000,00 kr 16 000,00 kr 144 000,00 kr Inköp mat & dryck puben 20 000,00 kr 80 000,00 kr 720 000,00 kr Inköp mat & dryck nattklubben 30 000,00 kr 120 000,00 kr 1 080 000,00 kr Svinn och differenser 1 527,00 kr 6 111,00 kr 55 000,00 kr Redovisningskonsult 1 666,00 kr 6 666,00 kr 60 000,00 kr Band & Dj 3 750,00 kr 15 000,00 kr 135 000,00 kr TOTALA UTGIFTER: 127 343,94 kr 509 376,78 kr 4 584 434,00 kr

Bilaga 7c) Årsmötet, 2014-05-21, Kalmar/Växjö Orinarie Utgifter

elnätskostnaden inräknad

595 kr/h

Bilaga 7c) Årsmötet, 2014-05-21, Kalmar/Växjö Ordinarie Intäkter

ORDINARIE Vecka (36st) Månad (9st) År

Pub (300 besökare/vecka)

Försäljning 40 000,00 kr 160 000,00 kr 1 440 000,00 kr Gästkort (80kr/st) 1 040,00 kr 4 160,00 kr 37 440,00 kr Cårhus (450 besökare/vecka)

Försäljning 54 000,00 kr 216 000,00 kr 1 944 000,00 kr Entré (60kr/st) 27 000,00 kr 108 000,00 kr 972 000,00 kr Gästkort (80kr/st 1 600,00 kr 6 400,00 kr 57 600,00 kr Övrigt

Äskan från Linnéstudenterna 5 555,00 kr 22 222,00 kr 200 000,00 kr Sponsring - kr - kr - kr Delfinansiering - kr - kr - kr TOTALA INTÄKTER: 129 195,00 kr 516 782,00 kr 4 651 040,00 kr TOTALA UTGIFTER: 127 343,94 kr 509 376,78 kr 4 584 434,00 kr

TOTALT: 1 851,06 kr 7 405,22 kr 66 606,00 kr

Bilaga 7c) Årsmötet, 2014-05-21, Kalmar/Växjö Worst Case Utgifter

WORST CASE Vecka (36st) Månad (9st) År

Hyra inkl moms 27 500,00 kr 110 000,00 kr 990 000,00 kr Löner 16 250,00 kr 65 000,00 kr 650 050,00 kr Ljud/ljus 2 500,00 kr 10 000,00 kr 90 000,00 kr Sophämtning 389,00 kr 1 554,00 kr 13 992,00 kr Försäkring 972,00 kr 3 888,00 kr 35 000,00 kr Kassor 2 967,00 kr 11 866,00 kr 106 800,00 kr Vakter 9 215,00 kr 36 860,00 kr 331 740,00 kr Tillsynsavgift 194,00 kr 777,00 kr 7 000,00 kr Stimavgift 2 307,00 kr 9 226,00 kr 83 040,00 kr Alkoholavgift 457,00 kr 1 829,00 kr 16 464,00 kr El 4 000,00 kr 16 000,00 kr 144 000,00 kr Inköp mat & dryck puben 15 250,00 kr 61 000,00 kr 549 000,00 kr Inköp mat & dryck nattklubben 16 800,00 kr 67 200,00 kr 604 800,00 kr Svinn och differenser 2 639,00 kr 10 556,00 kr 95 000,00 kr Redovisningskonsult 2 500,00 kr 10 000,00 kr 90 000,00 kr Band & Dj 3 000,00 kr 12 000,00 kr 108 000,00 kr TOTALA UTGIFTER: 106 940,00 kr 427 756,00 kr 3 914 886,00 kr

Bilaga 7c) Årsmötet, 2014-05-21, Kalmar/Växjö Worst Case Intäkter

WORST CASE Vecka (36st) Månad (9st) År

Pub (200 besökare/vecka)

Försäljning 30 500,00 kr 122 000,00 kr 1 098 000,00 kr Gästkort (80kr/st) 560,00 kr 2 240,00 kr 20 160,00 kr Cårhus (350 besökare/vecka)

Försäljning 33 600,00 kr 134 400,00 kr 1 209 600,00 kr Entré (60kr/st) 21 000,00 kr 84 000,00 kr 972 000,00 kr Gästkort (80kr/st 800,00 kr 3 200,00 kr 28 800,00 kr Övrigt

Äskan från Linnéstudenterna 5 555,00 kr 22 222,00 kr 200 000,00 kr Sponsring

Delfinansiering

TOTALA INTÄKTER: 92 015,00 kr 368 062,00 kr 3 528 560,00 kr TOTALA UTGIFTER: 106 940,00 kr 427 756,00 kr 3 914 886,00 kr

TOTALT: -14 925,00 kr -59 694,00 kr -386 326,00 kr

Bilaga 7c) Årsmötet, 2014-05-21, Kalmar/Växjö Introduktion

INTÄKTER Öppetkväll Vecka TOTALT (2 veckor)

Pub (125/per kväll) (6st öppetkvällar/vecka)

Försäljning 22 500,00 kr 135 000,00 kr 270 000,00 kr Gästkort - kr - kr - kr

Cårhus (600/per kväll) (3st öppetkvällar/vecka)

Försäljning 114 000,00 kr 342 000,00 kr 684 000,00 kr Entré 36 000,00 kr 108 000,00 kr 216 000,00 kr Gästkort - kr - kr - kr TOTALA INTÄKTER: 172 500,00 kr 585 000,00 kr 1 170 000,00 kr

UTGIFTER Öppetkväll Vecka TOTALT (2 veckor)

Pub (6st öppetkvällar/vecka)

Inköp mat & dryck 11 750,00 kr 70 500,00 kr 141 000,00 kr Svinn och differenser 480,00 kr 2 880,00 kr 5 760,00 kr Sophämtning - kr - kr 389,00 kr

Cårhus (3st öppetkvällar/vecka)

Sophämtning - kr - kr 389,00 kr Vakter 11 058,00 kr 33 174,00 kr 66 348,00 kr Stimavgift 1 542,00 kr 4 626,00 kr 9 252,00 kr Inköp mat & dryck 57 000,00 kr 171 000,00 kr 342 000,00 kr Svinn & differenser 852,00 kr 2 556,00 kr 5 112,00 kr Band/DJ 15 000,00 kr 45 000,00 kr 90 000,00 kr TOTALA UTGIFTER 97 682,00 kr 329 736,00 kr 570 250,00 kr TOTALT 74 818,00 kr 255 264,00 kr 599 750,00 kr

Bilaga 7c) Årsmötet, 2014-05-21, Kalmar/Växjö

Bilaga 7d

Erbjudandet som gäller från Incita är att man hyr lokalerna på ett 5-årigt hyresavtal från 1 juni 2014 – 31 maj 2020 med 3 års förlängning vid utebliven uppsägning. Juni – augusti 2014 skall vara hyresfria.

Perioden september 2014 – augusti 2015 skall hyresdebiteras med 75% av ordinarie hyra.

Löner

Summan på lönerna är vad kårhusgruppen tillsammans har diskuterat fram. Vi känner att man inte kan begära speciellt mycket mer som driftansvarig samt köksansvarig för en verksamhet som ett kårhus. Årskostnaderna för löner (25000 kr i månaden för driftansvarig samt 12500 kr i månaden för köksansvarig) baseras på följande uträkning:

25000x0.3142 = 7855 x 12 = 94260 i sociala avgifter per år 12500x03142 = 3928 x 12 = 47130 i sociala avgifter per år

2 veckors sjukperiod per år = 25000/2 = 12500 x 0.8 = 10000. x 0.3242 (sociala avgifter) = 3242 = 10000 + 3242 = 13242 i sjuklön

2 veckors sjukperiod per år = 12500/2 = 6250 x 0.8 = 5000. x 0.3242 (sociala avgifter) = 1621 = 5000 + 1621 = 6621 i sjuklön

25000+12500 = 37500 x 0.008 (semestertillägg) x 25 (antal semesterdagar) = 7500 x 0.3242 (sociala avgifter) = 2432 + 7500 = 9932 i semestertillägg

Kuriosa/bakgrundsinformation:

Semestertillägget får den anställde som ett påslag på sin vanliga lön under de dagar som hen tar ut semester.

Värdet på en semesterdag blir: 25000 kr (Månadslönen) x 0,8% = 200 kr. Den anställde får alltså ut 200 kr extra utöver sin vanliga lön för varje semesterdag.

Har ni 25 semesterdagar blir semestertillägget 200 kr x 25 dagar = 5000 kr (för den person som har 25000 kr/månaden)

Företaget (Cårhouse) måste dock betala sociala avgifter (arbetsgivaravgifter) även på denna del, alltså: 5000 x 0,3242 = 1621 kr.

450000 (årslönesumma) x 0.058 = 26100 i tjänstepension 450000 x 0.006 = 2765 i Foraförsäkringar

Årslöner:

450000 kr

Sociala avgifter: 94260 + 47130 = 141390

Beräknad sjuklön: 19863 ink sociala avgifter (vid behov av vikarie) Semestertillägg:

9932

I dokument 6 Mötets stadgeenliga utlysande Att fastställa mötets behöriga utlysande. Ulrika Ehrenstråhle (sidor 40-53)