IV Kvadranten, nytt bostadsområde i Fyllinge, Halmstad

I dokument Kulturnämndens handlingar (sidor 32-36)

Verksamhet 460 Kulturförvaltningen

Fyllinge 20:393, IV Kvadranten, nytt bostadsområde i Fyllinge, Halmstad

Förslag till beslut

Kulturnämnden beslutar att yttra sig enligt förvaltningens förslag, bilaga 1

Sammanfattning

Samhällsbyggnadskontoret har översänt detaljplan för Fyllinge 20:393, IV Kvadranten, för samråd och bett kulturnämnden att yttra sig.

Huvudsyftet med framtagen detaljplan är att möjliggöra för uppförande av minst 300 bostäder i blandade hustyper och upplåtelseformer, i den så kallade IV kvadranten i Fyllinge. Bebyggelsen ska vara utlagd i en kvartersstruktur med både flerbostadshus, radhus och villor. En idé bakom förslaget är att skapa ett nätverk av offentliga rum av olika skala och karaktär i området, och samtidigt bibehålla en småskalig karaktär som är utmärkande för Fyllinge i övrigt.

Förutom bostäder ska även äldreboende, förskola och i viss mån centrumändamål möjliggöras. Syftet med detaljplanen är även att skapa goda förutsättningar för att nå en relativt hög andel resande med hållbara transportmedel. I områdets sydvästra hörn skapas ett torg som är tänkt att bli en central samlingspunkt för boende i området.

Inga kulturmiljöer finns utpekade i Fyllinge eller dess närhet. Arkeologisk undersökning kommer att genomföras under planarbetets gång.

Förvaltningen har granskat planförslaget och lämnar förslag till yttrande som återges i korthet nedan, och berör frågor kring kulturyttringar samt torgets utformning.

29

7

2 Byggandet av ett nytt bostadsområde innebär en stor potential för nya kulturyttringar, som i det här fallet skulle kunna tillföra hela Fyllinge ett större kulturutbud.

Planförslaget saknar dock sådana förslag trots att servicen i övrigt utökas med ett nytt äldreboende och en ny förskola. Det är därför angeläget med en ansats där kulturen ses som en integrerad del i utformandet av det nya området.

I planförslaget framgår att torget ska bli en central samlingspunkt och har

förutsättningar att vara aktivt under en stor del av dygnet. För att torget verkligen ska bli en central mötesplats för alla måste den dock fyllas med upplevelser och ett spännande innehåll, både för boende och för besökare. Ett helhetsgrepp kring torgets gestaltning och användningsområde efterfrågas därför. Kulturförvaltningen skulle exempelvis kunna bidra och komplettera planarbetet genom cultural planning, en

stadsutvecklingsmetod som identifierar och synliggör de kulturella resurserna på en plats, i dialog med boende och andra berörda.

Kulturnämnden föreslås yttra sig enligt förvaltningens förslag, som återfinns i bilaga 1.

Ärendet

Uppdrag

Samhällsbyggnadskontoret har översänt detaljplan för Fyllinge 20:393, IV Kvadranten, för samråd och bett kulturnämnden att yttra sig.

Bakgrund

Samhällsbyggnadskontoret fick 2014-02-11 KSU § 32 i uppdrag att i detaljplan pröva del av fastigheten Fyllinge 20:393 m.fl. för i huvudsak bostadsändamål.

Huvudsyftet med framtagen detaljplan är att möjliggöra för uppförande av minst 300 bostäder i blandade hustyper och upplåtelseformer, i den så kallade IV kvadranten i Fyllinge. Fyllinge består idag av tre olika områden, kvadranter, och utgörs av Åkeslätt, Klacken och Gyllebolet. Den fjärde kvadranten som nu planeras utgör den sista delen av den ursprungliga planen för Fyllinge. Den nya bebyggelsen ska vara utlagd i en

kvartersstruktur med både flerbostadshus, radhus och villor. En idé bakom förslaget är att skapa ett nätverk av offentliga rum av olika skala och karaktär i området, och samtidigt bibehålla en småskalig karaktär som är utmärkande för Fyllinge i övrigt.

Förutom bostäder ska även äldreboende, förskola och i viss mån centrumändamål möjliggöras. Syftet med detaljplanen är även att skapa goda förutsättningar för att nå en relativt hög andel resande med hållbara transportmedel. I områdets sydvästra hörn skapas ett torg som är tänkt att bli en central samlingspunkt för boende i området.

Inga kulturmiljöer finns utpekade i Fyllinge eller dess närhet. Arkeologisk undersökning kommer att genomföras under planarbetets gång.

30

7

3 Analys, förslag och motivering

Förvaltningen har granskat planförslaget och lämnar förslag till yttrande, och berör frågor kring kulturyttringar samt torgets utformning.

Byggandet av ett nytt bostadsområde innebär en stor potential för nya kulturyttringar, som i det här fallet skulle kunna tillföra hela Fyllinge ett större kulturutbud.

Planförslaget saknar dock sådana förslag trots att servicen i övrigt utökas med ett nytt äldreboende och en ny förskola. Det är därför angeläget med en ansats där kulturen ses som en integrerad del i utformandet av det nya området. Den befintliga

kulturverksamhet som i dagsläget finns i Fyllinge kommenteras heller inte i

planförslaget under samhällsservice. Det rör sig om ett bibliotek samt en mötesplats för unga (fritidsgård).

I planförslaget framgår att torget ska bli en central samlingspunkt och har

förutsättningar att vara aktivt under en stor del av dygnet. För att torget verkligen ska bli en central mötesplats för alla måste den dock fyllas med upplevelser och ett spännande innehåll, både för boende och för besökare. Det är extra viktigt med tanke på det nya äldreboendet och förskolan som ska ligga i direkt anslutning till torget. Ett helhetsgrepp kring torgets gestaltning och användningsområde efterfrågas därför. Kulturförvaltningen skulle exempelvis kunna bidra och komplettera planarbetet genom cultural planning, en stadsutvecklingsmetod som identifierar och synliggör de kulturella resurserna på en plats, i dialog med boende och andra berörda. Metodarbetet startar med en grundlig kartläggning som ger en fördjupad bild av platsen. Ledorden är lokal utveckling, ökad livskvalitet och bred delaktighet i processen.

Kulturnämnden föreslås yttra sig enligt förvaltningens förslag, som återfinns i bilaga 1.

Konsekvenser -

Ärendets beredning

Inom kommunen

Ärendet har beretts av förvaltningens stab.

Andra grupper -

Fackliga organisationer

Ärendet faller inte inom ramen för MBL.

31

7

4 Lista över bilagor

1. Yttrande - Fyllinge 20:393, IV Kvadranten, nytt bostadsområde i Fyllinge, Halmstad

För kulturförvaltningen

Kristina Blomquist Förvaltningschef

Maria Gellert Enhetschef

32

7

1(2)

1 Yttrande

2015-05-12

Diarienummer: KN 2015/0170 Version: 2.0

Beslutsorgan: Kulturnämnden

Kulturförvaltningens stab Erik Härlin

E-post: erik.harlin@halmstad.se Telefon: 070-14 77 067

Fyllinge 20:393, IV Kvadranten, nytt bostadsområde i

I dokument Kulturnämndens handlingar (sidor 32-36)