Jämlikhet, jämställdhet, likabehandling

I dokument Övergripande Deltagande och studentinflytande Information Arbetsmarknad Externa relationer Bostäder... (sidor 27-31)

Projekt 1

Vad: Göra en uppföljning av omorganisationen av Umeå universitets likabehandlingsarbete

Varför: För att driva universitetets likabehandlingsarbete framåt.

Hur: − Göra en uppföljning av omorganisationen av Umeå universitets likabehandlingsarbete och arbetsmiljökommittén roll i syfte att återupprätta ett expertråd för likabehandling och jämställdhet.

− Inleda en informell intressegrupp tillsammans med Karin Ågren på samhällsvetenskapliga fakulteten.

När: − November.

Vem: Studiesocialt ansvarig.

Kostnad: -

Samarbete: Jämställdhetssamordnaren på SamFak och NTK.

Målsättning: Att organisationen för jämställdhets- och jämlikhetsarbetet förbättras under 2012.

28 Projekt 2

Vad: Aktivt stödja jämlikhetsarbete och genusgrupper vid Umeå universitet Varför: För att driva universitetets jämställdhetsarbete framåt.

Hur: − Stödja Seriekrock ekonomiskt.

− Samarbeta med studentföreningar och sektioner för att arrangera evenemang under internationella kvinnodagen.

När: − Punkt 1: löpande.

− Punkt 2: mars 2012.

Vem: Studiesocialt ansvarig.

Kostnad: Punkt 1: se budgetpost, punkt 2: 5000 för marknadsförng och lunchbaguetter I samband med 8/3.

Samarbete: Umeå studentkårs sektioner och föreningar samt Seriekrock.

Målsättning: Att Umeå universitetet ska bli ett mer jämställt universitet.

Projekt 3

Vad: Aktivt verka för att arbetet mot sexuella trakasserier vid Umeå universitet stärks Varför: För att minska förekomsten av sexuella trakasserier vid Umeå universitet.

Hur: − Verka för att mottagningspolicyn efterlevs under terminsstart.

− Följa upp studentfall så att universitetet tar sitt ansvar vid en anmälan av trakasserier.

När: − Punkt 1: april 2012.

− Punkt 2: löpande.

Vem: Studiesocialt ansvarig.

Kostnad: - Samarbete: -

Målsättning: Att det inte begås några sexuella trakasserier vid Umeå universitet.

Projekt 4

Vad: Fortsätta utveckla nätverket för studenter med funktionsnedsättningar och arbeta för ett funktionsnedsättningsanpassat universitet

Varför: För att Umeå universitet ska bli mer tillgängligt.

Hur: − Förenkla möjligheterna för studenterna att informera universitetet på samtliga nivåer om sin funktionsnedsättning.

− Informera om rätten till pedagogiskt stöd och vem som är koordinator på detta område.

När: − Punkt 1: under höstterminen 2011.

− Punkt 2: löpande.

Vem: Studiesocialt ansvarig.

Kostnad: -

Samarbete: Umeå universitet.

Målsättning: Att Umeå universitets tillgänglighet har förbättrats vid nästa rapport från Handisam.

29 Projekt 5

Vad: Arbeta för att universitetet förbättrar situationen för studenter med barn Varför: För att främja ett livslångt lärande och jämställdheten vid Umeå universitet.

Hur: − Arbeta för att universitetet förbättrar situationen för studenter med barn, såsom dagisplatser i nära anslutning till campus.

− Verka för införande av barnpassning för medlemmar.

− Fortsatt arbete med nätverket ”Studenter med barn”.

När: − Löpande under hela året.

Vem: Studiesocialt ansvarig, Ansvarig för externa relationer, arbetsmarknad och bostäder samt Kårordförande.

Kostnad: Fika i samband med nätverksträffar: 1000 :-. Eventuellt 50 000 :- i lokalhyra för barnpassning.

Samarbete: -

Målsättning: Att studerande föräldrars ekonomiska och sociala situation ska förbättras.

Projekt 6

Vad: Ta initiativ till ett samarbete med sektioner och föreningar kring internationella kvinnodagen

Varför: För att uppmärksamma visionen om ett jämställt samhälle.

Hur: − Bjud in sektioner och föreningar till att vara med och uppmärksamma internationella kvinnodagen.

När: − Februari 2012.

Vem: Studiesocialt ansvarig.

Kostnad: 5000 :- i marknadsföring.

Samarbete: Sektionerna och studentföreningarna.

Målsättning: Att arrangera intresseväckande och engagerande evenemang med jämställdhetstema tillsammans med sektioner och föreningar.

Projekt 7

Vad: Arbeta för breddad rekrytering till universitet

Varför: För att bryta de normer som finns kring utbildningsvalet idag.

Hur: − Ta upp frågan i Arbetsmiljökommittén och verka för att projektet utvecklas.

− Verka för att Breddad rekrytering tas med i den centrala inkluderandeplanen för 2012.

När: − Punkt 1: AMK 15/12.

− Punkt 2: november/december 2011 . Vem: Studiesocialt ansvarig.

Kostnad: - Samarbete: -

Målsättning: Att projektet Breddad rekrytering utvecklas och normer kring utbildningsval motverkas.

30 Projekt 8

Vad: Arrangera en föreläsning kring feministiskt självförsvar i samarbete med någon extern aktör

Varför: För att bidra till ett levande universitet som erbjuder intressanta föreläsningar, samt för att föra upp ämnet till diskussion

Hur: − Arrangera en föreläsning kring feministiskt självförsvar.

När: − Vecka 10, 2012.

Vem: Studiesocialt ansvarig.

Kostnad: 10 000 :- kronor för marknadsföring, lunchbaguetter och ersättning till föreläsare.

Samarbete: Fanny Eriksson.

Målsättning: Att arrangera en intressant och uppskattad föreläsning.

Projekt 9

Vad: Genomföra ett event på temat antirasism

Varför: För att bidra till ett levande universitet som erbjuder intressanta föreläsningar, samt för att föra upp ämnet till diskussion.

Hur: − Arrangera en föreläsning med tema antirasism.

När: − Januari, 2012.

Vem: Studiesocialt ansvarig.

Kostnad: 5000 för marknadsföring och lunchbaguetter.

Samarbete: Sektioner och föreningar, eventuellt Utrikespolitiska Föreningen.

Målsättning: Att arrangera en intressant och uppskattad föreläsning.

Projekt 10

Vad: Fortsätta stödja projektet Seriekrock

Varför: För att främja jämställdhetsarbetet vid universitetet och möjliggöra för studenter att genomföra sina idéer.

Hur: − Arvodera projektledaren med 500 :- i månaden.

− Stötta projektet genom en kontaktperson.

När: − Löpande under året.

Vem: Studiesocialt ansvarig.

Kostnad: Se budgetpunkt.

Samarbete: NTK och eventuellt UMS.

Målsättning: Att Seriekrock ska leva vidare och väcka intresse för jämställdhetsfrågor hos fler studenter.

Projekt 11

Vad: Genomföra aktiviteter i syfte att skapa diskussion inom genus, makt och kön Varför: För att bidra till ett levande universitet som erbjuder intressanta föreläsningar, samt för

att föra upp ämnet till diskussion.

Hur: − Anordna en workshop kring den centrala likabehandlingsplanen för att få fram synpunkter på mål och åtgärder.

− Genomföra fler aktiviteter under året med tema jämställdhet och jämlikhet.

När: − Punkt 1: 11/10 2011.

− Punkt 2: när tillfälle ges, t.ex. den 8/3 Vem: Studiesocialt ansvarig.

Kostnad: 5000 :- för marknadsföring och fika i samband med evenemang.

Samarbete: Exempelvis NTK och UMS, sektioner och föreningar eller Seriekrock.

Målsättning: Att intresset växer för jämställdhets- och jämlikhetsfrågor vid universitetet.

31

I dokument Övergripande Deltagande och studentinflytande Information Arbetsmarknad Externa relationer Bostäder... (sidor 27-31)