4 Ekonomi

4.3 Konsekvensbeskrivning

Ersättning lagen om valfrihet, LOV, hemtjänst

Ersättningen till utförare inom LOV för hemtjänst, ledsagning och avlösarservice föreslås vara oförändrad under 2019.

Kommentarer förändring budgetram

4.2.1 Ekonomiskt bistånd

Tkr

Budget

2019 Plan 2020 Plan 2021

Avgår engångsanslag 0

Allmänuppräkningav budgetram (löne- prisjustering) 0

Volymförändring 0 2 000 2 000

Särskildasatsningar och andra tillskott 0

Eventuellaomfördelningar, effektiviseringar 0

Summa 0 2 000 2 000

Socialkontorets bedömning är att kostnaderna för ekonomiskt bistånd kommer att öka 2019.

4.3 Konsekvensbeskrivning

Socialnämnden prognostiserar ett överskott, efter uppföljning till och med juli månad, för 2018 på ca 6 000 tkr och ekonomiskt bistånd ett underskott på ca 900 tkr.

Socialnämndens överskott beror huvudsakligen på:

 minskat antal konsulthandläggare inom myndighetsenheterna

 vakanta tjänster inom socialkontorets verksamheter under årets första månader

 minskat antal köpta externa platser inom vård- och omsorgsboenden

 omställningsarbetet inom mottagandet av ensamkommande flyktingbarn utifrån förändrad, minskad, ersättning från Migrationsverket.

Utgångspunkt är att verksamhetsmålen för 2019 ska genomföras inom den preliminära budgetramen för Socialnämnden och ekonomiskt bistånd. Merparten av budgettillskottet avser volymökningar inom främst äldreomsorgen, därefter inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning. Nämndens arbete präglas av god ekonomisk hushållning och en effektiv drift av verksamheterna, samtidigt som strävan mot en förbättrad kvalitet i det som levereras till den enskilde fortgår. Arbetet med fokus på kostnadseffektivitet fortsätter. Nämnden står dock inför några ekonomiska utmaningar under 2019. Att vara en växande kommun innebär också ökade behov insatser inom socialkontorets

verksamheter.

När så är möjligt erbjuds hemmaplanslösningar istället för köp av externa insatser inom samtliga verksamhetsområden. Arbetet med att utveckla den förebyggande

verksamheten med äldre fortsätter, med fokus på att äldre ska kunna leva ett

självständigt liv så länge som möjligt. Verksamheten behöver även utveckla arbetet för

Socialnämnden, Budgetförslag nämnd år 2019 16(19)

att nå personer som inte kan ta sig ut själva.

Äldreomsorg

Befolkningsprognosen visar att antalet äldre över 65 år fortsätter att öka i kommunen, liksom äldre över 80 år. Totalt handlar det om ett tillskott på ca 245 personer fram till år 2020. Det innebär fortsatta volymökningar av insatser inom hemtjänst, dagverksamhet samt vård- och omsorgsboenden. Under 2019 beräknas hemtjänsttimmarna öka med ca 10 %. Socialkontoret prognostiserar ett fortsatt ökat behov av vård- och

omsorgsboendeplatser. Allt fler personer som flyttar till vård- och omsorgsboenden har komplexa behov, vilket ställer ökade krav på personalens kompetens.

Arbetet fortgår för att stärka den enskildes delaktighet i utredning och genomförande av beslutade insatser genom exempelvis Samordnad Individuell Plan, SIP, samt

arbetsmetoden Individens Behov i Centrum, IBIC. Detta ökar också förutsättningarna för en likvärdig och rättssäker handläggning.

Arbetet med att säkerställa korrekt fakturahantering av hemtjänst är implementerat och fortgår.

För att möjliggöra för äldre och leva ett självständigt, aktivt och tryggt liv långt upp i åldrarna, fortgår utveckling av förebyggande verksamhet för äldre både i Kungsängen och Bro. Trygg/förstärkt hemgång har införts för att stödja personer i det egna hemmet efter sjukhusvistelse.

Dagverksamheten för personer med demenssjukdom behöver förstärkas för att kunna ta emot fler brukare fler dagar i veckan.

Lagen om Valfrihet, LOV, inom vård- och omsorgsboende infördes 2018 för att möta volymökningar.

Ny upphandling av vård- och omsorgsboendet Hagtorp pågår med planerat

genomförande maj 2019. Socialkontoret bedömer att dygnskostnaden för boendeplatser kommer att öka. Köket på Hagtorp behöver byggas om för att anpassas till den kapacitet som krävs av ett tillagningskök för 36 personer.

Hälso- och sjukvård

Behovet av hälso- och sjukvårdsinsatser enligt hälso- och sjukvårdslagen kommer att öka under 2019 beroende på fler LSS-boendeplatser, fler brukare på daglig verksamhet samt fler brukare på dagverksamhet för äldre. Det kräver en ökad satsning på nära ledarskap och sjuksköterskor.

Omsorg om personer med funktionsnedsättning

Inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning finns behov av två nya gruppboenden samt ett serviceboende. Med ytterligare ett serviceboende ökar

möjligheten till bostadskarriär för personer inom målgruppen. Ju färre boendeplatser kommunen kan erbjuda desto större är risken att kommunen döms till viten då beslut inte kan verkställas inom rätt tid. För att bibehålla och öka kvaliteten i verksamheterna både för brukare och personal pågår ett arbete med förtätning av det nära ledarskapet.

Inom socialpsykiatrin märks en ökad samsjuklighet främst mellan psykisk sjukdom och missbruk, men även annan samsjuklighet. För att personer inom denna målgrupp ska ha möjlighet till ett delaktigt samhällsliv och självständighet ställer det ökade krav på organisation och personalens kompetens.

Socialnämnden, Budgetförslag nämnd år 2019 17(19)

För att stärka individens inflytande och påverkansmöjligheter har budgetmedel avsatts för att införa personligt ombud.

Individ- och familjeomsorg

För vuxenenheten finns ett behov av ökad budget för skyddat boende. Samarbetet och samverkan mellan myndighetsenheterna och stöd -och behandlingsenheten, men även med andra kontor inom kommunen fortgår. Öppenvårdslösningar är första alternativ när så är möjligt. Under 2019 bedömer socialkontoret även en ökad kostnad för extern vård av personer med missbruksproblematik.

En översyn över Socialnämndens ungdomsarbete pågår och åtgärder genomförs för att stärka kontorets öppenvårdsinsatser för att tillgodose utsatta ungdomar samt deras familjers behov .

Ekonomiskt bistånd

Inför budget 2019 föreslås oförändrad budget. År 2017 avslutades med ett underskott på ca en miljon kronor och prognosen efter uppföljning till och med juli 2018 visar ett underskott om ca 900 tkr. Socialkontorets bedömning är att kostnaderna för ekonomiskt bistånd kommer att öka även 2019. Fler nyanlända som anvisades under 2016 och 2017 skrivs ut från etableringen. Beroende på när personer blir självförsörjande påverkar det försörjningsstöds- budgeten. Försäkringskassan gör också en mer strikt bedömning vad gäller rätt till sjukpenning och sjukersättning, vilket påverkar antalet personer som söker försörjningsstöd. Vidare påverkas försörjningsstödet vid konjunkturnedgång.

Vuxenenhetens utvecklingsarbete pågår med bland annat satsningar för att personer som har haft ett långvarigt ekonomiskt bistånd ska bli självförsörjande. Samarbetet med Arbetsmarknadsenheten och Arbetsförmedlingen fortgår.

Integration

I och med kraftigt sänkta och förändrade ersättningar från Migrationsverket för kommunernas mottagande av ensamkommande flyktingbarn har socialkontoret genomfört ett omfattande omställningsarbete för att nå budget i balans. Lane omvandlades under år 2018 från ett stödboende till ett boende med enbart stödlägenheter. Vårljus ungdomsboende Ängen har avvecklats och flertalet av ungdomarna bor numer i familjehem eller i stödlägenheter.

Preliminärt planeras att kommunen för år 2019 ska ta emot 27 personer enligt

bosättningslagen samt att och beräkningen vad gäller eget boende, EBO, är 57 personer.

För att klara mottagandet behövs ytterligare bostäder..

För att stödja individer till egenförsörjning och självständigt liv har vuxenenheten ett nära samarbete med integrationsenheten.

Osäkerhet med snabba förändringar i omvärlden liksom i lagstiftning och ersättningsnivåer kan leda till att ytterligare omställningar behöver genomföras.

Exempelvis konsekvenserna den nya gymnasielagen får för Socialnämndens verksamheter.

Personal

Socialkontoret har haft, och har till viss del, ett besvärligt rekryteringsläge inom flera yrkeskategorier. Antalet konsulter har minskat avsevärt sedan 2017, även om

konsultanställningar fortfarande förekommer. Det är svårt att rekrytera erfaren personal till framför allt myndighetsenheterna. Socialkontoret har under de senaste åren

Socialnämnden, Budgetförslag nämnd år 2019 18(19)

genomfört satsningar för att vara en mer attraktiv arbetsgivare. En sådan satsning är lönetrappa där biståndshandläggare och socialsekreterare får ett visst lönepåslag efter att ha arbetat ett visst antal år, utöver den årliga lönerevisionen.

Digitalisering

Samhället fortsätter att digitaliseras i allt större utsträckning. Utvecklingen inom

digitaliseringsområdet skapar förbättringar för medborgare avseende tillgängligheten till olika samhällsfunktioner. Socialnämnden har bland annat infört digitala trygghetslarm och lås samt digital ansökan om ekonomiskt bistånd. Digitaliseringsutvecklingen fortsätter under 2019.

Investeringar

Socialkontoret bedömer att investeringsbehoven är mer omfattande än vad som föreslagits i budgetdirektivet för 2019. Utföraravdelningen har återkommande investeringsbehov av sängar, traverser, cyklar samt annan inventerieupprustning.

Därutöver äger Socialnämnden cirka 40 bostadsrättslägenheter som har omfattande renoveringsbehov.

I dokument A 1 (2) TJÄNSTESKRIVELSE Elisabeth Rågård Kvalitetsutvecklare Socialkontoret Vår beteckning SN 18/0113 Er beteckning Socialnämnden Elisabet (sidor 18-21)